Mapes antroponímics de la Gòtia.

Aquest apunt és un fill imprevist de la Curiositat, com convé. Fa uns mesos es va tenir la pensada de tornar a mirar el ‘cens’ conegut de la gent que visqué en la Gòtia a cavall entre el segle IX i el X des del prisma dels grafs. El tema s’havia tractat en aquest bloc feia anys quan el Fons Cathalaunia tenia menys dades, i es volgué fer-li una altra ullada. El resultat, més o menys previst, era que si es feia un graf bàsic, amb un node per cada document i cada persona i s’enllaçaven els primers amb els segons segons les aparicions documentals de cada individu, el graf resultant representava força bé la disposició geogràfica dels texts, tot i que la informació de natura geogràfica emprada directament era nul·la. Això era possible, perquè usualment, a grosso modo, la gent apareix en uns contexts determinats i no en uns altres. De manera que l’altra dia, es pensà si no seria possible fer quelcom semblant amb els noms de les persones, és a dir amb l’antroponímia.

Aquí cal començar per deixar clar que qui escriu això ni és filòleg, ni li és un camp especialment proper, més enllà d’un interès genèric però sincer per les paraules i el coneixement; o sigui, que més que mai, les correccions seran ben vingudes!

Anem per feina. El resultat del ‘mapa’ de documents i persones havia estat:

Els Documents i Persones en el Fons Cathalaunia a 2019-XI.
La versió SVG permet fer zoom i clicar els nodes per consultar el seu dossier.

Un amàs central de documents interconnectats format per les identitats que figuren en més d’un document, i una ‘orla’ de grups de documents i figurants dispersos, altrament indocumentats. Lògicament, la part central era la que reflectia l’estructuració geogràfica dels continguts.

Les agrupacions geogràfiques derivades de Documents i Persones.

Si ara es vol afegir la informació antroponímica, podem afegir els nodes de cada ‘Nom‘ conegut del Fons i connectar-los amb cada identitat homònima. Dit així sembla fàcil, fer-ho és força més complicat.

Documents-Persones-Noms

D’entrada el tema de l’Antroponímia altmedieval és molt complex, i precisament per manca de domini de la disciplina l’aproximació emprada en el Fons Cathalaunia és estrictament programàtica. Bé, la manca de domini, i la necessitat d’automatitzar la informació (el volum de les dades no permet fer-ho de manera manual – com seria de desitjar-). El procediment emprat en el Fons es va comentar en aquest bloc fa anys i fins i tot generà un petit article per donar-ne la formalitat. De manera sintètica: es requeria i es construí un sistema que donat un ‘nom’ (crec que la denominació formal és un grup de formes nominals) en pogués calcular la llista d’individus definits en el Fons que n’empraren al menys una, i per altra banda, donat el conjunt de formes que cada individu presenta en els documents, detectés els ‘noms’ associats (el plural ve que hi ha individus amb més d’un nom, sumat a que la fidelitat a les fonts multiplica les formes de manera salvatge, més el fet que els propis grups antroponímics en la pràctica no estan lliures d’indefinició). Tal sistema es feu a base de recopilar i processar les formes conegudes llavors, fa uns anys, i no s’ha modificat (tot i que ja tocaria, l’escreix documental ha aportat formes antroponímiques noves que no encaixen en cap dels ‘noms’ actualment registrats). Cal entendre doncs que els lligams entre ‘persones’ i ‘noms’ és fruit d’un càlcul, d’una aproximació computacional, no d’un veredicte d’un expert humà, com seria desitjable[1].

Fetes les advertències metodològiques necessàries, mirem que passa si fem el que dèiem i afegim els nodes dels noms documentats i els connectem a cada individu que li correspongui. D’entrada, cal entendre que ara els nodes de persones estaran sotmesos a una doble influència: la dels documents i la dels noms, que tot fa pensar que no seran precisament idèntiques. Els documents tendien a agrupar-se geogràficament, els noms, en ser emprats en contexts més amplis probablement tindran la seva pròpia disposició. És precisament això el que volem examinar, i per afavorir-ho farem que les connexions entre persones i noms siguin el doble de ‘fortes’ que les que tenen amb els documents. I per mirar de visualitzar l’informació geogràfica farem servir uns codis de colors per el nodes de documents i els de les seves connexions; concretament:

Codis de colors geogràfics (Gòtia en marró, línia costa Roine-Llobregat)

De manera que agafem tots els noms documentats com a mínim un cop, i creem el graf de totes les persones implicades i els documents on es testimonien (excloem però nodes de reis, sants i gentilicis per tenir una distribució particular que si es sumés dificultaria encara més la interpretació de les dades). El resultat és un graf amb 10.693 nodes i 18.796 connexions que aplicant el mateix mètode de disposició espacial de nodes emprat en apunts previs (ForceAtlas2 del programari gephi), dóna:

Tots els documents, persones i noms documentats en el Fons Cathalaunia l’abril del 2020.
1.036 Documents, 6.939 Persones i 2.718 Noms.
La versió SVG permet fer zoom i clicar cada node per veure el seu dossier documental.

Un graf d’allò més interessant i ben diferent del de documents i persones (es recomana fer servir les versions SVG que es proporcionen per seguir els comentaris i/o analitzar els resultats, permeten fer zoom ‘infinit’ i consultar els dossiers implicats). D’entrada, la orla de documents desconnectats que teníem allí ha desaparegut i gràcies a les connexions dels noms s’ha format un únic grup. Ara, si ens hi fixem, veurem que l’estructuració geogràfica tot i haver-se alterat respecte al graf sense noms, sí mostra una mateixa disposició general: podem veure el comtats protocatalans en la part superior en vermell, i els grups documentals de Borgonya (blau) i Alvèrnia (verd) i Llemosí (rosa) de costat en la part inferior, i en la franja central, el grup septimà (groc) i provençal (verd clar). Unes quantes consideracions globals:

 • El grup de documents relatius a al-Andalus pràcticament desapareix degut al fet que l’antroponímia que es considera en el Fons és llatina i per tant no s’intenten recollir ni processar les formes nominals aràbigues.
 • El petit grup de documents gallecs (verd fosc) es situen ben significativament en la part superior, connectats amb l’evidència protocatalana.

Si mirem el detall, veurem que hi ha una pluralitat de ‘petits’ grups d’identitats contigües a grups de noms. Es tracta de casos on el nom nomes té una única identitat associada, i un simple cop d’ull permet veure que són molts (un testimoni de fins a quin punt era gran la variabilitat antroponímica tot i estar basada en una única paraula -usualment bipartita-). És el resultat d’haver registrat per començar tots els noms documentats; ara, queda clar que no aporten informació per el que fa a la interrelació o estructura de les dades.

Si però mirem quines agrupacions es poden derivar d’aquest graf (des del punt de vista matemàtic, grups de nodes amb un grau d’interconnexió superior al dels seus veïns) podem emprar el càlcul de Modularitat (en modalitat de l’algoritme de Leiden del programari de gephi), que ens detecta 62 grups (en donem en nota els noms de cada grup[2]) però en gràfic, tenim:

62 agrupacions segons càlcul de Modularitat.
La versió SVG permet fer zoom i consultar la informació detallada.

Un graf on es pot veure que els 7 grups mes nombrosos es mouen entre 182 i 89 noms, seguits de 42 grups entre 75 i 25 noms i 13 entre 24 i 1 nom. No intentarem entrar en el detall, hi ha massa per mirar i poc a comentar sense ser expert en Filologia. Qui ho desitgi, aquí té el graf i per tant les dades a la seva disposició (en la versió SVG).

El que sí podem provar aquí, és mirar quines agrupacions més grans es detecten; pensem que tota agrupació de N nodes, té dos extrems lògics per el que fa a la detecció de grups: que cada node sigui un grup, o el grup format per tots els nodes del graf; per això usualment els algoritmes de detecció de grups contemplen un paràmetre per especificar la ‘granularitat’ desitjada. De manera que mirem que passa si amb el mateix algoritme que abans cerquem els grans grups:

Els grans grups antroponímics de la Gòtia entre els segles IX i X.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Dos grups clarament diferenciats, tot i que en realitat hi ha 25 grups (en nota donem el seu detall[3]). En el graf s’ha donat color als tres més grans (el tercer, en verd inclou 36 noms) i els 22 grups restants s’han deixat en gris (amb poc més d’un centenar de noms en total), que com es pot comprovar a penes resulten visibles en el graf global.

De nou, no mirarem de qualificar aquests grups, si algun expert en filologia altmedieval germànica s’ho vol mirar seria fantàstic. Des del punt de vista històric, aquí només sembla prudent suposar que igual estem visualitzant l’antroponímia visigoda versus la franca, o potser la separació és més geogràfica que filològica…?

Mirem de simplificar més les coses, hem vist que els noms que només es documenten en una única identitat no aporten (no poden aportar) estructura. Podem fer el graf considerant només els noms -i de retruc les seves identitats i documents relacionats- que és documentin en més d’una única identitat. Podríem fer-ho a partir de 2, i de fet, s’ha fet, però la reducció en la quantitat de dades era molt limitada, de manera que fem un salt, i refem el graf només amb informació dels noms amb 10 o més identitats documentades[4]. El resultat és un graf força més petit (3.165 nodes = 951 documents + 2.078 persones + 136 noms):

Noms documentats en 10 o més identitats amb coloració segons localització geogràfica (nodes antroponímics en blanc per millorar el contrast).
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Com es pot veure, l’estructura territorial es manté tot i considerar només 136 noms, probablement per l’alt nombre de documents on es troben. Aquí farem una excepció i sí afegirem una informació de caire filològic; consultarem: Kremer, Dieter : 1972 : “Die Germanischen Personennamen in Katalonien. Namensammlung und Etymologisches” : Estudis romànics : 14,15 per registrar el possible origen de cada nom, tot i que aquesta es limita a l’àmbit documental del territori protocatalà altmedieval a diferència del del Fons Cathalaunia que és força més ampli (lògicament, a més, mancaran els noms llatins, grecs, bíblics i llombards). El resultat, aplicant codis de colors (got=verm, germ=verd, franc=blau) i on els números indiquen la pàgina de l’obra, és:

 • Abbas(got-41) Abbo(got-41) Ada(germ-65) Adalardus(germ-66) Adalbertus(germ-66) Adalelmus(germ-67) Adalgarius(germ-66) Adrald(germ-71) Adroarius(germ-71) Agila(germ-42,47) Aio(45) Alaricus(got-52) Albaricus(94) Albarus(got-52) Altemirus(got-53) Amalricus(got-55) Amelius(got-55) Anastasius() Andreas(grec-franc-57) Argemirus(got-144) Arnaldus(got-59) Arnulfus(got-60) Asenarius() Asterius(got-63) Ataulfus(got-68) Ato(got-65) Attila(got-65) Audegarius(germ-73) Auriolus() Autberto() Baldericus(germ-78) Bellus(germ-86) Benedictus() Berart(germ-82) Berengarius(germ-82) Bernardus(franc-24) Bernus(germ-82) Berterandus(germ-84) Bertus(germ-84) Boso(germ-89) Bradila(germ-89) Centullus() Chintila(got-164) Chixilo(got-165) Daco(germ-92) Daniel() Dato(germ-91) David() Deodatus() Desiderius() Dodo(germ-94) Dominicus() Donadeus() Durabilis() Durandus() Egila(germ-44,47,51) Eimericus(got-56,germ-142) Eldebertus(germ-149) Eldefredus(got-132,germ-147) Eldemares(germ-147,156) Eldericus(germ-147,156) Eldesindus(germ-147) Eles() Elias() Eliseus() Ella(germ-42) Emmo(germ-100) Ennego() Ermemirus(got-105) Ermenaldus(got-106) Ermenegildus(got-105) Erovigius(germ-103) Eudo(germ-72) Felix() Ferreolus() Franco(germ-112) Froila(germ-113) Galindus(got-120) Gauzbertus(germ-124) Gauzfredus(germ-123) Genesius() Gerardus(franc-129) Geribertus(franc-128) Gondebertus(got-140) Gondefredus(got-139) Gotus(got-136) Ingilbertus(germ-158) Iohannes() Landeberto(germ-168) Landericus(germ-168) Leutardus() Mancio(germ-176) Martinus() Mira(got-180) Miro(got-180) Odo(germ-72) Oliba() Petrus() Radulfus(got-152) Raganfredus(got-185) Raimundus(got-186) Rainaldus(got-185) Rainulfus(got-186) Ramius(germ-188) Ratefredus() Recosindus(germ-190) Ricardus(germ-191) Riculfus() Rodeberto(got-152) Rodulfus(got-152) Rotrudes(got-153) Salomon() Servusdei() Sesenandus(got-204) Sindila(got-202) Speraindeo() Stephanus() Suniarius(got-207) Suniefredus(got-207) Teudebaldus(got-211) Teudebertus(got-211) Teudefredus(got-209) Teudericus(got-210) Teudo(got-212) Teudosius() Ugo(germ-154) Umbertus(got-157) Waltarius(got-219) Wibertus(germ-224) Wilielmus(got-225) Wimara(germ-222) Winfredus(germ-223) Wisandus(got-232) Wiscafredus() Wistrimirus(got-235) Witiza(got-236).

Deixarem al lector la tasca d’esbrinar en quines zones geogràfiques es situen cada un d’ells preferentment…

El que sí podem aportar, és el mateix càlcul de Modularitat fet abans, començant per els valors per defecte; el resultat és:

Els agrupacions per defecte de Modularitat dels 136 noms més ben documentats.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Un graf amb 34 grups; n’enumerem els noms:

 • 0 Adalardus Adalgarius Adrald Donadeus Landericus Radulfus Raganfredus Rainulfus Rodulfus Umbertus
 • 1 Abbas Abbo Eldebertus Gauzbertus Gerardus
 • 2 Eldefredus Elias Ennego Erovigius Recosindus Servusdei Suniarius
 • 3 Bradila Eldesindus Mira Miro Suniefredus Winfredus
 • 4 Argemirus Chintila Durabilis Egila Ella Ermenaldus Ermenegildus Ferreolus Froila Ramius Sesenandus
 • 5 Adalbertus Autberto Gauzfredus Gotus Leutardus Rodeberto Rotrudes
 • 6 Bellus Bertus Wimara Wisandus
 • 7 Deodatus Dodo Eimericus Rainaldus Teudo
 • 8 Altemirus Asenarius Asterius Galindus Salomon
 • 9 Albarus Daco Oliba Wiscafredus Wistrimirus
 • 10 Berart Berengarius Bernardus Raimundus
 • 11 Anastasius Geribertus Wibertus
 • 12 Auriolus Baldericus Centullus Mancio Witiza
 • 13 Audegarius Iohannes Landeberto
 • 14 Attila Dato Eudo Felix
 • 15 Adalelmus Teudebertus
 • 16 Ataulfus Eldericus Ingilbertus Teudosius
 • 17 Ermemirus Riculfus Teudericus
 • 18 Alaricus Amelius Andreas Boso
 • 19 Aio Amalricus Ato Emmo
 • 20 Albaricus Bernus Ratefredus Waltarius
 • 21 Chixilo Daniel Speraindeo
 • 22 Arnaldus Genesius Ugo
 • 23 Ada David Desiderius
 • 24 Dominicus Odo
 • 25 Agila Durandus Teudefredus
 • 26 Adroarius Eldemares Eles Eliseus
 • 27 Berterandus Franco Sindila
 • 28 Arnulfus Gondebertus Teudebaldus
 • 29 Stephanus
 • 30 Benedictus Ricardus
 • 31 Gondefredus Martinus
 • 32 Petrus
 • 33 Wilielmus

De nou, tenim que deixar al lector l’anàlisi d’aquestes dades, però per tancar, podem encara tornar a calcular la partició menor de grups segons Modularitat com hem fet també abans:

Els tres grups majors dels 136 noms més documentats.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Una partició que ens deixa amb només tres grups:

 • 0 Adroarius Agila Alaricus Albarus Altemirus Anastasius Argemirus Asenarius Ataulfus Attila Audegarius Auriolus Baldericus Bellus Bertus Bradila Centullus Chintila Chixilo Daco Daniel Dato Deodatus Desiderius Dominicus Durabilis Durandus Egila Eldefredus Eldemares Eldericus Eldesindus Eles Elias Eliseus Ella Ennego Ermemirus Ermenaldus Ermenegildus Erovigius Eudo Felix Ferreolus Franco Froila Galindus Gondefredus Mancio Mira Miro Oliba Petrus Ramius Recosindus Riculfus Salomon Servusdei Sesenandus Sindila Speraindeo Suniarius Suniefredus Teudefredus Teudericus Teudosius Wimara Winfredus Wisandus Wiscafredus Wistrimirus Witiza
 • 1 Abbas Abbo Ada Adalardus Adalbertus Adalelmus Adalgarius Adrald Aio Albaricus Amalricus Amelius Andreas Arnaldus Arnulfus Asterius Ato Autberto Benedictus Berart Berengarius Bernardus Bernus Berterandus Boso David Dodo Donadeus Eimericus Eldebertus Emmo Gauzbertus Gauzfredus Genesius Gerardus Geribertus Gondebertus Gotus Ingilbertus Landeberto Landericus Leutardus Martinus Odo Radulfus Raganfredus Raimundus Rainaldus Rainulfus Ratefredus Ricardus Rodeberto Rodulfus Rotrudes Stephanus Teudebaldus Teudebertus Teudo Ugo Umbertus Waltarius Wibertus Wilielmus
 • 2 Iohannes

 

En aquest punt es volia acabar aquest apunt, però la Curiositat no estava contenta…

 

La pregunta original implícita en començar aquestes proves era: l’antroponímia altmedieval de la Gòtia entre els segles IX-X seguia una distribució geogràfica? El sentit comú així ho faria creure, però si es mira en detall l’evidència, no sembla pas tan clar, de manera que potser el punt estaria en: fins a quin punt l’antroponímia era diferent segons els territoris?

I el que hem vist fins aquí aporta les dades conegudes, però no dibuixa una resposta evident…

Fins ara s’ha fet servir un esquema triàdic, a partir de Documents, Persones i Noms (basat en la realitat, unes persones que tenien uns noms van realitzar els documents), però els perfils individuals que emprem com a ‘Persones’, en realitat és un conjunt inherentment especulatiu, tota vegada que la pèrdua d’informació fa que qualsevol agrupació d’esments documentals en ‘individus’ (o sigui, en dossiers individuals) tingui un marge d’error inevitable (la metodologia aplicada en el Fons Cathalaunia mira que sigui el mínim possible, però aquest mínim hi és i no es petit – pensis per exemple, en els casos de signatures amb noms molt habituals -). De manera que perquè no mirem d’eliminar-los?

Documents-Noms

Podem considerar que per el que ens interessa aquí, cada document és un ‘sac de noms’ (un concepte molt emprat es classificació estadística de texts), un conjunt d’antropònims, res més. Com que per cada individu tenim el seu nom (o noms), podem convertir la llista d’individus de cada document en una llista de noms diferents (eliminem de moment les repeticions si n’hi han). Fet així, té un petit problema en els casos de gent amb més d’un nom, ja que els aplicarà tots ells a cada document on consti l’individu, i és possible que en algun d’ells només hi figurés amb un dels seus noms; amb tot, en ser un percentatge molt petit, es considera que el nivell de soroll afegit serà molt petit (a unes dades de per se molt sorolloses).

Aplicat el mètode, i seguint les mateixes convencions que fins ara, el resultat és un graf amb 3.754 nodes i 13.872 connexions:

1.036 Documents i 2718 Noms
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Una joia! D’entrada, es pot apreciar que l’estructuració territorial es manté gairebé intacte (només -ben significativament- es difumina el grup del regne franc) tot i no haver emprat cap mena de dada geogràfica. Abans, era resultat dels perfils documentals dels individus, ara és evident que es desprèn també dels seus noms. De manera que ja tenim una resposta a la pregunta inicial:

 

Sí es possible evidenciar quantitativament diferències geogràfiques en les distribucions antroponímiques altmedievals.

