Més eines prosopogràfiques.

Aquest apunt és per comentar les darreres facilitats prosopogràfiques afegides al Selector del Fons Cathalaunia, que és on es concentren la majoria d’eines desenvolupades per la tasca d’identificació dels figurants en els documents incorporats en el Fons.

Escandalls

Les dues primeres són força evidents i no requereixen a penes comentari, una imatge ho  sintetitza tot prou bé.

El nombre d’esments de cada identitat del Fons.

En l’apartat ‘valors definits‘ del Selector s’ha afegit l’opció ‘Esments en Gent‘ que llista les identitats existents en el Fons consignant-ne per a cada una el nombre d’esments en vida, els post-mortem i els que formen part de clàusules de datació.

En el mateix apartat també s’ha definit l’opció ‘Esments en Docs‘ que llista els documents del Fons, indicant per cada un d’ells: el nombre d’esments personals, els geogràfics, els no-personals (sants, gentilicis, etc) i els de datació.

El nombre d’esments definits en els Documents.

Millor Partició

El que sí demana una millor atenció és la darrera eina prosopogràfica incorporada: està en l’apartat de ‘codis de Gents‘, on s’ha afegit l’opció ‘Millor Partició‘; mostrem un exemple del seu ús:

Millor Partició de les identitats: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 i 210,

D’entrada, fer notar que, com la majoria de facilitats, admet processar més d’un ítem alhora. En aquest exemple, s’analitzen les 11 identitats amb codis entre 200 i 210. Ara, quina és la seva utilitat? L’enunciat és força planer:

Cercar per cada identitat especificada quin és el subconjunt (>1) dels seus documents amb el menor nombre d’identitats compartides amb la resta.

La idea matriu però és força més treballada i requereix anar als principis per copsar-la com cal.

En la tasca prosopogràfica que es fa en el Fons Cathalaunia, es mira d’identificar a tots els figurants de cada document en el moment de la seva incorporació al Fons. Una alternativa en teoria millor, seria: primer tancar l’univers documental a tractar i els esments que defineix, i posteriorment, encarar la identificació de cada figurant sabent d’antuvi els possibles esments relacionats. Però això només és així en teoria, i ja es va explicar fa temps. En realitat, la complexitat del problema és pràcticament la mateixa i el problema de base continua sent igualment irresoluble: la pèrdua d’informació.

A partir d’aquí, no hi ha (ni hi pot haver-hi) una fórmula que defineixi la millor agrupació dels esments que els documents descriuen en identitats personals, que és la tasca a realitzar; només tenim (i podem tenir) heurismes i procediments parcials per mirar de fer suposicions. Presentar-ho d’altra manera, és o no entendre el problema, o voler fer passar bou per bèstia grossa. La gent que fa mil anys va escriure aquells documents sabien a quines persones estaven esmentant, ara, tan sols podem fer especulacions més o menys encertades. Per això, la prosopografia ha mirat d’aprofitar sempre tota la informació disponible: nom, càrrecs, propietats, relacions, etc. Però amb l’arribada dels ordenadors i la digitalització, les eines que tenim per processar informació ens permeten afegir a aquesta llista quelcom que era ben sabut però que a mà resultava impossible d’aprofitar: els grups de cohomònims, o el fet de poder comparar els conjunts d’homònims comuns entre documents (quants més homònims compartits tinguin dos documents d’un mateix context, més probable serà que es tracti de les mateixes persones).

Ara, com tot el que fa referència a aquells temps, en realitat és més complicat que no pas sembla, tota vegada que fins i tot el propi concepte d’homonímia està farcit d’indefinicions (des de les degudes a la transmissió, a les filològiques o a les d’ús[1]), i no parlem ja de com definir formalment ‘un mateix context’… Però tot i així, és una informació ara al nostre abast i que cal aprofitar; tal és l’aportació metodològica que la tasca del Fons Cathalaunia afegeix a les ja conegudes per la historiografia.

Un dels problemes bàsics de la tasca d’identificació (especialment si es fa de manera progressiva, a mida que es van incorporant documents) és la possibilitat d’errar i assignar a una identitat (diguem-li A) un esment que no era realment d’ell sinó d’un homònim contemporani (diguem-li E). El perill està en què en fer-ho progressiu, el risc de circularitat s’incrementa. El fet d’haver incorporat a A aquell esment a E, pot posteriorment dur a afegir-hi més esments a E, i acabar amb un perfil de A que realment sigui el de A+E. Com que la pèrdua d’informació és la que és, és un perill estructural i no hi ha manera d’evitar-lo. El que sí podem fer és mirar de detectar-ne els possibles casos, d’aquí l’eina de la Millor Partició.

