Els caràcters de l’ibèric nord-oriental.

Ara fa poc més d’un any comentàvem en aquest bloc una proposta de codificació Unicode per a l’ibèric nord-oriental (el de casa nostra): Ferrer i Jané, Joan + Moncunill, Noemi + Velaza, Javier : 2014 : “Preliminary proposal to encode the north-eastern Iberian script for the UNICODE standard”. Ja llavors es feia notar que la reducció del nombre de caràcters amb valor fonètic a 49 símbols (code-points en la terminologia Unicode), reduïa excessivament l’expressivitat de la proposta i feia inviable la reproducció fidel dels originals (per els qual s’han registrat més d’un centenar de glifs diferents[1]). El motiu per a tal reducció era doble: per una banda Unicode no permet registrar variants, i per l’altra, amb aquests 49 símbols/sons es suposava poder donar raó de tota l’escriptura. Dit altrament, la resta de glifs (gairebé un centenar, segons les diferents propostes) no serien sinó variacions formals d’algun d’aquests 49 bàsics. Una xifra força semblant, per exemple, a la del llatí antic.

La pregunta és molt simple: és això així?

I la raó del dubte neix en comprovar que els experts filòlegs que han arribat a aquests 49 sons bàsics, ho han fet a partir de treballar majoritàriament amb una representació de les epigrafies transliterada a signes llatins (i que implícitament estava agrupant les suposades variants d’un mateix caràcter o lletra). Atès que el corpus emprat en el recull epigràfic de cathalaunia.org (que és derivat del corpus recopilat per na Carme Huertas i en David Folch, públicament accessible en el seu web ibers.cat) codifica les inscripcions no en una cinquantena de símbols (als 49 cal sumar separadors i uns pocs signes metrològics), sinó en 138 (seguint de prop la proposta de: Huertas, Carme J. : 2009 : “Codificació informàtica del signari-ibèric nord-oriental”), podem mirar de comprovar si efectivament, amb aquests 49 símbols base podem agrupar coherentment les variants fins arribar als 138 signes. Ho mirarem emprant el signari disponible a cathalaunia.org.

El punt de partida és doble, per una banda tenim el signari simplificat emprat a cathalaunia.org, que ja presenta una agrupació de símbols ‘variants’:

si-1

Signari simplificat emprat a cathalaunia.org.

I per l’altra, la proposta de codificació Unicode:

si-2

Proposta de codificació del Signari dual (el més complex).

El signari simplificat que es presenta i utilitza a cathalaunia.org no té un valor filològic. Neix de la necessitat de disposar d’una facilitat que permeti treballar amb el corpus, per exemple, fent cerques, sense necessitat d’especificar quins del 138 caràcters estem cercant, i poder així, buscar una ‘a’ seguida d’un ‘ke’, independentment de la variant específica en què aparegui en una epigrafia o en una altra. Des d’aquest punt de vista, l’agrupació inicial es va fer preguntant als experts, i en una fase posterior (a rel de la presentació de la proposta de codificació Unicode) se li fan fer uns petits retocs. Ara bé, les agrupacions de símbols que defineix, no està dissenyada amb criteris filològics, tot el contrari que la del grup LITTERA (que no defineix però al seu torn, quines variants tenen cada un dels símbols base). Es tracta doncs de quadrar aquests dos jocs de símbols.

I per fer-ho, es contempla el principi que si en un text es registra més d’una variant d’un mateix símbol (dues ‘a’s o dos ‘ki’s diferents, per exemple), això és indici d’intenció de diferenciació (com nosaltres bé diferenciem entre una lletra amb o sense accent, o una minúscula d’una majúscula). Tampoc és una qüestió de blanc o negre, petites variacions poden ser degudes a l’arbitrarietat de la mà que les va gravar, certament, però si aquestes parelles de ‘variants’ es troben en vàries epigrafies, sí cal pensar que no poden referir-se a un mateix ‘caràcter’. Si tot fos com Déu mana, amb els 49 signes bàsics elegits per els experts, hauríem de poder donar raó de totes les variacions presents en el corpus, sense cap contradicció important. Però no sembla ser així. Comencem.

Signes

En primer lloc, per simplificar, eliminem del signari de cathalaunia els símbols no fonètics (separadors i metrològics) i els definits, però que no existeixen (encara?) en el corpus epigràfic. Tenim:

sis-1

Signari fonètic present en el corpus.

I ara, marquem amb verd els 49 signes bàsics de la proposta per a Unicode (si n’hi han dos per una mateixa agrupació’ els diferenciem a base d’un to diferent de verd). El resultat, és[2]:

sius-1

Els signes de la proposta per a Unicode sobre el signari simplificat de cathalaunia.

Aquí tenim una petita inconsistència inicial. El símbol amb forma d’espiga amb tres punxes laterals no existeix en el corpus (i per això l’havíem eliminat en el pas anterior)! Peró sí que hi figura el de dues, de manera que probablement estem davant d’una d’aquelles inconsistències menors que dèiem. Ara bé, examinant el conjunt queda clar que les propostes són clarament diferents. Anant només a lo més evident: les vocals es desdoblen en la proposta per a Unicode, i tampoc hi ha un mateix nombre de grups consonàntics.

Una altra simplificació que podem fer, és mirar de reduir les variacions petites, diguem-ne ‘estilístiques’, com per exemple, marcar els signes que existeixen tan’ en formes ‘lineals’, de traç recte, com en formes arrodonides, i els que són molt similars a algun altre. Marquem doncs amb gris els símbols que fàcilment es poden igualar. El resultat és:

siusn-1

Símbols amb glif similar anotats en color gris.

I finalment, marquem amb blau la resta de signes sense marcar, que haurien de ser, a priori, les variants del signes assenyalats en verd de la proposta Unicode.

siuson-1

Possibles variants dels 49 signes de la proposta Unicode.

Veiem que gaire bé tenim candidats en totes les agrupacions.

Comparacions

Si la teoria és correcta, mai (o molt rarament) hauria d’aparèixer més d’una variant d’un mateix símbol base en una mateixa epigrafia. Així que el que s’ha fet és cercar i consignar quins signes apareixen amb quins altres en quines epigrafies (i de retruc, els que no apareixen mai junts). Com que hi ha molt a comparar i comentar, anirem per blocs i començarem per les vocals.

vocals-1

Les vocals.

Com podem veure, per a cada vocal la codificació Unicode assigna dos símbols (en verd clar i fosc).

A

Començant per la A, veiem que efectivament, les dues varietats de la codificació Unicode es poden trobar juntes en desenes d’epigrafies[3]. Per altra banda, veiem que les variants ‘estilístiques’ (en gris), són molt properes a les formes base, tret de la que té forma de R. Respecte aquest símbol, que existeix en 156 epigrafies, hi ha el dubte de si es tracta d’una A, o bé d’un símbol de forma semblant comentat en la proposta Unicode i considerat al·lògraf de r, que no figurava prèviament en el signari de cathalaunia (codi 247).  Sent però aquesta una possibilitat menor, i atès l’alt nombre d’aparicions en el corpus, mirem si es tracta d’una A, i si ho és, de quina de les dues de la proposta Unicode es tracta, si de la que té forma de P o la que sembla una D.

El signe el trobem al costat d’altres As en 17 casos: 7 (I00288, I00289 I00849 I00857 I02103 I02139 I02634) al costat de A’s amb forma de D,  7 (I00587 I00595 I00614 I01984 I02732 I03039 I03043) al costat de les de forma de P. Cal pensar doncs que la A amb forma de R és un símbol diferent al de les dues As de la proposta Unicode. I per rematar-ho, en aquest cas fins i tot el trobem al costat d’ambdues  menes d’As en 3 casos (I02138 I02578 I02579).  Aquí doncs tenim un primer símbol aparentment a afegir als ’49’.

També cal comentar que en la proposta Unicode es presenta un caràcter ‘a’ separat i de interpretació dubtosa (000105E4, a amb tilde). Es localitza en el corpus en 27 epigrafies, la majoria de monedes, però no exclusivament. Si el volem interpretar com una A, tenim que no podria ser la nostra ‘a’ amb forma de R, ja que els trobem junts, encara que això sí, l’evidència és mínima, ja que es donen en una única epigrafia. El trobem amb les As amb forma de P en unes menys de vint epigrafies, i amb l’A amb forma de D, també en unes poques entrades , i el que també resulta definitiu, al costat d’ambdues menes d’As en dos casos: I01231 I01927. Per tant, si fos una A, caldria pensar ser probablement una quarta varietat.

E

Si passem a les Es, les dues variants semblen diferenciar-se per el nombre de travessers, 2 o 3, però, un del de 3 presenta una orientació (cap avall) contrària a la resta de Es. En primer lloc, mirem si trobem les dues versions juntes, i efectivament, les tenim en un bon grapat de casos. El dubte és la forma que presenta tres travessers cap avall. I el que trobem és ben curiós: apareix en 23 epigrafies, un nombre no pas menor (i en una pluralitat de suports), però  desafortunadament, amb cap altra E! De manera que a priori no podem dir res en ferm, més enllà que sí sembla tenir un perfil propi ben marcat.

I

En les Is, sí hi ha conformitat plena entre la proposta Unicode, amb dos caràcters diferenciats, i les dues grafies recollides en el signari; i efectivament, existeixen juntes en desenes d’epigrafies, i per tant podem pensar que es tracten de dos caràcters diferents.

O

Per el que fa a les Os, les dues propostes per a Unicode es diferencien per tenir 1 o 2 travessers. En el corpus, les dues modalitats existeixen juntes en dues úniques epigrafies. La forma restant, la marcada en blau, i que es diferencia per tenir 3 travessers, la trobem en 12 epigrafies, però lo rellevant és que sí la trobem però, al costat de les dues Os de la proposta Unicode, tot i que en un únic cas per a cada una: I02599 i I03051. Per tant, tot i la migradesa de l’evidència, també podem proposar la O amb tres travessers com a diferent de les altres dues.

U

El cas de les Us, és més complicat. Les dues variants per la proposta Unicode, que gràficament semblen diferenciar-se per tenir un ‘barret’ senzill o doble, sols existeixen juntes en dues epigrafies d’un mateix objecte, una evidència mínima. L’altra forma, la marcada en blau, la trobem en 81 epigrafies, però entre elles, sols en 11 amb altres Us; en concret només el trobem amb el primer tipus, el que sembla una fletxa apuntat a dalt. Per tant, si és una U, podria ser una variant de la segona forma, o una lletra diversa, ja que la grafia és molt diferent. I en aquest sentit, sí cal ressenyar que també resulta curiós que tampoc es dóna mai al costat de les variants del símbol Du/Tu que tenen forma de triangle obert per baix, com el signe que ens ocupa. Queda per tant plantejat el dubte de si es tracta d’una U o un Du/Tu. Hi tornarem al parlar de les dentals.

Resumint: entre les vocals, tenim una A (o dues), i una O que no semblen compatibles amb cap de les variants de la proposta Unicode, i una E i una U dubtoses. Passem a les consonants.

consonants-1

Consonants.

L

Per el que fa a les laterals, la proposta presenta un únic símbol, cosa curiosa ja que l’altra grafia existent,la candidata, la de forma de V invertida, existeix en 535 entrades. I efectivament, es localitzen les dues juntes en desenes d’epigrafies. De manera que no sembla raonable pensar que es tracti d’un mateix caràcter.

NM

En les nasals, la concordança estructural entre les dues propostes és completa, un grup per N i tres per M.

N

Els quatre símbols per N són força semblants entre ells, tres d’ells formats per tres traços, variant sols al inclinació. L’únic candidat seria el darrer, el format per 4 traços, i el trobem en només tres epigrafies, totes elles d’un mateix tipus monetal, i sense cap altra N. Per tant, no es pot emetre cap hipòtesi de diferenciació, tant podria ser una N com les altres, com ser una de so diferent. Ara bé, entre els tres primers signes, tot i la semblança entre ells, tenim que la parella entre el primer i el segon el trobem en desenes d’epigrafies, i la del primer amb el tercer, en dos casos (I00003 i I00870), i 6 exemples entre el segon i el tercer (I00830, I00999, I01316, I01958, I02930 i I03027). El resultat, dons, és que tenim fins a 3 Ns diferenciables.