 

I si volem, podem aplicar com abans el càlcul de Modularitat per veure quins grups es detecten (amb els paràmetres per defecte, i recordant que en aquest càlcul el color indica grup, no localització geogràfica), el resultat és:

20 grups de Documents i Antropònims segons Modularitat.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Deixarem al lector l’entreteniment de mirar quins noms i documents formen cada grup. Ara, si ens hi fixem, veurem que una mica per tot arreu apareixen grups de noms aïllats. Es tracta de noms que només es registren en un únic document, i a semblança dels casos anteriors, no aporten -no poden aportar- informació sobre l’estructura. Podríem eliminar-los i mirar com queda, però posats a fer, podem anar més enllà, i d’igual manera que abans hem calculat el conjunt derivat de noms documentats en un mínim de 10 individus, ara podem fer el mateix i calcular el conjunt derivat dels noms que per exemple apareixen en 5 o més documents; el resultat, és un graf amb 748 noms i 1.025 documents:

Noms en 5 o més documents.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Com es pot veure, es manté l’estructuració geogràfica del graf global, i per millorar la visualització s’ha fet que la mida dels nodes representi en seu grau de Centralitat, que indica indirectament la seva interconnexió.

També podem calcular els grups segons Modularitat (igualment amb paràmetres per defecte, com abans), que ens dóna una partició en només 10 grups:

Els grups d’antropònims en 10 o més documents segons Modularitat.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

En llistem els noms i les localitzacions dels documents de cada grup:

 • 0=140 Noms: Adalamirus, Adolina, Agapius, Agualdus, Aigo, Alaricus, Albarus, Andegario, Anna, Anno, Ansemirus, Antigisus, Antonius, Arane, Asenarius, Astaldius, Asteldes, Astovaldus, Audegarius, Audelinus, Auriolus, Autarius, Babricus, Baio, Balasco, Balascuti, Baldericus, Baldus, Beiro, Belarcho, Bellus, Bertus, Blandericus, Bonefilius, Bonus, Centullus, Chintila, Codericus, Dignus, Dominicus, Donatus, Dulcidius, Durabilis, Durandus, Elda, Eldegotus, Eldemares, Eles, Elmon, Emilius, Emmo, Enno, Ermenaldus, Ermengodo, Ermenisclus, Eudo, Fachilo, Fedantius, Felus, Feriza, Ferrutius, Floresindus, Fredarius, Frodila, Froila, Froja, Frugellus, Fruisindus, Garsia, Geiroardus, Gentiles, Godemirus, Goldericus, Goltredus, Gomesindus, Gondefredus, Gundisalvus, Honoratus, Ibellus, Igilga, Itori, Langobardus, Leudegarda, Malanaicus, Margaritus, Matrona, Mirabilius, Nantigisus, Nantulfus, Orilio, Oriulfus, Petrasius, Petronius, Petrus, Placianus, Placidio, Pontius, Rachel, Rainardus, Rainovardo, Ramius, Ranesindus, Ranilo, Recosindus, Richila, Salama, Salomon, Samuel, Sanila, Sara, Sarracinus, Senta, Senterus, Sesenandus, Sesuldus, Sindila, Sovatus, Suniegildus, Sunieredus, Sunila, Suniulfus, Teudemirus, Teudericus, Teudesindus, Teudisclus, Trasemirus, Trasibadonis, Trasovadus, Trasovarius, Tulecas, Usila, Verona, Wadamirus, Walafonsus, Wilies, Wilimirus, Wimara, Wisandus, Witiza, Wulfinus.
  Amb 166 documents:  137(~83%) protocatalans, 12(~7%) septimans, 5(~3%) borgonyons, 4(2~%) gallegs, 4(2~%) gots, 2+1+1(~3%) indefinits, provençalstolosans.
 • 1=112 Noms: Abbas, Abbo, Acmaro, Adalaricus, Adalbertus, Adalfredus, Adalinus, Adebertus, Ademare, Adrald, Adreverto, Aetoni, Aimari, Airado, Airaldus, Airoardus, Aito, Aldebertus, Alfredus, Amalricus, Arebertus, Argefredus, Arlabaldus, Arlaldi, Arlando, Arlulfum, Arnaldus, Asteraldo, Asterius, Astorgii, Astro, Ato, Audericus, Ayroardum, Benedictus, Bernardus, Berterandus, Betone, Bigo, Blade, Bladingo, Blandus, Castelles, Christianus, Claudius, Constantinus, Cunaberti, Deusdedit, Eigofredus, Eldebertus, Eldefredus, Eldegarda, Eralius, Eribaldus, Eribertus, Erleno, Erlolfo, Ermenardus, Ermengardis, Ermengaudus, Frotarius, Fructuarius, Garibaldus, Gauscelino, Gauzbertus, Genesius, Gerardus, Gerbardus, Gerbern, Gerboldi, Godefredus, Goderandus, Guardardus, Gudalfredus, Guidburgis, Hictor, Ingilberga, Ingilfredus, Isimbardus, Leutarius, Magnus, Natalem, Nectardi, Nitardus, Odalricus, Odo, Oldricus, Ostraldi, Rado, Ragamberto, Raganardus, Rainfardi, Rainodus, Rainus, Remigio, Rigoaldo, Rolan, Segovinus, Sigirado, Siguino, Suficio, Udelradus, Ugubertus, Umbertus, Vitalda, Walfridus, Wandalmare, Wibertus, Wilabertus, Wilielmus, Witardus, Witaredus.
  Amb 174 documents: 102(~59%) alvernesos, 15/(~9%) provençals, 15(~9%) septimans, 11(~6%) llemosins, 10(~5%) protocatalans,  8(~4%) borgonyons, 6(~3%) francesos, 2+2+2+1(~5%) entre tolosans, italians, indefinits i gots.
 • 2=114 Noms: Adala, Adalgane, Adaluf, Adanagildus, Addane, Adela, Adelius, Adrianus, Adroarius, Almandar, Altemirus, Althemius, Andericus, Andilu, Ango, Animius, Archibaldo, Arcibadus, Argovadus, Ariulfus, Ascaricus, Ascarius, Ataulfus, Attila, Audinus, Autatus, Baldovigus, Borrellus, Bradila, Bulgara, Cesarius, Daco, Daniel, Deginus, Desideratus, Eldalecus, Eldemirus, Eldesindus, Elias, Ella, Ennego, Ermenegildus, Ermesindus, Erovigius, Fafila, Ferrocinctus, Freilo, Fricco, Gairimundus, Gamiro, Gardila, Garsindis, Geresendo, Godario, Godemarus, Gogo, Gomarius, Gondemarus, Guago, Guizono, Heofredius, Hoina, Honestus, Idelcherus, Iscarius, Leopardus, Letus, Leuvila, Libanus, Manla, Manuel, Mauregatus, Mira, Miro, Odila, Oliba, Opila, Paternus, Quierica, Quiricus, Raculfi, Radulfus, Recaredus, Rodulfus, Rovocandus, Samson, Savaricus, Senior, Senteldes, Speraindeo, Suniarius, Suniefredus, Susanna, Teudarius, Teudefredus, Tructarius, Udovigo, Vivifredus, Vulfredus, Wadamarus, Walamiro, Widinildis, Wifredus, Wigila, Wigio, Wigo, Winedeo, Winfredus, Winidildes, Wiscafredus, Wisimiro, Wisindus, Wistrimirus, Witimirus.
  Amb 160 documents: 141(~88%) protocatalans, 10(~6%) tolosans, 3(~2%) alvernesos, 2+2+2(~4%) andalusins, francesos i llemosins.
 • 3=89 Noms: Acberti, Adalardus, Adalgarda, Adalgarius, Adalgaudo, Adalrado, Adericus, Adonis, Adravaldo, Afinardus, Agano, Agembert, Aguanus, Aikardus, Aio, Alam, Alienardus, Allo, Amalbertus, Amardus, Amblardus, Anderaldus, Andrado, Ansegarius, Anselmus, Ardemannus, Ardradi, Auritius, Ava, Bavo, Bernois, Bertaldo, Berteramnus, Bodonem, Calla, Cononi, Donadeus, Dotimius, Eberaldus, Eldebaldus, Eldegario, Eldegissus, Eldevisus, Eldoardus, Eldulf, Emenus, Ermembertus, Ermenricus, Eudricus, Everardus, Folcerandus, Franco, Fulqualdus, Garnaldi, Garulfus, Gauzfredus, Geriberga, Ginaberto, Godinus, Gualone, Ingelarii, Isnardus, Ivo, Landeberto, Landericus, Letoldus, Leudbald, Leutardus, Leutefredo, Lido, Madalbertus, Matefredo, Ragambaldo, Ragemberga, Rainulfus, Randulfus, Ratbodi, Rodeberto, Rodegarius, Sievert, Stabiles, Stephanus, Teotgrimi, Unaldo, Ursio, Vualdoni, Vulo, Waldus, Wicardus.
  Amb 113 documents: 48(~43%) borgonyons, 28(~25%) llemosins, 15(~13%) francesos, 7 (~6%) provençals, 5(~4%) alvernesos, 5(~4%) gots i 2+2+1(~5%) septimans, italians i tolosans.
 • 4=95 Noms: Adaldo, Adoirus, Adovarius, Agilardo, Aiglaus, Albaricus, Albo, Andreas, Anidus, Ansebertus, Ansemundus, Anserius, Ansoaldo, Ardo, Aria, Arigus, Autberto, Bardina, Barnaldus, Basinus, Beraldus, Berart, Berengarius, Bernal, Bernarius, Bernuiso, Blidekarius, Bonushomo, Christoforus, Costabiles, Dagobertus, David, Deidonus, Deodatus, Dodo, Eimericus, Einardus, Eldebrandus, Elderedus, Eldinonis, Ermengarius, Euraldo, Fredulus, Gelus, Gondebertus, Gontardus, Gontarius, Gotalio, Gotestiva, Gotus, Gregorius, Grimaldus, Helenus, Ingilbertus, Ingobertus, Isimbertus, Itarius, Josue, Landefredo, Leotgerio, Leudegarius, Leutericus, Lilia, Mainbodo, Maindo, Martinus, Milo, Morenus, Obtatus, Otber, Oter, Otranni, Radebertus, Raimboldi, Rainaldus, Ramnalt, Ranal, Ratefredus, Ricardus, Ricarius, Rodebaldo, Rotarius, Rotmarus, Rotrudes, Sigofredus, Teobodo, Teotbolt, Teudebaldus, Teuderedus, Teudo, Teutelmo, Tota, Warnardo, Warnerus, Wilafredus.
  Amb 75 documents: 27(~36%)borgonyons, 12(~16%) septimans, 10(~14%) protocatalans, 10(~14%) francesos, 9(~12%)provençals, 4(~5%) alvernesos, i 1+1(~3%) tolosans i italians.
 • 5=49 Noms: Adalaldo, Adardo, Adelmaro, Agelbertus, Agila, Agnes, Aguius, Aiberto, Aimer, Alchario, Amelius, Arnustus, Askerici, Audesindus, Ausindus, Autardo, Dida, Ebo, Ebulus, Ellega, Endalecus, Erifonsus, Ermemirus, Falco, Folconem, Formosa, Frodo, Georgius, Geribertus, Guilierandus, Julia, Mancio, Marinus, Paulus, Raimundus, Riculfus, Sanctius, Sanctus, Sapurellus, Scluva, Sela, Servusdei, Sigebodus, Silvio, Teudardus, Teudulfus, Truanni, Waltarius, Warinus.
  Amb 97 documents: 25(~26%) protocatalans, 21(~22%) gots, 20(~21%) septimans, 15(~15%) francesos, 4(~4%) borgonyons, 3(~3%) alvernesos, 3(~3%) italians, 2(~2%) provençals i 1+1+1+1(~3%) indefinits, andalusins, llemosins, gallegs.
 • 6=78 Noms: Absalon, Actus, Ada, Aderofredo, Agimiro, Ansila, Ansulfus, Argemirus, Argemundus, Artemirus, Atovino, Atsoni, Audevagrus, Avido, Baldefredus, Baldemares, Bera, Chixilo, Comparatus, Dala, Deila, Desiderius, Elarius, Eldevinus, Ermenfredus, Eurio, Felix, Ferreolus, Floridius, Floterio, Galindus, Geldericus, Iohannes, Jorio, Leo, Leutbertus, Leuva, Levantus, Levo, Lupus, Madarus, Madaxus, Marellus, Maria, Mascarellus, Mascaro, Maurellus, Maurezellus, Nifridius, Perlexus, Pipinus, Primus, Prolexio, Reparatus, Revellus, Romanus, Romeus, Sarulfo, Seder, Segarius, Senderedus, Signulfus, Suniuldus, Taurellus, Teudalecus, Tortorellus, Trasericus, Tructelde, Tructulfus, Undila, Undisclus, Valado, Venerellus, Viaricus, Waldemarus, Wiliemundus, Wilio, Willisclus.
  Amb 59 documents: 39(~66%) protocatalans, 5(~8%) francesos, 5(~8%) septimans, 4(~ 7%) italians, 3(~6%) indefinits i 2+1(~5%) alvernesos i gots.
 • 7=30 Noms: Adalbaldus, Adalelmus, Adalgisa, Alexander, Almoinus, Amic, Arnulfus, Baro, Belaro, Bernainum, Bernoinus, Bernus, Elia, Gauzlenus, Goslini, Isaac, Jeronimus, Manasses, Odolardus, Raganfredus, Rodestagnus, Teudebertus, Teudosius, Ugo, Unifredus, Vitoni, Voigo, Vuirnerius, Wido, Zacharias.
  Amb 87 documents: 41(~48%) provençals, 11(~13%) francesos, 9(~10%) borgonyons, 9(~10%) italians, 6(~8%) protocatalans, 4(~4%) gots, 4(~4%) septimans i 2+1(~3%) andalusins i alvernesos.
 • 8=22 Noms: Abila, Adefonsus, Anastasius, Ansalon, Auresindus, Bonifacius, Cardellus, Dadilde, Dato, Deodonatus, Dutila, Egila, Eletus, Eliseus, Emboladus, Laurentius, Levegildus, Protasius, Redemptus, Sesegotus, Tatila, Teudila.
  Amb 44 documents: 38(~86%) protocatalans, 3(~7%) borgonyons i 1+1+1(~7%) gots, provençals i gallegs.
 • 9=19 Noms: Ademirus, Agerandus, Algerandus, Argila, Bancius, Boso, Eldericus, Elesia, Elsia, Ermoario, Faraldo, Florencius, Fredelaicus, Fredericus, Fulcherium, Gaudius, Maurenco, Speciosum, Wisila.
  Amb 23 documents: 16(~70%) protocatalans i 2+2+1+1(~30%) provençals, septimans, borgonyons i francesos.

El predomini de la documentació protocatalana en el conjunt estudiat és evident; dels 10 grups detectats, forma la part majoritària de 6 d’ells (grups 0, 2, 5, 6, 8 i 9). Segueixen de lluny els documents de Borgonya (grups 3, 4), d’Alvenia (grup 1) i de Provença (grup 7). Cap agrupació és geogràficament unitària, però dels grups protocatalans 5 superen els dos terços del total (grups 0, 2, 6, 8, 9).

Resulta més que interessant esbrinar què expliquen aquestes agrupacions de Noms i Documents, com també altres detalls del graf resultant (un exemple: es pot observar en la periferia del graf uns grups aïllats de documents que resulten ben cridaners, un d’ells al nordest-est format per els escuets regests de compres de l’abadessa Emma: D00110, D00127, D00190, D00248, D00249, D00270, D00294, D00295, D00296, D00297,  D00318, D00319, D00320, D00322, D00352, D00353). Amb tot, aquest apunt ja és prou llarg, la informacio està servida i qui ho vulgui pot mirar de treure’n l’entrellat més enllà d’aquesta primera presentació.

 

Coda

I fins aquí aquesta mirada encuriosida sobre l’evidència antroponímica de la Gòtia a cavall dels segles IX-X. Cal recordar que això només és una foto puntual, si ampliessim el registre segur que la imatge canviaria, el mateix, si varièssim la finestra temporal. De fet, sembla perfectament factible pensar en analitzar l’evolució al llarg del temps dels modismes antroponímics. Els exemples i la metodologia aquí explicada mostren que es possible fer-ho a partir de mètodes estrictament quantitatius, fet que fa encara més evident la necesitat d’interpertar-los des del prisma de la Filologia, per poder captar-ne les seves implicacions reals.

Com es deia al començar: els comentaris dels experts en filologia altmedieval, seran més que ben vinguts…!

 