Si en el perfil d’una identitat donada (A), podem separar un subconjunt de documents, els figurants dels quals no tinguin res a veure amb els de la resta, podríem pensar que aquests documents són d’altri (E). Si generalitzen la idea, la podem definir com una eina que donada una identitat, ens digui quin és el subconjunt de documents seus amb un nombre menor d’identitats compartides amb la resta, que és l’anunciat inicial.

Ara, unes quantes consideracions a tenir en compte.

Primer, parlar de subconjunts implica més d’un document cada banda de la partició i per tant que només és aplicable a identitats amb més de 3 documents en el seu perfil (el cas d’un únic document ja ha estat considerat en el moment de la seva incorporació en el perfil).

Segon, cercar totes les particions possibles d’un conjunt (tots els parells, tercets, quartets, etc) és un problema exponencial, i per tant intractable a base de força bruta[2]. La ‘solució’ (per dir-ho així) ha estat limitar el nombre de combinacions a provar a un màxim factible en un temps raonable (uns minuts). Funciona perquè la lògica indica que la probabilitat de trobar la menor intersecció entre els figurants en aquestes particions es concentra en els subgrups petits, (a mida que la mida del grup creix també ho fa la probabilitat de tenir identitats compartides en l’altra part de la partició), i són aquestes les que primer es processen.

Tercer, l’existència de subgrups de documents sense identitats compartides no és més que un indici, ja que hi ha situacions on són perfectament acceptables (per exemple, en el cas d’escrivans, que poden aparèixer en diferents contexts locals), cal doncs avaluar manualment cada cas per veure si l’indici és o no significatiu, i/o en quin grau. Això és el que comentem tot seguit.

Dit això, anem a l’exemple presentat abans, ja que no és pas trivial (ha estat triat amb tota la mala bava)… 🙂

L’exemple

D’entrada, veurem que tot i ser 11 identitats de numeració consecutiva concentren una majoria de personatges (jutges i comtes). El motiu és que es van crear conjuntament en processar un dels primers documents judicials – el judici del comte Gausfred de Girona del 898 (D00015) -, i com la seva numeració indica (200-210), era en una fase primerenca del Fons (actualment amb més de 7.300 identitats personals), concretament: el 20 de juny del 2010. Els llistem:

 • G000210 Addla bon home, prevere, escrivà, mandatari, arxipreste = Addla, Addala, Adilane, Adalane, Adila, Adilano, Addila, Atila, Adelane, Adala, Attala, Adilone, Attila
 • G000205 Baldefredo jutge = Baldefredo, Valdefredo, Baldafredo, Baldafredus
 • G000201 Gauceberto comte = Gauceberto[3]
 • G000206 Icario jutge = Icario
 • G000203 Malagnaico jutge, escrivà, home = Malagnaico, Malagnaicus, Malanaico, Malanaicus, Malannacus
 • G000204 Marcio jutge = Marcio, Mancio, Marchus
 • G000209 Sesaldo saig = Sesaldo
 • G000207 Tinello jutge = Tinello, Autinello
 • G000208 Trasovad jutge, mandatari, bon home, marmessor = Trasovado, Trasovadus, Trasobado, Trasoarius, Trasoario, Transoario, Trassoarius, Tressoario, Trasovarius, Trasova, Trasoado, Trasobadone, Trasobadoni, Trassoario, Sovadus, Trasebado
 • G000200 Udemirus prevere , escrivà = Udemirus
 • G000202 Vulverado vicibus = Vulverado

Però en els resultats, veiem que només hi consten dades de 4 d’ells (el format és: ID = nombre i llista d’identitats compartides nombre i llista de documents de la partició):

 • G000203 = 17 G000205 G000235 G006282 G000214 G000217 G000229 G000863 G000207 G000222 G000211 G000213 G002589 G000216 G000228 G001008 G000210 G000270 3 D00869 D00870 D00720
 • G000205 = 21 G000203 G000207 G000208 G000210 G000211 G000213 G000214 G000216 G000217 G001008 G000863 G000222 G000228 G000229 G002740 G000235 G000270 G000275 G002589 G000284 G000706 2 D00015 D00017
 • G000208 = 1 G000235 3 D00075 D00139 D00312
 • G000210 = 3 G000071 G001740 G000392 2 D01095 D00952

El motiu és que per els altres sis, els seus perfils consten de menys de quatre documents i no té sentit aplicar aquest càlcul. Ara, si ens fixem en aquests quatre, podem observar un grapat de coses interessants.

