Tribunals altmedievals itinerants?

Aquest apunt és un experiment. En començar a escriure’l no es té ni idea de com acabarà. La idea és anar afegint actualitzacions a mida que calgui (fins ara 7) per respondre la pregunta implícita del títol: existien tribunal itinerants a casa nostra a l’alta edat mitjana?

La cosa ve arran del darrer article escrit[1], que a diferència dels fets fins ara, en comptes de néixer de la Curiositat personal, vingué d’un encàrrec aliè (si bé proper) que demanava analitzar l’estament judicial altmedieval a partir de les dades contingudes en el Fons Cathalaunia. No entrarem aquí a comentar-lo, ja ho farem un altra dia, eventualment; mentre, qui en vulgui els detalls està penjat en el web. Les dades del Fons en el moment de l’encàrrec, es centraven en l’interval 883-914, ara ja s’està en el 881-914, però aquí farem servir l’interval original per no variar les condicions. En un moment donat del treball, es plantejà si existí o no un escalafó judicial, ja que la tasca d’identificació dels participants evidenciava que una mateixa persona apareixia fent diverses tasques en diferents episodis, i per mirar de respondre-la es confeccionà un cronograma de les actuacions dels (117) individus que apareixien en algun moment descrits com a ‘jutges’. El resultat era:

La versió PDF permet veure el detall i clicar en els documents i -primera lletra de- persones per veure el seu dossier particular.

En l’eix vertical tenim els documents ‘judicials’ de l’interval 883-914 ordenats cronològicament i en les columnes els jutges que cada document va aportant al conjunt (d’aquí la forma triangular del resultat). Si la persona apareix fent de jutge, el quadre està en vermell, si no, en verd, i per ajudar en la visualització, en groc els casos entre la primera i darrera menció d’un jutge on no hi figura. Si existís un escalafó i el de jutge fos l’estament més alt, una persona un cop figurés com a tal, ja no deixaria de ser-ho. És a dir, llegint una columna/persona de dalt a baix, un cop trobéssim un quadre vermell ja només hi hauríem de trobar quadres vermells. Un simple cop d’ull fa palès que això no és així, i que qui en un moment ha fet de jutge, en un moment posterior pot aparèixer fent una altra funció. De manera que si bé en teoria podia existir un escalafó en la funció judicial, l’evidència coneguda -en aquest interval- no ho corrobora.

I ara anem arribant a la pregunta original. Vist que un  mateix ‘jutge’ apareix en més d’un document: es movien els participants en aquesta mena d’actes de forma conjunta, de manera que trobem grups d’identitats repetits en documents de contexts diferents? Cal remarcar que el criteri emprat per definir què és un document ‘judicial’ és el més ampli possible; des de documents de judicis i evacuacions, fins concilis, diplomes reials i fins i tot vendes o donacions (relacionades, això sí amb algun episodi judicial previ).

Aquesta pregunta planteja una sèrie de dificultats. En primer lloc, i a diferència del gràfic anterior, hem de considerar tots els participants, no només el que consten com a ‘jutges’. I en segon, definir itinerància és complicat; sovint els documents no expliciten a on es realitzava el ‘judici/assemblea/reunió’, i per tant la localització només pot ser que genèrica, a partir dels bens o els participants implicats.

Un altre dels problemes d’aquesta mena de preguntes està en la quantitat de dades implicades, que dificulta la percepció del global (allò dels arbres i el bosc)…

Amb tot, podem imaginar una primera aproximació si pensem en un gràfic similar a l’anterior, amb els documents judicials ordenats cronològicament de dalt a baix (sense entrar ara en els problemes de les datacions, que no són petits), però amb tots els participants en les columnes i amb codis de colors segons la localització genèrica de cada document per facilitar la visualització. El problema vindrà a l’hora d’ordenar les columnes per tal que persones que apareixen en uns mateixos documents estiguin properes i es pugui veure de forma fàcil (sona més fàcil del que és – de fet, és un problema que pot arribar a ser irresoluble -), però ja ens ho trobarem, primer cal confeccionar aquesta graella/matriu de documents i persones…

Començant per l’eix vertical, en l’interval 883-914 tenim 67 documents (més dels del quadre anterior, on només figuraven els que hi consta explícitament un o més individus qualificats de jutges). Enumerant-los, assignant una localització genèrica (i un color) a cada un i agrupant-los geogràficament (en blau fosc els que seran descartats en el següent pas):

Descartats: D00996, D00919, D00602, D00016, D00034, D00108, D00509, D00424, D00254

Girona: D00854-Girona, D00734-Girona, D00733-Girona, D00732-Girona, D00327-Girona, D00015-Girona, D00085-Girona, D00086-Girona, D00720-Girona-Besalú, D00680-Girona-Besalú,

Osona: D00023-Osona, D00024-Osona, D00081-Osona, D00104-Osona, D00246-Osona, D00325-Osona, D00335-Osona, D00334-Osona,

Nimes: D00752-Nimes, D00599-Nimes, D00078-Nimes, D00098-Nimes, D00229-Nimes, D00466-Nimes

Urgell/Cerdanya: D00959-Cerdanya, D00150-Cerdanya, D00099-Conflent, D00200-Urgell, D00259-Urgell, D00361-Urgell,

Empúries: D00869-Empúries, D00870-Empúries, D00131-Empúries, D00328-Empúries, D00329-Empúries,

Septimania/Gòtia: D00936-Carcassona, D00055-Narbona-Tours, D00950-Magalona, D00235-Magalona, D00189-Agde, D00267-Narbona, D00697-Narbona, D00369-Narbona-Roma, D00309-Gòtia, D00693-Gòtia,

Altres (de sud a nort): D00638-Provença, D00449-Vienne, D00687-Lió, D00667-Autun-Kabilo, D00695-Mâcon, D00572-Mâcon, D00894-Mâcon, D00937-Borgonya, D00623-Borgonya, D00742-Borgonya, D00925-Borgonya, D00776-Sens-Meung, D00612-Xampanya,

Aquí ja es pot percebre un altre dels problemes de com definir la itinerància. Si diem que passar de Girona a Osona la implica, podem agrupar la Septimània en un únic grup? Clarament no, però llavors separem Agde de Narbona i Magalona de Nimes? No hauríem d’incorporar-hi també la ciutat de Nimes que té una potent idiosincràsia en aquesta època (i per això s’ha considerat aïlladament)? De moment, i per començar farem servir aquesta agrupació, en el benentès que és ben probable que els resultats ens facin canviar aquest criteri més endavant…

També aquesta llista de documents indica fins a quin punt l’evidència és pobre i està diferentment distribuïda. Només Girona, Osona, Nimes i Urgell/Cerdanya disposen de més de 5 documents (obviant les dues macro agrupacions de Septimània i Altres). Barcelona ni hi figura, Pallars, tampoc; Roergue, Alvèrnia, i el Llemosí que tenen una presència no menor en el Fons, tampoc. Tot això per un període més de 30 anys; queda clar que l’evidència és molt escassa i mal distribuïda respecte al que podem especular que fou la realitat del període.