M

La primera M, la de forma de trident, té només una variant, que sembla estilística i que no es documenten mai juntes, per tant, no hi ha res a cercar.

La darrera, en forma de I llatina, presenta una possible variant en forma de T, (o I sense el travesser inferior). La que sembla una I llatina, es troba en només cinc epigrafies, i l’altra en tretze, i mai de forma conjunta. De manera que tampoc no es pot presentar cap hipòtesi, ni d’equivalència, ni de diferenciació.

La que sí presenta dubtes són les M en forma de Y o V. La proposta per a Unicode les considera un mateix símbol, i en tractar-se d’una única opció, no permet cercar diferenciació per exclusió. Entre les dues primeres variants en forma de Y es troben un parell d’exemples (I01980 i I02706) però sembla una evidència massa minsa com per proposar la seva separació. La de forma de V la trobem en 137 entrades, i les de forma de Y en 139. Ara bé, les dues variants existeixen juntes, en un unes poques epigrafies, i no semblen ser variacions estilístiques ja que es donen repeticions. Aixi que sí es podria plantejar que la M amb forma de V fos tal vegada diferent de les variants amb forma de Y.

R

Per el que fa a les vibrants, els dos grups (fort/fluix) presenten una única variant de grafia lo prou diferent com per no poder ser considerada a priori una ‘variació estilística’.

En el primer grup, la que sembla una P especular, es documenta en 36 epigrafies, i entre aquestes, amb alguna de les altres formes, en 17 casos. Un volum que fa pensar que certament  es pot tractar d’una R diferent.

En el segon, la variant en forma de romb, que la trobem en 277 epigrafies, i coincidint amb alguna de les altres variants en forma de ‘chupachup’, en 44 epigrafies, una quantitat tampoc menor, i que sembla descartar la interpretació que estem davant de variacions estilístiques. Per tant podem estar davant d’una segona R extra a considerar. Encara que cal indicar la possibilitat que es tracti de la versió rectilínia del símbol Gu/Ku amb forma de O ja que es documenta al costat d’aquests signes en no poques ocasions.

S

Finalment, passant a les fricatives, la proposta per a Unicode, en contempla fins a quatre de diferents (una de les quals, però és suposada, i resta encara desconeguda). Per el que fa al grup de S amb forma de M, a semblança del cas de les Ns, tot i que la única variant sembla estilística, el fet, és que es documenten juntes en desenes d’epigrafies, i per tant, hem de pensar que estem davant de dues Ss diferents.

Les altres dos Ss, sí s’han de comentar. En primer lloc, certament, les podem trobar juntes en 22 epigrafies, i per tant, cal pensar que es tracta de dos caràcters diferents. Però la qüestió es que la variant amb forma de S, molt freqüent, ja que la troben en 673 epigrafies, la trobem al costat de les altres dues Ss en 21 ocasions, i fins i tot tenim tres exemples amb les tres Ss a l’hora (I02730, I02733 i I02738, tot i que provenen d’una mateixa localització). Per tant, també sembla raonable considerar la possibilitat d’afegir a la proposta per a Unicode una tercera S.

Recapitulem les consonants: tenim que podem estar davant d’una L, dues Ns, una M, dues Rs i dues S extres a afegir al signari bàsic.

Els següents grups a considerar són els sil·làbics, i són complicats d’analitzar per la major variabilitat sígnica que presenten (especialment amb la e) que fa difícil establir que són diferències estilístiques i què poden ser caràcters diferents. L’avantatja però, està en què en tenir alguns grups dobles, sí permeten fer proves per exclusió mútua.

Labials

labials-1

Sil·làbics labials.

A diferència de les oclusives i les dentals, la proposta per a Unicode no desdobla les labials (entre B/P), i per tant, en aquest cas sols podem mirar de verificar si les diferències són exclusivament ‘estilístiques’. La idea seria que si fossin variacions degudes a la mà de l’escriptor s’haurien de manifestar en un nombre baix de casos. Primer fem els casos més simples.

Ba

El símbol Ba, en tenir dos glifs tan semblants, fa molt difícil la diferenciació. La versió rectilínia, la tenim en 724 epigrafies, mentre que la corba sols en 27. Però també es detecten juntes en 6 casos (I01126 , I01132, I01191, I01239, I02018 i I03150). Tal vegada podríem pensar ser efectivament variacions d’estil, si no fos per que entre ells hi un cas (I03150) on figuren de costat i amb altres parelles de símbols semblants entre si, i per tant la voluntat de diferenciació és explícita. Atenent doncs a aquests casos cal plantejar-se si el que per forma semblava una variant ‘estilística’ no fos realment un caràcter diferent.

Bi

Quelcom semblant ho tenim amb el símbol Bi, on la variant es diferencia només per mostrar una corba menys ben definida. La forma més arrodonida la trobem en 122 epigrafies, i la més lineal, en 180. Juntes però sols les tenim en quatre casos : I01093, I01128, I02578 i I02697. En tractar-se d’un nombre baix de casos, i en tres d’ells en texts no massa curts, el dubte es manté; a falta d’altres criteris d’avaluació, tant podria tractar-se de variacions estilístiques com no.

Bo

En el cas del símbol Bo, la única variant afegeix un traç vertical, que és una de les maneres de diferenciar els sons en el signari dual. Sense traç, el trobem en 63 epigrafies, i amb traç, en 18, però en cap d’elles hi figuren juntes, de manera que no sembla possible diferenciar entre si estem davant d’un estilisme o d’una sonoritat diferent.

Bu

En el cas del Bu, una de les tres grafies és força diferent de les altres dues que són respectivament: un rectangle i un quadrat. Les de forma quadrada les tenim en 23 epigrafies, i l’altra en 12, cap d’elles conjuntament coincidents. Es podria tractar d’una variant, però el fet de trobar-se en un nombre comparativament alt de casos i de manera separada, sumat a la diferència en la grafia sí pot fer pensar en que es tracti d’un caràcter divers.

Be

El Be és el cas més complicat, ja que presenta un nombre no menor de formes (algunes d’elles inversions d’altres) que fan molt difícil la diferenciació entre estilisme i contingut. Atenent a que en el signari tenim exemples de com una rotació de 90º codifica una diferència vocàlica (Ka/Ke) sembla estrany pensar que una de 180º no indiqui res.

El que farem serà comptabilitzar quines variants figuren amb quines altres. Tenim que de totes les variants, sols cinc les trobem acompanyades per altres, i en un nombre limitat de casos. El més senzill és exposar el quadre resultant:

bes

Co-aparicions signes Be.

Començant per el final (de dreta a esquerra i de dalt a baix). Tenim tres signes que apareixen sempre sols i en poques ocasions: en dues epigrafies, en una única, i en tres. Per el que fa a les parelles, la primera, la trobem a: I02004, I02008 i I02581, i la segona, un únic cop a: I01128. Les altres dos parelles, que també estan incloses en els grups de tres, es troben a: I03081 i I02038. Els dos grups de tres, es troben cada un d’ells a: I02578 i I02772 respectivament.

La primera constatació és que un mateix signe amb una barra vertical afegida indica un caràcter diferent. De manera que tenim no menys de cinc glifs diferents: dos grups de símbols amb i sense barra vertical, que entre ells són capgirats verticalment, i la figura rodona amb tres puntes, que no es pot simplificar com una versió alternativa de l’altra figura que també presenta tres puntes cap a munt ja que existeixen juntes. La pregunta és: podem considerar la parella de signes amb les puntes cap avall, com una variant ‘estètica’ de la parella amb les puntes cap a munt? La resposta és no, ja que la primera combinació de tres repetiria signes. Sembla doncs que com a mínim cal considerar la possibilitat de l’existència de fins a 5 signes Be diferents. El problema principal, és que es documenten en pocs casos, i per tat seria una proposta que necessitaria una verificació a fons. Per el que fa a la forma, en la literatura s’ha descrit com una olla o un recipient, el que no s’ha expressat és que si efectivament es diferencien en formes invertides, el candidat més proper serien els signes de Caput i Cauda, coneguts des de Grècia fins a la Xina.

Resumint les labials: tenim un possible signe Ba extra, així com un Bu, i per les Be, caldria codificar-els amb cinc variants i no en una.

Dentals

dentals-1

Sil·làbics dentals.

Entre els dentals, tenim casos força complicats, començarem per els més simples.

Da/Ta

En els caràcters Da/Ta, tenim la diferenciació ja comentada entre, amb o sense traç vertical, i que efectivament trobem reflectida en desenes d’epigrafies on apareixen les dues formes conjuntament. El problema està en què la que en principi seria variant estilística de la versió amb barra vertical (la que té la barra segmentada), apareix en dues epigrafies al costat de la versió amb barra contínua; concretament a: I00601 i I01191. L’evidència és molt minsa però cal deixar constància d’aquesta casuística.

Do/To

Per el que fa als Do/To la diferenciació de la proposta per a Unicode sembla establir-se en el nombre de puntes que tenen els glifs entre 4 o 3, però el cas semble ser més complicat. Dibuixem les agrupacions existents.

do

Co-aparicions signes Do/To.

A semblança del cas del signes Be/Pe, tenim fins i tot un parell de ternes. Cert que la parella amb quatre i tres puntes és la més ben documentada (la primera, des de dalt), amb poc més d’una desena de casos. Però la segona parella, amb set exemples, són dues versions amb tres puntes. La tercera parella, així com la quarta sols tenen un únic exemple cada una: I02134 i I02599. Però la clau està en les ternes (I02139 i I02932), ja que permet entendre que el glif de tres puntes i base plana petita, el més probable és que sigui una variant del de tres amb base plana, no del de tres amb base en punta. Tenim doncs fins a quatre símbols Do/To diferenciats: el de quatre puntes, el de dos (tot i que és un hàpax), i dos de tres puntes (amb o sense base plana).

Di/Ti

El cas dels signes Di/Ti (amb figura de forca tots ells) s’assembla a l’anterior en el sentit que la proposta per a Unicode diferencia entre figures de quatre o tres puntes, però tenim també glifs amb dues puntes. Fem el mapa de repeticions per veure que trobem.

ti

Co-aparicions signes Di/Ti.

Si bé és cert que les parelles de quatre i tres puntes les trobem, certament, en desenes d’epigrafies, les parelles de signes amb les dues variants de tres puntes les trobem en quatre casos (I00084, I00184, I02195, I02697), i de tres amb dues puntes, en sis (I01982, I02009, I02017, I02051, I02105 i I03080). Sumat al fet de tenir un exemple amb la terna del de quatre i els dos de tres, (I03081), fan que no podem ajuntar les dues variants de tres puntes, ni tampoc considerar la de dues puntes com una variant ‘estètica’. La darrera parella, els de dos puntes, existeix en una única epigrafia (I02107) i faria pensar que el signe de ‘dues puntes i mitja’ fos una variant del de tres puntes, ja que apareix en una desena de casos, i per tant no es tracta d’un hàpax. Tenim doncs fins a quatre signes diferents, un de quatre puntes, dos de tres i un de dues.

Du/Tu

Per el que fa als signes Du/Tu la proposta per a Unicode sembla diferenciar els dos sons associats, entre gilfs amb forma de triangle net, i de triangle amb algun punt o línia afegida. Si mirem com s’ajunten en el corpus epigràfic aquests sis signes (més ben documentat, a dalt, menys, a baix) , tenim:

du-1

Co-aparicions signe Du/Tu.