Si mirem els dos primers (G000203 i G000205), podrem constatar fins a quin punt estan relacionats entre sí els esments dels seus documents, quan resulta que les particions més petites que s’han pogut trobar comparteixen 17 i 21 identitats amb les seves contrapartides! Dit en altres paraules, totes les parelles i tercets de documents d’aquestes dues identitats comparteixen encara més identitats amb les seves corresponents contraparticions. Tractant-se de jutges, es pot comprovar doncs, fins a quin punt podem documentar la intensitat de l’acció comunitària en la pràctica de l’estament judicial altmedieval de la Gòtia.

El cas d’Adla (G000210), és tracta d’un perfil amb 20 documents i molt ric tipològicament. Tant, que fa pensar sinó serà un cas de sobreassignació, però resulta que la millor partició encara és de 3 identitats compartides, i a més entre 2 documents on descomptats reis i el propi Adla, apareixen 14  persones (6+8), o sigui, queden només 11 identitats separades de les dels 18 documents restants (que n’acumulen més de 600). I si mirem qui son aquests 3, veurem que 2 són escrivans (G001740 i G000392) i l’altre, el propi bisbe Gotmar (G000071). De manera que la seva especificitat és molt baixa (són gent que apareix en molts llocs) i per tant molt poc significativa. És probable que el perfil actual es pugui dividir atenent a criteris filològics entre un Adala i un Atila documentalment interrelacionats i que per tant no poden ser detectats per aquest mètode…

Queda però el cas de Trasova (G000208),  un perfil no menor (comentat en aquest bloc), amb 14 documents, entre els quals en podem separar 3 que només tenen amb els 11 restants una única identitat compartida: (G000235) el jutge Madaxus, un conegut també d’aquest bloc, i que de fet, només apareix en un d’aquests 3 documents: (D00139)[4]. Sent tots tres, consagracions del bisbe Nantigis fetes al Berguedà entre els anys 900 i 913 i on Trasova és esmentat en el rol de propietari de terres.

I com ja s’havia fet notar en aquest bloc, en totes tres ocasions (que són les que el nostre Trasova apareix al costat del bisbe Nantigis) figura sota la forma Traso(v)arius (Transoario, Trasoario, Trasoarius).

De manera que ens podríem preguntar si aquests tres Trasoarius que figuren al costat de Nantigis no són realment esments d’algú aliè al nostre jutge Trasova?

D’entrada, el fet que el figurant comú sigui el jutge Madaxus, va en sentit contrari, atès el perfil clarament judicial del nostre Trasova. Però mirem d’anar més enllà i cerquem, tot i així, si entre els altres Trasoarius del Fons, en tenim algun que comparteixi context, o bé que entre els seus documents hi figurin els individus que es constaten en els documents d’aquesta partició. Busquem doncs, si aquests 3 documents podrien ser d’algun dels homònims coneguts…

En el recull onomàstic del Fons tenim fins a 3 grups nominals propers: Trasibadonis, Trasovadus i Trasovarius. I si llistem les identitats implicades, tenim (separant al nostre Trasova):

 • Trasovad208 – [ 892-XI-27 – 921|925|926-II-25 ]  – jutge, mandatari, bon home, marmessor – Girona, Besalú, Berguedà, Conflent, Barcelona, Osona, Cerdanya
 1. Trasibadonis840 – [ 900-V-23 – 900-V-23 ] – abat –  Ribagorça
 2. Trasobadoni6343 – [ 886-V-27 – 921|925|926-II-25 ]  – arxipreste, testimoni, jurador – Cerdanya, Urgell, Girona
 3. Trasabundum924 – [ 889-VI – 901|927-V ] – mercatarius –  Ribagorça
 4. Trasobadone1301 – [ 903-XII-31 – 903-XII-31 ]  – – Osona
 5. Trasobado2782 – [ 913-VI-15 – 913-VI-15 ] – – Osona
 6. Trasobado2953 – [ 913-VI-15 – 913-VI-15 ]  – – Osona
 7. Trassovado7516 – [ 921|925|926-II-25 – 921|925|926-II-25 ] – laic – Girona
 8. Trasverus504 – [ 899-IV – 912-IV ] – venedor – Pallars
 9. Trasovarius3437 – [ 914-XII-15 – 914-XII-15 ] – Rosselló
 10. Trasoario2290 – difunt – 921|925|926-II-25 – Girona, Besalú