Amb aquests 67 documents podem anar al Selector del Fons i en la opció Llistat de gent repetida, treure els individus que figuren en més d’un document (els documents dels 67 que no hi constin, lògicament, els podem obviar – els marcats en blau fosc abans-). El resultat són 316 identitats, que eliminant manualment sants , gentilicis i reis ens deixen 301 perfils personals, els enumerem en nota[2].

I amb aquesta llista podem anar a la opció Documents repetits de Gent, i tenir en quins documents hi consten dues o més d’aquestes persones. El resultat, són 246 documents, però com que només ens interessen els que siguin dels 67 de natura ‘judicial’, que ens indicaran quines caselles del cronograma cal marcar, en realitat es limiten als 57 documents abans indicats (com que el resultat dels grups d’identitats que figura en cada un d’ells, és prou llarg, el posem només en nota[3]). Un comentari de passada: fixem-nos fins a quin punt les identitats es repeteixen en la documentació, hi ha 189 documents més on consta més d’una persona implicada en algun dels documents ‘judicials’.

O sigui que de moment, la matriu resultant és de 57×301, això encara són moltes dades (17.157). Un criteri per mirar de reduir el nombre d’identitats personals pot ser considerar que si alguns documents són molt propers, en el temps i l’espai, en cap cas es poden considerar indici d’itinerància (és com si fossin un únic document), i per tant les identitats que només figurin en ells es poden descartar.

Mirant la llista de documents ordenada cronològicament, podem trobar:

 • L’evacuació d’Adiscle l’abril de 888 i la seva còpia un mes després: D00869 i D00870. Que fan caure: G006654, G006629, G006655, G006657, G006631, G006645, G006633, G006644, G006628, G006635, G006650, G006660, G006649, G006643, G006659, G006658, G006652, G006647, G006642, G006648, G006641, G006651, G006632, G006639, G006637, G006640, G006638, G006634.
 • Els judicis de Bàscara a finals de l’any 892 i inicis del 893 contra Revell i Wadamirus: D00733, D00734, D00732 i D00720. Que fan caure a: G002525, G000278.
 • La reparació escriptural del maig de 898: D00023 i D00024. Que fan caure: G000338, G000336, G000342, G000340, G000343, G000339, G000337, G000341.
 • L’oblació de Richildes a Sant Joan de les Abadesses de l’abril de l’any 900 i l’acta de falta de pagament del delme dels viletans d’Estívola a Ripoll del mateix mes: D00079 i D00081. Que no en fan caure cap.
 • Les consagracions de Servusdei del novembre del 904: D00161, D00162. Que no en fan caure cap.
 • El judici de Mocoron i la venda de la meitat de la vila el maig de 913: D00328 i D00329. Que fan caure: G002557, G002556, G002579, G002605, G002614, G002566, G002687, G002547, G002602, G002562, G002567, G002587, G002618, G002585, G002573, G002569, G002555, G002572, G002580, G002568, G002578, G002570, G002577, G002561, G002606, G002582, G002586, G002610, G002548, G002564, G002588, G002563, G002571, G002560, G002554, G002558.
 • Els judicis de Vallfogona el juny de 913: D00334 i D00335. Que fan caure: G002733, G002754, G002747, G002757, G002730, G002752, G002752, G002744, G002729, G002727, G002751, G002734, G002726.

Hom es pot preguntar què hi feien en aquest llista l’oblació de Richildes i les consagracions de Servusdei del 904. La resposta és: res. Estaven en el cronograma de jutges inicial perquè hi consten gent que abans o després constaran fent de jutges, en el cas que ens ocupa ja estaven descomptades, però en fer el repàs de documents ‘propers’ s’han colat inadvertidament… Mea culpa.

Amb aquestes eliminacions encara queden 250 individus. El proper pas és eliminar els que només es donen en un mateix context geogràfic.

Els que només es troben…

 • a Girona : G000216, G001897, G001857, G000213, G000288, G000710, G000270, G002536, G005882, G000284, G000211, G002278, G001470, G000896, G001316, G000212, G000274, G000273, G002156, G005693, G002279 i G000215.
 • a Osona: G000349, G000366, G000357, G000358, G000804, G001759, G000365, G002085, G000364, G000347, G000353, G000360, G000361, G000189, G000355, G000356, G000350, G001756, G002732, G000359, G002086, G002728, G000828, G000362, G000363, G000803, G000354, G002737, G002517, G001918, G000348, G002756 i G001569.
 • a Nimes: G000963, G000746, G000714, G000756, G000735, G000754, G001598, G000720, G000736, G000761, G000734, G000721, G000752, G001719, G000733, G003554, G001720, G000749, G000751, G000750, G000757, G000730, G000732, G000722, G000965, G000723, G000773, G000717 i G000763.
 • a Urgell: G001705, G001997, G000617, G001165, G002128, G002127 i G000403.
 • a Empúries: G006615, G001439, G006653, G005994, G001221, G001960, G000204, G005995, G006186, G000891, G001217, G006282, G006636, G001868, G006646 i G006603.
 • a Septimània: G002473, G001223, G001226, G001993, G003425, G001228, G001227, G000071, G003424, G001224, G000081, G000045 i G002234.
 • i a Altres: G003696, G003665, G005628, G005403, G004122, G005724, G005489, G001600, G005796, G002204, G002170, G002194, G003601, G003945, G005329, G005323, G003593, G005324, G004037, G003613, G005464, G005986 i G005326.

Descart, que ja ens deixa ‘només’ amb 106 identitats testimoniades en més d’una de les àrees geogràfiques i candidats per tant a ser ‘itinerants’. Una quantitat lleugerament inferior al cronograma inicial de jutges.

I fins aquí el primer pas preparatori, el següent serà ja començar a mirar si podem detectar itineràncies, i si és així, quines eren.

Continuarà…

– Actualització 2019-X-9

En exposar els motius que dispararen les ganes de fer aquests apunt, ens hem deixat un detall. El judici del comte Gausfred el 898 a Girona comença amb un “Dum resideret Gauzfredus comes in Gerundam civitatem…“, literalitat que ha estat interpretada com que el comte (suposadament de la branca dels emporitans) controlava la ciutat.  Lectura possible, i fins i tot probable, que però ignorava que aquest començament té una component formular, ja que es troba en altres texts (D00026, D00176, D00327, D00449, D00529, D00530, D00687D00699D01092). I certament indica presència en ells, però derivar-ne possessió sembla excessiu, tota vegada que es pot trobar que no sempre els que ‘resideixen’ són de la mateixa corda, El que sí són, és nobles, de manera que en un context on la corona, els marquesos i probablement els comtes eren itinerants, potser aquesta clàusula pot bàsicament indicar presència. En la mesura que també els tribunals fossin itinerants, tindríem una altra evidència en aquest sentit…

Però tornant a l’experiment. Després d’aplicar a les dades (maldestrament) el procediment descrit abans, el resultat es disposà inicialment en forma de cronograma, on les columnes segueixen diacrònicament l’aparició de les persones que esmenten. El resultat fou un gràfic que revelava quelcom que era perfectament previsible. Si havíem eliminat esments a reis, sants i altres categories, havíem deixat els bisbes. I efectivament, l’estament més ben localitzat geogràficament (un bisbe vol una ciutat) és a l’hora el que millor mostrava la seva itinerància, tota vegada que si be els concilis coneguts són pocs i mal documentats, són però explícitament itinerants. Com que el paper dels bisbes en el context ‘judicial’ que estem tractant és més aviat reduït (tot i que certament judiquen en els seus concilis), la mescla, més aviat desdibuixava els resultats, de manera que una altre reducció a aplicar més: fora bisbes!