La primera terna existeix en dues epigrafies (I02143 i I02982), les altres dues cada una en únic cas (I02138 la segona i I03132 la segona). Mirant de simplificar, es podria plantejar que el signe amb una barra perpendicular en la base (existent en 134 epigrafies)  i el que presenta aquesta barra desplaçada avall (existent en 15 epigrafies) siguin efectivament un mateix (que el segon fos una variació estètica del primer), tot i que formen la segona parella més freqüent: en cinc epigrafies (I01936, I02056, I02108, I02139, i I02772). La distribució doncs, podria fer pensar en ser dos signes diferents, però la seva semblança i el fet que la seva unificació no introdueix cap inconsistència, sí fa pensar que caldria considerar-los una mateix signe.

El següent intent de simplificació seria pensar si el triangle amb el punt (que el trobem en 18 epigrafies) no fos també una variant estilística del mateix signe amb una barra vertical. S’hi oposa el fet que gràficament són clarament diferenciables i també el fet que apareguin junts en dues epigrafies (I02777 i I03196) i en una d’elles, de costat. De manera que no sembla possible defensar aquesta simplificació. Tampoc sembla possible considerar els signes sense línia horitzontal com versions estilístiques dels que sí en tenen; el fet que els trobem junts en quatre ocasions (I00979, I03149, I03216 i I03218) i en dues de les ternes no ho permet. Sí podria ser el cas que el signe U amb forma similar a la variant de Du/Tu fet amb tres rectes convergents, que hem comentat abans, fos una versió estilística d’aquest, si més no, no es detecten mai junts.

Sembla doncs que tenim fins a cinc signes no simplificables: tres signes triangulars (net, amb línia, i amb punt central) i dos de forma de V invertida (amb o sense traç vertical).

De/Te

El cas del signe De/Te és de nou el cas més complicat, amb fins a 10 glifs que la proposta per a Unicode sembla diferenciar en si presenten figures dividides en quatre o dues parts. Mostrem el mapa de les seves aparicions conjuntes, ja que el cas sembla ser més complex.

de-1

Co-aparicions signe De/Te.

D’acord amb l’alt nombre de variants, tenim que la varietat de co-aparicions s’incrementa, però la quantitat de cada d’elles disminueix. Així, totes les ternes existeixen isoladament (de dalt a baix: I01994, I02777I02047I02107, I02016I02734I02105I02698). I entre les 12 parelles detectades (també de dalt a baix) tenim la primera amb un màxim de 10 aparicions, la segona , en 4 epigrafies, la mateixa quantitat que la tercera, la quarta, quinta i sexta en 3 casos cada una (I02695, I03133, I03150 i I01789 , I02124 , I02138 i I01994, I02045I02653) , la sèptima només en dos (I02028 i I02985), i les cinc restants sols en una cada una (I02682, I02730, I02125, I02986 i I00034).

Unes primeres constatacions. Formes corbes i lineals coexisteixen en molts casos i per tant, descarten que les corbes siguin variacions estilístiques de les rectes o viceversa. Tampoc una separació entre figures partides en quatre o dos parts sembla sostenir-se per si sola ,a ja que si bé sí és cert que la parella més ben documentada presenta aquesta divisió, també tenim parelles de dues i quatre variants. De fet, sembla que fins i tot podem descartar la diferenciació per ‘inclinació’ de la partició, ja que, per exemple, tenim parelles de dos parts que es diferencien per això.

Mirant de simplificar, podem pensar que atenien a dues diferències bàsiques: partides en dos o quatre i entre rodones o quadrades; això dóna quatre símbols base, però ens deixa amb el problema de la inclinació de les particions. Una primera aproximació seria deixar-ho com una variació lliure, sense significat, però la terna amb tres inclinacions diferents, i el fet que en les figures de dos mitats, tan rodones com quadrades, tenim exemples de línies verticals, horitzontals i inclinades, no permet pensar en casualitats. Afegim doncs que al fet de ser de quatre o dos parts i ser quadrades o rodones, si més no, en el cas de les partides en dos, la direcció de la partició importa i té tres possibilitats (horitzontal, vertical i inclinada), i en aquest cas, els dos signes ‘partits en dos’, es tornarien en sis de diferents, fent un total de 8 símbols diferenciables; i si ho consideréssim per els partits en quatre parts, llavors el total pujaria fins els 10. Ja sigui la partició en quatre signes (ignorant les inclinacions) o en vuit o deu (tenint-les en compte) el que sí queda clar és que una partició en dos resulta excessivament simplificant.

Resumint les dentals: tenim un grapat de signes extres a considerar, un possible Da/Ta, entre 2 i 8 signes més De/Te, dos signes Di/Ti més, dos signes més Do/To i tres signes Du/Tu a afegir als de la proposta per a Unicode.

I finalment passem als signes sil·làbics amb velars:

guturals-1

Sil·làbics amb velars.

Farem com en el altres grups i començarem per els més senzills.

Gu/Ku

La proposta per a Unicode diferencia dues variants segons tinguin o no un punt al centre. Certament, de parelles de signes rodons amb i sense punt se’n troben fins a vuit en el corpus, l’inconvenient està en què les versions amb punt, lineals i rodones, es troben en dues epigrafies (I02653 i I03050) i en ambdós casos la intencionalitat sembla clara (en un d’ells, fins i tot van de costat). De manera que es pot defensar que cal contemplar com a tercera variant el rombe amb punt al mig; i recordar aquí que per figura i distribució, el signe R amb forma de rombe comentat abans, podria tractar-se d’una variant d’aquest grup.

Go/Ko

En el cas del signe Go/Ko la proposta per a Unicode segueix la norma de diferenciar les dues variants (amb forma de clepsidra) segons si té o no una línia vertical. Certament aquesta és la combinació majoritària, amb 10 aparicions. Per el que fa als altres dos signes (que presenten la clepsidra en posició horitzontal), el que mostra un traç vertical sols es documenta aïlladament i en tres ocasions. L’altra, que apareix en total en 8 epigrafies, apareix però en una, al costat de la figura en posició vertical (I03220). Tenint en compte els altres casos examinats, no sembla raonable ignorar cap del dos signes horitzontals, tot i que certament l’evidència és mínima.

Ga/Ka

Per el signe Ga/Ka la proposta per a Unicode les separa segons si tenen una o dues línies curtes. Però el recull de les agrupacions mostra quelcom diferent.

ga-1

Co-aparicions signe Ga/Ka.

Tenim que tant els dos signes amb una sola línia curta, com el dos que en tenen dues, figuren junts, i en un nombre no menor de casos. I és de notar que tots quatre signes es documenten en desenes/centenes d’epigrafies.

La primera terna es documenta en quatre epigrafies (I02578 , I02682, I02738 i I02982). La segona però sols en una (I02107). I entre les parelles, (de nou, de més a menys i de dalt a baix), la primera la troben en 10 casos, la segona, formada per els signes amb una única línia en 7 epigrafies, la tercera, amb les dues variant amb dos línies, en 5 entrades del corpus, la quarta  en 6 ocasions (sic), la quinta en 3 epigrafies (I01895 , I01987 i I02695)  i la sexta en una única ocasió, I01982. De manera que cap de les variants, ja sigui amb dues o una única línia, pot considerar-se  una versió estilística de l’altre, tota vegada que es documenten juntes en un nombre no menor de casos. Tenim doncs que cal contemplar fins a quatre signes Ga/Ka.

Gi/Ki

El símbol Gi/Ki (genèricament amb forma de Z), es dóna en 6 variants, i la proposta per a Unicode sembla diferenciar-los per si tenen un traç medial en la figura, encara que en el repertori hi han també glifs amb doble traç, especulars, i girats 90º.

ki-1

Co-aparicions signe Gi/Ki.

El quartet i les dues ternes es donen en una única epigrafia cada un d’ells (I01923, I01191 i I02016) i permeten apreciar que es diferencien clarament entre signes especulars i entre una, dues o cap línia medial, així com signes rotats 90º, en altres paraules, totes sis variants es comporten com signes diferents. Les parelles també refermen aquesta consideració: la primera existeix en 10 epigrafies, la segona en 4 casos, la tercera, també en 4, les dues següents en dos casos cada una (I02677, I03027 i I02699, I02732) i les altres quatre cada una en una única ocasió (I02154, I02155, I03197 i I03216). O sigui que en comptes de dues variants, cal considerar-ne 6, segons nombre de línies medials, rotació i inversió especular.

Ge/Ke

El signe Ge/Ke amb 12 variants, torna a ser el més complex d’analitzar. Al tenir moltes variants, les co-aparicions augmenten però amb menor suport. Entre les 12 variants, tres d’elles apareixen sempre aïllades: la corbada amb doble línia vertical, que es troba en 7 epigrafies, la que està girada cap avall i amb una ínia, que és un hàpax, i la que sembla una G, que trobem en 3 epigrafies. Les altres variants conformen el següent quadre de co-aparicions:

ke-1

Co-aparicions signe Gi/Ki.

Tant el quartet com les quatre ternes existeixen cada una en una epigrafia pròpia (I02138, I03080, I02139, I01923 i I02661). La parella més freqüent es troba en 7 epigrafies, la segona en 5 casos, la tercera en 3 (I01126, I02698 i I02699), la quarta i quinta en dos (I01929I02123 i I01127, I02578) i les cinc restants en una única (I01938, I00028, I02016, I01256 i I01316).

La primera constatació és que, de nou, es diferencia entre tenir o no una línia vertical. La segona, és que també diferencien entre signes corbs i rectilinis, l’evidència no és molt abundant, però si múltiple (tres ternes i quatre parelles). Queda el dubte de si les versions amb traç vertical curt es poden considerar variants estilístiques de les de traç llarg, l’evidència en contra és també curta però de nou múltiple (el quartet, dues ternes i una parella). La última diferenciació possible a comprovar és entre les que tenen el traç curt a dalt o a baix; en aquest cas sols tenim un contraexemple (la segona terna), i per tant a priori sembla millor ignorar aquesta diferenciació. Tenim doncs figures corbes i lineals i cada una d’elles amb tres possibilitats: sense, amb línia vertical, i amb traç curt. Un total de 6 signes Ge/Ke a considerar (3, si en contra l’evidència es volguessin igualar les figures corbes i les rectilínies, o en sentit contrari, 8 si es decideix separar per posició del traç curt).

Resumint les velars: cal considerar 2 signes Ga/Ka més, entre 4 o 6 més en el cas del signe Ge/Ke, també 4 més per el que fa al signe Gi/Ki, potser també 2 signes Go/Ko extres (els ajaguts), i 1 variant més per el signe Gu/Ku.

Conclusions

De l’anàlisi de les co-aparicions de variants del que es suposa ser la representació sígnica d’un mateix so bàsic, es desprèn que la variabilitat és molt superior a l’¡esquematització filològica moderna (resumida, per exemple en la proposta de codificació Unicode  per a l’ibèric nord-oriental presentada el 2015). Encara que les propostes de partició de signes, no sempre són unívoques, ni tampoc sempre ben evidenciades, el volum fa que no es pugui ignorar la discrepància. Llistem les agrupacions del signari simplificat de cathalaunia anotant primer el nombre de signes segons la proposta Unicode i al costat els detectats en aquesta anàlisi[4].

 • A 2 vs. 3-4
 • E 2 vs. 3?
 • I 2 vs. 2
 • O 2 vs. 3
 • U 2 vs. 3?
 • L 1 vs 2
 • M 1 vs. 1
 • M1 1 vs. 2
 • M2 1 vs 1.
 • N 1 vs 3
 • R 1 vs. 2
 • R1 2 vs. 3
 • S 2 vs. 3
 • S1 1 vs 2
 • Ba/Pa 1 vs. 2
 • Be/Pe 1 vs. 5
 • Bi/Pi 1 vs. 1
 • Bo/Po 1 vs. 1
 • Bu/Pu 1 vs. 2
 • Da/Ta 2 vs. 3
 • De/Te 2 vs. 4-10
 • Di/Ti 2 vs. 4
 • Do/To 2 vs. 4
 • Du/Tu 2 vs. 5
 • Ga/Ka 2 vs. 4
 • Ge/Ke 2 vs. 6-8
 • Gi/Ki 2 vs. 6
 • Go/Ko 2 vs. 4
 • Gu/Ku 2 vs. 3

La proposta Unicode presenta 46 entrades, mentre que el recull trobat en aquesta anàlisi apunta a una forquilla de entre 85 i 96 signes diferents.