Notes

 • [1] Es pot consultar en línia, cada un dels centenars de noms que es mostren en aquest apunt afegint-lo a l’adreça: http://cathalaunia.org/Noms/ com per exemple: http://cathalaunia.org/Noms/Adalborno .
 • [2] Els grups d’Antropònims segons Modularitat, de més a menys nombrosos.
  0 Adalborno Adalmandus Adreberga Aegin Agaricus Agricole Alafredus Alam Alicus Amberti Ansegnerius Aquitini Ardemannus Arhenal Aria Arlabaldus Arlulfum Astorgii Astrilde Audericus Avitvaldi Belegri Belegrinus Belinardus Belingrimo Berart Berigardi Bernardus Bernois Bernuiso Bernus Bodonem Caseum Christoforus Claudius Claugius Cononi Cunctus Doclano Doctrada Dodolannus Donnoleno Ductridi Edrale Ehardi Eimericus Eldigerii Elengerio Elviga Enar Engalmodis Eodoberto Ermengardis Ernerii Estimoni Euraldo Euvalt Fedoni Ferrini Feudrigi Folcerandus Franna Fraxinodo Fredenando Fulqualdus Fusradae Garibaldus Gauscelino Gerbardus Gerboldi Gerburgis Gerliconis Giburge Gladillo Gladiri Glatil Gocerandus Gontardus Grimmonis Gronia Guadone Guardardus Guardus Guergano Guichardi Guidburgis Guineman Gulfaldi Gunam Harimbol Heylberti Hidelberti Igerrico Ildira Ingalardi Ingalbi Ingilberga Ingilfredus Iordanus Isemberga Isimbardus Isingarda Ismidonis Isnardus Ivo Jobieno Jofredi Josper Juvianae Karadena Landa Leideradus Leinardo Leoteno Leotgerio Leotterio Letoldus Lido Lilia Lucretia Maius Maluinus Mazerago Nectardi Nizezus Ocbertum Odalricus Odulfi Quelto Racecco Ragasendani Raimberti Raimboldi Ramco Ramnalt Ranal Rigoaldo Rinesteo Rodoardus Romulfi Rorguo Seibert Senderadus Serdi Siemaro Sievert Sievoldi Teabrandus Teobodo Teotbolt Teudeberga Trihildis Tullonis Ugubertus Umgrimi Ungrimaldi Usogilo Vinianus Vitalda Vivianus Volusiana Waburgis Wicardus Wilielmus Wirnardus Wiso
  1 Adanagildus Adegilde Aderando Adolina Adresinda Adroarius Agadia Agalani Alodia Amantius Anderaldus Anderga Andorosa Anseleva Arane Arcedonia Archinaldo Argeleva Argesindo Ariontes Artrudes Arvidio Astaldius Asteldes Astovaldus Atronerus Audelinus Auria Bagi Bagilo Baldegoncia Balderedus Baldia Baselissa Belesario Bellullus Benefacta Berga Bertesinda Bonaldus Boneldes Bonentio Bonesindus Bonidi Cardosus Centurius Ceria Choniemirus Clarildes Codericus Colomirus Cosla Cristina Dacofredo Dacteldes Decorosa Dodardo Domnellus Egibertus Egila Egovara Eichelmo Einofredo Eldeberga Elderando Eldesindus Elegantia Elidia Emetera Eminilde Emiterius Engoligo Engomiro Engontes Engovara Erifonsus Ermilo Ermovigia Eschenildes Exibius Ferminus Filimera Flamola Francholinus Fredoino Frodila Froila Gamo Geldefredus Gemula Gerontius Gisclamundus Gisclaricus Glavilo Godefortes Godevir Goma Gomesindus Gometrudes Gontelevo Gontemirus Graciosus Grima Grimoveno Grossa Gudalberga Gudrigildus Guilguimare Gutrildes Igilga Ingilmare Isiderus Iuvenales Levegodo Libas Licia Lunesindus Lusanno Malogaster Margaritus Matildes Mellida Minuara Nantario Nantulfus Narbona Nevolendus Noveno Olefria Palomba Peternella Petitus Pinobs Placianus Placidio Plancarius Radegondes Razel Richerana Richinildi Rodegontes Romildis Sabbatello Safira Salamera Sarulfo Saxio Scluunius Sedame Sendovadus Sendroinda Sentulinde Sereno Sesevira Signulfus Singiberga Sivischer Spanila Stegontia Stregoto Suniulfus Teudisclus Tortora Trasericus Tructa Trusca Turtuino Ugnane Ulina Unandus Vedalina Venerando Vetelina Viario Virgilius Virucia Vitalis Wigila Wilies Wilimirus Wisaleigus Wisiberga
  2 Acmaro Adalardus Adalaricus Adalberga Adalgarius Adalgud Adebertus Adravaldo Adreverto Afinardus Agano Agembert Aguanus Aguiramnus Aikardus Aimari Aimemnonis Aiuda Albrandus Aldario Aldebertus Alderamnus Aledrannus Alienardus Alimburgis Alpais Alrado Amardus Amblardus Archamaro Archibaldo Arlanni Atgofredus Augarni Augbertus Auritius Austenno Avido Avierio Berlondi Berniconi Bertaidis Bertelaicus Berteramnus Calstoni Celsus Clauberno Cunaberti Decaradi Detharadus Domefredus Donadeus Dotimius Dragonis Drogterigus Eberaldus Egesius Eldebaldus Eldegario Eldoardus Emenus Engelramus Eribaldus Ermembertus Ermengaudus Ermenricus Esau Ettor Everardus Floraldus Foletrudis Foltrut Fraudini Frotarius Galmandi Garbenus Garnaldi Garulfus Garvino Gauzbertus Ginaberto Godefredus Golofredus Guisulo Hectone Hersandus Hicmaro Ingelarii Ingilsinda Jonas Jonatan Lafini Langobertus Mainaldi Maingaudi Matefredo Momulino Munifredus Odofredo Osberto Paradisi Qualtadi Radberga Radulfus Raganfredus Ragemberga Rainarii Rangberga Ratbodi Ratefredus Remedius Remfredus Remgrunus Rodtainno Rodulfus Roricus Sagfredo Satraldo Semiarius Severedo Sicardus Silinus Tarsila Trotrandi Vonis Zaucebert
  3 Abetori Abrona Addubi Adelfius Aderofredo Adovacus Ala Aladeredus Albegontes Altemirus Althemius Amatus Andericus Angela Anianus Animisus Animius Ansebado Ansulfus Arabi Arannisdus Arbalfo Arcibadus Argovadus Armentarius Armeteo Ascaricus Autatus Autinello Aviannus Axione Badagarius Baldefredus Baldovigus Baro Bassulino Bera Bertamunco Bisio Blademundus Bonisius Bonsulfus Castus Celestio Crexencius Crispio Dala Danimirus Deila Delherus Dignus Disclus Domarico Dotario Edeldricus Einolio Eldemirus Eldenardo Eldevinus Eldugo Elias Emboladus Eneas Estermenio Eugnemiro Eurio Exirius Fafila Fesilane Flavius Floterio Flunidius Fredarius Fructuosus Germanus Gontevado Grifo Guiscardo Handoldus Hoina Ibirus Icarius Ilduiro Inibertus Inila Itazio Jorio Justinianus Leopardus Letitilde Leutbertus Levantus Levo Lubercanus Lugelane Lupus Madarus Madaxus Madobla Malanaicus Managiso Marabuncia Marginala Mascarellus Moderata Molestus Nitardus Nordaldo Onoricus Orila Osmidone Pacificus Paguasdo Perlexus Prolexio Provecto Quadrato Quirino Quisinio Quitirandus Raumiro Reparatus Rodericus Romeus Sabbatus Salgiso Savegildus Scluva Seder Segemundo Senderedus Sfreericus Sineco Solacius Sovatus Spanonna Suacino Suniardus Tassius Teudalecus Teudarius Teulardus Teulrandus Tinello Tobias Todegillus Todori Tortorellus Trasibadonis Trasildi Trasovadus Trasovarius Tructimari Tructulfus Undila Unias Untinello Urbanus Valado Viaricus Vixildo Volveradus Walardo Wantildes Wiliemundus Wilsedus Witesindus Wiuldus
  4 Abellonius Adalecosso Adaluf Aigarnus Alamannus Aliarius Almandar Amunna Ardegarius Artemius Arvendus Auzilo Aygmodus Baldus Beckari Bellellus Bellus Blorago Borrellus Breutarius Clarencius Cosculina Dareldes Donumdei Eamium Edifredus Eldalecus Eldasecus Emilius Engoricus Ermesindus Fastila Flodeberga Fortunio Freilo Fricco Frodlaigus Gamiro Geldericus Godario Godemarus Godemirus Gomarius Gondemarus Gunricus Heofredius Iaurs Ibellus Idelchecus Levangus Maurelinus Mira Miro Mollidus Nectar Nina Notherio Notus Pergarifredus Plantadus Pulcresindus Quierica Quiricus Raculfi Randemirus Richila Rovocandus Ruvigus Salonio Sarracinus Scribonius Sentefredus Sentulfo Sesemundus Suniefredus Sunieredus Susanna Trasegoncia Vivifredus Vulfredus Wadamarus Wadamirus Walamiro Walaricus Widinildis Wifredus Winedeo Winfredus Winidildes Wisindus Yrasigus
  5 Adalanco Adalordum Adalulsum Adardo Agelbertus Agilardo Agiulpho Agnes Aguius Aiberto Ailionum Aiquinus Alardo Alignano Allenare Amelius Ansuleto Antenerus Antigisus Arnustus Artaldo Asahel Askerici Autardo Autarius Baldulfus Bulgara Daciano Dacolina Durandus Ebulus Eleloyn Ena Endalecus Eudricus Falco Formosa Frederunae Frodo Gerbern Geribertus Gicahoto Golgisclus Guinado Guizono Hindguliva Hories Idelcherus Igmari Isamberdum Iscarius Joncatas Leuttoldi Maclarius Majolo Maldomari Muza Nantigisus Oriateus Pantaleo Paulus Prunetus Rainardus Rainovardo Reutiagus Riculfus Rodestagnus Salustius Sanna Sasila Secundi Sela Sendovinus Seraldus Sergius Servusdei Sigebodus Silvio Sisisclus Sulinus Teudardus Tivurcius Tolgaredus Torquato Truanni Udovigo Vindemius Vivas Viverandus Wafarius Wibertus Wigio Willisclus Wulfinus
  6 Acar Adaldran Agendano Amendo Anidus Ansedeo Anselar Anselardus Ansericus Anserius Ansoaldo Arigus Autberto Aymun Basinus Bernenalis Besnodis Blismodo Doiane Drotberto Durit Elmaro Elmon Emmeldis Endaldus Engelgerio Engelteo Epleno Ermandrao Ermengarius Ermenus Eurear Fareriorum Folcaricus Folkarius Gairolus Genore Gisbaldus Gotalio Gotestiva Gutiselo Helenus Landefredo Leudbald Luciae Mainbodo Maindo Maiolus Manibertus Maymbodus Molotdo Morenus Nilo Obtatus Octarius Osenono Otber Otbergia Otelano Otelia Otelrane Oter Otoldric Proado Pura Rachenoldo Radebertus Raemman Raemmondo Ragenario Ragnoar Rairan Randene Rannufi Regotsal Riefredo Rodeberto Rotel Rotsindane Sendeleni Seudolde Teoldus Teotgunteldis Teutbran Teutelmo Trudegardis Utulberto Utulgar Warnebertus
  7 Adalelmus Aganifredo Airoardus Alarando Alexander Altasia Amina Ansigis Arestagnus Ario Armodus Ateo Auna Ayroardum Belaro Benevento Beremundus Bernainum Bernarius Bernoinus Bertarius Bertasia Blitbodus Brando Brantilo Costanco Dardus Drogo Einardus Fredeberto Garleu Geiroinus Gipperio Gislamare Gotolinde Huboldo Ingelbodus Ingelboto Isaac Madalgaudas Magnus Margano Miati Natam Odolardus Otgrimmo Otranni Radvico Randincus Remegarius Remestagno Ricmodus Samson Seiroardus Teudebertus Teulennis Teuvinno Udelradus Udulgiso Viarino Voigo Vuanengus Vucasis Vuirnerius Warimaldus Warnardo Warnerus
  8 Adam Alaricus Amnulfo Anastasius Andedato Anesteo Apollonio Arnefredus Audinus Ayloara Berengarius Cotilo Dagobertus Ebraum Elarius Eldetrude Eldiernus Fulcherium Gantelmo Gaudiosus Gausaldo Gauzberga Gebricus Gomaricus Gonterando Gosuel Gregorius Guaiodo Guntalex Ingiramnus Josue Leutericus Marthoaldus Mater Milo Moapalius Moronta Munio Nistaldo Odila Patrulini Pontius Rachel Ragambaldo Raimbaldus Raimundus Rainulfus Richelmus Roderadi Romellus Rosteduno Rotius Rotrudes Sesbado Teotmanno Teudemandus Troctaldus Udalardus Victor Vineolascum Volballo Waldranno
  9 Agimiro Amor Argemundus Artemirus Astrasius Aucebertus Basillius Borracio Castelles Chagiano Chomitales Comparatus Donatus Egihud Eldefredus Endrovendus Erovigius Ervedeus Eulalia Evarus Exchirio Fachilo Genarus Gentiles Geragus Godescalcus Gondio Gontarius Gontivigius Gutisclus Hammor Iaquintus Incudom Ireni Ismael Iuda Jovesindus Kaiam Leomiro Leuva Lucridia Manesindus Mascardinus Mascaro Milanus Miranda Motion Nantelmus Nantilde Olurio Presido Pressius Primus Quiria Recesvindus Recosindus Rofilo Rofredus Rova Sacxela Sandovaldus Savilde Savinus Segarius Senebredo Sesebertus Sisiricus Spandarius Veniari Vincemalus Vivolone Waldramirus Widerllo Wintila Witisclus
  10 Adalgrimo Adrald Airaldus Akapito Aldo Allingardis Archiberto Ardingus Aregaudus Arlaldi Arrandi Asteraldo Astro Avierna Bartardo Belmontes Benedictus Bertelmus Betone Bigo Deusdedit Didimo Elravus Eralius Eramnone Gairao Geiroardus Gerardus Gibbo Goderandus Gontredus Grimaldus Herloardus Hictor Ingilradus Isalgaro Itori Lantelmo Magnefredus Niguario Niwarius Novario Ostraldi Rabboldum Ragamberto Rainodus Rainus Ramnus Segovinus Seguinus Sigerio Siginus Siguino Widbalds
  11 Abicellus Adaleu Adericus Aiulfo Ali Alovetti Altoveris Altroverii Ambaxari Ameton Arnebertus Arreco Artovadoni Auriolus Babricus Baldericus Betericus Blandericus Campins Canissius Centullus Egiaeri Enaredus Ermengodo Fatebonus Fihitropii Froja Galimiro Garsandus Geldemirus Gondeberga Gornestridia Indroindo Kabdeli Leudegarda Leutefredo Ludinia Machoni Merengo Milicas Mirabilius Miravallo Morenho Nallane Novacano Olirbius Orilio Oriulfus Quintus Sarzon Sesegotus Sidonio Similane Terirenciani Tulecas Usila Wasconius Wisamundus Witiza
  12 Adalrado Adlactancius Agudello Alramus Argemirus Arias Ascatius Basso Brandario Didacus Doebertus Dulcidius Ellega Enricus Ermenegildus Ermovila Erus Ferrutius Franco Frauberto Fredulfus Garsia Gumaedus Gundisalvus Iohamirus Ittilla Jacob Lucidus Maurus Menkuti Naustus Ordonii Ornatus Orosius Pelagius Possedonius Proculus Prologus Recaredus Rodesindus Rupianus Sanbardus Senaldo Sendinae Sesenandus Silane Sindila Suarli Teudemirus Teudesindus Trasemundus Wiliolfus Wisadus Wisaldus
  13 Adrolt Amalfredus Amalrada Aminianae Arlando Arnaldus Arnero Arrichoatus Arvio Betle Darvardus Datan Dida Didamus Eldemondo Eldulf Erimandus Erimar Ermenradus Esnaudus Fataldi Folcoadi Fredelaus Fredulus Froelt Galamon Gauzlenus Gibuini Giru Giserio Godinus Goslini Guitboldo Heriveus Lungarus Madalbertus Manio Quafribundus Rodegarius Rotaiz Sicbrano Siguallus Sulpitius Tomasio Tugiranni Ugo Vicarni Vidramno Vultfardum Wibal Wilabertus Wilio Witbolt
  14 Abraham Abundantius Adadalramno Altobega Amatore Amic Archivisa Arembaldus Beiro Berilde Bertelandi Bertus Celedonius Diolo Doddeldes Ermenaldus Ermenando Exuperius Gontericus Gradile Guisbert Gulfrocci Istisburgis Karpila Laganus Nicholao Norduini Otfridus Palsinna Raginelde Rahingi Randoeno Recemirus Rodencus Sesepaldo Sisebutus Stephanus Trasemirus Verona Vincio Vitoni Vuanambert Vuilengi Walperti Wido
  15 Adefonsus Afla Albarus Aldricti Amabile Amilova Ariuardus Aspericus Asperius Astidius Auderandus Bettkar Biado Bonafemina Constabi Egibrando Eigobertus Eldregodo Ervisia Eusebio Fandilani Fredesendus Gisuara Goldericus Gotus Gustus Hyl Ingilrico Iustus Leniofredus Leudemundus Leuvila Mansuendus Offila Oliba Oreta Orraco Orunduninos Perfectus Reario Redemptus Rodeildus Sabieldus Salundina Separancus Sicomares Subtus Tolosano Trasabundum Uuisuara Wiliara Wisimiro Wistantino Wistrimirus Witimirus
  16 Absalon Acepto Adunias Agapius Ansalon Ansila Auropino Avalatrudia Brunichardus Cardellus Colopesii Dadilde Donimerium Donucella Dulcissima Dutila Egipa Eldericus Emerane Ermenoncio Exemo Frunimio Gundisclo Ibiila Ingemiro Leodalani Levegildus Levorius Mamulini Manculina Manile Momenan Perpetuus Pulimio Ratarius Rotarius Senta Senterus Sesovigia Simproniano Sirga Sivisledis Solarius Spanilde Suniegildus Tatila Tebila Teudemares Teudila Ubimaga Undisclus Uuasalfredus Vuallaldus Wadaldus Wisalfredo Wisifredus Wittericus
  17 Adalgaus Adoirus Adovardus Adovarius Adovira Aeltrut Aiglaus Aigo Aio Almoinus Altimannus Amovino Anastes Ardo Arembal Arhimbol Arierius Arriso Audevagrus Ava Ayglado Bardilus Bardina Baslon Beraldus Berfreda Blidekarius David Dummecia Dutin Emmo Enno Evae Evardo Giperio Gotobaldus Heriasendi Issengar Leosbranno Leutbranno Marcal Metlano Morlan Rodber Teotbor Vanavoldo Vinavoldus Winigisus
  18 Abbas Abbo Aduis Aliemarus Alsone Archinrado Ardevis Aroas Aspasius Blargitii Constantinus Deotardi Domeneba Dominicus Eltrudis Erleno Erlolfo Ermenardus Eylulfe Gonteldes Gudalfredus Idoneus Julia Leosbergia Plettifiane Ragelvus Regordono Reumaro Secgerada Selardo Selgantis Selraut Setierio Siero Sigirado Silefredi Solefredo Tegonis Tresber Varsedo Wandalgarius Wandalmare Wandaltrut Warfredii Warnafredo
  19 Abila Adalbertus Adaltrude Agerandus Agila Albovara Algerandus Aliedulfo Aquilinus Arfredus Argila Benio Chindibertu Ebroino Eldebertus Elesia Elisagar Elsia Engratia Enolae Ermenio Euticii Exalo Folconem Fredaldus Freduldo Golo Heine Ioseph Isimbertus Limirus Marciolo Olido Rainaldus Senior Sesolfus Tauvinus Teuderandus Theotgere Ubidandus Unaldo Unifredus Vislebertus
  20 Amalricus Andefredus Berthardus Boso Deidonus Dodo Enguntia Eufalsi Eusulfi Evone Fructuarius Gairico Gigalfredi Golosaldo Guiliardus Insolfredo Itarius Iter Landericus Lubraldanum Manasses Nato Pasquale Raganardus Rainfardi Rarborgis Rautasio Ricardus Ricarius Ricinius Sevalerdus Sigofredus Tediusaus Teotdoino Tetutius Teudo Tota Tructarius Ultrannus Vaidrani Valkaironis Vualcharo Vuarimbertus Waldegario Wiglibaldo
  21 Adalbaldus Adalmars Ademirus Ansefredus Balderando Bonaricus Bonitus Chrysostomus Columba Cudoberto Daurado Davi Edo Egica Elnias Enoc Ermiro Ermoario Faraldo Fredelaicus Fredericus Gaudius Geruvinus Gildus Guldemare Iohannes Lachida Leo Maurenco Ogelino Osanna Raganteo Romanus Ugubaldus Wadalbertus Wisila
  22 Adelevo Aigloni Allo Amarello Ananias Anestegsa Arielde Baldemares Damiano Desideratus Desiderius Edila Eldegissus Eldevisus Ella Ermenfredus Felemirus Ferso Gabasta Gudri Guistirla Honestus Honoratus Idilio Lidila Menfridia Moruculo Principale Principius Prisdeseri Ranesindus Sadribertus Sanciolus Saurus Savicellus Sesedebotus Sinnelo Sion Spana Sunila Trasila Walberts Waldemarus
  23 Adalamirus Alamirus Ango Arumgiseli Belet Bonefilius Cesarius Cheno Daco Dalmacio Deginus Eassio Ecco Egamius Elmirus Ennego Ermentrude Eulosa Exemosa Flondis Gloriosus Gondebaldus Idacco Livatone Macedoni Naiario Provancia Quadara Ralindes Relindes Richica Rossus Rotlindi Somario Spanofreda Suniarius Sunna Teudefredus Teudegarius Ubirana