El resultat, és que també disminueix el nombre de documents on trobem duplicitats, ara ja estem en (42 documents x 99 persones) un volum de dades (4.158) certament inferior al  cronograma de jutges (un 24%). El resultat és:

Cronograma de les duplicitats de persones esmentades en documents ‘judicials’ entre els anys 883-914.
La versió en PDF permet fer zoom i clicar als documents i persones (en fons groc els comtes).

Un gràfic que dóna per sucar-hi pa. Però això millor que ho deixem per una altra actualització que es fa tard (literalment, les actualitzacions, un cop et poses a escriure-les les has d’acabar, p…..)

Només deixar constància d’un detall. Els enllaços a les persones, ara es troben en la primera fila de dalt (en el gràfic anterior estan en els noms, però resulta que la llibreria que fa la conversió a PDF no sols no els ha girat 90º, és que a més, els ha posat horitzontalment de forma invisible,de manera que es tapen els un als altres. Meravelles de la tècnica!)

Continuarà…

 

– Actualització 2019-X-10

Comentem per sobre el cronograma aquest i comencem per una errada. La columna del Ylario6634 no hi hauria de ser (està només en els documents d’Adisclus), com es pot comprovar, estava detectat però no s’ha eliminat; d’aquí també el maldestre d’abans. I una consideració estructural: cal recordar que el fet de només disposar de dades en l’interval 883-914, produeix un efecte horitzó innegable. Molta de la gent que en cada nou document va apareixent en la part dreta del gràfic, probablement tinguin evidència anterior però encara no s’ha incorporat en el Fons, o encara pitjor, simplement no ens ha arribat (a mida que reculem en el temps la quantitat d’evidència decau vertiginosament). I quelcom semblant, però de signe oposat per el que fa a la part inferior. En un context on l’esperança de vida estava per sota del 50 anys, poca gent haurà pogut deixar un rastre documental que superi la trentena d’anys. La finestra examinada és aproximadament d’aquesta mida, de manera que això no hauria de ser un gran problema, però si pensem: 1) que tenim indicis de repeticions de noms i càrrec (possiblement d’origen familiar); i 2) que pot haver-hi evidència anterior, i segur que n’hi ha de posterior, això ens portarà en un futur a la problemàtica de com distingir entre gent que es diu igual, ostenta el mateix càrrec i es mou en un mateix context, sent la cronologia potser l’únic traç diferenciador. El Fons cobreix encara una finestra temporal estreta (una generació) i per tant encara no s’ha fent massa patent aquesta problemàtica, però un cop s’avanci en el segle X, certament caldrà mirar de donar-hi una sèrie de pautes sobre com tractar-la.

També cal insistir en què la natura obligadament especulativa del procès d’identificació, o sigui, quines columnes posem i quines caselles del gràfic marquem, degut a la irremeiable pèrdua d’informació a la que ens enfrontem, fa que la disposició presentada no sigui l’única possible, només la més probable, i que cal pensar que poden existir variacions puntuals (de fet, en comentaren un parell de casos més endavant).

Ara, anant al gràfic, i llegint-lo de diacrònicament, és a dir, de dalt abaix. Fixem-nos en el judici a Urgell del 896 (D00959) entre el Pilós i el bisbe Esclua (el que va Vita Teodardi afirmava que s’havia nomenat arquebisbe amb l’ajut del comte d’Empúries Sunyer), hi tenim 18 jutges ‘nous’, o per ser exactes, que se’ns apareixen documentalment i que tornaran a figurar posteriorment; fins aquí tot normal. Però si mirem el següent conflicte al sud del Pirineus (la doble barra taronja), es tracta de l’evacuació d’Adiscle sobre uns bens a Ullà, reclamats per el bisbat de Girona l’any 888. S’han geolocalitzat a Empúries i pintat en taronja, però si s’hagués fet segons la part reclamant hauria estat en vermell, i fixem-nos com en la següent dècada serà el bisbat de Girona qui ocuparà majoritàriament el registre ‘judicial’. De manera que no estem davant d’un fet puntual sinó de l’inici d’una situació que durarà anys on veurem el bisbat de Girona reclamant judicialment terres i bens en viles frontereres (Ullà a Empúries i Bàscara a Besalú).

Podem constatar com 7 dels 18 ‘nous’ presents en el judici d’Esclua a Urgell del 886 s’han desplaçat a Girona dos anys més tard (220,1870,1457,186,2736 i 882) i sis més hi constaran també en la dècada següent (210,388,1315,252,2693 i 919), els cinc restants, si traiem el comte Pilós, en tenim dos anats a Osona l’any 900 (829,2746), un tercer constatat allí l’any 913 (826), i l’altre romanent a Urgell encara l’any 904, on es retrobarà amb dos dels anats abans a Girona (1315 i 919) i un dels anats a Osona. Aquest retorn a terres urgellenques es troba confirmat en el judici del 910 on tres dels esmentats en temps d’Esclua han retornat, un ja hi era de l’any 904 i els altres dos han vingut de terres gironines (1456 i186). El fet de constatar que es detecten moviments de més d’una persona, tot i que no permet llegir-ho com ‘tribunals itinerants’ en els casos d’uns pocs implicats, sí és poc considerar fruit de moviments dirigits, probablement comunitaris, i en el cas del moviment massiu del 888 clarament orientats ‘políticament’.

Tornant als aspectes més generals, el gràfic fa palès també la preeminènçia dels contexts gironins i osonenc (vermell i verd), tot i que els segons apareixen posteriorment i com es pot comprovar aporten poques persones ‘noves’ (quadres verds en l’extrem dret). Dit d’altra manera, la majoria de la gent dels judicis osonencs que consten més d’un cop en el Fons, tenen precedents en altres contexts: quins?

Doncs la resposta és tan simple com veure quin és el primer context geogràfic de cada un d’ells (32 en total). 14 venen d’Urgell, 11 de Girona (comptant l’episodi del 888 comentat abans com ‘gironí’) i 7 de locals, ‘nous’ d’Osona – incloent un d’aquells casos mal identificats, concretament el Teuderico 741, confós amb un homònim de Nimes (l’altra és el Witardo228) -. Que una dècada més tard la majoria vinguin d’Urgell, o de Girona que també està afectada per una presència urgel·litana primerenca no es pot atribuir en cap cas a la casualitat.