Deu candidats, tots ells relativament propers cronològicament, però cap de context explícitament berguedà. Ara tenim que anar un a un comprovant si tenim identitats que figurin en els seus documents i en algun dels 3 de la partició del nostre Trasova (D00075, D00139 i D00312). Farem servir les opcions Selector->Codis_de_Documensts->Llistat_de_gent i Selector->Codis_de_Gents->Documents_de_gent i manualment anirem comparant els figurants en els documents de cada candidat amb els dels 3 documents separats del nostre Trasova. Si agrupem els resultats, tenim que:

Per a Trasibadonis840, Trasobadone1301, Trassovado7516, Trasverus504, Trasovarius3437Trasabundum924, cap d’ells no aporta cap identitat compartida.

Trasobado2782  i Trasobado2953 figuren només en el judici de Vallfogona del 913 i aporten al ensems, només :

 • G000235 Madaxus mandatari, jutge, jutge?, bon home, difunt = Madaxus, Madaxo, Madaxone, Madexo, Mandaxus, Madaixone, Madexone

Al igual que Trasoario2290, que també aporta només:

 • G000235 Madaxus mandatari, jutge, jutge?, bon home, difunt = Madaxus, Madaxo, Madaxone, Madexo, Mandaxus, Madaixone, Madexone

O sigui el mateix Madaxus que es trobava a banda i banda de les particions del propi Trasova.

I finalment, tenim a Trasibadoni6343,  que ens aporta:

 • G000686 Blandiricus arxipreste , prevere , abat = Blandiricus, Bladerigus, Bladricus, Babricus, Baldricus, Baldrico, Beldericus, Baldericus
 • G000617 Gudemirus edificador, bon home, vir il·lustre = Gudemirus, Guadamirus, Guadamiro, Gudamirus, Wadamirus, Wadamiro

I això és tot. O sigui que només el Trasibadoni6343 tindria alguna possibilitat de ser un Trasoari berguedà que se’ns hagués escapat, però la prova és molt fluixa, Blandericus i Gudemirus són gent no menor (un abat i un vir inl·lustre) que a més de localitzar-se al Berguedà, també es documenten a Urgell o Cerdanya i que només comparteixen amb Trasovarius la presència en la consagració de Sancti Juliani de Kanavita (D00075). Tot plegat molt lluny de dibuixar un escenari d’assignació errònia, on la reassignació d’esments millorés el conjunt. De fet, és tan dèbil, que es podria defensar gairebé amb la mateixa força evidencial que es tractés d’un Trasoer divers de tots els altres coneguts del Fons.

Però si recordem que el personatge compartit entre les dues particions no és altre que el jutge Madaix, i que el rol de propietari de terres, mal pot ser aliè a un noble amb un nom testimoniat en la toponímia local del període[6], sembla més probable que realment siguin d’una sola persona: el nostre jutge Trasova que també hagués tingut relació amb algú tan notable del seu context com el bisbe Nantigis d’Urgell.

L’ús real

Ara, més enllà d’aquest exemple en negatiu, la opció ha servit per verificar sistemàticament totes les identitats del Fons. El resultat [5] molt interessant per el potencial corrector que té, un cop repassats manualment els casos de particions més prometedors (els que no tenen cap identitat compartida) tan sols ha pogut trobar 3 casos on es podria efectivament separar el subconjunt de la partició i 11 casos més dubtosos (similars en el fons al del nostre Trasova comentat aquí, però amb una casuística diferent per cada un).