  24 Adesindus Adica Albicus Ambrosius Andegario Astoius Audegarius Auriosum Ausona Barchinonus Bellutio Bertraus Camerina Combarro Cristulfo Dalia Deudenius Elchelo Erardum Erino Ermonso Fedantius Fortissimus Gaucelinus Gauzfredus Gavilus Goltredus Graius Guilierandus Homero Ingilchardo Inveria Itala Latialia Maro Matarius Matrona Modegarius Olaricum Pecetinus Sigibaldus Silgebaldo Silvester Sinbaldus Todega Vuisimundo
  25 Adamundi Albornus Aldena Alieberta Amalberga Anna Anno Calepodius Caudigosa Erale Erovo Fauva Feriza Ferreolus Frinolo Gondefredus Gonteiocus Gyansolo Hanberta Igundi Kanega Labone Langobardus Lucanus Nazarius Protasius Senteldes Singori Sungerico Unifortes Vivendus Walafonsus Wiscafredus Wismodo Witefredo
  26 Adalandus Adalgarda Adalgaudo Alwalo Andacii Andrado Archenulfus Ardradi Arvicus Audacii Augarius Bartolomeus Bonefredus Calla Cathalani Erbertilente Erulfi Gastone Gauzarius Gelfredus Gimamar Girfredum Gualone Haluvala Hutarius Ingilbaldus Leosen Magnetrudis Odo Remigio Rigo Rodac Savila Sego Senegundes Stabulus Vitboldus Vualdoni Vuaraco Vulo Waldus
  27 Ansemirus Audesindus Ausindus Beato Bellidus Bonellus Bonessimo Clara Cleda Constantius Cursio Danila Dredarius Dutia Elaredu Execato Fromesindus Georgius Gratus Inglualdus Iuventarius Letus Lunar Manla Manlaculus Manuel Marteses Maurelde Navio Nifridius Odelgerio Petrasius Rado Romesindus Salvator Sifinnium Sirandus Stegisus Umbertus Venduto
  28 Adalaldo Adaldo Adelmaro Ademare Aienolfo Alchario Altonis Amalbertus Amalgerio Amedeus Ardemarus Arsemundo Bernodus Eldinonis Erioe Fredeiso Gilmari Goddelendus Gofundo Gonsenno Guandalberga Leotildes Leutardus Madelgerius Oldricus Raentrus Rettardo Rogatus Saloardo Waltarius
  29 Adalber Asemundo Barnaldus Bernal Candidus Domelmo Egelde Eghisane Elia Engeltrudis Fagentia Gardila Garsindis Geresendo Giscagerdus Ingeltrut Ingilbertus Ingobertus Locovenia Lupursello Mauregatus Rancimirus Rimilo Saborosa Sanila Secosindo Sentesemo Sentramiro Speciosum Teudevinus Teudosius Udalgarius
  30 Aaron Acberti Aguarnus Alpaldus Angelwinus Ansegarius Anusco Arenbodo Arhintrudane Aripandus Ascarius Bonushomo Ciprianus Elpericus Ermenolfus Esacii Estiberga Guadardi Isingerii Octaredus Ratbor Recafredus Sampraviano Scuderedus Sericio Siguinildes Suniuldus Teuderedus Teudericus Teudesie
  31 Andreas Balasco Balascuti Belarcho Bola Bonus Dudicane Ebo Eldemares Felix Felus Folius Leutarius Mosinda Opila Pila Recerada Rechenanda Salama Salomon Sulmius Wiliadus
  32 Adala Adalgane Adela Adelius Adrianus Andilu Angaricus Ariulfus Aspadius Atilius Atovino Attila Augustino Auravul Badia Bradila Cecilius Deodotani Eugenius Flaginus Fredegonte Froysclus Gera Gesericus Gethrafredus Godebona Ieremias Maria Mario Mulgarvi Raboron Saldhius Samuel Saturnino Segissimia Surientio Tacinto Urgila
  33 Ardaricus Argericus Arsindes Avegelde Baduira Bancius Bentius Berterandus Berterondi Christianus Donavella Dulgare Durabilis Eldevara Eldobia Ermenisclus Francbertus Gaudinus Godlanae Guanalganse Ierosolima Ixornus Leudevinus Leudo Livontia Nitetondus Oderius Sesecundus Terciolus Todevaro Trasulfus Tructelde Tudildes Varilgone Venantius
  34 Abderrahem Almansore Asenarius Asterius Aurundina Autboldus Dovaldus Egegarius Eldegotus Elna Farudde Gaucerannus Gemella Gislardus Gualaurasione Guitgerius Hampiesus Igilbertus Lobellus Malcolino Marinus Menusiano Minuildes Momentina Natalem Ouroni Pipinus Ranilo Sara Sigiramnus Spalesendus Suficio Witarius
  35 Adovigius Agonardo Agovardus Anagildus Antonianus Antonius Astatrai Beneficio Didalius Eldevigius Fidelis Fortis Fredelongus Fulgentius Galindus Gallenius Gomaquo Hautuiro Irremundo Laudesindus Leudevicus Limefredo Lingifreldus Lontarius Malucio Matresinda Nemandus Ospedales Osteleso Ovigilanus Parapunias Plandemanus Ragesindo Recemundo Savaricus Seusesindo Sidrolfo Simplicius Trasovigia Unigeldes Vingildus Vininza
  36 Adeleovel Algerado Bellatre Carpio Dator Eiguvallo Elda Ellais Esecutus Exter Filiolo Ganiva Huzando Iberlu Ilulo Izila Landovarius Laredo Malodia Marta Martinus Nunnus Olterdo Primicia Quizlisilo Saberonus Sesuldus Tariconi Teodaldus Venatore Vicencius Wimgarius Wisandus Wistrildes
  37 Adalami Agualdus Aguardo Albaricus Alessa Anilo Aulo Belletrudes Clerionis Costabiles Daldericus Frugellus Galito Geirvolti Ginis Godereo Gondolti Iudit Josmaro Libanus Maimborgis Maximus Montanus Oesono Proficius Raguita Rangovardus Remesarius Rodebaldo Rotboldi Scubiliarius Segobertus Stradarius Truigius Vulferii Wirus
  38 Acbaldus Adalgualo Amirado Anglardi Ansebertus Breydiggo Dodei Erburga Gelus Gisberto Goccino Gondebertus Hecardo Ildigernus Ingetrudos Laurentius Leobaldi Leudolena Leutsinde Matebertus Praesagio Ricbodo Rorgonis Rotmarus Ruardi Sesario Sesebaldus Stasteri Superi Teogrimmus Teotgrimi Teudebaldus Trucmondo Ursio Valteldo Vinedario Wandilmodis Wulgerio
  39 Baio Boneno Brunildes Daniel Eldebonus Ermidio Falcovinus Ferrarius Ferrocinctus Gaudemires Hostaieso Levesindus Mogaria Remeradus Rispeta Salamirus Sapurellus Sesemirus Sorruera Speraindeo Suniemirus Teudemundus Venerellus Viatarius Volendo Wansarius
  40 Aimildis Aldriu Algerigo Amoratus Anseranno Ataldrico Baldomirus Crischonius Damas Danias Dano Dato Deodatus Deodonatus Domario Domnoer Ermemirus Folcardo Ingelelmus Liutfridus Noe Odiscalbei Rogenono Teutramnus Valerius Volbertus Windimarus Wirigildus
  41 Agonzius Ansa Arebertus Bertaldo Clementis Druda Eribertus Eroardo Gamar Gerolimus Gevert Godaldus Ilor Lunese Novellus Pater Perdero Petronius Petrus Preciosus Queltino Radaldo Rodaldus Samarellus Sanctius Sanctus Valentino Vincentius Vuarengaudi Zacharias
  42 Adalvira Agridio Barrario Condesindus Danengo Donnus Enarigo Enomas Frankesus Frolellus Fromarigu Glodesinda Godeardi Gondolfus Gumila Jofinus Livulo Magnarius Marcelo Minua Nunla Pulcridia Rando Ranemirus Romaricus Senatrudia Sendizi Sesefredo Stefredus Tafila Taurellus Traselinda Wiliefonsus Wimara
  43 Abrila Ainto Bulgarello Cacubal Chintila Chintula Ditrulfus Egainin Elegere Eles Eletus Eliseus Eudo Gamiza Homodei Levidius Lungefredo Nampio Podressus Quintinus Racilano Resindus Saboridus Savancia Senorii Spanesindus Teudulfus Vennati
  44 Adalaiz Adaledes Adalfredus Adalinus Alfredus Anselmus Ansemundus Argefredus Bonifacius Chevellinus Eigofredus Eldebrandus Florencius Golfaricus Jodolenus Macha Maga Melantus Merdoncia Orgeleva Prautaldus Rabancus Recheleva Rickars Rodolites Unessus Utulgerio Witardus Witaredus
  45 Adalasindus Adrolfus Anselegus Arembert Azo Bonemirus Eldegarda Framaldo Geriberga Gogo Guago Landeberto Matalgerio Meinardus Ragantrudes Randulfus Ricono Roco Salica Stabiles Starifredo Suave Ucandus Wangesio Warnus Wigo
  46 Abulinus Actus Ada Addalaguando Addane Adonis Aetoni Aito Albo Ato Atsoni Ausanio Daiweno Eizo Eleteyrus Eurard Geroncus Guarva Hildegrini Ilingarda Isarnus Leutrada Micarro Roniario Trutbaldi Widbertus
  47 Addanasinda Arnulfus Astremundus Blade Bladingo Blandus Chindiberga Chixilo Comendatus Concessus Dexter Embremodo Floridius Goteleba Gragilo Homar Maior Odevares Salfredo Salvarico Savegodo Unesenda Vuinedeo Vurilio
  48 Addalego Aimer Aladeus Amaluinum Amolungi Angelverga Calvila Elisabet Gelderedus Gilgebrune Hortaldus Mancio Mansilo Marcius Marcus Melanaro Othildis Ramiasus Ramius Runila Sabarina Sargius Segerandus Segoado Servandus Soria Vandala Vvisilo Warinus
  49 Abdiluvar Acleulfus Adanulfo Amaluvara Arohildis Ataulfus Babila Bavo Brictius Dedentio Eldonius Godohis Gooldri Ingalsardus Jeronimus Maniar Oolfride Ragina Ranovaldus Saulem Tedelgrimnis Teudelindes Teutbrega Teutgaudus Theothildis Usuardo Walber Walfridus Wilafredus
  50 Aldradis Ansilde Aredus Audelde Auderimus Auresindus Beresinda Camius Cerrola Elderedus Endisculus Esposita Filicane Fredisclus Gairimundus Gaudencio Leudegarius Mozorore Orgellus Pennellus Rautericle Singefredus Tropius Udemirus Walastrudia
  51 Airado Campius Ingeldrio Lenteo Maindran Marellus Maurellus Maurezellus Moratellus Orfeldis Paternus Revellus Rodant Rolan Septimber Sigibrandus Udelman Volseldene Wiliricus
  52 Amalsindo Busim Egaredum Feleasimus Floresindus Fruisindus Gerifredo Godila Magnulfus Maurego Stetulffus Tolosarius Turpio
  53 Adalgisa Asusi Breiens Freconis Gontaldus Ingelere Ingenulfi Modoeni Undran Williberto
  54 Genesius Ostanus Ostendus Rodelandus
  55 Garatoi Lantranti Ubrardi
  56 Amrus
  57 Maurino
  58 Nicetam
  59 Karlus
  60 Censorius
  61 Igacius
 • [3] Els grans grups d’Antropònims segons Modularitat, de més a menys nombrosos.
  0 Aaron Abderrahem Abellonius Abetori Abicellus Abila Abrila Abrona Absalon Abundantius Acepto Adala Adalamirus Adalanco Adalecosso Adalfredus Adalgane Adalmars Adaluf Adalvira Adamundi Adanagildus Adanulfo Addalego Addanasinda Addubi Adefonsus Adegilde Adela Adeleovel Adelevo Adelfius Adelius Ademirus Aderando Adericus Aderofredo Adesindus Adica Adlactancius Adoirus Adolina Adovacus Adovardus Adovarius Adovigius Adovira Adresinda Adrianus Adroarius Adunias Afla Agadia Agalani Agapius Agerandus Agila Agilardo Agimiro Agiulpho Agonardo Agualdus Aguardo Aguarnus Agudello Aigarnus Aimer Aimildis Ainto Aiquinus Aiulfo Ala Aladeredus Aladeus Alamannus Alamirus Alardo Alaricus Albarus Albegontes Albornus Aldena Aldradis Aldricti Alessa Alfredus Algerado Algerandus Ali Aliarius Alieberta Aliedulfo Alignano Allenare Almandar Alodia Alovetti Alpaldus Alramus Altemirus Althemius Altobega Altoveris Altroverii Amantius Amarello Amatore Amatus Ambaxari Amelius Ameton Amilova Amor Amoratus Amunna Anagildus Ananias Andegario Anderga Andericus Andilu Andorosa Anestegsa Angaricus Angela Angelverga Ango Anianus Anilo Animisus Animius Anna Anno Ansalon Ansebado Ansefredus Anselegus Anseleva Ansemirus Ansemundus Ansila Ansilde Ansuleto Ansulfus Antenerus Antigisus Antonianus Antonius Anusco Aquilinus Arabi Arane Arannisdus Arbalfo Archinaldo Arcibadus Ardaricus Ardegarius Aredus Argefredus Argeleva Argemirus Argemundus Argericus Argesindo Argila Argovadus Arias Arielde Ariontes Aripandus Ariuardus Ariulfus Armentarius Armeteo Arnebertus Arnustus Arreco Artaldo Artemirus Artemius Artovadoni Artrudes Arvendus Arvidio Asahel Ascaricus Ascatius Asemundo Asenarius Aspadius Aspericus Asperius Astaldius Astatrai Asteldes Astidius Astoius Astovaldus Astrasius Ataulfus Atilius Atovino Atronerus Attila Aucebertus Audegarius Audelde Audelinus Auderandus Auderimus Audesindus Audevagrus Augustino Aulo Auravul Auresindus Auria Auriolus Auriosum Auropino Ausindus Ausona Autarius Autatus Autinello Auzilo Avalatrudia Avegelde Aviannus Axione Aygmodus Babricus Badagarius Badia Bagi Bagilo Baio Balasco Balascuti Baldefredus Baldegoncia Baldemares Balderando Balderedus Baldericus Baldia Baldomirus Baldovigus Baldus Barchinonus Bardina Baro Barrario Baselissa Basillius Basso Bassulino Beato Beckari Beiro Belarcho Belesario Bellatre Bellellus Bellidus Bellullus Bellus Bellutio Benefacta Beneficio Benio Bera Beresinda Berga Bertamunco Bertesinda Bertus Betericus Bettkar Biado Bisio Blademundus Blandericus Blorago Bola Bonafemina Bonaldus Bonaricus Bonefilius Boneldes Bonellus Bonemirus Bonentio Bonesindus Bonessimo Bonidi Bonisius Bonitus Bonsulfus Bonus Bonushomo Borracio Borrellus Bradila Breutarius Brunichardus Brunildes Bulgara Bulgarello Busim Cacubal Calepodius Calvila Camius Campins Campius Candidus Canissius Cardellus Cardosus Carpio Castelles Castus Cathalani Caudigosa Cecilius Celedonius Centullus Centurius Ceria Cerrola Chagiano Chevellinus Chindiberga Chindibertu Chintila Chintula Chixilo Chomitales Choniemirus Chrysostomus Ciprianus Clara Clarencius Clarildes Cleda Clementis Codericus Colomirus Colopesii Columba Combarro Comendatus Comparatus Concessus Condesindus Cosculina Cosla Crexencius Crischonius Crispio Cristina Cudoberto Cursio Daciano Daco Dacofredo Dacolina Dacteldes Dadilde Dala Daldericus Damiano Danengo Danias Daniel Danila Danimirus Dano Dareldes Dato Daurado Davi Decorosa Deginus Deila Delherus Deodotani Desideratus Desiderius Deudenius Dexter Didacus Didalius Dignus Disclus Dodardo Doddeldes Domarico Domario Domeneba Dominicus Domnellus Donatus Donimerium Donnus Donucella Donumdei Dotario Dredarius Druda Dudicane Dulcidius Dulcissima Dulgare Durabilis Durandus Dutia Dutila Eamium Eassio Ecco Edeldricus Edifredus Edila Edo Egainin Egaredum Egelde Eghisane Egiaeri Egibertus Egica Egihud Egila Egipa Egovara Eichelmo Eigofredus Eiguvallo Einofredo Einolio Eizo Elaredu Elarius Elchelo Elda Eldalecus Eldasecus Eldeberga Eldebonus Eldefredus Eldegissus Eldegotus Eldemares Eldemirus Eldenardo Elderando Elderedus Eldericus Eldesindus Eldevara Eldevigius Eldevinus Eldobia Eldregodo Eldugo Elegantia Elegere Eleloyn Eles Elesia Eletus Elias Elidia Elisabet Eliseus Ella Ellais Ellega Elmirus Elnias Elsia Emboladus Emerane Emetera Emilius Eminilde Emiterius Enaredus Enarigo Endalecus Endisculus Endrovendus Eneas Engoligo Engomiro Engontes Engoricus Engovara Engratia Ennego Enoc Enomas Enricus Erale Erifonsus Erino Ermemirus Ermenaldus Ermenegildus Ermenfredus Ermengodo Ermenisclus Ermenoncio Ermesindus Ermidio Ermilo Ermiro Ermoario Ermonso Ermovila Erovigius Erovo Erus Ervedeus Ervisia Esacii Eschenildes Esposita Estermenio Estiberga Eudo Eugenius Eugnemiro Eulalia Eulosa Eurio Eusebio Evarus Exalo Exchirio Execato Exemosa Exibius Exirius Exter Exuperius Fachilo Fafila Fagentia Falco Falcovinus Fandilani Faraldo Farudde Fastila Fatebonus Fauva Fedantius Feleasimus Felemirus Felix Felus Feriza Ferminus Ferrarius Ferreolus Ferrocinctus Ferrutius Ferso Fesilane Fidelis Fihitropii Filimera Filiolo Flaginus Flamola Flavius Flodeberga Floresindus Floridius Floterio Flunidius Folconem Folius Formosa Fortis Fortissimus Fortunio Francholinus Franco Frauberto Fredaldus Fredarius Fredegonte Fredelaicus Fredelongus Fredesendus Fredisclus Fredoino Freduldo Fredulfus Freilo Fricco Frinolo Frodila Frodlaigus Frodo Froila Froja Frolellus Fromarigu Fromesindus Froysclus Fructuosus Frugellus Fruisindus Frunimio Fulgentius Gabasta Gairimundus Galimiro Galindus Galito Gallenius Gamiro Gamiza Gamo Ganiva Gardila Garsandus Gaudemires Gaudencio Gaudius Gavilus Geldefredus Geldemirus Gelderedus Geldericus Gemella Gemula Genarus Gentiles Georgius Gera Geragus Geresendo Germanus Gerontius Geruvinus Gesericus Gethrafredus Gicahoto Gildus Gilgebrune Giscagerdus Gisclamundus Gisclaricus Gisuara Glavilo Glodesinda Godaldus Godario Godeardi Godebona Godefortes Godemarus Godemirus Godereo Godescalcus Godevir Godila Goldericus Golgisclus Golo Goltredus Goma Gomaquo Gomarius Gomesindus Gometrudes Gondeberga Gondefredus Gondemarus Gondio Gontarius Gonteiocus Gonteldes Gontelevo Gontemirus Gontevado Gontivigius Gornestridia Goteleba Graciosus Gradile Gragilo Gratus Grifo Grossa Guadardi Gudalberga Gudri Gudrigildus Guilguimare Guilierandus Guinado Guiscardo Guistirla Guizono Guldemare Gumaedus Gumila Gundisalvus Gundisclo Gunricus Guntalex Gustus Gutisclus Gutrildes Gyansolo Hammor Handoldus Hautuiro Heine Heofredius Hindguliva Hoina Homar Homodei Honestus Hortaldus Hostaieso Huzando Hyl Iaquintus Iaurs Ibellus Iberlu Ibiila Ibirus Icarius Idacco Idelchecus Idelcherus Idilio Ieremias Ierosolima Igilga Igmari Igundi Ilduiro Ilor Ilulo Incudom Indroindo Ingemiro Ingilchardo Ingilmare Ingilradus Ingilrico Inibertus Inila Inveria Iohamirus Iohannes Ireni Irremundo Isarnus Iscarius Isiderus Ismael Itazio Itori Ittilla Iuda Iudit Iustus Iuvenales Iuventarius Ixornus Izila Jacob Jodolenus Jofinus Jovesindus Julia Justinianus Kabdeli Kaiam Kanega Karpila Labone Lachida Landovarius Langobardus Laredo Laudesindus Laurentius Leniofredus Leo Leodalani Leomiro Leopardus Letitilde Letus Leudemundus Leudevicus Leudevinus Leutbertus Leutefredo Leutericus Leuva Leuvila Levangus Levantus Levegildus Levegodo Levesindus Levidius Levo Levorius Libanus Libas Licia Lidila Limefredo Lingifreldus Livatone Livulo Lobellus Locovenia Lontarius Lubercanus Lucanus Lucidus Lucridia Ludinia Lugelane Lunar Lunesindus Lupus Lusanno Macedoni Machoni Maclarius Madarus Madaxus Madobla Magnulfus Maior Malanaicus Maldomari Malodia Malogaster Malucio Mamulini Managiso Mancio Manculina Manesindus Manile Manla Manlaculus Mansilo Mansuendus Manuel Marabuncia Marcelo Marciolo Marcius Marcus Marellus Margaritus Marginala Maria Marinus Mario Mascardinus Mascarellus Mascaro Matarius Matildes Matresinda Matrona Mauregatus Maurego Maurelde Maurelinus Maurellus Maurezellus Maurus Maximus Melanaro Mellida Menfridia Menkuti Merengo Micarro Milanus Milicas Minua Minuara Minuildes Mira Mirabilius Miranda Miravallo Miro Modegarius Moderata Mogaria Molestus Mollidus Momenan Momentina Moratellus Morenho Morenus Moruculo Mosinda Motion Mulgarvi Munio Nallane Nampio Nantario Nantelmus Nantigisus Nantilde Nantulfus Narbona Naustus Navio Nazarius Nectar Nemandus Nevolendus Nicholao Nifridius Nina Nitetondus