I per acabar de dibuixar els aspectes més cridaners, parlem del judici del maig del 913 de la vila de Mocoron, un context, a diferència del del 888, a priori explícitament emporità (els vilatans diuen que fa més de 30 anys que no fan guàrdies per el comte d’Empúries perquè la vila els pertany – sis dies més tard vendran la mitat de la vila al jutge (no precisament un qualsevol: Wifredo1008) -. De la vintena d’esment a persones ja conegudes prèviament en contexts ‘judicials’, 18 es localitzen abans en contexts gironins, 1 es ‘nou’ (Witisclo2558) i l’altre figurava en una evacuació relativa a Ullà l’any 903 (Nifrido1214). De manera que un episodi que semblaria un reafirmació emporitana, està (surprise, surprise!) executada per gent del món judicial gironí.

I fins aquí aquesta actualització amb un comentari inicial de caire general, suposo que més, més endavant.

Continuarà…

 

– Actualització 2019-X-11

Això de fer actualitzacions ‘en viu’ està resultant compromès. Només cal fer un cop d’ull al darrer gràfic per veure que l’eliminació dels bisbes (feta a mà) havia deixat columnes/persones amb un únic esment, i a més, havien dues més amb esments només a documents considerats prèviament un únic episodi. Eliminant-los, també cauen (es queden sense esments) dos documents, de manera que el total queda en 40 documents x 91 persones:

40 documents i 91 persones amb més d’un esment.
La versió en PDF permet fer zoom i clicar-los.

Amb tot, si més no els comentaris i anàlisi inicial fet abans no es veuen afectats (la itinerància que es detecta és de gran escala: d’Urgell a Girona entre el 886 i el 888 i a Osona abans de l’any 900 i de Girona a Osona abans de l’any 913). Qui no es conforma és perquè no vol…

Continuarà…

 

– Actualització 2019-X-14

Ajustant encara més la mirada, podem considerar que el paper dels nobles, per el que fa a la qüestió de la itinerància dels tribunals, és poc significatiu i que podem eliminar-los. Fins ara s’havien marcat en groc els comtes, però hi havien també altres figures (com l’abadessa Emma), un cop eliminats, és redueix encara més el nombre documents, quedant només un representant en dos documents de la macro agrupació Altres. Un cop també eliminat aquest (els dos documents on consta són de contexts allunyats entre ells: Vienne i Mâcon), tenim la imatge més compacte de l’evidència existent de pluriaparicions de gent del món judicial altmedieval al sud de la Gòtia: 76 individus en 27 documents. Gràficament:

La versió més compacta: 27 documents i 76 persones.
La versió en PDF permet fer zoom i clicar els documents, les persones i els esments.

En aquest darrer cronograma, els codis de colors geogràfics continuen sent els mateixos que abans, però la barra de persones a dalt codifica amb colors el títol superior de cada un d’ells (la significació dels colors emprats en la titulació està sota la llista de documents). En la part inferior del cronograma s’han comptabilitzat en quants contexts geogràfics tenim registrada actuació ‘judicial’ de cada persona, i just a sota del número, la seva evolució geogràfica al llarg del temps (les anades i vingudes ‘judicials’ de cadascú). Per el que fa al cronograma en sí, el canvi està que en aquest, cada cel·la codifica el rol que executà allí la persona amb una minúscula (la significació també en la part inferior de la llista de documents) i amb un enllaç que duu directament al seu esment en el document que es tracti.

Canvis que permeten fer una lectura personalitzada de l’actuació judicial de cada persona (en el benentès que per veure la seva evolució personal, cal veure el seu dossier , ja que molta d’ella apareix en altres documents extrajudicials).

Continuarà…

 

– Actualizació 2019-X-24

Una manera diferent de mirar les dades d’aquest darrer cronograma és considerar-les un graf, una xarxa de nodes connectats entre sí, de manera que això és el que s’ha fet; triar una de les infinites formes de disposar les dades i calcular el graf resultant.

Per començar lògicament anem  a lo més simple. Creem una xarxa amb un node per cada document (27) i un per cada persona implicada (76) i connectem cada persona amb els documents on consta i assignem un valor 1 a cada connexió. I com que ens interessa estudiar les agrupacions entre persones, calculem per cada una quants documents comparteix amb cada una de les altres identitats i fem servir aquest valor per connectar entre si les identitats comencionades. És a dir, tenim un graf on els nodes dels documents no estan enllaçats entre sí i són els de persones els que fan de connexió indirecta entre ells i sí estan connectats entre sí (en la mesura que comparteixin esments en els mateixos documents.) Si ara disposem les dades en un espai (per defecte bidimensional) i apliquem un algoritme de distribució de forces, tindrem una imatge global de com es relacionen totes aquestes dades. Per no variar en el graf següent s’ha fet servir el mateix software (gephi) i algoritme (Force2) que havíem emprat en altres ocasions en aquest bloc. El resultat és:

Judicis i participants recurrents en la Gòtia entre els anys 883-914.
La versió SVG permet fer zoom i clicar en els nodes per consultar els dossiers corresponents.

Cal explicar unes quantes coses per poder llegir bé aquest graf. D’entrada, els nodes grans són els documents (i el color indica la zona geogràfica) i els nodes petits són les persones. En segon lloc, s’ha aplicat un algoritme de detecció de grups (Modularitat en el programari gephi), per detectar les agrupacions (4) que formen les dades  i que gràficament es veuen representades amb els (4) colors dels nodes petits o de persones (verd, blau clar, blau fosc i lila). Cal recordar que aquest càlcul és completament independent de la forma del graf, es deriva exclusivament del valor i l’estructura de les connexions (explicades abans).

I ja mirarem de comentar-lo amb més calma un altre dia, que bé s’ho mereix i s’està fent tard.

Continuarà…

 

– Actualizació 2019-X-25

Abans de començar, fer notar que el primer cronograma i el seu pdf associat d’aquest apunt s’han actualitzat per tal que els enllaços als jutges funcionin correctament (la fila afegida a dalt de tot).

Ara, anant al tema, començar per emfatitzar que tota aquesta mena de gràfics de xarxes són el resultats d’abstraccions matemàtiques i no tenen res a veure amb la natura de les dades que presenten (el terme adient és lliures de domini). Aquí són persones i documents, però exactament el mateix graf i disposició podria ser degut a la dispersió de molles de pa sota la taula d’un restaurant, o les petjades dels elefants al zoo, o la solvència dels clients d’una entitat bancària els dijous o el tòpic més estrafolari que vulgueu. Potser el fet que dos (o més) algoritmes/ abstraccions matemàtiques diferents donin resultat correlacionables o semblants pot indicar que estan detectant una estructura interna de les dades i de retruc de la realitat. Però de fet, això només és així si la disposició de les dades (basada aquesta sí en la natura del objecte examinat, o sigui, de domini) reflecteix l’estructuració real de l’objecte mesurat i l’abstracció matemàtica aplicada la respecta. Sembla molt tècnic però bàsicament ve a dir que no importen els resultats per si mateixos, només poden ser rellevants en la mesura que la disposició de les dades i l’abstracció que se’ls aplica tinguin sentit de per se.