De manera que la nova eina prosopogràfica ja ha començat a donar servei, i el que encara és més important, el podrà continuar donant a partir d’ara. De fet, com que aplicar els resultats canviarà les dades aquí presentades (en la nota 5), s’han postposat els canvis fins després d’haver publicat aquest apunt…

És el que té comentar quelcom a mida que s’està treballant…

 

 

Notes

 • [1] Les etimologies acostumen a ser variades i en bona mesura en desconeixem el seu ús. La transmissió sovint és defectuosa quan no obertament deformada, i en l’ús local de la onomàstica, com encara passa ara, sovint són altres consideracions les que acaben dictant quin noms posem a les persones i les coses (en aquest mateix bloc s’han documentat uns quants casos curiosos com: Dutila-Tadila, Dela-Undela, Guifredus-Unifredus o Travorarius-Trasobadus).
 • [2] Un exemple nomes: si tenim una identitat amb 30 documents, hi ha 435 parelles possibles, 4.060 triplets, 27.405 quartets, 142.505 quintets, 593.775 sextets, 2.035.800 septets, 5.852.925 octets, etc…
 • [3] El comte Gausbert té aquesta numeració perquè inicialment es va unificar el seu perfil amb el del comte Gausfred, i no va ser fins més endavant que es van separar.
 • [4] Pot semblar contraintuïtiu, però cal entendre que les identitats compartides entre particions no tenen perquè figurar en cada un dels documents de cada partició!
 • [5] Es llisten els casos amb menys de tres identitats compartides.
  G000003 = 0 2 D01066 D01067
  G000045 = 0 2 D01033 D00006
  G000057 = 0 3 D01086 D01083 D00951
  G000069 = 0 2 D00778 D00777
  G000072 = 0 2 D01056 D01028
  G000077 = 0 2 D00846 D00752
  G000079 = 0 2 D00638 D00142
  G000081 = 0 2 D00123 D00134
  G000183 = 0 2 D00315 D00802
  G000296 = 0 2 D00717 D00599
  G000357 = 0 3 D00704 D00023 D00024
  G000376 = 0 2 D01000 D00983
  G000403 = 0 4 D00135 D00152 D00158 D00198
  G000479 = 0 2 D00831 D00100
  G000480 = 0 2 D00102 D00103
  G000494 = 0 2 D00947 D00315
  G000524 = 0 4 D00048 D01114 D00970 D00936
  G000598 = 0 2 D00071 D00095
  G000717 = 0 2 D00427 D00840
  G000822 = 0 2 D00911 D00726
  G000904 = 0 2 D00244 D00307
  G000965 = 0 2 D01047 D01121
  G000996 = 0 2 D00100 D00998
  G001006 = 0 2 D01091 D00101
  G001009 = 0 2 D01084 D00932
  G001095 = 0 3 D00116 D01109 D00271
  G001244 = 0 4 D00135 D00152 D00158 D00198
  G001306 = 0 2 D00983 D00763
  G001588 = 0 2 D00920 D00999
  G001600 = 0 2 D00852 D00746
  G001697 = 0 2 D00795 D00742
  G001973 = 0 3 D00232 D00311 D00466
  G002194 = 0 2 D00765 D00478
  G003424 = 0 2 D00531 D00463
  G003593 = 0 2 D01107 D00933
  G003596 = 0 2 D00429 D00551
  G003643 = 0 2 D00422 D00439
  G003743 = 0 2 D00423 D00424
  G003775 = 0 2 D00423 D00424
  G003795 = 0 2 D00916 D00568
  G003847 = 0 2 D00596 D00602
  G003852 = 0 2 D00649 D00477
  G003945 = 0 3 D00793 D00760 D00447
  G004150 = 0 2 D00472 D00482
  G004277 = 0 2 D00427 D00532
  G004389 = 0 2 D01097 D01098
  G004395 = 0 2 D00852 D00627
  G004467 = 0 2 D00570 D00514
  G004477 = 0 2 D00558 D00557
  G004528 = 0 2 D00784 D00782
  G005238 = 0 2 D00829 D00088
  G005269 = 0 2 D00896 D00807
  G005628 = 0 4 D00710 D01107 D00943 D01014
  G005807 = 0 2 D00896 D00807
  G006380 = 0 2 D01068 D00899
  G007056 = 0 2 D00988 D00972