Les preguntes que tal discrepància genera són molt bàsiques i necessiten d’una resposta filològica. N’apuntem sols unes quantes a tall d’exemple.

 1. En conjunt, no resulta possible escapar a la impressió que la llengua ibèrica codificava aspectes que actualment no estan sent contemplats: quins podrien ser?
 2. En aquest sentit, quin podria ser el motiu per el qual els signes sil·làbics amb E presentin més variants?
 3. Existeixen paral·lels de la partició entre vocals, consonants i els tres grups sil·làbics que presenta l’ibèric en altres llengües antigues?

Preguntes que escapen l’àmbit d’aquesta anàlisi, i que sols poden ser emeses a l’espera que la Filologia i la Filologia Històrica ens presentin respostes. En tot cas, sembla clar que la posició que defensa que sense tenir en compte la complexitat real del missatge difícilment serem capaços d’entendre el seu significat (una posició eminentment lògica), sembla trobar confirmació en aquesta anàlisi de les variants dels caràcters de l’ibèric nord-oriental, que de fet, presenta una quantitat de signes força propera als 95 del recull d’Untermann.

Coda

Finalment, la confecció d’aquest apunt ha acabat donant lloc a un nou article: Vilaseca i Corbera, Joan : 2016 : “Els caràcters de l’ibèric nord-oriental”. Qui ho vulgui, allà trobarà la mateixa informació d’aquest apunt, però suplementada amb les dades de totes les co-aparicions del corpus en el seu Apèndix A.


Notes

Publicat dins de Carme J Huertas, cathalaunia.org, codificació, David Folch, epigrafia ibèrica, grup LITTERA, ibèric nord-oriental, Iberika, ibers.cat, Javier Velaza, Jürgen Untermann, Joan Ferrer i Jané, Noemí Moncunill, signari simplificat, UB, Unicode | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

2016-setembre a cathalaunia.org

S’acaba setembre i cal fer repàs. Ha estat un mes de treball molt intens, centrat majoritàriament en el Fons Cathalaunia, i en segon terme, en l’àrea de les epigrafies Ibèriques. De fet, ha estat tant intens que fins i tot s’han pogut completar algunes de les tasques i/o millores que es projectaven per el web cathalaunia.org i que es van explicar ara farà un parell de mesos.

El mes va començar ibèric. En primer lloc, es van afegir les novetats del corpus de ibers.cat, i es va processar el darrer número de la revista Paleohispanica, el del 2015 (amb un article, que la veritat és que ha fet aixecar les celles un parell de cops mentre es llegia, però d’això ja mirarem de parlar-ne en un apunt propi, que un resum mensual no és el lloc  adequat per entra-hi amb un cert detall).

També s’ha incorporat en les epigrafies del corpus, les aparicions dels signes metrològics definits en la proposta de codificació Unicode del signari ibèric nord-oriental (no existien en la codificació original de ibers.cat). El signes ja s’havien definit en el Signari de cathalaunia.org així que es va tenir accés a la proposta, ja fa mesos, però faltava incorporar-los en les epigrafies del corpus, on fins ara, apareixien com: ‘símbol desconegut’. Encara falta incloure els fraccionaris (crec que existents sols en el monedatge) i altres són dubtosos, ja que es confonen símbols llatins i ibèrics (homòglifs, que tenen glifs similars, com per exemple la lletra I i el símbol Ba ibèric), però la resta, ja estan incorporats i les futures novetats epigràfiques també els podran emprar directament.

Però a més, s’ha posat fil a l’agulla a una de les millores prèviament projectades. S’ha reconvertit el que era una pàgina de ‘Repeticions‘ on hi havien ordenades totes les cadenes de símbols que existeixen en més d’una epigrafia, en una pàgina de ‘Seqüències‘, que no és res més que el mateix que hi havia abans, però amb l’afegit de llistar també totes les cadenes de signes que sols existeixen en un únic epígraf. Per fer-ho, s’ha millorat la infraestructura de càlcul necessària per detectar i enumerar totes les seqüències de més d’un signe. El resultat final, és que ara, en aquesta pàgina de ‘Seqûències‘ es disposa d’un índex global de totes les cadenes existents en el corpus en un moment donat. Una referència de consulta bàsica en línia i actualitzable automàticament (és a dir, que les futures adicions al corpus no requeriran de cap treball extra per aparèixer en aquest índex).

També es va començar a avaluar la possibilitat de crear un ‘proto-lexic’, un lloc on recollir les propostes de traducció de les ‘paraules’ o ‘afixes’ (una altra de les ‘millores’ previstes). El problema principal, és que la majoria de propostes no han estat publicades i per tant no és possible donar-hi les referències imprescindibles (el web no pot presentar dades sense especificar-ne una font externa i verificable). Sí que hi han articles sobre afixes i alguns sobre algunes ‘paraules’, però el gruix, (i els experts maneguen centenars de termes) resta de moment en l’àmbit privat i fa de mal aprofitar. Continuarem intentant-ho…

En el futur més proper sí es preveu un parell més de millores i que també s’han estat treballant aquest mes: una eina de concordances entre grups arbitraris d’epigrafies, i la codificació de versions d’una mateixa epigrafia. Ja en parlarem a la que s’hagin posat a l’abast del públic.

La tasca prosopogràfica del Fons Cathalaunia s’ha endut però la part del lleó. No sols s’ha processat completament l’any 886 (que s’havia encetat tot just el mes passat) sinó que fins i tot s’ha fet una part substancial del 885. El resultat és fàcil d’enunciar: la llista de Documents creix fins les 976 entrades. Per descomptat, hi haurien un pilot de coses curioses i interessants a comentar, però la pressió per aprofitar la dinàmica de treball passa per davant, i així que s’acaba d’incorporar un text, ja es comença a processar el següent. Cada un és una història nova, i tots tenen el seu interès, a vegades discret o potser molt especialitzat (per exemple, identificant masovers), a vegades cridaner (com tot un senyor rei fent d’abat anònimament). Alguns parlen d’episodis notables i controvertits, com el famós concili de Portus de finals del segle IX, altres de transaccions aparentment anodines, però la tasca prosopogràfica els iguala. Tots presenten persones i llocs que cal intentar identificar, i descriuen fets a consignar (siguin reals, inventats o migpensionistes).

La tasca prosopogràfica és lògicament prèvia a l’estudi del context, però això només és cert a mitges. Per dues raons: en primer lloc, perquè cal conèixer un mínim el context del document que s’està processant, i per l’altra, perquè en una tasca prosopogràfica sistemàtica, es va formant un pòsit força difícil de conceptualitzar, diguem-ne una familiaritat, en la qual els diferents episodis i els corresponents modismes que cada text aporta es van trenant naturalment entre sí. Poso un exemple personal i que pot ser fàcilment compartit per els coneixedors de l’alta edat mitjana catalana.

En el cas del concili de Portus que dèiem, havia llegit fa anys els magnífics treballs d’en Bautier, i tenia classificat el suposat concili com inventat, però un cop processes les evidències, te n’adones que la premissa bàsica de tal posició (que l’evidència derivava exclusivament de la Vita Sancti Theodardi), no és del tot correcte. Per una banda hi han unes poques dades en el document del suposat concili no presents en la Vita, i per altra, et trobes que no costa pensar que la interpretació del conjunt (un suposat nomenament d’un arquebisbe tarragoní) és pot resoldre si separem l’element tarragoní , certament anacrònic, del sí creïble i coherent amb el context, possible intent de nomenament d’un arquebisbe al sud de la Gòtia amb l’ajud del comte Sunyer, que va ser contrarestat per l’arquebisbe de Narbona i la branca del Pilós.

És sols una enunciat, caldria lògicament escatir-ho a fons, però és un exemple puntual de com en conjunt, s’albira que el recull de dades que s’està construint permetrà estudis amb un nivell de detall i profunditat abans difícilment realitzables.

Si considerem només el comtats ‘catalans’ (els del sud de la Gòtia), la dècada dels 880 marca l’inici d’un registre documental quantitativament significatiu, o dit al revés, no tenim a penes documentació local anterior al Pilós. Això no és tan així en la resta de territoris coberts per el Fons, però sí que globalment es dóna un descens en les quantitats de documents disponibles. És justament per aquest motiu que es procedeix cronològicament en ordre invers en la incorporació de nous documents en el Fons.

El tema de la quantitat de documentació per any es complicat. Un mateix document pot tenir vàries datacions, com també tenim documents sense data i que només podem datar per interval (a voltes, purament genèric). L’eina per visualitzar el nombre de documents disponibles per cada any en el Fons, està en la pàgina d’Anys, on  es pot veure la quantitat de documents disponibles per cada any. Posant el punter sobre la xifra de l’any, es mostren dos números: el primer correspon al nombre de documents explícitament datats per aquell any (i cal pensar que un document pot estar datat per més d’un any), i el segon, indica la quantitat de documents datats per interval que afecten aquell any. Clicant l’any, accedim a la llista de documents corresponents.

Aquest bloc s’ha vist orfe de nous apunts. No és pas que faltin temes a comentar, ni tampoc les ganes de fer-ho. El que ha faltat, és trobar els temps necessari per dedicar-se a posar-ho negre sobre blanc, ja que la majoria de les coses que es volen comentar requereixen d’un cert treball per exposar-les com cal. Així que es pugui es mirarà de donat-hi sortida, si més no als temes relacionats amb alguns dels documents que es van incorporant en el Fons, ja que el que treballes mentre els processes (que és quan es troben les coses a interessants a comentar), a mida que passen els dies es va allunyant del record i convé no deixar-ho per massa endavant.

El que sí s’ha afegit és un parell d’actualitzacions: una, en l’apunt sobre masovers que es va fer ara farà uns mesos, i l’altra, anual, i forçada per l’actualitat, en l’apunt sobre l’onze de setembre de 878.

En la Bibliografia, l’activitat ha estat mínima, a penes hi ha hagut temps per llegir . Això no vol dir que no hi hagin noves incorporacions o que siguin menors, però sí assegura que la cua de lectures pendents ha continuat creixent. En algun moment s’haurà de dedicar temps a la lectura…!

El que sí s’ha pogut fer en aquest apartat, és completar una de les tasques pendents que es comentaven en l’apunt de resum del mes passat: automatitzar en el nou índex global d’autors les referències provinents d’autories múltiples. Una millora sistèmica més.

Seguint el costum, llistem les incorporacions del mes per seccions[1]:

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta 26.453 pàgines consultables.


Notes

 • [1] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de 886, anys, Bibliografia, cathalaunia.org, cronologia, epigrafia ibèrica, Fons Cathalaunia, Gòtia, Guifré Pilós, ibers, ibers.cat, masovers, Portus, prosopografia, Repeticions, seqüències, Sunyer, Tarragona, Unicode, Vita Sancti Theodardi | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

2016-agost a cathalaunia.org

Agost acostuma a ser un mes nefast i aquest no ha estat una excepció.

La Roda de la Vida ens ha deixat sense un referent local: en Frederic Santaulària i Roig, un exemple d’honestedat intel·lectual, apertura mental i amor per l’estudi dels nostres orígens.  Anima mater, a parer meu, de l’Institut d’Estudis Ibers des de on ha estat aquests darrers 16 anys contagiant l’interès per el món dels ibers i l’estudi de la Història a centenars de persones organitzant anualment cursets gratuïts d’introducció a la temàtica ibera. Aules pràctiques de lliurepensament on tota opinió té lloc i respecte, i on des de la sinceritat s’intercanvien treballs i idees en la recerca de la comprensió del nostre passat. Un plaer rar en la banalitat imperant. Tot i que ens queden els seus llibres no hi ha manera de suplir la seva absència. Podem però sí, mirar de continuar la seva tasca: l’estudi dels orígens dels ibers, i fer-ho, sent fidels al seu mateix esperit de sinceritat, apertura i rigor. No sabria fer millor homenatge.