El cas que ens ocupa, és força simple, i a priori semblaria que les dues condicions es donen: les connexions estan basades exclusivament en el nombre de documents associats a cada identitat, i tant l’algoritme de distribució de forces (responsable de la disposició espacial dels nodes, com el de detecció de grups (Modularitat, responsable de la coloració del nodes de persones) tenen en compte aquests valors.

En el cas d’aquest segon, s’imposa una observació general a aquesta mena d’algoritmes.
Detectar grups en un graf , no sols depèn lògicament de l’abstracció emprada (unes mateixes dades poden donar resultats completament diferents) és que en general no costa entendre que si tenim un número de nodes N superior a 1, el nombre de grups possibles va des de 1, on tots el nodes pertanyen a un únic grup, fins a N, on cada node és un grup. Entre aquests extrems, els algoritmes de detecció usualment tenen paràmetres que controlen el grau de ‘detall’ o ‘granularitat’ que s’està buscant. En el nostre cas, l’algoritme emprat és el del programi gephi, desactivant la opció d’inici aleatori (per poder repetir els resultats), amb l’opció de tenir en compte el valor de les connexions (per motius obvis), i amb un grau de granularitat amb el valor per defecte de 1.

Fet aquest excursus estadístic, anem ara sí al graf. En primer lloc, notar que efectivament, tant l’agrupació de nodes com la partició en colors tenen resultats similars.
Si tenim en compte que les persones es connecten amb cada persona amb la que comparteixen document, mentre que els documents només es connecten un sol cop amb cada persona que hi figura, el nombre de connexions interpersonals és molt superior al de connexions de persones amb documents, (el primer creix semiquadràticament, el segon ho fa linealment), de manera que en una distribució de forces és d’esperar que els nodes més connectats s’ajuntin entre sí, mentre que els nodes dels documents (que a més,no estan lligats entre sí) es situïn al seu voltant. Això és exactament el que trobem en el graf, una amàs central de persones rodejades per els documents que s’han col·locat el més a prop que han pogut dels seus figurants. Per el que fa als colors, també es pot percebre que l’amàs de color blau fosc és el més gran. Si marquem les persones que el formen sobre el cronograma d’abans, veurem com la majoria són de les dues barres majors del graf (l’evacuació d’Adiscle a Empúries i -simplificant- els judicis de Revell a Girona.

Grup blau fosc, Girona- Empúries.

La següent gran característica que es fa evident, és que tant l’agrupació de persones en verd com excrescència a l’esquerra que formen els documents de d’Urgell i Osona que es separen de la resta, reafirma el que l’anàlisi diacrònica ja havia revelat en detectar una relació entre els figurants d’Urgell i els d’Osona, Si fem el mateix que abans i marquen les persones afectades ho podem comprovar.

Grup verd = Urgell – Osona

Finalment, queden dos grups poc definits, un de més gran (el lila) i un de més petit (el blau clar) que d’entrada no sabríem a què atribuir. Potser tal vegada a persones amb un nombre de documents compartits menor o intermedi?
Si marquen els liles tenim:

Grup lila.

I els blau clar:

Grup blau clar.

 

Que a cop d’ull semblen tenir preferència entre els participants del judici de Gausfred del 898…?

Ara, tornant al nivell general, que tots els documents d’Urgell i Osona hagin quedat disposat junts, i que -majoritàriament- les persones que hi figuren tinguin un grup propi, sí sembla una comprovació del que l’anàlisi havia fet palès.

Més enllà d’aquestes consideracions globals, a partir del darrer cronograma, potser es poden mirar de recollir les anades i vingudes de més d’una persona i veure si presenten algun patró. En tot cas, no ho farem pas ara.

Continuarà…?

 

– Actualització 2010-XI-2

S’havia quedat en mirar de continuar detectant els moviments de grups d’individus però havia quedat pendent un graf més. En el previ, només es contemplaven Documents i Persones, i per mirar de fer més precís el retrat, es podia incorporar també els esments que cada document aporta. Això és el que el proper graf il·lustra, on els Documents (els cercles grans) es connecten amb els esments (els cercles puntuals) i aquests ho fan amb de les Persones (els cercles petits). Totes aquestes connexions tenen el mateix factor (=1.), i per reflectir l’estructura millor, s’han interconnectat els esments de cada document entre sí amb un valor baix (=0.01) per no interferir excessivament la disposició general (hi ha moltíssimes més interconnexions entre esments que no pas d’ells a documents o persones). El resultat és:

Persones recurrents en les dades judicials de la Gòtia entre 883 i 914 segons els seus esments.
La versió SVG permet fer zoom i consultar cada dossier individual.

Els color dels documents fan servir la mateixa codificació de color que abans, però el càlcul de detecció de grups ha elevat el total fins els 14 (reflectits en el color del nodes de persones).

És interessant remarcar que tot i ser un gràfic d’estructura força diferent de l’anterior (aquí els nodes dels documents no tenien perquè situar-se al voltant), sí s’observen agrupacions documentals similars.

El grup d’Urgell + Osona (marrons i verds) està igualment separat (a l’esquerra del graf), els documents d’Empúries (taronges), continuen agrupant-se en dos blocs diferenciats (els documents d’Adiscle per una banda, a sota, i la resta, a dalt), i els documents de Girona que formen el grup principal (vermells), en una banda central que travessa el graf quedant només aïllat el judici de Gausfred del 898 que es situa entre els documents ’emporitans’. Els dos documents septimans (blau clar) continuen quedant separats entre ells, i els dos de Nimes (blau gris) també en posicions similars (un a prop dels documents emporitans  de Mocoron i l’altre a mig camí entre aquest i el grup urgel·lità-osonenc). Un gràfic doncs alhora molt diferent i molt semblant a l’anterior.

I ara sí, si es continua, que sigui per mirar d’escatir quelcom dels moviments dels individus i no del grup…

 

 