Nordaldo Notherio Notus Novacano Novellus Noveno Nunnus Octaredus Oderius Odevares Odiscalbei Offila Ogelino Olefria Oliba Olido Olirbius Olterdo Olurio Onoricus Opila Ordonii Oreta Orgellus Oriateus Orila Orilio Oriulfus Orosius Orraco Orunduninos Osanna Osmidone Ospedales Osteleso Othildis Ovigilanus Pacificus Paguasdo Palomba Pantaleo Parapunias Pater Paternus Patrulini Paulus Pecetinus Pelagius Pennellus Perdero Perfectus Pergarifredus Perlexus Perpetuus Peternella Petitus Petrasius Petronius Petrus Pila Pinobs Pipinus Placianus Placidio Plancarius Plandemanus Plantadus Podressus Possedonius Prautaldus Preciosus Presido Pressius Primicia Primus Principale Principius Prisdeseri Proculus Proficius Prolexio Prologus Protasius Provancia Provecto Prunetus Pulcresindus Pulcridia Pulimio Quadrato Quierica Quintinus Quintus Quiria Quiricus Quirino Quisinio Quitirandus Quizlisilo Rabancus Raboron Rachel Radegondes Raganteo Ragesindo Raguita Rainardus Rainovardo Ramiasus Ramius Rancimirus Randemirus Rando Ranesindus Rangovardus Ranilo Ratarius Raumiro Rautasio Rautericle Razel Recafredus Recaredus Recemundo Recerada Recesvindus Rechenanda Recosindus Redemptus Relindes Remeradus Reparatus Resindus Reutiagus Revellus Richerana Richica Richila Richinildi Ricinius Riculfus Rimilo Rispeta Rodegontes Rodericus Rodesindus Rodolites Rofilo Rofredus Romanus Romaricus Romellus Romesindus Romeus Romildis Rossus Rova Rovocandus Runila Rupianus Ruvigus Sabarina Sabbatello Sabbatus Saberonus Sabieldus Saboridus Saborosa Sacxela Salama Salamera Salamirus Saldhius Salfredo Salgiso Salomon Salonio Salundina Salustius Salvarico Salvator Samarellus Sampraviano Samson Sanbardus Sanciolus Sandovaldus Sanila Sanna Sapurellus Sara Sargius Sarracinus Sarulfo Sarzon Sasila Saturnino Saurus Savancia Savaricus Savegildus Savegodo Savicellus Savilde Savinus Saxio Scluunius Scluva Scribonius Scubiliarius Scuderedus Secosindo Secundi Sedame Seder Segarius Segemundo Segerandus Segissimia Segoado Sela Senaldo Senatrudia Senderedus Sendinae Sendizi Sendovadus Sendovinus Sendroinda Senebredo Senior Senorii Senta Sentefredus Senteldes Senterus Sentesemo Sentramiro Sentulfo Sentulinde Separancus Seraldus Sereno Sergius Sericio Servandus Servusdei Sesebertus Sesedebotus Sesefredo Sesegotus Sesemirus Sesemundus Sesenandus Sesepaldo Sesevira Sesolfus Sesovigia Sesuldus Seusesindo Sfreericus Sicomares Sidonio Sidrolfo Sigebodus Sigibrandus Signulfus Siguinildes Siguino Silane Silvio Similane Simproniano Sindila Sineco Singefredus Singiberga Singori Sinnelo Sion Sirandus Sirga Sisebutus Sisiricus Sisisclus Sivischer Sivisledis Solacius Solarius Somario Soria Sorruera Sovatus Spalesendus Spana Spandarius Spanila Spanilde Spanofreda Spanonna Speciosum Speraindeo Stegisus Stegontia Stetulffus Stregoto Suacino Suarli Subtus Sulmius Sungerico Suniardus Suniarius Suniefredus Suniegildus Suniemirus Sunieredus Sunila Suniuldus Suniulfus Sunna Surientio Susanna Tacinto Tafila Tariconi Tassius Tatila Taurellus Tauvinus Tebila Tediusaus Terirenciani Teudalecus Teudarius Teudefredus Teudemares Teudemirus Teudemundus Teuderandus Teuderedus Teudericus Teudesie Teudesindus Teudila Teudisclus Teulardus Teulrandus Tinello Tivurcius Tobias Todega Todegillus Todevaro Todori Tolgaredus Tolosarius Torquato Tortora Tortorellus Trasabundum Trasegoncia Trasemirus Trasemundus Trasericus Trasibadonis Trasila Trasildi Trasovadus Trasovarius Trasovigia Tropius Tructa Tructarius Tructelde Tructimari Tructulfus Truigius Trusca Tulecas Turtuino Ubimaga Ucandus Udalardus Udalgarius Udovigo Ugnane Ugubaldus Ulina Unandus Undila Undisclus Unessus Unias Unifortes Unifredus Unigeldes Untinello Urbanus Urgila Usila Uuasalfredus Uuisuara Valado Valentino Valerius Vandala Vedalina Venantius Venatore Venduto Venerando Venerellus Veniari Verona Vetelina Viaricus Viario Viatarius Vicencius Vincemalus Vincentius Vindemius Vingildus Vininza Virgilius Virucia Vitalis Vivas Vivendus Vivifredus Vivolone Vixildo Volendo Volveradus Vuallaldus Vuarimbertus Vuinedeo Vuisimundo Vulfredus Vurilio Vvisilo Wadalbertus Wadaldus Wadamarus Wadamirus Wafarius Walafonsus Walamiro Walardo Walaricus Walastrudia Waldemarus Waldramirus Wansarius Wantildes Warinus Wasconius Widerllo Widinildis Wifredus Wigila Wigio Wiliadus Wiliara Wiliefonsus Wiliemundus Wilies Wilimirus Wiliolfus Wiliricus Willisclus Wilsedus Wimara Wimgarius Winedeo Winfredus Winidildes Wintila Wirigildus Wirus Wisadus Wisaldus Wisaleigus Wisamundus Wisandus Wiscafredus Wisiberga Wisila Wisimiro Wisindus Wismodo Wistantino Wistrildes Wistrimirus Witarius Witefredo Witesindus Witimirus Witisclus Witiza Wittericus Wiuldus Wulfinus Yrasigus
  1 Abbas Abbo Abulinus Acar Acbaldus Acberti Acmaro Actus Ada Adadalramno Adalaiz Adalaldo Adalandus Adalardus Adalaricus Adalasindus Adalbaldus Adalber Adalberga Adalbertus Adalborno Adaldo Adaldran Adaledes Adalelmus Adaleu Adalgarda Adalgarius Adalgaudo Adalgaus Adalgrimo Adalgualo Adalgud Adalinus Adalmandus Adalordum Adalrado Adaltrude Adalulsum Adam Adardo Addane Adebertus Adelmaro Ademare Adonis Adrald Adravaldo Adreberga Adreverto Adrolfus Adrolt Aduis Aegin Aeltrut Aetoni Afinardus Aganifredo Agano Agaricus Agelbertus Agembert Agendano Agnes Agonzius Agricole Agridio Aguanus Aguiramnus Aguius Aiberto Aienolfo Aiglaus Aigloni Aigo Aikardus Ailionum Aimari Aimemnonis Aio Airado Airaldus Airoardus Aito Aiuda Akapito Alafredus Alam Alarando Albaricus Albicus Albo Albovara Albrandus Alchario Aldario Aldebertus Alderamnus Aldo Aldriu Aledrannus Alexander Algerigo Alicus Aliemarus Alienardus Alimburgis Allingardis Allo Almoinus Alpais Alrado Alsone Altasia Altimannus Altonis Alwalo Amabile Amalberga Amalbertus Amalfredus Amalgerio Amalrada Amalricus Amalsindo Amaluinum Amardus Amberti Amblardus Amedeus Amendo Amic Amina Amirado Amnulfo Amolungi Amovino Anastasius Anastes Andacii Andedato Andefredus Anderaldus Andrado Andreas Anesteo Angelwinus Anglardi Anidus Ansebertus Ansedeo Ansegarius Ansegnerius Anselar Anselardus Anselmus Anseranno Ansericus Anserius Ansigis Ansoaldo Apollonio Aquitini Archamaro Archenulfus Archibaldo Archiberto Archinrado Archivisa Ardemannus Ardemarus Ardevis Ardingus Ardo Ardradi Arebertus Aregaudus Arembal Arembaldus Arembert Arenbodo Arestagnus Arfredus Arhenal Arhimbol Arhintrudane Aria Arierius Arigus Ario Arlabaldus Arlaldi Arlando Arlanni Arlulfum Armodus Arnaldus Arnefredus Arnero Arnulfus Aroas Arrandi Arriso Arsemundo Arsindes Arvicus Arvio Ascarius Askerici Aspasius Asteraldo Asterius Astorgii Astremundus Astrilde Astro Ataldrico Ateo Atgofredus Ato Atsoni Audacii Audericus Audinus Augarius Augarni Augbertus Auna Auritius Austenno Autardo Autberto Ava Avido Avierio Avierna Avitvaldi Ayglado Ayloara Aymun Ayroardum Azo Baldulfus Bardilus Barnaldus Bartardo Bartolomeus Basinus Baslon Belaro Belegri Belegrinus Belinardus Belingrimo Belmontes Benedictus Benevento Beraldus Berart Beremundus Berengarius Berfreda Berigardi Berlondi Bernainum Bernal Bernardus Bernarius Berniconi Bernodus Bernoinus Bernois Bernuiso Bernus Bertaidis Bertaldo Bertarius Bertasia Bertelaicus Bertelandi Bertelmus Berteramnus Berterandus Berterondi Berthardus Betle Betone Bigo Blade Bladingo Blandus Blargitii Blidekarius Blismodo Blitbodus Bodonem Bonefredus Boneno Bonifacius Boso Brandario Brando Brantilo Breydiggo Calla Calstoni Camerina Caseum Celestio Celsus Christianus Christoforus Clauberno Claudius Claugius Cononi Constabi Constantinus Constantius Costabiles Costanco Cotilo Cunaberti Cunctus Dagobertus Daiweno Dalia Dalmacio Damas Dardus Darvardus Datan David Decaradi Deidonus Deodatus Deodonatus Deotardi Detharadus Deusdedit Dida Didamus Didimo Diolo Doclano Doctrada Dodei Dodo Dodolannus Doebertus Domefredus Domelmo Domnoer Donadeus Donnoleno Dotimius Dovaldus Dragonis Drogo Drogterigus Ductridi Dummecia Durit Dutin Eberaldus Ebo Ebraum Ebroino Ebulus Edrale Egesius Egibrando Ehardi Eigobertus Eimericus Einardus Eldebaldus Eldebertus Eldebrandus Eldegarda Eldegario Eldemondo Eldetrude Eldevisus Eldiernus Eldigerii Eldinonis Eldoardus Eldulf Elengerio Elia Elisagar Elmaro Elmon Elna Elravus Eltrudis Elviga Embremodo Emenus Emmeldis Emmo Ena Enar Endaldus Engalmodis Engelgerio Engelramus Engelteo Engeltrudis Enguntia Enno Enolae Eodoberto Epleno Eralius Eramnone Erardum Erbertilente Erburga Eribaldus Eribertus Erioe Erleno Erlolfo Ermandrao Ermembertus Ermenando Ermenardus Ermengardis Ermengarius Ermengaudus Ermenio Ermenolfus Ermenradus Ermenricus Ermenus Ernerii Eroardo Erulfi Esau Estimoni Ettor Eudricus Eufalsi Euraldo Eurard Eurear Eusulfi Euticii Euvalt Evae Evardo Everardus Evone Exemo Eylulfe Fataldi Fedoni Ferrini Feudrigi Filicane Floraldus Folcardo Folcaricus Folcoadi Foletrudis Folkarius Foltrut Framaldo Francbertus Franna Fraudini Fraxinodo Fredeberto Fredeiso Fredelaus Fredenando Fredericus Frederunae Fredulus Froelt Frotarius Fructuarius Fulcherium Fulqualdus Fusradae Gairao Gairico Gairolus Galamon Galmandi Gamar Gantelmo Garatoi Garbenus Garibaldus Garleu Garnaldi Garsindis Garulfus Garvino Gastone Gaucelinus Gaucerannus Gaudiosus Gausaldo Gauscelino Gauzarius Gauzberga Gauzbertus Gauzfredus Gauzlenus Gebricus Geiroardus Geiroinus Gelfredus Gelus Genesius Genore Gerardus Gerbardus Gerbern Gerboldi Gerburgis Geriberga Geribertus Gerifredo Gerliconis Geroncus Gevert Gibbo Gibuini Giburge Gigalfredi Gilmari Gimamar Ginaberto Ginis Giperio Gipperio Girfredum Giru Gisbaldus Gisberto Giserio Gislamare Gladillo Gladiri Glatil Goccino Gocerandus Goddelendus Godefredus Goderandus Godinus Gofundo Gogo Golofredus Golosaldo Gomaricus Gondebaldus Gondebertus Gonsenno Gontardus Gonterando Gontredus Goslini Gosuel Gotalio Gotestiva Gotobaldus Gotolinde Gotus Graius Gregorius Grimaldus Grimmonis Gronia Guadone Guago Guaiodo Gualone Guandalberga Guardardus Guardus Guarva Gudalfredus Guergano Guichardi Guidburgis Guiliardus Guineman Guisbert Guisulo Guitboldo Gulfaldi Gulfrocci Gunam Gutiselo Haluvala Hampiesus Hanberta Harimbol Hecardo Hectone Helenus Heriasendi Heriveus Herloardus Hersandus Heylberti Hicmaro Hictor Hidelberti Hildegrini Homero Honoratus Hories Huboldo Hutarius Idoneus Igerrico Igilbertus Ildigernus Ildira Ingalardi Ingalbi Ingelarii Ingelbodus Ingelboto Ingelelmus Ingeltrut Ingetrudos Ingilbaldus Ingilberga Ingilbertus Ingilfredus Ingilsinda Ingiramnus Inglualdus Ingobertus Insolfredo Iordanus Ioseph Isaac Isalgaro Isamberdum Isemberga Isimbardus Isimbertus Isingarda Isingerii Ismidonis Isnardus Issengar Istisburgis Itala Itarius Iter Ivo Jobieno Jofredi Jonas Jonatan Joncatas Jorio Josmaro Josper Josue Juvianae Karadena Lafini Landa Landeberto Landefredo Landericus Langobertus Lantelmo Lantranti Latialia Leideradus Leinardo Leobaldi Leosbergia Leosbranno Leosen Leoteno Leotgerio Leotildes Leotterio Letoldus Leudbald Leudegarius Leudo Leudolena Leutardus Leutarius Leutbranno Leutsinde Leuttoldi Lido Lilia Limirus Liutfridus Livontia Lubraldanum Luciae Lucretia Lunese Madalbertus Madalgaudas Madelgerius Maga Magnarius Magnefredus Magnetrudis Magnus Mainaldi Mainbodo Maindo Maingaudi Maiolus Maius Majolo Maluinus Manasses Manibertus Manio Marcal Margano Maro Marteses Marthoaldus Martinus Matalgerio Matebertus Matefredo Mater Maurenco Maymbodus Mazerago Meinardus Merdoncia Metlano Miati Milo Moapalius Molotdo Momulino Montanus Morlan Moronta Mozorore Munifredus Muza Natam Nato Nectardi Niguario Nistaldo Nitardus Niwarius Nizezus Noe Norduini Novario Obtatus Ocbertum Octarius Odalricus Odelgerio Odila Odo Odofredo Odulfi Oesono Olaricum Oldricus Ornatus Osberto Ostanus Ostendus Ostraldi Otber Otbergia Otelano Otelia Otelrane Oter Otfridus Otgrimmo Otoldric Otranni Palsinna Paradisi Pasquale Plettifiane Pontius Praesagio Proado Pura Qualtadi Queltino Quelto Rabboldum Racecco Rachenoldo Raculfi Radberga Radebertus Rado Radulfus Radvico Raemman Raemmondo Raentrus Ragambaldo Ragamberto Raganardus Raganfredus Ragantrudes Ragasendani Ragelvus Ragemberga Ragenario Raginelde Ragnoar Rahingi Raimbaldus Raimberti Raimboldi Raimundus Rainaldus Rainarii Rainfardi Rainodus Rainulfus Rainus Rairan Ralindes Ramco Ramnalt Ramnus Ranal Randene Randincus Randoeno Randulfus Rangberga Rannufi Rarborgis Ratbodi Ratbor Ratefredus Reario Regordono Regotsal Remedius Remegarius Remesarius Remestagno Remfredus Remgrunus Remigio Rettardo Reumaro Ricardus Ricarius Ricbodo Richelmus Rickars Ricmodus Ricono Riefredo Rigo Rigoaldo Rinesteo Roco Rodac Rodant Rodber Rodebaldo Rodeberto Rodegarius Rodeildus Rodelandus Rodencus Roderadi Rodestagnus Rodoardus Rodtainno Rodulfus Rogatus Rogenono Rolan Romulfi Rorgonis Rorguo Roricus Rosteduno Rotaiz Rotarius Rotboldi Rotel Rotius Rotlindi Rotmarus Rotrudes Rotsindane Ruardi Sadribertus Safira Sagfredo Salica Saloardo Samuel Satraldo Secgerada Sego Segobertus Segovinus Seguinus Seibert Seiroardus Selardo Selgantis Selraut Semiarius Sendeleni Senderadus Senegundes Serdi Sesario Sesbado Sesebaldus Setierio Sevalerdus Severedo Sicardus Sicbrano Siemaro Siero Sievert Sievoldi Sifinnium Sigerio Sigibaldus Siginus Sigirado Sigiramnus Sigofredus Siguallus Silefredi Silgebaldo Silinus Silvester Sinbaldus Solefredo Stabiles Starifredo Stasteri Stephanus Stradarius Suave Suficio Sulinus Sulpitius Superi Tarsila Teabrandus Tegonis Teobodo Teodaldus Teogrimmus Teoldus Teotbolt Teotbor Teotdoino Teotgrimi Teotgunteldis Teotmanno Terciolus Tetutius Teudardus Teudebaldus Teudeberga Teudebertus Teudemandus Teudevinus Teudo Teulennis Teutbran Teutelmo Teutramnus Teuvinno Theotgere Tolosano Tomasio Tota Tresber Trihildis Troctaldus Trotrandi Truanni Trucmondo Trudegardis Trutbaldi Tugiranni Tullonis Turpio Ubidandus Ubrardi Udelradus Udemirus Udulgiso Ugo Ugubertus Ultrannus Umbertus Umgrimi Unaldo Unesenda Ungrimaldi Ursio Usogilo Utulgar Utulgerio Vaidrani Valkaironis Valteldo Vanavoldo Varsedo Viarino Vicarni Victor Vidramno Vinavoldus Vincio Vinedario Vineolascum Vinianus Vislebertus Vitalda Vitboldus Vitoni Viverandus Vivianus Voigo Volballo Volbertus Volusiana Vonis Vualcharo Vualdoni Vuanambert Vuanengus Vuaraco Vuarengaudi Vucasis Vuilengi Vuirnerius Vulo Vultfardum Waburgis Walberts Waldegario Waldranno Waldus Walfridus Walperti Waltarius Wandalgarius Wandalmare Wandaltrut Wandilmodis Wangesio Warfredii Warimaldus Warnafredo Warnardo Warnebertus Warnerus Warnus Wibal Wibertus Wicardus Widbalds Widbertus Wido Wiglibaldo Wigo Wilabertus Wilafredus Wilielmus Wilio Windimarus Winigisus Wirnardus Wiso Witardus Witaredus Witbolt Wulgerio Zacharias Zaucebert
  2 Abdiluvar Acleulfus Addalaguando Agovardus Amaluvara Arohildis Ausanio Babila Bavo Brictius Dedentio Eldonius Eleteyrus Godohis Gooldri Ilingarda Ingalsardus Jeronimus Leudegarda Leutrada Lupursello Maniar Odolardus Oolfride Ragina Ranovaldus Roniario Saulem Tedelgrimnis Teudelindes Teudosius Teutbrega Teutgaudus Theothildis Usuardo Walber
  3 Arumgiseli Baduira Bancius Belet Bentius Cesarius Cheno Egamius Elpericus Ermentrude Flondis Gaudinus Gloriosus Godlanae Guanalganse Naiario Quadara Sesecundus Teudegarius Trasulfus Tudildes Ubirana Varilgone
  4 Ansa Ditrulfus Ermovigia Frankesus Gerolimus Gondolfus Lungefredo Nunla Racilano Radaldo Ranemirus Rodaldus Sanctius Sanctus Spanesindus Stefredus Teudulfus Traselinda Vennati
  5 Aminianae Arcedonia Arrichoatus Dator Erimandus Erimar Esecutus Esnaudus Garsia Lungarus Marta Quafribundus Simplicius
  6 Autboldus Donavella Egegarius Gislardus Gualaurasione Guitgerius Malcolino Menusiano Natalem Ouroni
  7 Adalgisa Asusi Breiens Freconis Gontaldus Ingelere Ingenulfi Modoeni Undran Williberto
  8 Bernenalis Besnodis Doiane Drotberto Fareriorum Nilo Osenono Seudolde Utulberto
  9 Florencius Golfaricus Macha Melantus Orgeleva Recheleva
  10 Adalami Belletrudes Clerionis Folcerandus Geirvolti Gondolti Maimborgis Vulferii
  11 Ingeldrio Lenteo Maindran Orfeldis Septimber Udelman Volseldene
  12 Abraham Laganus Recemirus
  13 Berilde Gontericus
  14 Ambrosius Bertraus Cristulfo
  15 Grima Grimoveno
  16 Savila Stabulus
  17 Almansore Aurundina
  18 Wisalfredo Wisifredus
  19 Amrus
  20 Maurino
  21 Nicetam
  22 Karlus
  23 Censorius
  24 Igacius
 • [4] Cal entendre que hi ha un grau d’indefinició inevitable en parlar de nombre d’identitats, la relació entre els esments i les persones que els documents presenten es va perdre fa més de mil anys, de manera qe la seva reconstrucció és forçosament un exercici en l’ambigüitat.
Publicat dins de al-Àndalus, Alvèrnia, antroponímia, Borgonya, centralitat, Filologia, Fons Cathalaunia, Francia, Gephi, grafs, Itàlia, modularitat, protocatalà, Provença, Septimània, SVG, Tolosa | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