Per el que fa al web l’activitat s’ha centrat en el Fons Cathalaunia. S’ha completat l’any 887 i encetat el 886 (un any també poc nodrit en quantitat de documents), de forma que el nombre de documents arriba als 950 (i de retruc el nombre de pàgines total ha superat la marca dels 26.000).

Aquest bloc ha rebut un apunt per retratar la situació actual i properes evolucions del web cathalaunia.org, el temps dirà si l’hem encertat gaire, o no.

Un dels canvis del mes ha estat en la organització de les seccions Bibliogràfiques ja que s’ha creat un índex global automàtic d’Autors (una idea que feia temps que es volia implementar). Falta encara polir alguns detalls (els noms dels autors no sempre estan escrits igual) però ja és plenament operatiu (incloent les obres d’autoria múltiple). Més enllà d’això, la cua de lectures pendents continua molt per sobre dels quatre cents títols, tot i que la lectura no ha estat pas poca.

Seguint el costum, llistem les incorporacions del mes per seccions[1]:

Secció Bibliografia de l’Època Prehistòrica

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia sobre Judaisme

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta 26.157 pàgines consultables.


Notes

 • [1] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de 886, 887, Bibliografia, cathalaunia.org, Fons Cathalaunia, Frederic Santaulària i Roig, ibers | Etiquetat com a , , , , , , | Deixa un comentari

Estat actual i projectes a cathalaunia.org.

El web cathalaunia.org ja porta més de sis anys desenvolupant-se, que ve a ser el mateix que dir que està en el seu setè any de vida. El que començà com una iniciativa personal, per mirar de cobrir un buit en els materials per estudiar la Història de Catalunya anterior al segle XII, ha anat consolidant-se i ampliant-se fins entrar en àrees que de cap manera havien estat previstes en origen. Aquest apunt és per mirar de posar negre sobre blanc l’estat actual i els projectes actualment contemplats.

A nivell global del web, l’inici d’any va dur el canvi en la infraestructura de computació, fet que ha permès una millora substancial de rendiment i obert la porta a futures ampliacions. Actualment queda una única millora d’abast global per implementar però s’està esperant el moment adient per fer-ho, ja que afecta a la totalitat dels continguts i cal abordar-ho sense presses. El canvi permetrà treballar millor amb alfabets internacionals i no haver d’estar pendent sobre què es pot o no representar textualment.

Per el que fa a la Bibliografia, cal uniformitzar la notació d’autories múltiples. La filosofia de disseny del web sempre mira d’evitar la complexitat i sols acceptar-la en la mesura en què sigui estrictament imprescindible; fins ara els autors múltiples s’anoten de maneres diverses i a més, cada secció te la seva llista d’autors, però amb la recent creació d’una llista global d’autors es va posant de manifest la necessitat d’adreçar aquesta qüestió per tal de poder identificar-els separadament. És feina a fer, com també s’ha fet evident la necessitat d’unificar els noms dels autors entre seccions diferents (haurien de ser els mateixos, però de tant en tant hi ha o hi manca una i conjuntiva entre els cognoms, o coses així, petites diferències que cal polir).

També cal acabar de substituir les antigues referències bibliogràfiques a YALE per enllaços a ORBIS. El servei yufind de Yale va ser suspès ja fa temps i cal cercar els enllaços equivalents en l’actual ORBIS. Tot i que un bon nombre ja han estat substituïts encara queden centenars d’enllaços per actualitzar. Cada vegada que les fonts d’autoritat externes decideixen fer canvis és tota una tocada de violí… Que hi farem.

En la secció de Prehistòria, encara està tot per fer. És la més pobre i la més enrederida de totes i de moment no es preveu cap millora substancial, tret d’anar enriquint la seva encara molt minsa secció bibliogràfica.

En canvi, en la secció Ibèrica i Romana, hi ha un fotimer de feina ja feta i encara més per fer. De forma immediata, incorporar noves epigrafies i començar a emprar algun dels nous signes mètrics definits en la proposta de codificació Unicode de l’ibèric nord-oriental (que ja varem comentar en aquest bloc en el seu dia). També s’espera substituir l’actual pàgina de Repeticions, per una de  Seqüències, que a afegeixi a les cadenes repetides que ara tenim, també les que sols existeixen en una única epigrafia, i mirar de tenir en una única pàgina totes les seqüències existents en el corpus en un moment determinat.

Més enllà d’aquestes coses puntuals, hi han força més camps a desenvolupar. Per exemple, a nivell tècnic, estaria bé substituir el model actual basat en gràfics per un basat en fonts tipogràfiques (fa un temps es va explorar, ja que els estàndards estan publicats, però el grau d’implementació en els navegadors era massa pobre, cal tornar a fer un cop d’ull a veure si ara ja es possible). Però a nivell teòric, filològic, encara hi ha molt més a fer. Començant per plantejar la possibilitat de començar a construir un proto-lèxic per l’ibèric nord-oriental (un lloc on anar especificant els avenços que es van fent en aquest sentit). Seguint per la conveniència d’ampliar l’espectre lingüístic i fer un recull epigràfic amb  signari i eines de cerca similar a l’actual del ibèric nord-oriental, per el celtibèric, i tal vegada per la resta de signaris contemporanis existents a l’occident mediterrani. Estaria bé poder presentar tot el corpus pre-llatí proper a les nostres terres.

Una altra de les subseccions que estaria bé disposar seria una de: Numismàtica. De fet. la voluntat és crear-ne una a cada secció cronològica del web. Però és un camp allunyat dels coneixements actuals i que segurament requerirà de la col·laboració d’experts (si més no, en la fase inicial de disseny). La voluntat hi és, i per poc que es pugui es mirarà de fer ja que es tracta d’una mena d’evidències força important i que actualment manca en el web.

La secció de l’època Visigoda també està encara molt poc desenvolupada, tot i que la Gòtia és un dels tòpics menys entesos del nostre passat. Encara que la seva bibliografia ja comença a fer una mica de goig, està gairebé tot per fer. Per exemple: un recull de texts i epigrafies; també, crear la seva subsecció de Numismàtica. A nivell estructural, aquesta secció (i l’anterior) té el repte de com incorporar l’immens corpus romà, sota el prisma de posar l’accent en els aspectes rellevants a aquestes nostres terres. Un repte que encara no s’ha ni plantejat.

La secció de l’Alta Edat Mitjana s’emporta la part del lleó. El Fons Cathalaunia concentra el gruix dels esforços i de la feina feta fins ara, però abans d’entrar-hi en detall, anem a la mirada global.

Fa temps que es vol incorporar una secció de Numismàtica (que com ja hem dir, es podria més o menys repetir en les seccions anteriors). El nombre de monedes a contemplar sembla ser relativament assequible i molt ben documentat, sols cal la col·laboració dels experts per dissenyar la ‘fitxa’ el ‘formulari’ de cada una de les variants monetals.

La subsecció bibliogràfica és la més ben servida, però cal continuar incorporant ítems (per exemple, el segle XI està encara molt poc representat).

Anant al Fons Cathalaunia, la quantitat de coses a fer és brutal. Per descomptat continuar la incorporació i processament prosopogràfic de tants Documents com sigui possible.  Amb les millores que s’han anat incorporant darrerament, la secció Toponímica comença a fer patxoca, però cal aprofitar millor la informació disponible sobre l’estructuració geogràfica. Per cada tipologia de cada topònims tenim en quina (o quines)  entitat geogràfica superior està descrita però no a l’inrevés. En altres paraules, tenim el detall que la vila X està en el pagus Y, però enlloc es mostra encara les viles del pagus Y. També estaria bé incorporar altres menes de interrelacions toponímiques més enllà de la inclusió, especialment, les de: perimetratge i subordinació.

Per el que fa a l’Onomàstica, fa més de dos anys que es va fer un esforç per establir les bases i els sistemes per tractar l’antroponímia del Fons de forma automatitzada i estan funcionant força bé. Ara caldria fer una nova repassada al corpus per tal d’ajustar el conjunt de Noms de persona actualment existents en el corpus documental al del recull Onomàstic, i si cal, crear noves entrades antroponímiques.

La prosopografia és dels aspectes meś treballats i que recull més informació (fins i tot de classes socials tan poc representades com els masovers). Al conjunt d’interaccions entre esments que cada document defineix, s’ha començat a sistematitzar els procediments per poder extreure de forma automàtica les informacions de caire genealògic; si més no, ja s’han anat perfilant les eines per tractar aquesta mena d’informacions en el Selector.

En el camp de la comparació i segmentació automatitzada de documents altmedievals, es va produir, ja fa un parell d’anys, una sèrie d’apunts en aquest bloc per anar explicant la recerca feta. Falta una darrera fase per explorar; es tenen les dades i la metodologia, cal dedicar-hi l’esforç corresponent.

També el desenvolupament d’una tècnica basada en l’ús de grafs interactius per visualitzar i interaccionar amb les dades prosopogràfiques del Fons (fa ja tres anys) ha deixat un conjunt de facilitats encara per explotar. La idea matriu era poder navegar de forma gràfica per tots els continguts del Fons (documents, persones, noms,etc). Les eines hi són, però el cost computacional implicat és alt i no es pot fer accessible al públic (el problema està en què el dinamisme de les dades impedeix l’ús de tècniques d’emmagatzemament de resultats parcials que podrien rebaixar significativament aquest cost). Amb tot, les tècniques base hi són, i d’igual manera que per exemple s’han emprat en aquest bloc per parlar de temes completament allunyats a la prosopografia altmedieval com són les repeticions de cadenes de signes en l’ibèric nordoriental, es preveu que acabin tenint un ús més habitual en la presentació de dades del Fons Cathalaunia.

La secció dedicada al Judaisme, encara està molt poc desenvolupada. La bibliografia sí que comença a fer goig, però la recerca que es va fent i que s’ha fet, té poc ressò en el web. Ja des de l’inici hi ha la voluntat de presentar-hi una secció d’epigrafia hebrea anterior al segle XII. El problema es doble: el sistèmic, de la disponibilitat de temps per dedicar-hi i l’altra, la dificultat per aconseguir el material gràfic necessari per una tal secció (lliure de drets, com tot els continguts que s’adrecen en el web) .

Peró més enllà del web, hi han dos àrees d’activitat més a comentar: aquest bloc i la recerca històrica.

Aquest bloc, començat ara fa poc més de quatre anys, ha acabat tenint més paper del que inicialment era previst. La idea germinal era un lloc on comentar puntualment aspectes relacionats amb l’objectiu genèric rera el del web cathalaunia.org. El web és concebut i es dedica exclusivament a presentar dades, materials per l’estudi de la Història de la Catalunya anterior al segle XII (col·loquialment: la Catalunya abans de Catalunya), i per tant, evita entrar en els aspectes més pròpiament històrics;  és a dir, exclou entrar en  les interminables discussions i disquisicions tant pròpies de la Historiografia. Ara bé, això no vol dir que no hi hagi estudi darrera l’activitat del web (sols que s’evita entrar en el seu comentari), de manera que un dels usos inesperat d’aquest bloc ha estat per presentar els aspectes relacionats amb la recerca, que no tenen (ni poden tenir) representació en el web, però que a parer de qui això escriu sí poden ser d’interès per la comunitat d’historiadors del període estudiat. Una mena de bloc de recerca, on sovint s’apunten detalls que no són lo prou complerts o rellevants com per fer-ne un article, però sí tal vegada per ser exposat a la llum pública.