Notes

 • [1] Vilaseca i Corbera, Joan : 2019 : “Prosopografia dels jutges de la Gòtia, anys 883-914”.
 • [2] Són; G005270, G002557, G003696, G000338, G000223, G001705, G003665, G000963, G005628, G000349, G000216, G000229, G000210, G000366, G006654, G006629, G000746, G006655, G002733, G002754, G001996, G000714, G000052, G002473, G000829, G000357, G000756, G001897, G006657, G000079, G002747, G001857, G002556, G000735, G003484, G005403, G000754, G006631, G006615, G000782, G001439, G001598, G000862, G006645, G004122, G000213, G000358, G001952, G002565, G000804, G001223, G005724, G000444, G000288, G001759, G000365, G002085, G001870, G000720, G005489, G001226, G000710, G002579, G000205, G000364, G001600, G002540, G002605, G001755, G002614, G000388, G001993, G005796, G000736, G002204, G000761, G000734, G002170, G001211, G005878, G000336, G000058, G000347, G000830, G000958, G002757, G002730, G000342, G002566, G000721, G002687, G000752, G000184, G001719, G006653, G002752, G005994, G000353, G002547, G002602, G001221, G002562, G000340, G000275, G002567, G001997, G002525, G002755, G000222, G000360, G002744, G002740, G006633, G006644, G000270, G001960, G000361, G000380, G001315, G000189, G000355, G002587, G002536, G002618, G002585, G006628, G005882, G000356, G005932, G006635, G000376, G002573, G000733, G002528, G000350, G003554, G003452, G001756, G002589, G002732, G002569, G000359, G000201, G000343, G002555, G002086, G003425, G002194, G001228, G006650, G001227, G002572, G000077, G001457, G000051, G002728, G000252, G001720, G002580, G001225, G000749, G000071, G000751, G000750, G000617, G000308, G000003, G000004, G000828, G002729, G001040, G000284, G000211, G003596, G003601, G002278, G001065, G002537, G006660, G000362, G003424, G002741, G003945, G002568, G001470, G000757, G005329, G000896, G000730, G006649, G005884, G002578, G000858, G006643, G000699, G006659, G001316, G000235, G000203, G000204, G002570, G003281, G000857, G000363, G000732, G000722, G002577, G002561, G002693, G000863, G000480, G006658, G000598, G001330, G002727, G001214, G005995, G000965, G002746, G002751, G002179, G006186, G000891, G000803, G002606, G002642, G000212, G002582, G000274, G000354, G002737, G005323, G000723, G000773, G001217, G000869, G006652, G000186, G002586, G001171, G002610, G000717, G001224, G002084, G006647, G002519, G003593, G000081, G000226, G006282, G005324, G000339, G001854, G000072, G006642, G004037, G006648, G002548, G002549, G001165, G001939, G002128, G002532, G000867, G000063, G002127, G002517, G006636, G000217, G002731, G002736, G001918, G000069, G000045, G006641, G002564, G002588, G000273, G002533, G000884, G000403, G000424, G006541, G002156, G000183, G000082, G006651, G006632, G001868, G000741, G000763, G002563, G002546, G001352, G002234, G003613, G000218, G000337, G000057, G000042, G000207, G005693, G003461, G002571, G000208, G006639, G006630, G006637, G000826, G001973, G000348, G002538, G002734, G000882, G002756, G002726, G002560, G002279, G000341, G006640, G000278, G005464, G005986, G000919, G006646, G006638, G002554, G005326, G001008, G000215, G001645, G000214, G001207, G001569, G006603, G000961, G000228, G002558, G006634.
 • [3] Els documents ‘judicials’ amb més d’una identitat són :
  1. (D00870) Addaulfo229 Adisclus6654 Adoiro6629 Adovacius6655 Altino6657 Andericus3484 Animio6631 Animisus6615 Ansalon1439 Arane6645 Atto1870 Baldefredo205 Barone2540 Blandericus5878 Deila184 Digone6653 Dodo5994 Elderico222 Eldogio6633 Eldoino6644 Elias1960 Exibio6628 Ferriolo5932 Fesilane6635 Fredario2528 Fructuoso3452 Germano6650 Gischafredus1457 Inhilberto2537 Inila6660 Iorio2741 Leuberto6649 Leutbertus5884 Levano858 Lupone6643 Lupus699 Madaixus6659 Madaxus235 Malagnaico203 Marcio204 Mascharone3281 Maurecello857 Mirone863 Molestus6658 Nitardo5995 Petroni6186 Petrus891 Prolexio2642 Raumiro6652 Reccosindo186 Remigio6647 Revello2519 Robocandus6282 Romeo1854 Rotario6642 Sabadino6648 Salomon2532 Scluvane6636 Senderedo217 Senderedo2731 Seniulfo2736 Silane6641 Stephano2533 Suniario884 Suniefredus424 Suniofredus6541 Sunyer II82 Suvindo6651 Tadeo6632 Teodalecus1868 Teudericus2546 Teudone218 Teutari57 Tinello207 Tortorello3461 Tresserico6639 Tritulpho6630 Trutilde6637 Undila882 Vicildo6640 Walardo6646 Wamadrane6638 Wiliemundo214 Wisandus6603 Wisandus961 Ylario6634
  2. (D00869) Addaulfo229 Adisclus6654 Adoiro6629 Adovacius6655 Altino6657 Andericus3484 Animio6631 Animisus6615 Ansalon1439 Arane6645 Atto1870 Baldefredo205 Blandericus5878 Deila184 Digone6653 Dodo5994 Eldogio6633 Eldoino6644 Elias1960 Exibio6628 Ferriolo5932 Fesilane6635 Fredario2528 Germano6650 Gischafredus1457 Inhilberto2537 Inila6660 Iorio2741 Leuberto6649 Leutbertus5884 Levano858 Lupone6643 Lupus699 Madaixus6659 Madaxus235 Malagnaico203 Marcio204 Mascharone3281 Maurecello857 Mirone863 Molestus6658 Nitardo5995 Petroni6186 Petrus891 Prolexio2642 Raumiro6652 Reccosindo186 Remigio6647 Revello2519 Robocandus6282 Rotario6642 Sabadino6648 Salomon2532 Scluvane6636 Senderedo217 Senderedo2731 Seniulfo2736 Silane6641 Stephano2533 Suniario884 Suniefredus424 Suniofredus6541 Sunyer II82 Suvindo6651 Tadeo6632 Teodalecus1868 Teudericus2546 Teudone218 Teutari57 Tortorello3461 Tresserico6639 Tritulpho6630 Trutilde6637 Undila882 Vicildo6640 Walardo6646 Wamadrane6638 Wiliemundo214 Wisandus6603 Wisandus961 Ylario6634