2020-abril a cathalaunia.org

Abril ha estat un mes entrebancat a cathalaunia.org. Un mes d’ensurts i daltabaixos, com va ser el març. Un mes més de més treball del que semblava necessari i de poc fruit visible. Un mes també marcat socialment per una pandèmia que té el seu ritme i que caldrà respectar[1].

L’activitat en aquest bloc és un bon exemple del mes. La idea de fer una nova entrada va aparèixer tard, i quan finalment es va posar fil a l’agulla, ha resultat necessitar força més dedicació de l’esperada (a més, una de les eines de càlcul s’ha hagut de canviar, i els resultats inesperats han obligat a refer el plantejament repetidament -ja van tres intens-). De manera que no ha estat possible presentar cap nova entrada, tot i que ja està gairebé apunt; esperem poder-ho fer els propers dies…

La secció de l’Alta Edat Mitjana sí ha tingut un nivell d’activitat acceptable i centrada en el Fons Cathalaunia. S’ha tancat el document judicial que va propiciar bona part de la feina del mes passat i s’han incorporat un reguitzell de documents fora de la seqüència temporal que tocaria (actualment a l’any 879) massa interessants deixar-los per més endavant. Només un comentari tangencial…

Per realitzar la tasca del Fons, es disposa d’una llista interna de documents candidats, llista confeccionada lògicament a partir dels treballs de recolectors previs (Catalunya Carolíngia i similars). En el cas de les fonts musulmanes, es fa servir dos treballs bàsics; el recull de na Bramon (“De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010”) i el previ d’en Millàs (“Textos dels historiadors àrabs referents a la Catalunya carolíngia”);  el que no s’esperava era que hi manquessin notícies rellevants. Ha passat amb la data de la conquesta musulmana de les Balears (el 902-903). Probablement sigui degut a què es va considerar que no entrava dins l’àmbit dels seus treballs (la font no era pas desconeguda), però no s’esperava. Un ensurt més del mes…

Altra cosa és un aspecte més pròpiament historiogràfic, com és el de la credibilitat que es dóna les fonts musulmanes, afectades sovint d’un grau no menor de confecció narrativa. Certament, altres autors ja ho han fet notar, però en processar aquest testimoni en concret, s’ha pogut tornar a evidenciar com la descripció que es dóna dels fets es acceptada sense massa crítica en la literatura relacionada, tot i que és evident que l’autor està emprant llocs o tòpics literaris ben coneguts (dos de ben clars: el del bon creient, quan el protagonista es presenta en viatge de peregrinació -obligada-, i de la descoberta ‘fortuita’ que permet atribuir l’acció (la gènesi de la conquesta de les Balears) a una acció no humana i per tant implícitament amb el vistiplau diví, un tòpic recurrent en la literatura de legitimació religiosa (per exemple: predestinació vs. lliure arbitri)). Cap dels dos s’aguanta per enlloc: el protagonista que va a espetegar a ses illes per un temporal resulta que era de la corda de l’emir, i que la conquesta d’un territori estratègic i no precisament petit sigui fruit d’un atzar personal no necessita més comentari.

En resum, unes entrades documentals inesperades i molt interessants. Un cop incorporades, la labor en el Fons ha pogut continuar processant l’any 879 i actualment està treballant un altre d’aquests documents ‘corals’: el que ha estat considerat com la ‘fundació’ de Cuixà. Un testimoni amb més de setanta participants on a diferència de l’anterior, de natura judicial, es tracta d’un context restringit i que a priori hauria de permetre facilitar la tasca d’identificació dels participants…

També en la Bibliografia hi ha hagut ensurts. Si el mes passat hi va haver-hi un petit allau de noves lectures, com si en agafar un llibre et cau el prestatge sencer, doncs aquest mes ha baixat de cop la resta de l’armari! És molta teca a digerir, però certament hi ha un bon grapat de joies, i a més, tot fos això… 🙂

Com és habitual, llistem les incorporacions bibliogràfiques del mes per seccions[2].

Secció Bibliografia de l’Època Prehistòrica

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia sobre Judaisme

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 30.656 pàgines consultables.

 

Notes

 • [1] El mes passat proposàvem la comparació amb Dinamarca, aquest mes es pot estendre per incloure els casos de Grècia i Portugal. Exemples que fan evident que una resposta eficient a la pandèmia no depèn, com diuen els spins doctors de torn, ni de la riquesa, ni de la potència del sistema sanitari, ni de la piràmide d’edats, ni de les costums socials. Sembla doncs que la causa hagi de ser estrictament política
 • [2] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de 902, 903, Balears, Bibliografia, cathalaunia.org, Cuixà, Fons Cathalaunia | Etiquetat com a , , , , , , | Deixa un comentari

2020-març a cathalaunia.org

S’acaba un març travat a cathalaunia.org. Un mes marcat inevitablement per la força de la primavera; força en brut, com sempre, per bé i per mal, amb més dia que nit però amb el fred encara viu. Un mes on s’ha fet cruelment patent la dita aquella del: “març marçot mata la vella a la vora del foc i la jove si pot”. Un mes de molta feina i poc resultat, de molt potencial però poc florit. Un mes d’esforç i paciència marcat socialment per una pandèmia que ha revelat com de diferent actuen els països davant d’una amenaça no antròpica a la seva població[1]. Una pandèmia encara en fase expansiva i que demana per tant serenitat i cap fred.

Aquest bloc ha incorporat una entrada nova, que no estava prevista, però que s’ha prioritzat de fer – avançant fins i tot la incorporació en el Fons del document de què depèn –  per aportar ni que sigui un bri d’aire insignificant a uns moments complicats. Un apunt, aparentment de temàtica banal però amb una derivada final no precisament nímia.

La secció de l’Alta Edat Mitjana i el Fons Cathalaunia de nou ha concentrat l’activitat del mes, però gairebé de forma exclusiva en un únic document que encara està en procés mentre s’escriu aquest apunt. És el judici de l’any 879 entre els monestirs de Sant Policarp de Rasès i Sant Esteve de Banyoles. Un judici destacat en el qual ambdós abats havien arguït prèviament tenir preceptes davant la cort de Carles el Calb, de manera que ambdues parts a priori tenien evidències de similar prestigi. Els jutges donaran la raó als gironins (el propi bisbe que presideix el judici fa de testimoni de càrrec) i en judicis posteriors, el bisbat de Girona i institucions properes només hauran d’utilitzar els seus preceptes reials contra proves judicials de rang inferior (particulars, etc). El text es considera fiable, tot i que cal remarcar que l’elevat nombre d’hàpaxs onomàstics que presenta i alguna inconsistència en la formulació fan sospitar com a mínim, una mala transmissió.  Però la dificultat en la incorporació del text al Fons, no està en el que explica (que és força ‘interessant’), sinó en les desenes de participants i especialment en la gran quantitat d’evidència que obliga a considerar a l’hora de fer les identificacions, és a dir: en la prosopografia.

El mètode emprat actualment en el Fons funciona, però en els casos de molts participants, implica molta feina (no sols en la identificació en sí, sinó també en les possibles reunificacions que la multiplicitat d’homonímies  plantegen). Cada vegada que s’ha de processar un d’aquests documents ‘corals’, es troba a faltar unes eines millors; però fer-les tampoc és una tasca lleugera i usualment, un cop incorporat el testimoni tampoc queden ganes de posar-s’hi (la programació web és un fàstic)… En fi,  ars longa…

La Bibliografia no ha parat i ha provocat un petit (o potser no tant petit) allau de noves lectures en els perllegir.

Per no variar, llistem les incorporacions bibliogràfiques del mes per seccions[2].

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia sobre Judaisme

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 30.419 pàgines consultables.

 

Notes

 • [1] Aquests dies es parla molt de l’exemple d’Alemanya, per motius evidents, però potser un millor espill per Catalunya pugui ser Dinamarca, amb un territori, població i nivell cultural similars…
 • [2] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de Bibliografia, Carles el Calb, cathalaunia.org, Fons Cathalaunia, pandèmia, prosopografia digital, Sant Esteve de Banyoles, Sant Policarp de Rasès | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

Una de “vanos”.

O més ben dit: de flabells.

Un dels primers documents que s’incorporà en el Fons Cathalaunia (el tercer, abril del 2010), fou uns breus poemes de Cebrià de Còrdova, dedicats a un comte Guifredus i la seva muller Guisindis que parlaven d’un flabell. En aquesta fase inicial del Fons es primava la varietat formal dels documents més que no pas l’ordre geotemporal per tal de mirar de poder decidir quin hauria de ser el format de les dades relatives a les entrades documentals del Fons. Un poema de la segona meitat del segle IX, era un bon exemple de l’heteroclitat dels continguts que es preveien que haurien de ser incorporats.

Ja en aquell moment, es detectà que en el context de la segona mitat del segle IX, es tenia un altre referència contemporània a un flabellum. El ben conegut flabell de l’abadia de Sant Filibert de Tournus (una molt bona descripció es pot llegir al web: Liturgia – Liturgie & musique sacrée traditionnelles), una autèntica joia que ha arribat fins els nostres dies i que incorpora una inscripció votiva, fet que el feia potencialment candidat al Fons.

Flabell de Tournus, imatge de 1910.

Però fa deu anys, Tournus semblava massa allunyat de les nostres terres com per acceptar la seva incorporació en el Fons. Deu anys de feina més tard, mirant encara de detectar l’extensió septentrional del terme Gòtia, ja no ho és tant, de manera que s’acaba d’incorporar el seu testimoni tot just fa uns pocs dies. Aquí en farem cinc cèntims dels ressons que aquest dos documents han i van propiciar. I potser millor començar per incloure els texts, que són força breus.

El del flabell de Tournus, fet probablement entre l’any 870 i 875, diu:

Flaminis hoc donum regnator summe polorum
Oblatum puro pectore sume libens
Virgo parens Xpi voto celebraris eodem
His coleris partiter tu Filiberte sacer
Sunt duo quae modicu confert estate flabellu
Infestas abicit muscas & mitigat estu
Et sine dat tedio hustare munus ciboru
Propterea calidum qui uult transire per annu
Et tutus cupit ab atris existere muscis
Omni se studeat aestate mumiri flabello

Hoc decus eximium pulchro moderamine gestum
Concedet in sacro semper adesse loco
Namque suo volucres infestas flamine pellit
Et strictim motus longius ire facit
Hoc quoque flabellum tranquillas excitat auras
Aestus dum feruet ventum facit atque serenum
Fugat & obscenas importunasque volucres.

S. Maria. S. Agnes. S. Filibertus. S. Petrus.
S. Michael

+ Iohel me scae fecit in honore Mariae.

I els poemes de Cebrià, escrits probablement entre l’any 880 i el 890, diuen:

Renidet in manu flauellum comitis almi,
Litteris conscriptum aureis ut competit illi,
Nomine Guifredus ex sacro gurgite dictus,
Ut pellat estum aura suadente flabello.
Trade libens, comes gloriose, coniugi illud,
Simili ut modo incumbentem disipet estum,
Guisinde dicte et tuo in latere nexe.

Guisindis dextram illustris adorna, flabelle.
Prebe licet falsos uentos ut temperet estum,
Tempore estiuo defluxa membra refobens
Pansus et officium implens super omnia tuum.

Ús

D’entrada, constatar que els pocs esments de flabells europeus anteriors a l’any 1.000 coneguts, són tots d’ús religiós (per espantar les mosques i altres éssers alats de les sagrades formes, mentre s’oficia la missa, com diu el text del de Filibert[1]. Tots, tret del del cordovès que es situa clarament en l’àmbit laic. I cal indicar que el punt de contacte entre les dues literalitats aquí considerades, és en l’esment a la calor, que és, de fet, l’ús més habitual i antic registrat (els egipcis sense anar més lluny), fet que probablement indiqui que la funció litúrgica no podia eclipsar completament encara la seva funció original.

Flabells egipcis.
Imatge de wikipedia.org.

Ara, aquí no estem parlant pas d’uns humils ventalls, sinó d’objectes de luxe, d’autèntiques obres d’art al servei d’uns pocs, i per tant, d’ostentació, i símbols de poder.

L’exemple de sant Filibert, desplegable policromat i de forma rodona, va decorat amb plaques de marfil que reprodueixen escenes de les Bucòliques de Virgili[2], un text organitzat en deu èglogues que s’havien posat en relació analògica amb l’ordo monàstic per altres autors del segle (Raban Maur, Pascasi Radbert[3]), de manera que la seva utilització sembla ben conscient.  Aquesta forma rodona, funcional en el cas de flabells desplegables, derivarà també en flabells rígids, usualment decorats amb imatges de serafins (éssers angèlics amb sis ales).

Ripidion, flabell de plata-
Imatge de wikipedia.

Impossible no fer notar la dicotomia entre éssers voladors que l’utilització de l’estri planteja: les mosques/diables versus el flabell/àngels. De fet, la menció a Sant Miquel del flabell de Tournus es suposa precisament originada per la seva funció de lluita contra el mal i el seu paper en el Judici de les ànimes, una funció que un cop superat el mil·lenni prendrà una força especial en l’imaginari cristià[4]. I anant més enllà, la imatge d’éssers alats sobrevolant el vi/sang de l’eucaristia no deixa de ser tributària d’aquell inicial Esperit de Déu que sobrevola les aigües de la tradició judeocristiana (Gen 1:2)[5]. Com l’aire en moviment, tampoc deixa de ser una descripció de la pròpia vida aeròbica, un concepte radical – qui tingué un primer alè en tindrà també un darrer – i ancestral, recordem l’alè vital d’Adam, o el הבל הבלים del rei de Salem[6].

Això per el que fa a usos litúrgics i simbòlics, però veiem que la menció del de Cebrià es refereix a termes més mundans, com és la calor i que el triangula amb una relació marital, la del comte Guifredus i la seva muller Guisendis, de manera, que tracta un registre força diferent. El sentit del poema resulta dubtós. Cebrià és hereu d’un context amb un llatí molt depauperat, recordem que tot just trenta anys abans, els màrtirs de Còrdova[7] es feien matar, en part també, per el retrocés que el llatí tenia davant de l’àrab i l’avenç de la religió musulmana entre els seus congèneres[8], però sembla clar en tot cas que es tracta d’un sentit profà i amb una càrrega de sensualitat ben probable. No seria cap novetat, com a símbol de luxe, els flabells han proporcionat benestar des de sempre als seus propietaris i han format part de l’arsenal emprat en el joc de la seducció[9].

Guisendis per Guinedildis?

Ara, però arribem a la part més pròpiament històrica; ho farem fàcil.

Qui era aquest comte Guifredus casat amb una Guisendis?

La historiografia espanyola ha suposat que es tractava d’un altrament desconegut Kumis de Còrdova (un representant dels cristians davant la cort cordovesa[10]). En sabem de no menys de tres més del mateix context, dos d’ells coneguts per altres versos del propi Cebrià[11], de manera que aquesta interpretació és fàcilment comprensible.

Ara, un comte Guifré en els 880s existia a casa nostra: Guifré Pilós, casat, no amb una Guisendis sinó amb una Guinedildis. De manera que la historiografia catalana sí va plantejar la possibilitat que es tracti d’un esment al nostre comte, pensant que Guisendis no era sinó una mala adaptació d’un nom probablement llunyà a les parles cordoveses com seria Guinedildis[12]. Sota aquesta mirada, si es pot confirmar la lectura sensual del poema, haurem de recordar que la Gesta Comitum Barchinonensium (GCB) explica que el Pilós seduí i embarassà a la filla dels seus pares o tutors adoptius, una escena que si es correspon amb la realitat i era coneguda en el seu temps, bé podria haver propiciat els versos de Cebrià. Hem apuntat que els comtes de Flandes de la GCB no fossin sinó el marquès Sunifred i Ermessenda, i a més, consta que Guinedildis era filla d’un Sunifred…

No tenim evidència de contactes del Pilós amb la cort cordovesa (tret potser d’aquests versos), però sí sabem que l’any 874 el bisbe de Barcelona (Frodoí) es queixava a Attigny que un prevere cordovès de nom Tirs s’apropiava dels delmes de ciutat[13], i també en tenim dels de Salomó, qui propicià la mort del pare del Pilós segons la mateixa GCB, de manera que no seria tan estrany que la ‘fama’ del comte Guifredus hagués arribat a la cort musulmana, tan refinada i amant de la poesia sensual[14].

De fet, en aquest terreny d’hipòtesis per confirmar n’hi ha una altra, que en Arthur J. Zuckerman, historiador bon coneixedor del judaisme altmedieval, va suggerir fa mig segle: que la ciutat dels jueus, Lucena (Alisona en la documentació hebrea), prop de Còrdova, no seria sinó un trasllat dels jueus d’Osona allí, fet a mitjan segle IX (Alisona=Al-Osona) [15]. Una lectura que mirava de donar contingut als més o menys cinquanta anys de buit documental previs a la reorganització duta a terme per el Pilós i la reinstauració del bisbat d’Osona (des de la rebel·lió d’Aissó). Certament el treball d’en Zuckerman és fàcil de criticar (va més enllà del raonable unes quantes vegades), però també és cert que no es pot rebutjar tot el que diu i que molts dels que l’han criticat eren menys experts en la documentació jueva que no pas ell. I el fet, és que no és una especulació sense fonament, ja que entre altres apunta a la possibilitat que els rabbis de les comunitats de Barcelona i Alisona fossin família (evidència fràgil, però existent), a la que cal sumar-hi una ben probable reorganització del factor jueu en aquest context, amb una potenciació de la juderia propera a la cort musulmana (que durà a desplaçar el sentit del terme Sefarad en el proper segle X, de les nostres terres a les dels antics turdetans[16]) i l’alteració, quant no el desmantellament, de la ruta comercial d’esclaus gestionada per jueus que del cor d’Europa passava per la Gòtia per anar a la cort cordovesa, (coherent amb el desplaçament de les incursions musulmanes d’esclavatge vers la Provença observat a partir de finals del segle IX).