Un altre aspecte que aquest bloc ha anat incorporant, tot i no estar previst en origen, són els resums mensuals d’activitat; on es va comentant de forma informal els avenços del mes i en especial, les incorporacions bibliogràfiques al web del mes.

Però també ha estat un mitjà on recollir els fruits de l’ànima computacional del web (és una característica estructural del web cathalaunia.org el creuament de les disciplines històrica i computacional). En aquest sentit, per exemple, el conjunt d’apunts sobre prosopografia altmedieval (els apunts de títol: Visualitzant el cens de la Gòtia del segle X) són un exemple, de com les tecnologies de la informació permeten una expressivitat molt superior a la del text. En altres paraules, fins l’arribada de la informàtica el text era el mitjà per excel·lència per comunicar informació (suplementat per els grafismes), ara ja no ho és, i hi han gran quantitat d’obres i dades, en el món de la Ciència i cada dia més en el de les Humanitats, que no poden ser representades en els mitjans ‘tradicionals’ (pensis en bases de dades, gràfic interactius, wikis, etc, etc). Aquest bloc ha resultat el lloc natural on presentar i fer accessible alguns dels treballs i tècniques desenvolupades que no poden ni ser ‘impreses’ ni ‘dibuixades’. Comentari que ens porta a la darrera i més bàsica de les àrees d’activitat: la recerca.

L’impuls primordial que va donar lloc al Fons Cathalaunia i al web cathalaunia.org, va ser constatar la manca de normalització i estandardització en elements bàsics per l’estudi de la Història. No existia ni un recull ‘oficial’ de personatges de la nostra història, ni menys encara una llista de totes les evidències textuals de cada un d’ells. Quelcom inimaginable per algú amb una mentalitat ‘de ciències’! Sovint ho hem comparat a l’estadi de la Química anterior a l’establiment de la taula periòdica dels elements. Cada investigador ha de malgastar hores i hores d’esforç només per localitzar els elements bàsics, sense que el treball fet per uns en aquest sentit pugui ser emprat per els que vinguin després. Un malbaratament sistemàtic d’esforços, quelcom completament incomprensible en una societat del segle XXI i rutinàriament evitat en l’estudi de les Ciències. En aquest sentit, la necessitat continua existint, ja que desgraciadament les nostres institucions continuen sordes i cegues davant unes mancances estructurals del món de la Cultura que ratllen la irresponsabilitat. Si és sagnant l’estat actual, resulta doblement feridor que hagin de ser els esforços individuals (literalment, amb una sabata i una espardenya) els que es desvisquin per mirar de pal·liar la situació. No és una crítica al personal que treballa en les institucions, que també s’hi deixa la pell, és una crida a no acceptar el paupèrrim estat de la nostra Cultura (un dels pocs bens objectius de Catalunya, més enllà de la seva gent).

Així doncs, tenim que el Fons Cathalaunia continua a dia d’avui sent l’únic exponent d’una iniciativa prosopogràfica altmedieval sistemàtica existent en el nostre País (i una de les poquíssimes publicades en l’àmbit europeu), i ho continua sent malgrat el silenci administratiu que sobreïx el món institucional. Orgull i vergonya a parts iguales.

Ara bé, passant als temes de recerca, l’activitat no s’ha parat en cap moment i continua ben activa. Els resultats es poden veure en els articles que s’han anat produint en aquests anys i que han donat lloc fins ara a la impressió de tres modestos volums; una gota més en el mar de la Historiografia. I és que és ben cert és que l’estudi de la Història és tan ampli que sovint s’assembla a un oceà. Tothom que vulgui i s’hi dediqui, amb treball, pot pouar i fer aportacions noves. La recerca feta fins ara, potser per no provenir del món acadèmic, ha posat l’accent en àmbits sovint poc valorats en els cercles professionals, com són els dels inicis.

Si fa set anys resultava increïble que no existís una llista estandarditzada de tots els documents altmedievals existents (ni tan sols de les fonts documentals), també ho era que preguntes simples, de principiant, com: els orígens del pes de la influència ‘jueva’ en la nostra cultura, o el del propi nom de Catalunya, no tinguessin una resposta clara i unànime dels experts. Van caldre alguns anys per entendre que el motiu, igual que el de la manca d’uns nivells bàsics d’estandardització, rau la interacció d’uns pocs conceptes d’abast i context divers: funcionarització, consens i hiperespecialització.

El primer, d’abast secular i àmbit estatal, combinat amb un estat d’empobriment sistèmic, genera dinàmiques ultralocals (‘capelletes’ en llenguatge col·loquial) de petits grups d’experts que lluiten entre ells per unes minses molles de finançament que els permetin en el millor dels casos subsistir i que sovint tenen la mala costum d’imposar criteris restrictius en la recerca. El segon, el consens, o més ben dit, el control del consens, d’àmbit més estrictament acadèmic i abast transestatal, és a efectes pràctics el mecanisme de selecció/exclusió dels participants per part d’aquests grups i en especial, i rarament esmentat, dels seus finançadors (és aquí on especialment interfereix la política). I el tercer, general i inevitable en un món on el coneixement disponible supera de molt les capacitats personals, provoca un efecte de ‘visió de túnel’ que fa que grans experts en una certa temàtica puguin resultar analfabets funcionals en temàtiques properes.  Combinant aquests tres elements es pot donar raó de la majoria d’estupideses sistèmiques existents i copsar les manipulacions silencioses profundes i constants nascudes per efecte del context sociopolític. No és pas una crítica nova, ja que la situació fa segles que dura[1], com tampoc és una crítica estrictament local, més aviat sembla un mal sistèmic arrelat en algunes societats occidentals.

Les solucions han de ser multifactorials. Per una banda cal un estat que entengui el paper estratègic de la Cultura i que la recolzi de forma sistèmica i plural. Per altra, cal apropar la pràctica de l’estudi de la Història als procediments de les Ciències i incrementar significativament el grau d’objectivació dels coneixements (quelcom sinèrgic amb l’inevitable increment de l’ús de les tecnologies de la informació) i propiciar models formatius on el grau de difusió dels coneixements disponibles sigui força més gran (per exemple, rebaixant significativament l’esforç necessari per accedir a les dades factuals disponibles).

Per definició, l’estudi de la Història té a veure amb tota l’experiència humana, de manera que resulta sobrer parlar de conceptes com: pluri o inter disciplinarietat, tota vegada que és un requisit implícit i que demana als historiadors un esforç de ‘formació’ constant a tots els nivells (de fet, una paraula més ajustada potser seria: ‘reformulació’).

Conscients per una banda de la petitesa dels esforços personals i per altra de la inabastable magnitud del repte que l’estudi de la Història planteja, convé intentar prendre perspectiva (i molt especialment, ensenyar a prendre perspectiva) i mirar d’equilibrar l’excés d’immediatesa que el dia a dia imposa, per exemple, contraposant-ho als clàssics i recordar a Clio i les Muses (de fet, els amants de la Historia estan en una situació especialment favorable per fer aquest servei a les Humanitats).  Pot no ser evident, però l’impuls darrera un web amb perfil tecnològic, com és cathalaunia.org, no deixa ser un efecte de la seva acció…

Tenim una historia fantàstica!

 


Notes

 • [1] Com em recordava un dels nostres historiadors, ja Anatole France a inicis del segle passat, en la seva sàtira: L’illa dels pingïins, descrivia un historiador famós ben cofoi d’haver arribat als cims més alts de la fama historiogràfica mercès a no haver produït mai un sol pensament original.
Publicat dins de cathalaunia.org | Etiquetat com a | Deixa un comentari

2016-juliol a cathalaunia.org

Ha arribat el fi de mes canicular de l’any i cal fer balanç. Juliol ha estat un mes ple i intens a cathalaunia.org.

En el front ibèric, ha arribat notícia d’una nova entrega del corpus ibèric dels amics de ibers.cat. Encara no s’han incorporat les novetats en les epigrafies ibèriques de cathalaunia.org ni processat el volum corresponen de la revista Paleohispánica, però es procurarà posar fil a l’agulla així que es pugui.

La incorporació de nous documents en el Fons Cathalaunia ha continuat adequadament, finalitzant els documents anteriors al 915 del Cartuaire de l’église d’Autun que havien quedat despenjats (i alguns d’ells han demanat molt i molt esforç). Encara s’està processant l’any 887, però aprofitant aquest excursus borgonyó s’ha preferit abans de tornar a la incorporació temporalment seqüencial, incorporar uns quants documents força especials i controvertits. Ja mirarem de parlar-ne en detall en el seu moment; mentre, tenim encara un parell de texts per incorporar abans de poder tornar a l’any 887.

En quant a la toponímia, si el mes passat comentàvem l’ús d’enllaços a francetopo.fr per la cartografia en línia de localitzacions en l’estat francès, tot contrastant-t’ho amb la del nostre ICGC, aquest mes s’ha localitzat el seu equivalent francès: Géoportail.fr, que permet una operativa força semblant. De manera que a partir d’ara els topònims actualment en sòl francès podrà presentar enllaços a ambdós webs (encara que géoportail té la conveniència de ser institucional, la cobertura toponímica no és exactament equivalent entre els dos servidors).

Aquest bloc ha tingut una d’aquelles entrades atípiques que no parlen estrictament de temes històrics però que la deformació professional de qui això escriu ha empés a publicar.

Per el que fa a noves incorporacions bibliogràfiques, aquest mes ha tornat a estar ben servit (encara que la cua de lectures pendents passi ja del 430 títols!) però entre les novetats hi ha una entrada especialment esperada: Villanueva, Jaime : 1976 : “Memorias cronológicas de los Condes de Urgel”

memorias-cronologicas-del-condado-de-urgel-por

La darrera obra signada d’en Villanueva.

Una obra especial d’un autor amb qui de forma involuntària m’he vist relacionat i amb qui comparteixo una especial sintonia. Volum, la lectura del qual, no ha fet sinó refermar encara més aquesta proximitat. Però entre les entrades del mes es troben certament altres treballs també certament ben notables, encara que sobre això, cadascú té la seva pròpia opinió…

També destacar l’arribada, just abans de tancar el mes, del volum XXVII del Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, corresponent a l’any 2016. Una mostra continuada del bon fer de la SCEH.

bsceh-27-2016

Finalment, seguim el costum i llistem les incorporacions del mes per seccions[1]:

Secció Bibliografia de l’Època Prehistòrica

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia sobre Judaisme

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta 25.855 pàgines consultables.


Notes

 • [1] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de 887, Autun, Bibliografia, cathalaunia.org, Fons Cathalaunia, francetopo.fr, geoportail.fr, ibers.cat, ICGC, Jaime Villanueva i Astengo, SCEH, Urgell | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

Digitalització, Universitats i República Catalana.

Aquest és un d’aquells apunts que de tant en tant apareixen en aquest bloc i que no hi haurien de ser. En comptes de mirar al passat i parlar d’història catalana anterior al segle XII és una mirada a un futur no massa llunyà. La idea és molt simple i va aparèixer un dia, tornant de la UAB, després d”haver estat parlant de digitalització i de fonts altmedievals. El pinyol és fàcil d’enunciar:

En la República Catalana caldria que les Universitats prenguessin un rol capdavanter en la difusió Digital de Coneixement.

Ara bé, les raons i conseqüències d’aquesta simple idea necessiten de més paraules per explicar-ho com cal ja que les nocions subjacents no són tan trivials com pot semblar. Per facilitar l’exposició potser sigui millor anar en ordre invers, de lo general a lo particular, d’aquí el títol: Digitalització, Universitats i República Catalana.

Digitalització

Fa uns milers d’anys la humanitat va revolucionar el seu món en inventar l’escriptura. No va ser una revolució ràpida, de fet, va tardar mil·lennis en fer-se hegemònica, però si va ser radical i va comportar la fi d’un món social basat en la oralitat. L’invent era conceptualment simple: cadenes de símbols gràfics representaven paraules i/o sons. El preu que es pagava també era clar; es transmetien les paraules, no els sentits, però en conjunt els beneficis eren superiors als inconvenients[1] i a la llarga, l’escriptura modificà profundament el procés mental de la Humanitat[2].