  3. (D00328) Abderaem2557 Amor2556 Argemundus1952 Argimirus2565 Atto1870 Baldamares2579 Barone2540 Bellaron2605 Bellus2614 Comedales2566 Danel2687 Donadeo2547 Donadus2602 Durandus1221 Duraviles2562 Eldefredus2567 Ennecone1315 Ermofria2587 Eudo2618 Eulalia2585 Franco2573 Galindo2589 Gaudila2569 Gausfred201 Genarius2555 Gintiles2572 Gondemares252 Gontarius2580 Inhilberto2537 Ismael2568 Leuva2578 Levano858 Marcio204 Mascaron2570 Maurecello857 Miro2561 Miro2577 Nifrido1214 Primus2606 Quiria2582 Rainulfus1217 Recosinda2586 Recosindus2610 Riculfo226 Sagaro2548 Salamirus2549 Sisiricus2564 Spanoarius2588 Suniario884 Suniefredus424 Teudericus2546 Teudericus2563 Teudone218 Trasericus2571 Udevecro2538 Vencemales2560 Widerllo2554 Wifredi1008 Witisclo2558
  4. (D00334) Adroario2733 Adrovarius2754 Amelio2747 Anno782 Ariane804 Asenario1759 Astoaldus2085 Bellone1755 Centullus958 Centurii2757 Centurio2730 Doddo2752 Eldefredo275 Eldepotus2755 Eldesindo2740 Eldesindo2744 Emma380 Ermemirus189 Galindone2732 Gentiles2086 Goltredo2728 Guifré3 Guldredo828 Guntirigo2729 Hictore1040 Madaxus235 Miro2693 Miró480 Nantulfus1330 Narbonese2727 Nifrido1214 Olibane2746 Ostaldus2751 Plancario803 Radulfo2737 Recosindo1171 Reinuardus2084 Scluvane2517 Senderedo2731 Seniulfo2736 Sentario1918 Suniefredus424 Sunyer183 Teoderico741 Trasovad208 Unando2734 Undisclus2756 Unifredo2726 Wisandus961
  5. (D00720) Adalone216 Addla210 Altimirus1897 Amelius1857 Andericus3484 Ansulfo862 Argebado213 Baldefredo205 Barone2540 Bellus388 Blandericus5878 Deila184 Eldenardo2525 Eliacie270 Ennecone1315 Ermomirum2536 Fafila5882 Fredario2528 Fructuoso3452 Galindo2589 Gischafredus1457 Honorico211 Inhilberto2537 Iorio2741 Joannes1470 Leopardus896 Leutbertus5884 Madaxus235 Malagnaico203 Mascharone3281 Prolexio2642 Revello2519 Romeo1854 Senderedo217 Servodei69 Sunuldo2156 Teudericus2546 Teutari57 Tobias5693 Tortorello3461 Udevecro2538 Undila882 Vintinello278 Wifredi1008 Wiliemundo214 Wilisclo1207 Witardo228
  6. (D00335) Adroario2733 Adrovarius2754 Amelio2747 Anno782 Ariane804 Astoaldus2085 Bellone1755 Centurii2757 Centurio2730 Doddo2752 Eldefredo275 Eldepotus2755 Eldesindo2740 Eldesindo2744 Emma380 Ennecone1315 Ermemirus189 Fruilane1756 Galindone2732 Gentiles2086 Goltredo2728 Guifré3 Guntirigo2729 Hictore1040 Miro2693 Miró480 Nantulfus1330 Narbonese2727 Olibane2746 Ostaldus2751 Radulfo2737 Senderedo2731 Seniulfo2736 Suniefredus424 Sunyer183 Teoderico741 Trasovad208 Unando2734 Undisclus2756 Unifredo2726 Wisandus961
  7. (D00329) Abderaem2557 Amor2556 Argemundus1952 Argimirus2565 Baldamares2579 Bellaron2605 Bellus2614 Comedales2566 Danel2687 Donadeo2547 Donadus2602 Duraviles2562 Eldefredus2567 Ermofria2587 Eudo2618 Eulalia2585 Franco2573 Galindo2589 Gaudila2569 Genarius2555 Gintiles2572 Gontarius2580 Ismael2568 Leuva2578 Mascaron2570 Miro2561 Miro2577 Primus2606 Quiria2582 Recosinda2586 Recosindus2610 Sagaro2548 Sisiricus2564 Spanoarius2588 Teudericus2546 Teudericus2563 Trasericus2571 Vencemales2560 Widerllo2554 Wifredi1008 Witisclo2558
  8. (D00015) Adalberto223 Adalone216 Addaulfo229 Addla210 Argebado213 Argemundus1952 Baldefredo205 Eldefredo275 Elderico222 Eldesindo2740 Eliacie270 Galindo2589 Gausfred201 Gondemares252 Honestus284 Honorico211 Madaxus235 Malagnaico203 Miro2693 Mirone863 Pruneto212 Quiricus274 Riculfo226 Senderedo217 Speradeo273 Tinello207 Trasovad208 Wifredi1008 Wigilane215 Wiliemundo214 Witardo228
  9. (D00752) Adalelmus963 Adone746 Agilardo714 Alnefredo756 Andedato735 Anesteo754 Ansemundus1598 Audino720 Berengario736 Bernario761 Bernerado734 Cotilane721 Deidonato752 Deudone1719 Fructuarius3554 Girbert77 Gontardo1720 Gontarius1225 Gontramno749 Gregorio750 Gregorio751 Josue757 Leotardo730 Maurunto732 Milone722 Odilone965 Rainulfo773 Regemundo717 Teotmanno763
  10. (D00078) Adone746 Agilardo714 Alnefredo756 Andedato735 Anesteo754 Ansemundus1598 Audino720 Berengario736 Bernario761 Bernerado734 Cotilane721 Deidonato752 Francone733 Gontramno749 Gregorio750 Gregorio751 Josue757 Leotardo730 Maurunto732 Milone722 Rainulfo723 Rainulfo773 Regemundo717 Teoderico741 Teotmanno763 Witardo228 salici1939
  11. (D00732) Adalone216 Addla210 Amelius1857 Ansulfo862 Argebado213 Arnusto288 Avido710 Baldefredo205 Eldefredo275 Eldesindo2740 Fredario2528 Gischafredus1457 Ibirio2278 Iorio2741 Levano858 Madaxus235 Ratulfus869 Romeo1854 Salomon2532 Servodei69 Suniefredus424 Sunuldo2156 Tortorello3461 Undila882 Venerellus2279 Wadamiro919 Wilisclo1207
  12. (D00024) Adalbaldo338 Adalmare349 Ademirus366 Algerandus357 Argemiro358 Asenarius365 Balderamnus364 Bonaricho336 Bosó347 Codalberto342 Domenicho353 Egicha340 Elderico360 Elnias361 Ermoario355 Farelde356 Fredeleico350 Gaudila359 Geirubino343 Ioannes362 Maurencho363 Quisildes354 Romano339 Teudosio337 Ucubaldo348 Venrando341
  13. (D00023) Adalbaldo338 Adalmare349 Ademirus366 Algerandus357 Argemiro358 Asenarius365 Balderamnus364 Bonaricho336 Bosó347 Codalberto342 Domenicho353 Egicha340 Elderico360 Elnias361 Ermoario355 Farelde356 Fredeleico350 Gaudila359 Geirubino343 Ioannes362 Maurencho363 Quisildes354 Romano339 Teudosio337 Ucubaldo348 Venrando341