De fet, recordo que ja fa uns anys, mirant de desautoritzar aquesta hipòtesi (aparentment una tasca fàcil, només cal trobar algun esment a una Alisona jueva anterior al bell mig del segle IX), vaig contactar amb alguns experts locals que preguntats, no van saber aportar cap testimoni anterior a Umar Ibn Halfsun, una dada prou ben coneguda i que es correspon força bé amb la tesi Zuckerman. Una hipòtesi doncs que porta anys resistint-se i que col·loquialment, diríem fa pujar la mosca al nas, de manera que parlant de vanos, ventalls, flabells i altres hebelim, permeteu que no per res, només per si les mosques, tanquem aquest volàtil apunt anant més enllà de plantejar si Guisindis era Guinedildis, o no, i aprofitem l’oportunitat per preguntar-vos quelcom tan peculiar com…

Sabeu d’alguna evidència d’una Alisona jueva anterior a l’any 850?

 

Notes

Publicat dins de 874, Acuari, Aissó, Aries, Arthur J. Zuckerman, August, Baal-Zebub, Bucòliques, Cebrià de Còrdova, essenis, flabellum, Fons Cathalaunia, Guifré Pilós, Guinedildis, Guisendis, Hasday ibn Shabrut, Judici Final, Kumis, llenguatges dels vanos, mil·lenni, mosques, Pascasi Radbert, Peixos, precessió dels equinoccis, Sant Eulogi, Sant Filibert, Sant Narcís, serafí, serafins, Tirs, Tournus, Umar Ibn Hafsum, vanitat, vano, Virgili | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

2020-febrer a cathalaunia.org

Si el gener va estar dedicat a l’otium, aquest febrer ho ha estat al negotium, a cathalaunia.org. Un mes marcat per la recuperació de l’activitat fins arribar a nivells gairebé màxims. Un mes de límits, de tota mena: propis i aliens, físics i conceptuals, privats i socials, etc, etc. Un mes sota la pressió de l'”ars longa vita brevis” i com aprofitar millor aquest brevis; per exemple, mirant d’adaptar-se al que es veu que no podrà ser tot i que l’art bé que ho demanaria…

Aquest bloc ha rebut una entrada nova per explicar les darreres eines incorporades en el Selector del Fons Cathalaunia per ajudar en la tasca prosopogràfica del web.

La secció de l’Alta Edat Mitjana i el Fons Cathalaunia és la que ha concentrat el gruix de l’activitat (compareu el nombre de pàgines del web amb les del mes passat i veureu l’abast del treball). No sols s’ha completat l’any 880, sinó que s’ha pogut processar una part no petita del 879. Uns anys aquests del final de la dècada dels 870s especialment densos, en fets i en documentació, en la localitat (pensem en la restitució documental del monestir d’Eixalada, on hi ha el gruix de la documentació primerenca del monestir), i en la generalitat (posem les epístoles de Joan VIII, com un testimoni de primera mà d’alguns dels moviments de la política internacional occidental europea d’aquells temps).

La Bibliografia és l’altra secció que ha tingut moviments (és la més constant). Pocs, ja que la lectura s’ha restringit a seguir i servir l’activitat del Fons, però no pas prescindibles.

Llistem, com és habitual, les incorporacions bibliogràfiques del mes per seccions[1].

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 30.341 pàgines consultables.

Els darrers dies del mes encara es va poder aprofitar per assistir el dia 26 a l’homenatge realitzat en motiu dels 50 anys de la mort d’en Ramon d’Abadal a l’IEC de Barcelona[2]. Un acte adequadament hostatjat a la sala Prat de la Riba (estava gairebé plena), i en el què es glossà el record de la persona i de la seva tasca.

Fa cinquanta anys.
Homenatge a Ramon d’Abadal i de Vinyals (1888-1970).

Començà obrint la celebració en Ramon Pinyol i Torrens en representació de l’IEC i en substitució del seu president (a qui una incompatibilitat sobtada li impedí ser-hi, tal i com estava previst) que s’encarregà de fer una primera aproximació a la figura d’Abadal. El seguí en l’ús de la paraula en Borja de Riquer  i Permanyer en representació de la Academia de les Bones Lletres de Barcelona (la única institució il·lustrada, com bé recordà, prèvia a l’arribada borbònica, és a dir, d’origen austriacista, que ha arribat als nostres dies) qui ens feu cinc cèntims del pas i la petja d’Abadal per la casa. El torn passà després a en Jaume Sobrequés i Callicó, qui com a president de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, i deixeble i amic del propi Abadal, realitzà la intervenció potser més intensa i propera a la persona. De fet, no sols recordà experiències compartides, és que fins i tot aportà una evidència biogràfica nova, manuscrita del mateix Abadal. Uns apunts en primera persona que el finat havia anat fent i guardant al llarg dels anys i que entregà a en Sobrequés poc abans de la seva mort. Qui hagi mai fet un registre d’aquesta mena, sap que el que sovint es consigna és volàtil, però com molt bé ens remarcà en Sobrequés, mirant el conjunt es pot veure com els temes recurrents -i que per extrapolació podem pensar ser els més ‘importants’ per l’autor- acostumen a ser sobre aspectes bàsics de la vida: salut, família, casa…

A partir d’aquí, els ponents passaren a parlar de la seva obra, començant per en Josep Maria Salrach i Marès centrant-se, com és natural, en la producció de temàtica altmedieval d’Abadal. Una exposició, com sempre precisa, ordenada i concisa dels treballs fills de l’autor. El seguí i acompanyà en Gaspar Feliu i Montfort, qui com actual co-director (amb el propi Salrach) dels Catalunya Carolíngia, centrà la seva intervenció en l’evolució d’aquesta opus magna. Una intervenció, també com és habitual en ell, amb dades i aportacions positives específiques que explicà el com i el perquè l’obra, començada l’any 1920, ha tardat un segle en ser completada i n’anuncià les properes -i darreres- fites.  Tancà l’exposició l’oratòria de na Marta Prevosti i Monclús qui situà l’únic llibre de temàtica pre-visigòtica d’Abadal en el seu context històric. Una intervenció realment il·luminant no sols de les idees de llarg abast de l’autor -i en general de la seva correcció- , sinó també de retruc, de la desolació historiogràfica catalana del segle XX en temàtica antiga, on el llibre d’Abadal (que no n’era pas expert) s’inclou en la limitadíssima producció local (per comptar el nombre de llibres de temàtica similar anteriors al seu, fets a casa nostra, sobren gairebé la meitat del dits d’una mà!).

En conjunt, l’homenatge, que tingué els naturals ressons familiars, tractà d’una persona, una obra, i en especial una mirada històrica que crec que la majoria d’historiadors de casa, en el fons, o fins i tot a contracor, àdhuc inconscientment, comparteixen.

 

– Actualització 2020-V-8 –

En el butlletí de notícies de CATCAR dels mesos d’abril i maig es pot veure la gravació de la part inicial de l’acte d’homenatge a Ramon d’Abadal (una imatge, mil paraules, etc, etc).

 

Notes

 • [1] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
 • [1] Cal demanar disculpes. Tot i que l’avís de l’acte es rebé amb puntualitat, inexplicablement es situà en el mes erroni (gener), fet que comportà l’eliminació prematura de la notícia en aquest bloc. Afortunadament el recordatori de darrera hora permeté no sols recuperar-la, sinó de fet, la pròpia assistència a un acte. que es creia ja celebrat.
Publicat dins de Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, cathalaunia.org, Fons Cathalaunia, IEC, prosopografia, Ramon d'Abadal i de Vinyals, SCEH, Selector | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

Més eines prosopogràfiques.

Aquest apunt és per comentar les darreres facilitats prosopogràfiques afegides al Selector del Fons Cathalaunia, que és on es concentren la majoria d’eines desenvolupades per la tasca d’identificació dels figurants en els documents incorporats en el Fons.

Escandalls

Les dues primeres són força evidents i no requereixen a penes comentari, una imatge ho  sintetitza tot prou bé.

El nombre d’esments de cada identitat del Fons.

En l’apartat ‘valors definits‘ del Selector s’ha afegit l’opció ‘Esments en Gent‘ que llista les identitats existents en el Fons consignant-ne per a cada una el nombre d’esments en vida, els post-mortem i els que formen part de clàusules de datació.

En el mateix apartat també s’ha definit l’opció ‘Esments en Docs‘ que llista els documents del Fons, indicant per cada un d’ells: el nombre d’esments personals, els geogràfics, els no-personals (sants, gentilicis, etc) i els de datació.

El nombre d’esments definits en els Documents.

Millor Partició

El que sí demana una millor atenció és la darrera eina prosopogràfica incorporada: està en l’apartat de ‘codis de Gents‘, on s’ha afegit l’opció ‘Millor Partició‘; mostrem un exemple del seu ús:

Millor Partició de les identitats: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 i 210,

D’entrada, fer notar que, com la majoria de facilitats, admet processar més d’un ítem alhora. En aquest exemple, s’analitzen les 11 identitats amb codis entre 200 i 210. Ara, quina és la seva utilitat? L’enunciat és força planer:

Cercar per cada identitat especificada quin és el subconjunt (>1) dels seus documents amb el menor nombre d’identitats compartides amb la resta.

La idea matriu però és força més treballada i requereix anar als principis per copsar-la com cal.

En la tasca prosopogràfica que es fa en el Fons Cathalaunia, es mira d’identificar a tots els figurants de cada document en el moment de la seva incorporació al Fons. Una alternativa en teoria millor, seria: primer tancar l’univers documental a tractar i els esments que defineix, i posteriorment, encarar la identificació de cada figurant sabent d’antuvi els possibles esments relacionats. Però això només és així en teoria, i ja es va explicar fa temps. En realitat, la complexitat del problema és pràcticament la mateixa i el problema de base continua sent igualment irresoluble: la pèrdua d’informació.

A partir d’aquí, no hi ha (ni hi pot haver-hi) una fórmula que defineixi la millor agrupació dels esments que els documents descriuen en identitats personals, que és la tasca a realitzar; només tenim (i podem tenir) heurismes i procediments parcials per mirar de fer suposicions. Presentar-ho d’altra manera, és o no entendre el problema, o voler fer passar bou per bèstia grossa. La gent que fa mil anys va escriure aquells documents sabien a quines persones estaven esmentant, ara, tan sols podem fer especulacions més o menys encertades. Per això, la prosopografia ha mirat d’aprofitar sempre tota la informació disponible: nom, càrrecs, propietats, relacions, etc. Però amb l’arribada dels ordenadors i la digitalització, les eines que tenim per processar informació ens permeten afegir a aquesta llista quelcom que era ben sabut però que a mà resultava impossible d’aprofitar: els grups de cohomònims, o el fet de poder comparar els conjunts d’homònims comuns entre documents (quants més homònims compartits tinguin dos documents d’un mateix context, més probable serà que es tracti de les mateixes persones).

Ara, com tot el que fa referència a aquells temps, en realitat és més complicat que no pas sembla, tota vegada que fins i tot el propi concepte d’homonímia està farcit d’indefinicions (des de les degudes a la transmissió, a les filològiques o a les d’ús[1]), i no parlem ja de com definir formalment ‘un mateix context’… Però tot i així, és una informació ara al nostre abast i que cal aprofitar; tal és l’aportació metodològica que la tasca del Fons Cathalaunia afegeix a les ja conegudes per la historiografia.

Un dels problemes bàsics de la tasca d’identificació (especialment si es fa de manera progressiva, a mida que es van incorporant documents) és la possibilitat d’errar i assignar a una identitat (diguem-li A) un esment que no era realment d’ell sinó d’un homònim contemporani (diguem-li E). El perill està en què en fer-ho progressiu, el risc de circularitat s’incrementa. El fet d’haver incorporat a A aquell esment a E, pot posteriorment dur a afegir-hi més esments a E, i acabar amb un perfil de A que realment sigui el de A+E. Com que la pèrdua d’informació és la que és, és un perill estructural i no hi ha manera d’evitar-lo. El que sí podem fer és mirar de detectar-ne els possibles casos, d’aquí l’eina de la Millor Partició.

Si en el perfil d’una identitat donada (A), podem separar un subconjunt de documents, els figurants dels quals no tinguin res a veure amb els de la resta, podríem pensar que aquests documents són d’altri (E). Si generalitzen la idea, la podem definir com una eina que donada una identitat, ens digui quin és el subconjunt de documents seus amb un nombre menor d’identitats compartides amb la resta, que és l’anunciat inicial.

Ara, unes quantes consideracions a tenir en compte.

Primer, parlar de subconjunts implica més d’un document cada banda de la partició i per tant que només és aplicable a identitats amb més de 3 documents en el seu perfil (el cas d’un únic document ja ha estat considerat en el moment de la seva incorporació en el perfil).

Segon, cercar totes les particions possibles d’un conjunt (tots els parells, tercets, quartets, etc) és un problema exponencial, i per tant intractable a base de força bruta[2]. La ‘solució’ (per dir-ho així) ha estat limitar el nombre de combinacions a provar a un màxim factible en un temps raonable (uns minuts). Funciona perquè la lògica indica que la probabilitat de trobar la menor intersecció entre els figurants en aquestes particions es concentra en els subgrups petits, (a mida que la mida del grup creix també ho fa la probabilitat de tenir identitats compartides en l’altra part de la partició), i són aquestes les que primer es processen.

Tercer, l’existència de subgrups de documents sense identitats compartides no és més que un indici, ja que hi ha situacions on són perfectament acceptables (per exemple, en el cas d’escrivans, que poden aparèixer en diferents contexts locals), cal doncs avaluar manualment cada cas per veure si l’indici és o no significatiu, i/o en quin grau. Això és el que comentem tot seguit.

Dit això, anem a l’exemple presentat abans, ja que no és pas trivial (ha estat triat amb tota la mala bava)… 🙂

L’exemple

D’entrada, veurem que tot i ser 11 identitats de numeració consecutiva concentren una majoria de personatges (jutges i comtes). El motiu és que es van crear conjuntament en processar un dels primers documents judicials – el judici del comte Gausfred de Girona del 898 (D00015) -, i com la seva numeració indica (200-210), era en una fase primerenca del Fons (actualment amb més de 7.300 identitats personals), concretament: el 20 de juny del 2010. Els llistem:

 • G000210 Addla bon home, prevere, escrivà, mandatari, arxipreste = Addla, Addala, Adilane, Adalane, Adila, Adilano, Addila, Atila, Adelane, Adala, Attala, Adilone, Attila
 • G000205 Baldefredo jutge = Baldefredo, Valdefredo, Baldafredo, Baldafredus
 • G000201 Gauceberto comte = Gauceberto[3]
 • G000206 Icario jutge = Icario
 • G000203 Malagnaico jutge, escrivà, home = Malagnaico, Malagnaicus, Malanaico, Malanaicus, Malannacus
 • G000204 Marcio jutge = Marcio, Mancio, Marchus
 • G000209 Sesaldo saig = Sesaldo
 • G000207 Tinello jutge = Tinello, Autinello
 • G000208 Trasovad jutge, mandatari, bon home, marmessor = Trasovado, Trasovadus, Trasobado, Trasoarius, Trasoario, Transoario, Trassoarius, Tressoario, Trasovarius, Trasova, Trasoado, Trasobadone, Trasobadoni, Trassoario, Sovadus, Trasebado
 • G000200 Udemirus prevere , escrivà = Udemirus
 • G000202 Vulverado vicibus = Vulverado

Però en els resultats, veiem que només hi consten dades de 4 d’ells (el format és: ID = nombre i llista d’identitats compartides nombre i llista de documents de la partició):

 • G000203 = 17 G000205 G000235 G006282 G000214 G000217 G000229 G000863 G000207 G000222 G000211 G000213 G002589 G000216 G000228 G001008 G000210 G000270 3 D00869 D00870 D00720
 • G000205 = 21 G000203 G000207 G000208 G000210 G000211 G000213 G000214 G000216 G000217 G001008 G000863 G000222 G000228 G000229 G002740 G000235 G000270 G000275 G002589 G000284 G000706 2 D00015 D00017
 • G000208 = 1 G000235 3 D00075 D00139 D00312
 • G000210 = 3 G000071 G001740 G000392 2 D01095 D00952

El motiu és que per els altres sis, els seus perfils consten de menys de quatre documents i no té sentit aplicar aquest càlcul. Ara, si ens fixem en aquests quatre, podem observar un grapat de coses interessants.

Si mirem els dos primers (G000203 i G000205), podrem constatar fins a quin punt estan relacionats entre sí els esments dels seus documents, quan resulta que les particions més petites que s’han pogut trobar comparteixen 17 i 21 identitats amb les seves contrapartides! Dit en altres paraules, totes les parelles i tercets de documents d’aquestes dues identitats comparteixen encara més identitats amb les seves corresponents contraparticions. Tractant-se de jutges, es pot comprovar doncs, fins a quin punt podem documentar la intensitat de l’acció comunitària en la pràctica de l’estament judicial altmedieval de la Gòtia.

El cas d’Adla (G000210), és tracta d’un perfil amb 20 documents i molt ric tipològicament. Tant, que fa pensar sinó serà un cas de sobreassignació, però resulta que la millor partició encara és de 3 identitats compartides, i a més entre 2 documents on descomptats reis i el propi Adla, apareixen 14  persones (6+8), o sigui, queden només 11 identitats separades de les dels 18 documents restants (que n’acumulen més de 600). I si mirem qui son aquests 3, veurem que 2 són escrivans (G001740 i G000392) i l’altre, el propi bisbe Gotmar (G000071). De manera que la seva especificitat és molt baixa (són gent que apareix en molts llocs) i per tant molt poc significativa. És probable que el perfil actual es pugui dividir atenent a criteris filològics entre un Adala i un Atila documentalment interrelacionats i que per tant no poden ser detectats per aquest mètode…

Queda però el cas de Trasova (G000208),  un perfil no menor (comentat en aquest bloc), amb 14 documents, entre els quals en podem separar 3 que només tenen amb els 11 restants una única identitat compartida: (G000235) el jutge Madaxus, un conegut també d’aquest bloc, i que de fet, només apareix en un d’aquests 3 documents: (D00139)[4]. Sent tots tres, consagracions del bisbe Nantigis fetes al Berguedà entre els anys 900 i 913 i on Trasova és esmentat en el rol de propietari de terres.

I com ja s’havia fet notar en aquest bloc, en totes tres ocasions (que són les que el nostre Trasova apareix al costat del bisbe Nantigis) figura sota la forma Traso(v)arius (Transoario, Trasoario, Trasoarius).

De manera que ens podríem preguntar si aquests tres Trasoarius que figuren al costat de Nantigis no són realment esments d’algú aliè al nostre jutge Trasova?

D’entrada, el fet que el figurant comú sigui el jutge Madaxus, va en sentit contrari, atès el perfil clarament judicial del nostre Trasova. Però mirem d’anar més enllà i cerquem, tot i així, si entre els altres Trasoarius del Fons, en tenim algun que comparteixi context, o bé que entre els seus documents hi figurin els individus que es constaten en els documents d’aquesta partició. Busquem doncs, si aquests 3 documents podrien ser d’algun dels homònims coneguts…

En el recull onomàstic del Fons tenim fins a 3 grups nominals propers: Trasibadonis, Trasovadus i Trasovarius. I si llistem les identitats implicades, tenim (separant al nostre Trasova):

 • Trasovad208 – [ 892-XI-27 – 921|925|926-II-25 ]  – jutge, mandatari, bon home, marmessor – Girona, Besalú, Berguedà, Conflent, Barcelona, Osona, Cerdanya
 1. Trasibadonis840 – [ 900-V-23 – 900-V-23 ] – abat –  Ribagorça
 2. Trasobadoni6343 – [ 886-V-27 – 921|925|926-II-25 ]  – arxipreste, testimoni, jurador – Cerdanya, Urgell, Girona
 3. Trasabundum924 – [ 889-VI – 901|927-V ] – mercatarius –  Ribagorça
 4. Trasobadone1301 – [ 903-XII-31 – 903-XII-31 ]  – – Osona
 5. Trasobado2782 – [ 913-VI-15 – 913-VI-15 ] – – Osona
 6. Trasobado2953 – [ 913-VI-15 – 913-VI-15 ]  – – Osona
 7. Trassovado7516 – [ 921|925|926-II-25 – 921|925|926-II-25 ] – laic – Girona
 8. Trasverus504 – [ 899-IV – 912-IV ] – venedor – Pallars
 9. Trasovarius3437 – [ 914-XII-15 – 914-XII-15 ] – Rosselló
 10. Trasoario2290 – difunt – 921|925|926-II-25 – Girona, Besalú

Deu candidats, tots ells relativament propers cronològicament, però cap de context explícitament berguedà. Ara tenim que anar un a un comprovant si tenim identitats que figurin en els seus documents i en algun dels 3 de la partició del nostre Trasova (D00075, D00139 i D00312). Farem servir les opcions Selector->Codis_de_Documensts->Llistat_de_gent i Selector->Codis_de_Gents->Documents_de_gent i manualment anirem comparant els figurants en els documents de cada candidat amb els dels 3 documents separats del nostre Trasova. Si agrupem els resultats, tenim que:

Per a Trasibadonis840, Trasobadone1301, Trassovado7516, Trasverus504, Trasovarius3437Trasabundum924, cap d’ells no aporta cap identitat compartida.