En el segle XX de l’era cristiana s’inicià una altra revolució de similar envergadura que tot i així, de tant quotidiana que ens resulta en el primer món, pot acabar resultant imperceptible. Si l’escriptura havia relacionat els elements que conformen la realitat percebuda (conceptes) a seqüències de signes finits (paraules escrites), el següent pas ha estat projectar-ho sobre el conjunt dels nombres (actualment els enters/racionals[3]). Una noció platònica d’efectes i abast encara poc comprés, probablement per estar en fase incipient.

En la primera mitat del segle XX, les ments de Gödel i Turing, ja la utilitzaren de forma natural en els seus treballs respectius sobre els límits de la formalitat matemàtica i de la computació. A mitats del segle XX naixia la Teoria de la Informació, que establia una correlació amb la frontera de llavors de la física (la quàntica) definint la unitat mínima d’informació/energia, la base de tota diferenciació, l’expressió formal de la dicotomia: el bit, amb dos únics estats possibles 1 o 0. El paral·lelisme perfecte entre la lògica de primer grau i l’electrònica obria la porta a la informàtica a partir de Turing i la formalització del concepte de calculadora universal (una calculadora capaç de realitzar qualsevol càlcul concebible, entre ells el de qualsevol altra calculadora universal)[4]. La humanitat ja feia milers d’anys que construïa màquines per fer càlculs específics[5], i si anem a lo més simple, fa centenars de milers d’anys que la palanca dels homínids implementa el principi de multiplicació/divisió; de manera que la calculadora universal era una fita previsible, i de fet, ja s’havia intentat mecànicament en la segona mitat del segon mil·lenni, però era un repte llavors encara excessiu[6]. Una calculadora universal llegeix i escrius números (valors/resultats) segons un altre número: les operacions a realitzar (recordem que una pluralitat de nombres enters es pot sempre reduir trivialment a una única quantitat). Dit així, sembla gairebé una noció naïf…

La idea de fons torna a ser simple: assignem a cada element que volguem individualitzar un nombre. Que hi ha un nombre infinit de coses? Cap problema, el nombre d’enters és igualment infinit, i de fet, en la pràctica, l’experiència és finita i no així la matemàtica.

Posem un exemple pràctic per entendre com funciona. Imaginem que escanegem un text, és a dir, creem un conjunt de píxels que dibuixi la imatge de la pàgina. Si la resolució de la imatge és massa pobre (els píxels són massa grossos), no podrem llegir bé el text, de manera que hi ha una mida mínima per aconseguir el nostre propòsit. Però també és evident, que un cop arribats al límit de l’agudesa visual, continuar incrementant la resolució ens acostarà a la realitat física de la pàgina però ja no millorarà la seva legibilitat. Bé, tota imatge no és més que un conjunt de colors, ergo de nombres, i que per tant, pot ser trivialment reduït a una única quantitat, a una única xifra. De fet, qualsevol unitat d’informació digital no és més que això, un número, un nombre enter (un conjunt determinat de 1s i 0s). Per nosaltres, el nombre resultant dels  milions de píxels de la pàgina escanejada pot semblar un nombre gran (a mà no el podem manipular), però en l’infinit, qualsevol quantitat finita és per definició infinitament petita, de manera que el que ens pot semblar gran, en essència és petit, molt petit. Bé, hem escanejat una pàgina i tenim un nombre, diguem-li ’13’ (en realitat és molt més gran, però com hem explicat, això és un efecte de la perspectiva ‘humana’). És evident que el nombre ’13’ no és el mateix que la pàgina que hem escanejat, però ves per on, si agafem una calculadora universal (un ordinador) i disposem d’un altre nombre, el corresponent al programa que imprimeix imatges (diguem-li ’14’), podem aplicar-lo al ’13’ i obtenir una imatge llegible de la nostra pàgina original. Simple, no? Per claredat ens hem deixat de dir que per escanejar la pàgina ja havíem emprat un altre programa/nombre (diguem-li ’12’), però el concepte és el mateix. Amb calculadores universals podem realitzar càlculs que imitin la realitat fins el grau de fidelitat que nosaltres volguem, i per tant, a efectes pràctics, el nombre esdevé la cosa, com en l’escriptura, la paraula representa – també, relativament – a efectes pràctics, el concepte.

Fixem-nos que res relaciona estructuralment el ’13’ amb la pàgina en qüestió. De fet, exactament el mateix número ’13’ pot convertir-se en qualsevol altre contingut si es tractat per un programa diferent al ’14’ (el d’imprimir imatges). I no és un dir, és una realitat objectiva. Podem agafar el ’13’ i treure’n la novena de Beethoven si volem, sols cals processar el ’13’ no amb el ’14’ sinó amb el ’15’ (per dir-ho així). De manera, que l’esquema de codificació digital, la numerització, desconnecta efectivament la realitat digitalitzada de la seva representació numèrica. La pàgina escanejada era un ’13’ per conveniència dels programes que hem emprat per escanejar-la (’12’) i reproduir-la (’14’). De fet, com els suports físics i lògics de la computació (unitats de processament/emmagatzematge i programari)  estan evolucionant de forma constant, els programes per interactuar-hi també ho estant, de manera que es molt probable que demà hagi de processar el ’13’ amb un altre programa i obtenir, diguem-ne, un ’23’ per poder imprimir-ho amb el ‘nou’ programa d’impressió ’24’.

Fins aquí tot sembla prou normal, oi? Ara ve la pregunta clau:

De qui són els números?

De tothom, no? És evident que la numeració és patrimoni de la Humanitat, i que ningú pot tenir cap mena de dret sobre el número ’13’, ni sobre cap concepte matemàtic, així que com és que parlem de coses com: ‘pirateria’ o ‘drets digitals’? Doncs molt senzill, perquè la indústria i la economia, cegades per els guanys que la tecnologia aportava van abraçar el model digital sense avaluar cabalment que estaven deixant anar el geni de la llàntia, obrint la caixa de Pandora, emprenent un viatge sense retorn (digueu-ho com volgueu) al convertir els objectes en nombres, és a dir: en informació! El colofó es resumeix en la frase: La informació vol ser lliure!

Hom, però, podria dir per exemple: si un escriptor té dret a reclamar la propietat d’una seqüència determinada de paraules, perquè no ha de ser així mateix en el mon digital? I la resposta és ben simple, i és que això podria ser així, si efectivament a cada obra i cada ítem component s’assignés un únic i determinat número (tasca per altra banda impossible), però no és això el que la digitalització fa, sinó que la representació numèrica de l’obra, el número que la representarà,  sols funciona en relació als altres números no sols necessaris sinó imprescindibles per poder-la utilitzar, i per més inri, aquests tampoc estan predefinits, ans van canviant de forma constant. De manera que comprar o vendre ítems digitals és literalment: pagar per un número. El DVD d’aquella sèrie favorita? El ’44’. La foto aquella tan guapa? El ’37’.  Aquest SMS? El ’56’. I així anar fent. Com es pot pretendre que no puguis escriure/copiar el nombre ’44’ a on tu vulguis, sols perquè si el posem en el reproductor multimèdia hi podem veure aquella sèrie favorita[7]? De fet, l’avarícia (que deu ser filla de l’estupidesa, atesa la seva magnitud[8]) fa que avui en dia no sols es pagui per un número, sinó fins i tot per cada vegada que llegeixes un mateix número; se’n diu ‘subscripcions’[9], un gran negoci sens dubte! El fet que depengui de violar, volguda, repetida i sistemàticament la lògica més elemental i els principis més bàsics, és un petit inconvenient que sembla millor silenciar…

Espero que es vegi bé el sense sentit de voler tractar com si fossin objectes físics el que efectivament no són sinó nombres enters, informació digital.

Hem passat aproximacions efectives de la realitat al conjunt dels nombres enters, sense prendre gairebé consciència que fent-ho les estem fent passar de facto al patrimoni global de la Humanitat i eliminant d’arrel un element tan rellevant en l’esfera social com és la propietat individualitzada (deixem per altre moment les disquisicions sobre si això és bo o dolent).

Universitats

Ampliant el focus, més enllà de l’exemple comentat del món comercial, penso que tot plegat no són sinó aberracions pròpies d’una fase inicial i símptomes d’una socialització encara imperfecta d’un concepte extremadament potent. No és pas l’únic exemple, ni el pitjor, van un parell de disbarats encara més bèsties i ben reals, actualment.

 1. A inicis del segle XXI, la digitalització ha fet realitat el Big Brother d’Orwell, amb un control exhaustiu de la població per part dels seus governants, fins l’extrem de l’estupidesa màxima de veure com el propis ciutadans regalen idiòticament els detalls de la seva vida i miracles a empreses i governs a canvi d’una conveniència mínima o fins i tot inexistent. No hi ha res de casual en aquest estat de coses.
 2. El grans cercadors i acumuladors d’informació s’han convertit de facto en controladors dels continguts, decidint unilateralment que es localitza i que no. De nou, el fet que siguin corporacions privades lliures de cap control públic i no organismes internacionals els que facin aquest rol, tampoc té res d’ingenu.

En la socialització de l’escriptura també sabem de mostres evidents d’usos ‘impropis’ (el monoteisme no té com a principals representants les tres religions del llibre?, o no s’han creat expressions tant aberrants com: ‘la letra con sangre entra‘?) I és que l’evolució de la Humanitat és més cultural que biològica, però tristament, sembla que això no la lliura d’avançar també a palpentes.

S’han omplert ja molts llibres sobre la ‘societat de la informació‘ però el fet és que ningú està en condicions de preveure la seva evolució. En sentit contrari, una primera constatació si sembla ja factible: la taxa de difusió de la digitalització és un ordre de magnitud, o dos, més ràpida que la de l’escriptura. La lletra va tardar segles i mil·lennis en estendre’s, el bit ho està fent en dècades, potser segles.

Hi ha encara un altre factor ‘accelerador’ en la digitalització. En l’evolució de l’escriptura es pot apreciar una gradació en la perdurabilitat del medis de transmissió. La humanitat ja va ser conscient ben d’hora de la necessitat d’emprar l’escriptura per preservar el coneixement davant les inclemències del destí[10] i els suports han mirat d’equilibrar el cost de factura dels epígrafs amb la durabilitat de l’obra segons les expectatives posades, ja fos en pedra, fang cuit, metall, pergamí, papir, paper, etc. Gutenberg al segle XV va mecanitzar l’escriptura i això va propiciar l’ús de suports cada cop menys resistents. Amb la digitalització, això ha arribat a un extrem.

Certament les informacions digitals tenen un existència física, estable, en els suports d’emmagatzematge, usualment a escala nanomètrica, en agrupacions d’àtoms, en alineaments magnètics moleculars,  en polaritzacions cristallines, i ves a saber en què d’aquí pocs anys[11]. El problema és que si en l’escriptura la perdurabilitat del suport més dèbil, el paper, es pot mesurar en dècades, això no és així en el mon digital, on com a molt tenim durades d’anys. Si mes no en teoria, ja que l’evolució de la tecnologia desfasa els suports previs abans no hagin arribat a la fi de la seva vida útil. I cal entendre que això no canviarà. És a dir, en la informació digital hi ha sempre un consum energètic constant associat a la seva existència. Un llibre, un cop creat pot durar segles, una informació digital, no. No sols és que per poder imprimir en paper la imatge de la nostra pàgina escanejada, haguem de llegir el nombre ’13’  emmagatzemat en uns pocs nanòmetres del nostre disc, i per tant, gastar energia per poder emprar la informació, és que la pròpia existència de la nostra informació té data de caducitat sense un consum energètic per anar-la mantenint. La brevetat en la que això passa és una novetat essencial. Amb l’escriptura, ‘scriptum  scriptum est‘ que deia el legislador romà, no així en la digitalització, on si no hi ha manteniment, la informació deixa d’existir en un plaç breu. Per posar-ho dramàtic: una erupció solar que fregeixi els nostres sistemes electrònics ens envia de pet a l’edat mitjana (anant bé).