  14. (D00733) Addla210 Altimirus1897 Amelius1857 Arnusto288 Avido710 Baldefredo205 Blandericus5878 Eldefredo275 Ibirio2278 Iorio2741 Lupus699 Madaxus235 Prolexio2642 Revello2519 Salamirus2549 Salomon2532 Servodei69 Suniario884 Suniefredus424 Teudone218 Tobias5693 Trasovad208 Undila882 Venerellus2279 Vintinello278
  15. (D00959) Addaulfo229 Addla210 Albario829 Atto1870 Bellus388 Ennecone1315 Gischafredus1457 Gondemares252 Gudemirus617 Guifré3 Miro2693 Olibane2746 Reccosindo186 Reinuardus2084 Sclua63 Seniulfo2736 Tritulpho6630 Tulicane826 Undila882 Wadamiro919
  16. (D00734) Addla210 Amelius1857 Ansulfo862 Argimirus2565 Arnusto288 Baldefredo205 Eldenardo2525 Ferriolo5932 Ibirio2278 Iorio2741 Levano858 Lupus699 Madaxus235 Mascharone3281 Revello2519 Salomon2532 Servodei69 Stephano2533 Suniefredus424 Undila882
  17. (D00680) Addla210 Argimirus2565 Atto1870 Baldefredo205 Honestus284 Iorio2741 Joannes1470 Madaxus235 Prolexio2642 Revello2519 Salomon2532 Servodei69 Suniario884 Suniefredus424 Tobias5693 Trasovad208 Undila882
  18. (D00189) Arnust444 Autgarius1226 Gerardus1228 Gimera1227 Gontarius1225 Gotmar71 Guifre-Borrell308 Guifré3 Idalguer1065 Nantigis598 Reinardus1224 Riculf81 Servodei69 Sigebod45 Teudericus1352 Theodard42 Wigo1645
  19. (D00325) Anno782 Ariane804 Asenario1759 Astoaldus2085 Bellone1755 Emma380 Fruilane1756 Nantulfus1330 Plancario803 Reinuardus2084 Scluvane2517 Sentario1918 Teoderico741 Tulicane826 Wimara1569 Wisandus961
  20. (D00327) Addla210 Argebado213 Argimirus2565 Ennecone1315 Ermomirum2536 Fredario2528 Madaxo1316 Mirone863 Pruneto212 Stephano2533 Sunyer II82 Sunyer183 Teudericus1352 Wigo1645 Wilisclo1207
  21. (D00950) Abbone5270 Agilbert52 Ameli79 Bosó58 Girbert77 Gislerà51 Gotmar71 Riculf81 Rostany72 Sclua63 Servodei69 Sigebod45 Sunyer II82 Theodard42
  22. (D00150) Anno782 Bellone1755 Centullus958 Emma380 Ennecone1315 Guisèn / Winidilde4 Hictore1040 Madaxo1316 Miró480 Nantulfus1330 Olibane2746 Recosindo1171 Reinuardus2084 Wadamiro919
  23. (D00854) Altimirus1897 Arnusto288 Biato1211 Ermomirum2536 Fafila5882 Gischafredus1457 Senderedo217 Servodei69 Suniario884 Suniefredus424 Suniofredus6541 Wifredi1008 Wigilane215
  24. (D00267) Adulfus1996 Armannus1223 Arnust444 Benedictus1993 Gerardus1228 Gimera1227 Gischafredus1457 Idalguer1065 Nantigis598 Teudericus1352 Teudericus2234 Wigo1645
  25. (D00623) Adalelmo3665 Andradus5403 Bernardi2204 Bernonis2170 Hugo3596 Hyrmingardis3601 Isaac3945 Ragenardus5323 Ricardi3593 Rostany72 Rotgerii4037 Widonis5326
  26. (D00599) Abbone5270 Agilardo714 Agilbert52 Ameli79 Arnust444 Bosó58 Fructuarius3554 Gislerà51 Milone722 Nantigis598 Servodei69 Witardo228
  27. (D00369) Agius2473 Armannus1223 Gerardi3425 Gerardus1228 Gimera1227 Ioannes3424 Reinardus1224 Riculf81 Teudericus1352 Teudericus2234 Ucbertus1973 Wigo1645
  28. (D00131) Adalberto223 Addla210 Ansulfo862 Biato1211 Durandus1221 Eldefredo275 Nifrido1214 Rainulfus1217 Revello2519 Samuel867 Servodei69 Wilisclo1207
  29. (D00081) Albario829 Anno782 Asenarius365 Bradila830 Elderico360 Guldredo828 Malagnaico203 Olibane2746 Plancario803 Sentario1918 Wimara1569
  30. (D00085) Addla210 Ansulfo862 Eldesindo2740 Levano858 Maurecello857 Mirone863 Quiricus274 Ratulfus869 Samuel867 Servodei69 Undila882
  31. (D00235) Ameli79 Arnust444 Autgarius1226 Benedictus1993 Gerardus1228 Gimera1227 Gontarius1225 Nantigis598 Reinardus1224 Sunyer II82 Ucbertus1973
  32. (D00259) Adalbertus1705 Eldemares1997 Gischafredus1457 Gudemirus617 Nantigis598 Olibane2746 Reccosindo186 Salamoni1165 Salomon2128 Sclubane2127 Suniefredo403
  33. (D00098) Adalelmus963 Agilardo714 Francone733 Gregorio750 Gregorio751 Leotardo730 Odilone965 Rainulfo723 Regemundo717
  34. (D00925) Adalardo3696 Arnulfi5724 Landrici5329 Ragenardus5323 Ricardi3593 Rodulfi5324 Vualo5464
  35. (D00361) Adulfus1996 Eldemares1997 Nantigis598 Salamoni1165 Salomon2128 Sclubane2127 Suniefredo403
  36. (D00693) Agius2473 Ameli79 Arnust444 Gerardi3425 Hugo3596 Rostany72
  37. (D00612) Landrici5329 Ragenardus5323 Ricardi3593 Rodulfi5324 Widonis5326
  38. (D00449) Adalelmo3665 Hugo3596 Hyrmingardis3601 Isaac3945 Teudo3613
  39. (D00776) Adalgarium5628 Agilbert52 Servodei69 Theodard42 Vualterius5986
  40. (D00667) Adalgarium5628 Andradus5403 Aureliani5489 Gerardi2194 Vualo5464
  41. (D00695) Adalardo3696 Ardradus4122 Beraldi5796 Gerardi2194 Teudo3613
  42. (D00086) Ennecone1315 Leopardus896 Salomon2532 Speradeo273 Wisandus961
  43. (D00572) Bernardi2204 Bernonis2170 Rotgerii4037 Wigo1645
  44. (D00936) Gislerà51 Miro2693 Wilisclo1207 Witardo228
  45. (D00937) Adalgarium5628 Aureliani5489 Barnoini1600 Gerardi2194
  46. (D00687) Andradus5403 Arnulfi5724 Gerardi2194 Vualo5464
  47. (D00697) Agius2473 Ioannes3424 Rostany72
  48. (D00309) Arnust444 Nantigis598 Reinardus1224
  49. (D00229) Deudone1719 Gontardo1720 salici1939
  50. (D00894) Adalardo3696 Ardradus4122 Beraldi5796
  51. (D00246) Guifre-Borrell308 Idalguer1065 paganorum2179
  52. (D00200) Adalbertus1705 Suniefredo403
  53. (D00104) Guifré3 Guisèn / Winidilde4
  54. (D00099) Bradila830 Miró480
  55. (D00055) Arnust444 Folconis376
  56. (D00742) Folconis376 Vualterius5986
  57. (D00638) Ameli79 Barnoini1600
  58. (D00466) Regemundo717 Ucbertus1973

  .

Aquesta entrada s'ha publicat en cronograma, Fons Cathalaunia, justícia, jutges, Selector, tribunals itinerants i etiquetada amb , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.