Trasobado2782  i Trasobado2953 figuren només en el judici de Vallfogona del 913 i aporten al ensems, només :

 • G000235 Madaxus mandatari, jutge, jutge?, bon home, difunt = Madaxus, Madaxo, Madaxone, Madexo, Mandaxus, Madaixone, Madexone

Al igual que Trasoario2290, que també aporta només:

 • G000235 Madaxus mandatari, jutge, jutge?, bon home, difunt = Madaxus, Madaxo, Madaxone, Madexo, Mandaxus, Madaixone, Madexone

O sigui el mateix Madaxus que es trobava a banda i banda de les particions del propi Trasova.

I finalment, tenim a Trasibadoni6343,  que ens aporta:

 • G000686 Blandiricus arxipreste , prevere , abat = Blandiricus, Bladerigus, Bladricus, Babricus, Baldricus, Baldrico, Beldericus, Baldericus
 • G000617 Gudemirus edificador, bon home, vir il·lustre = Gudemirus, Guadamirus, Guadamiro, Gudamirus, Wadamirus, Wadamiro

I això és tot. O sigui que només el Trasibadoni6343 tindria alguna possibilitat de ser un Trasoari berguedà que se’ns hagués escapat, però la prova és molt fluixa, Blandericus i Gudemirus són gent no menor (un abat i un vir inl·lustre) que a més de localitzar-se al Berguedà, també es documenten a Urgell o Cerdanya i que només comparteixen amb Trasovarius la presència en la consagració de Sancti Juliani de Kanavita (D00075). Tot plegat molt lluny de dibuixar un escenari d’assignació errònia, on la reassignació d’esments millorés el conjunt. De fet, és tan dèbil, que es podria defensar gairebé amb la mateixa força evidencial que es tractés d’un Trasoer divers de tots els altres coneguts del Fons.

Però si recordem que el personatge compartit entre les dues particions no és altre que el jutge Madaix, i que el rol de propietari de terres, mal pot ser aliè a un noble amb un nom testimoniat en la toponímia local del període[6], sembla més probable que realment siguin d’una sola persona: el nostre jutge Trasova que també hagués tingut relació amb algú tan notable del seu context com el bisbe Nantigis d’Urgell.

L’ús real

Ara, més enllà d’aquest exemple en negatiu, la opció ha servit per verificar sistemàticament totes les identitats del Fons. El resultat [5] molt interessant per el potencial corrector que té, un cop repassats manualment els casos de particions més prometedors (els que no tenen cap identitat compartida) tan sols ha pogut trobar 3 casos on es podria efectivament separar el subconjunt de la partició i 11 casos més dubtosos (similars en el fons al del nostre Trasova comentat aquí, però amb una casuística diferent per cada un).

De manera que la nova eina prosopogràfica ja ha començat a donar servei, i el que encara és més important, el podrà continuar donant a partir d’ara. De fet, com que aplicar els resultats canviarà les dades aquí presentades (en la nota 5), s’han postposat els canvis fins després d’haver publicat aquest apunt…

És el que té comentar quelcom a mida que s’està treballant…

 

 

Notes

 • [1] Les etimologies acostumen a ser variades i en bona mesura en desconeixem el seu ús. La transmissió sovint és defectuosa quan no obertament deformada, i en l’ús local de la onomàstica, com encara passa ara, sovint són altres consideracions les que acaben dictant quin noms posem a les persones i les coses (en aquest mateix bloc s’han documentat uns quants casos curiosos com: Dutila-Tadila, Dela-Undela, Guifredus-Unifredus o Travorarius-Trasobadus).
 • [2] Un exemple nomes: si tenim una identitat amb 30 documents, hi ha 435 parelles possibles, 4.060 triplets, 27.405 quartets, 142.505 quintets, 593.775 sextets, 2.035.800 septets, 5.852.925 octets, etc…
 • [3] El comte Gausbert té aquesta numeració perquè inicialment es va unificar el seu perfil amb el del comte Gausfred, i no va ser fins més endavant que es van separar.
 • [4] Pot semblar contraintuïtiu, però cal entendre que les identitats compartides entre particions no tenen perquè figurar en cada un dels documents de cada partició!
 • [5] Es llisten els casos amb menys de tres identitats compartides.
  G000003 = 0 2 D01066 D01067
  G000045 = 0 2 D01033 D00006
  G000057 = 0 3 D01086 D01083 D00951
  G000069 = 0 2 D00778 D00777
  G000072 = 0 2 D01056 D01028
  G000077 = 0 2 D00846 D00752
  G000079 = 0 2 D00638 D00142
  G000081 = 0 2 D00123 D00134
  G000183 = 0 2 D00315 D00802
  G000296 = 0 2 D00717 D00599
  G000357 = 0 3 D00704 D00023 D00024
  G000376 = 0 2 D01000 D00983
  G000403 = 0 4 D00135 D00152 D00158 D00198
  G000479 = 0 2 D00831 D00100
  G000480 = 0 2 D00102 D00103
  G000494 = 0 2 D00947 D00315
  G000524 = 0 4 D00048 D01114 D00970 D00936
  G000598 = 0 2 D00071 D00095
  G000717 = 0 2 D00427 D00840
  G000822 = 0 2 D00911 D00726
  G000904 = 0 2 D00244 D00307
  G000965 = 0 2 D01047 D01121
  G000996 = 0 2 D00100 D00998
  G001006 = 0 2 D01091 D00101
  G001009 = 0 2 D01084 D00932
  G001095 = 0 3 D00116 D01109 D00271
  G001244 = 0 4 D00135 D00152 D00158 D00198
  G001306 = 0 2 D00983 D00763
  G001588 = 0 2 D00920 D00999
  G001600 = 0 2 D00852 D00746
  G001697 = 0 2 D00795 D00742
  G001973 = 0 3 D00232 D00311 D00466
  G002194 = 0 2 D00765 D00478
  G003424 = 0 2 D00531 D00463
  G003593 = 0 2 D01107 D00933
  G003596 = 0 2 D00429 D00551
  G003643 = 0 2 D00422 D00439
  G003743 = 0 2 D00423 D00424
  G003775 = 0 2 D00423 D00424
  G003795 = 0 2 D00916 D00568
  G003847 = 0 2 D00596 D00602
  G003852 = 0 2 D00649 D00477
  G003945 = 0 3 D00793 D00760 D00447
  G004150 = 0 2 D00472 D00482
  G004277 = 0 2 D00427 D00532
  G004389 = 0 2 D01097 D01098
  G004395 = 0 2 D00852 D00627
  G004467 = 0 2 D00570 D00514
  G004477 = 0 2 D00558 D00557
  G004528 = 0 2 D00784 D00782
  G005238 = 0 2 D00829 D00088
  G005269 = 0 2 D00896 D00807
  G005628 = 0 4 D00710 D01107 D00943 D01014
  G005807 = 0 2 D00896 D00807
  G006380 = 0 2 D01068 D00899
  G007056 = 0 2 D00988 D00972
  G000004 = 1 G000003 2 D01094 D00912
  G000042 = 1 G000071 2 D00836 D00795
  G000052 = 1 G000069 2 D00861 D00829
  G000056 = 1 G000063 2 D00950 D00006
  G000071 = 1 G000003 6 D00950 D00884 D00867 D00836 D00835 D00006
  G000082 = 1 G000057 5 D00950 D00006 D00845 D00822 D00235
  G000208 = 1 G000235 3 D00075 D00139 D00312
  G000228 = 1 G005884 2 D00743 D00603
  G000308 = 1 G000003 2 D00019 D00313
  G000366 = 1 G000353 2 D00858 D00790
  G000380 = 1 G002029 2 D00052 D00241
  G000434 = 1 G006468 2 D01078 D00934
  G000444 = 1 G000376 2 D00031 D00055
  G000447 = 1 G000308 2 D00033 D00062
  G000483 = 1 G000003 2 D00883 D00218
  G000490 = 1 G000494 2 D00609 D00610
  G000495 = 1 G007488 2 D01073 D01075
  G000497 = 1 G000499 2 D00824 D00823
  G000532 = 1 G000533 2 D00797 D00048
  G000542 = 1 G001244 2 D00054 D00841
  G000663 = 1 G000664 2 D00073 D00074
  G000686 = 1 G001997 2 D01020 D00827
  G000741 = 1 G001645 3 D00846 D00630 D00078
  G000846 = 1 G000847 2 D00084 D00136
  G000847 = 1 G000846 2 D00084 D00136
  G000906 = 1 G001244 2 D00832 D00718
  G001010 = 1 G001008 2 D00616 D00279
  G001040 = 1 G002746 2 D00781 D00111
  G001065 = 1 G000392 2 D00167 D00282
  G001206 = 1 G001244 2 D01108 D00841
  G001228 = 1 G001224 2 D00829 D00551
  G001264 = 1 G001260 2 D00137 D00310
  G001292 = 1 G001294 2 D00637 D00142
  G001294 = 1 G001600 2 D00639 D00635
  G001598 = 1 G001593 2 D00829 D00178
  G001645 = 1 G001010 5 D00616 D00495 D00518 D00262 D00572
  G001696 = 1 G001697 2 D00414 D00197
  G001740 = 1 G000071 2 D01095 D01092
  G001898 = 1 G001514 2 D00756 D00671
  G001996 = 1 G000598 2 D00236 D00361
  G002203 = 1 G005628 2 D00807 D00501
  G002204 = 1 G003571 3 D01008 D00400 D00436
  G002260 = 1 G002263 2 D00273 D00277
  G003255 = 1 G003267 2 D00338 D00339
  G003554 = 1 G004739 3 D00993 D00752 D00599
  G003581 = 1 G003574 2 D01009 D00408
  G003693 = 1 G004547 3 D01097 D01098 D01011
  G003696 = 1 G003692 2 D00830 D00413
  G003714 = 1 G003765 2 D00419 D00457
  G003748 = 1 G003571 2 D00423 D00430
  G003772 = 1 G003596 3 D00431 D00434 D00456
  G003784 = 1 G003785 2 D01011 D01009
  G003785 = 1 G003784 2 D01011 D01009
  G003787 = 1 G005199 2 D00906 D00480
  G003853 = 1 G006034 3 D00852 D00755 D00748
  G003921 = 1 G003593 2 D00612 D00476
  G004004 = 1 G003606 2 D00735 D00501
  G004025 = 1 G004774 4 D00555 D00567 D00575 D00576
  G004036 = 1 G006468 2 D01097 D01098
  G004190 = 1 G004104 2 D01011 D00709
  G004196 = 1 G003644 2 D01026 D00904
  G004211 = 1 G005199 2 D01021 D00840
  G004254 = 1 G004214 2 D00661 D00569
  G004283 = 1 G004214 2 D01009 D00661
  G004510 = 1 G005199 2 D00973 D00974
  G004596 = 1 G002194 2 D00766 D00767
  G004882 = 1 G004881 2 D01009 D00917
  G004919 = 1 G004909 2 D00573 D00574
  G005311 = 1 G004076 2 D00966 D00607
  G005464 = 1 G003593 2 D00927 D00636
  G005489 = 1 G001600 2 D00969 D00791
  G005674 = 1 G004104 3 D00976 D00865 D00864
  G005812 = 1 G005807 2 D01078 D00934
  G005991 = 1 G006187 8 D00816 D00880 D00881 D00842 D00809 D00799 D00795 D00742
  G006034 = 1 G003853 2 D00755 D00748
  G006187 = 1 G005991 2 D00816 D00880
  G006468 = 1 G000434 2 D01078 D00934
  G007055 = 1 G007056 2 D00951 D00985
  -G007090 = 1 G007297 2 D00996 D00977
  G007297 = 1 G007090 2 D01107 D01014
  G007367 = 1 G007297 2 D01089 D01088
  G007471 = 1 G007297 3 D01096 D01089 D01088
  G007477 = 1 G003791 2 D01027 D00571
  G000070 = 2 G000082 G000071 2 D00845 D00835
  G000080 = 2 G003578 G003590 2 D00392 D00394
  G000186 = 2 G001877 G006319 2 D00842 D00159
  G000392 = 2 G000071 G000210 2 D00952 D00725
  G000423 = 2 G000071 G000412 2 D00790 D00736
  G000450 = 2 G000451 G000459 2 D00867 D00034
  G000618 = 2 G000617 G000639 2 D00067 D00259
  G000734 = 2 G004598 G001720 2 D00752 D00078
  G000829 = 2 G002445 G002746 2 D00959 D00810
  G000830 = 2 G000071 G000392 2 D00724 D00099
  G001008 = 2 G000184 G001010 2 D00779 D00260
  G001437 = 2 G001645 G001442 2 D00277 D00291
  G001458 = 2 G000069 G001440 2 D00993 D00599
  G001459 = 2 G000392 G001873 2 D00773 D00283
  G001579 = 2 G000380 G000388 2 D00301 D00360
  G001629 = 2 G001917 G000388 2 D00756 D00183
  G001662 = 2 G000598 G000686 2 D00193 D00192
  G001984 = 2 G001917 G001985 2 D00756 D00214
  G001985 = 2 G001984 G001917 2 D00233 D00367
  G002167 = 2 G003784 G003424 2 D00955 D00531
  G002168 = 2 G002167 G004026 2 D00473 D00463
  G002180 = 2 G002185 G002194 2 D00766 D00767
  G002200 = 2 G004104 G002167 4 D00960 D00705 D00706 D00707
  G002227 = 2 G002226 G004540 2 D00266 D00522
  G002315 = 2 G000392 G001513 2 D00885 D00724
  G003423 = 2 G001065 G000483 2 D00368 D00369
  G003580 = 2 G003571 G003574 2 D00392 D00394
  G003611 = 2 G003613 G003596 4 D00446 D00447 D00401 D00415
  G003613 = 2 G003611 G003596 2 D00417 D00421
  G003640 = 2 G004079 G004081 2 D00409 D00464
  G003649 = 2 G004104 G004074 3 D00409 D00444 D00464
  G003724 = 2 G002194 G005787 2 D00895 D00768
  G003729 = 2 G001645 G002230 2 D00616 D00562
  G003733 = 2 G003729 G004296 2 D00783 D00782
  G003954 = 2 G005539 G003962 2 D00879 D00787
  G004104 = 2 G004190 G002167 2 D00709 D00646
  G004105 = 2 G004104 G002167 2 D00507 D00561
  G004162 = 2 G004104 G004183 2 D00897 D00647
  G004239 = 2 G004283 G005608 2 D01009 D00509
  G004347 = 2 G004342 G004337 2 D00564 D00565
  G004349 = 2 G002167 G004104 2 D00905 D00737
  G004468 = 2 G004469 G004477 2 D00482 D00547
  G004504 = 2 G005886 G004681 3 D00968 D00902 D00903
  G004547 = 2 G003693 G004553 2 D00784 D00576
  G004847 = 2 G004845 G004477 2 D00563 D00577
  G004879 = 2 G004214 G004687 2 D00715 D00481
  G005216 = 2 G005199 G004076 3 D00979 D00907 D00509
  G005403 = 2 G005464 G002194 2 D00623 D00667
  G005517 = 2 G004104 G003574 2 D00864 D00484
  G005540 = 2 G004235 G004283 2 D00509 D00483
  G005543 = 2 G005199 G004253 2 D01080 D00904
  G005606 = 2 G004467 G004687 2 D00973 D00974
  G005886 = 2 G005199 G004253 2 D00968 D00722
  G006180 = 2 G007055 G007056 2 D00955 D00956
 • [6] Només recordar que l’alou de Matamala s’organitza a partir d’un Puio Trasovadoni.
Publicat dins de Adla, cohomònims, escandalls, Fons Cathalaunia, Madaix, Millor Partició, Nantigis, Poio Trasobadoni, prosopografia, Trasova | Etiquetat com a , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

2020-gener a cathalaunia.org

A cathalaunia.org l’any 2020 ha començat amb un gener dedicat a l’otium i al festum. Fer poc, meditar molt.  Un mes dedicat bàsicament a rumiar els propers passos i a ‘digerir’ la darrera carretada d’articles. També un mes de celebració, amb l’assoliment dels 10 anys complets de vida del web.

Aquest bloc, ha rebut una nova entrada, dedicada precisament a aquesta celebració, que es va aprofitar per parlar sobre nocions generals relatives al -nostre- passat.

En la Secció de l’Alta Edat Mitjana, el Fons Cathalaunia ha afegit en la llista interna de entrades a incorporar les derivades d’una versió alternativa dels Annals d’Uzès, que havia escapat a l’escrutini. En ser entrades del segle VIII encara no han estat incorporades en el Fons, però si més no, ara ja estan situades en la llista segons la seva cronologia.

La Bibliografia és la secció on s’ha concentrat l’acció del mes. Per una banda amb la incorporació de les lectures pendents, i per l’altra, amb la re-adequació de les URLs al catàleg de la UAB, un cop comprovat que havien decidit discontinuar les seves pròpies referènciespermanents‘. Un cas incomprensible si tenim en compte que l’únic canvi que havien de fer per continuar honorant-les era convertir ‘cataleg.uab.cat/record=‘ en ‘catalegclassic.uab.cat/record=‘ en els seus servidors i evitar així trencar els milers de referències externes que deuen existir a les seves entrades bibliogràfiques en el món digital.

En aquesta secció encara falta arreglar -manualment- un centenar d’enllaços bibliogràfics trencats que la desaparició del registre de YALE va provocar (la majoria de casos canviant-los per els del seu successor ORBIS).

Llistem, com és habitual, les incorporacions bibliogràfiques del mes per seccions[1].

Secció Bibliografia de l’Època Prehistòrica

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 30.086 pàgines consultables.

Però el mes ha tingut un tancament especialment afortunat, en rebre el dia 29 la notificació del proper inici del projecte CATCAR. Una iniciativa amb un peu a cada banda dels Pirineus que mirarà de fer assequible al web el món carolingi, a partir dels continguts dels Catalunya Carolíngia.

Al·leluia!

Just quan en el comentari del desè aniversari del web cathalaunia.org en aquest bloc es denunciava la inactivitat digital del sector, com s’ha anat fent repetidament des dels seus inicis, sembla que alguna cosa es vol moure. No direm blat fins que sigui al sac i ben lligat com vol la dita, ja que es tracta només de l’anunci d’un futurible, cal veure com es concreta tot plegat: el què, el quan i el com[2]. Toquem fusta i esperem que es faci com cal (no li demanarem aquí, abans de néixer, que es fixi un objectiu més enllà de la Catalunya Vella – i més adient – com seria la Gòtia… O si?).

En tot cas, és un plaer veure com desprès d’anys de picar pedra en solitari sembla com si l’exemple vagi fent efecte…!?[3]

No s’hagués pogut esperar un tancament d’aniversari millor!

 

Notes

 • [1] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
 • [2] Per el que fa al Fons Cathalaunia serà un plaer poder afegir a cada entrada la referència a CATCAR com ja es fa a altres projectes europeus com els DEEDS, CCE, CBMA o TELMA – entre altres -.
 • [3] Esperem que això que sembla una taca verda en l’horitzó no sigui un altre miratge més…
Publicat dins de Bibliografia, Catalunya Carolíngia, CATCAR, cathalaunia.org, CBMA, CCE, DEEDS, Fons Cathalaunia, TELMA, UAB | Etiquetat com a , , , , , , , , , | Deixa un comentari