Tot això no són conceptes nous, qualsevol persona que hagi estat al dia de com evolucionava la computació aquests darrers decennis pot ser perfectament conscient del que aquí s’està parlant, no és cap mena de secret ni cap coneixement especialment rebuscat. De manera que presenciem com la societat fa el que pot per anar-se adaptant als canvis que la digitalització provoca, que entre altres i en positiu, implica una multiplicació de la quantitat d’informació disponible/manipulable en un moment donat. La computació, mare de la digitalització, ja ha alterat de forma irreversible les Ciències, mentre de moment, les Humanitats miren de fer veure que no va gaire amb elles, (en un auto-engany – diguem-ho suau  – ‘pietós‘). El legislador comença a prendre consciència que cal instaurar el dret al lliure accés a la informació[12], i tractar-la com un altre bé bàsic nou. Els ciutadans reclamen solucions a necessitats reals, com qui ha de poder gestionar post mortem la nostra informació digital[13]. No cal multiplicar els exemples, és evident que la socialització de la digitalització involucrarà cada cop més i més a les institucions socials, i cal aixecar la mirada dels nostres peus i del miòpic dia a dia, i intentar orientar-se bé respecte la onada que està canviant les societats. És aquí que les Universitats entren en consideració.

Sintèticament: simplificant, podem dir que actualment les Universitats compleixen dos rols socials: ensenyament i recerca. El que es proposa és afegir-ne un tercer: difusió de coneixement.

Fixis que parlen de coneixement i no informació, la distinció no és banal. Per a la informació ja tenim les infraestructures de computació/distribució, el que cal és que els governs, s’impliquin no sols en el manteniment i creixement d’aquestes sinó que passin a prendre un paper actiu en la difusió i gestió no sols de la informació en general sinó també del coneixement (és a dir, informació estructurada i validada). L’objectiu és simple: sols amb una millora apreciable i mantinguda de la qualitat de la informació disponible serà possible construir una societat més ben in/formada. Qui millor que les universitats per tenir un rol principal en aquesta tasca?

Es tindria que tractar d’una iniciativa a escala governamental i amb unes directrius bàsiques ben fixades. És a dir, no ens perdem en els detalls de les mil i una actuacions possibles, es tracta de construir grans consens per dissenyar les línies mestres del rol de les Universitats com a emissors de coneixements públics i en format digital, estables al llarg del temps[14]. Els exemples concrets, es poden multiplicar lliurement i en la mesura que dependran sí o sí de les circumstàncies concretes en que s’hagin d’implementar resulta inútil intentar preveure’n els detalls. Posem un quants exemples concrets a tall d’exemple. Les Universitats podrien involucrar-se activament en projectes de coneixement d’abast global com wikipedia.org o archive.org. Podrien gestionar serveis de publicació electrònica de preimpressions d’abast públic seguint el model d’arxiv.org i impulsar altres mètodes d’obertura al públic d’obres i treballs en format electrònic, els drets dels quals avui en dia està en mans de grans empreses (JSTOR, Brill, etc). No cal seguir enumerant exemples, la casuística i els camps on una actuació universitària amb el suport governamental pot ser no sols beneficiosa, sinó estructuralment imprescindible (com ja ho és en els àmbits de l’ensenyament i la recerca) son innombrables. Ara, per això, cal la complicitat del govern i aquí arribem a la República Catalana.

República Catalana.

L’objectiu és el bé públic i la perdurabilitat, per tant, el suport del govern és imprescindible, així que la pregunta és ben simple: pot la universitat catalana actual, amb un dèficit pressupostari crònic dramàtic ampliar les seves funcions per donar compliment a l’objectiu afegit de liderar la difusió digital de coneixement? És evident que no. Un estat espanyol estructuralment contrari als interessos catalans, i fins i tot, desplaent amb la Cultura en general (sols cal observar el pes de la cultura en els pressupostos de l’estat espanyol) de cap manera està en condicions de finançar i donar l’estabilitat necessària a una tal empresa. Sols una República Catalana estaria en condicions d’ampliar en el grau necessari les inversions en un camp estratègic i revolucionari a curt, mig i llarg plaç.

No ens ve de nou, fa més de 2.500 anys els ibers ja teníem una escriptura socialitzada, i ja s’ha dit en aquest bloc en altres apunts: si un tret resulta recurrent en la cultura ‘catalana’, és el de ser una societat de lletraferits (i en això quedi clar que s’està considerant més l’àrea de la Ibèria pre-romana, es a dir, la costa més enllà del Roine, o Països Catalans més Occitània, que no pas els límits de la Catalunya actual). És un fet ben documentat que la potència del català en la xarxa i en iniciatives com la Wikipedia és molt superior al del seu pes demogràfic. El que es ve a proposar aquí és prendre la digitalització com un element estratègicament prioritari en la propera República Catalana. No tenim grans recursos naturals, ni grans poblacions, on sí hem marcat i marquem la diferència és en l’excel·lència i en el coneixement[15] uns camps molt i molt sinèrgics amb el que es proposa. Per altra banda, tenim exemples a seguir en el nostre entorn d’on treure’n les lliçons més pertinents en cada faceta. Els països de l’Europa del nord o Israel en la Mediterrània, per exemple, són interlocutors amb els que caldrà establir aliances a llarg termini. I és que resulta evident que si la implicació del govern de la República és imprescindible per tal que les Universitats puguin endegar la tasca que es proposa, també ho és que sense la coordinació i complementació amb la resta de països del món, no tindrà possibilitats de mantenir-se en el plaç llarg.

La digitalització planteja reptes gegantins que cap País pot aïlladament pretendre solucionar. Més que mai les institucions supra-estatals hauran d’anar prenent consciència de la seva indefugible responsabilitat en una societat on el Coneixement sigui l’eix directriu.

 


Notes

 • [1] Un dels mites que millor explica la tensió entre la oralitat i l’escriptura és potser el del legislador espartà Licurg.
 • [2] És un fet ben conegut, que l’acció modifica l’òrgan. Potser l’expressió clàssica més propera seria el famós Mens sana in corpore sano de Juvenal.
 • [3] Hom es pot preguntar honestament on estarà la Humanitat el dia que projectem els nostres conceptes sobre els nombres irracionals…!? (i no, no és broma…)
 • [4] Concepte que pot semblar una pura especulació mental però que de fet existeix en la natura i és molt més freqüent del que a priori pot semblar. En aquest sentit, els treballs d’en Stephen Wolfram són de referència obligada.
 • [5] Potser l’exemple més clar seria la calculadora astrològica d’Antikitera, de més de 2.000 anys d’antiguitat.
 • [6] Veure, per exemple, les aportacions de: Leibniz, Babbage o Ada Lovelace.
 • [7] L’exemple no és a l’atzar. Els aparells reproductors com DVDs, incorporen xips per no funcionar. En altres termes, una calculadora fabricada per fallar si tecleges en nombre ’33’. En diuen ‘seguretat’ i el principi s’ha anat ampliant i estenent per poder controlar remotament tota mena de computadors, a ser possible sense intervenció del seu propietari, evidentment. Com es pot comprovar, un gran avanç tecnològic, tot plegat!
 • [8] Com deia l’acudit aquell de Einstein sobre la infinitud de l’univers i l’estupidesa humana.
 • [9] Entre altres, són tots els negocis basats en streaming (traduït: no et deixarem ni emmagatzemar el número que t’estem enviant) o pay2play (traduït: pagans cada vegada que miris qualsevol plana d’aquest llibre que no pots ni regalar a ningú mentre nosaltres ens venem la informació a tercers sobre les teves preferències literàries).
 • [10] La vella tradició maçònica d’unes columnes escrites fetes per Enoch pensades per resistir la fi del món, ja fos per foc o per aigua.
 • [11] Un exemple de fa pocs dies: escriptura binària àtom a àtom.
 • [12] Per exemple en sentències recents sobre la neutralitat de la xarxa.
 • [13] A casa nostra, sense anar més lluny, s’ha legislat recentment una tal figura legal, l’hereu digital.
 • [14] Tot just llegia una queixa en aquest sentit en el bloc d’en Jonathan Jarrett fa uns dies.
 • [15] Només cal esmentar els noms de Gaudí, Monturiol o Casals, per exemple.
Publicat dins de Ada Lovelace, Alan Turing, Antikitera, Antoni Gaudí, archive.org, arxiv.org, Babbage, bit, Brill, calculadora universal, Catalunya, Ciències, computació, Coneixement, difusió digital de coneixement, digitalització, drets digitals, DVD, electrònica, Enoch, ensenyament, erupció solar, escriptura, escriptura socialitzada, Europa, fomalitat matemàtica, Gutenberg, hereu digital, Humanitats, Ibèria, Israel, Jonathan Jarrett, JSTOR, Juvenal, Kurt Gödel, lògica de primer grau, Leibniz, Licurg, maçoneria, matemàtica, mecànica quàntica, Mediterrània, mens sana in corpore sano, Narcís Monturiol, neutralitat de la xarxa, nombre irracionals, nombres, nombres enters, Occitània, oralitat, Països Catalans, paraules, Pau Casals, pay2play, pirateria, recerca, República Catalana, Roine, societat de la informació, Stephen Wolfram, streaming, teoria de la informació, UAB, universitats, wikipedia.org | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentaris

2016-juny a cathalaunia.org

S’acaba un juny atapeït, saturat i poc productiu. Un excés d’hores de pantalla d’ordenador ha recomanat aixecar el peu de l’accelerador i això s’ha fet sentir en totes les àrees d’activitat.

Per el que fa a la tasca prosopogràfics del Fons Cathalaunia, tres comentaris breus. Es continua processant l’any 887, però la incorporació el mes passat del Cartulaire de l’église d’Autun ha afegit alguns documents nous entre l’interval ja cobert (887-914) i s’ha preferit donar-els-hi prioritat. En segon terme, si fa uns mesos comentàvem que les entrades toponímiques ara poden incorporar enllaços a la cartografia en línia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (sota l’etiqueta ‘ICGC‘),  aquest mes s’ha localitzat un recurs semblant per les terres al nord dels Pirineus, es tracta de FranceTopo.fr, que tot i que no és plenament comparable a l’ICGC (no és institucional, manca vista aèria i el nivell de detall és inferior), si permet enllaçar en línia amb una cartografia francesa bàsica, de manera que a partir d’ara, en les entrades del Fons corresponents a toponímia francesa es poden trobar enllaços sota l’etiqueta ‘francetopo.fr‘. I en tercer lloc, s’ha corregit un defecte menor propiciat per l’entrada en funcionament del nou sistema de suport computacional. En accedir a la pàgina de presentació de cathalaunia.org, el servidor notificava una codificació errònia, fet que provocava que en alguns navegadors els caràcters accentuats es veiessin malament. Feia dies que es volia corregir, però en ser un detall ‘estètic’ s’havia anat deixant. Corregit.

Aquest bloc ha tingut un apunt nou sobre la documentació de la consagració de l’any 887 de Sant Joan de les Abadesses, un apunt que sense haver estat així planificat, complementa un de previ fet sobre la consagració de l’any 888 de Santa Maria de Ripoll. La visió en conjunt resulta força instructiva.

El que no ha funcionat gens ha estat la lectura i la incorporació de noves entrades bibliogràfiques, que per el motiu exposat abans, cal qualificar-les gairebé d’anecdòtiques.

Tot i així, cal donar compliment al costum i llistar les incorporacions del mes per seccions[1]:

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta 25.721 pàgines consultables.


Notes

 • [1] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de 887, Autun, Bibliografia, cathalaunia.org, Fons Cathalaunia, Sant Joan de les Abadesses | Etiquetat com a , , , , , | Deixa un comentari