  G000004 = 1 G000003 2 D01094 D00912
  G000042 = 1 G000071 2 D00836 D00795
  G000052 = 1 G000069 2 D00861 D00829
  G000056 = 1 G000063 2 D00950 D00006
  G000071 = 1 G000003 6 D00950 D00884 D00867 D00836 D00835 D00006
  G000082 = 1 G000057 5 D00950 D00006 D00845 D00822 D00235
  G000208 = 1 G000235 3 D00075 D00139 D00312
  G000228 = 1 G005884 2 D00743 D00603
  G000308 = 1 G000003 2 D00019 D00313
  G000366 = 1 G000353 2 D00858 D00790
  G000380 = 1 G002029 2 D00052 D00241
  G000434 = 1 G006468 2 D01078 D00934
  G000444 = 1 G000376 2 D00031 D00055
  G000447 = 1 G000308 2 D00033 D00062
  G000483 = 1 G000003 2 D00883 D00218
  G000490 = 1 G000494 2 D00609 D00610
  G000495 = 1 G007488 2 D01073 D01075
  G000497 = 1 G000499 2 D00824 D00823
  G000532 = 1 G000533 2 D00797 D00048
  G000542 = 1 G001244 2 D00054 D00841
  G000663 = 1 G000664 2 D00073 D00074
  G000686 = 1 G001997 2 D01020 D00827
  G000741 = 1 G001645 3 D00846 D00630 D00078
  G000846 = 1 G000847 2 D00084 D00136
  G000847 = 1 G000846 2 D00084 D00136
  G000906 = 1 G001244 2 D00832 D00718
  G001010 = 1 G001008 2 D00616 D00279
  G001040 = 1 G002746 2 D00781 D00111
  G001065 = 1 G000392 2 D00167 D00282
  G001206 = 1 G001244 2 D01108 D00841
  G001228 = 1 G001224 2 D00829 D00551
  G001264 = 1 G001260 2 D00137 D00310
  G001292 = 1 G001294 2 D00637 D00142
  G001294 = 1 G001600 2 D00639 D00635
  G001598 = 1 G001593 2 D00829 D00178
  G001645 = 1 G001010 5 D00616 D00495 D00518 D00262 D00572
  G001696 = 1 G001697 2 D00414 D00197
  G001740 = 1 G000071 2 D01095 D01092
  G001898 = 1 G001514 2 D00756 D00671
  G001996 = 1 G000598 2 D00236 D00361
  G002203 = 1 G005628 2 D00807 D00501
  G002204 = 1 G003571 3 D01008 D00400 D00436
  G002260 = 1 G002263 2 D00273 D00277
  G003255 = 1 G003267 2 D00338 D00339
  G003554 = 1 G004739 3 D00993 D00752 D00599
  G003581 = 1 G003574 2 D01009 D00408
  G003693 = 1 G004547 3 D01097 D01098 D01011
  G003696 = 1 G003692 2 D00830 D00413
  G003714 = 1 G003765 2 D00419 D00457
  G003748 = 1 G003571 2 D00423 D00430
  G003772 = 1 G003596 3 D00431 D00434 D00456
  G003784 = 1 G003785 2 D01011 D01009
  G003785 = 1 G003784 2 D01011 D01009
  G003787 = 1 G005199 2 D00906 D00480
  G003853 = 1 G006034 3 D00852 D00755 D00748
  G003921 = 1 G003593 2 D00612 D00476
  G004004 = 1 G003606 2 D00735 D00501
  G004025 = 1 G004774 4 D00555 D00567 D00575 D00576
  G004036 = 1 G006468 2 D01097 D01098
  G004190 = 1 G004104 2 D01011 D00709
  G004196 = 1 G003644 2 D01026 D00904
  G004211 = 1 G005199 2 D01021 D00840
  G004254 = 1 G004214 2 D00661 D00569
  G004283 = 1 G004214 2 D01009 D00661
  G004510 = 1 G005199 2 D00973 D00974
  G004596 = 1 G002194 2 D00766 D00767
  G004882 = 1 G004881 2 D01009 D00917
  G004919 = 1 G004909 2 D00573 D00574
  G005311 = 1 G004076 2 D00966 D00607
  G005464 = 1 G003593 2 D00927 D00636
  G005489 = 1 G001600 2 D00969 D00791
  G005674 = 1 G004104 3 D00976 D00865 D00864
  G005812 = 1 G005807 2 D01078 D00934
  G005991 = 1 G006187 8 D00816 D00880 D00881 D00842 D00809 D00799 D00795 D00742
  G006034 = 1 G003853 2 D00755 D00748
  G006187 = 1 G005991 2 D00816 D00880
  G006468 = 1 G000434 2 D01078 D00934
  G007055 = 1 G007056 2 D00951 D00985
  -G007090 = 1 G007297 2 D00996 D00977
  G007297 = 1 G007090 2 D01107 D01014
  G007367 = 1 G007297 2 D01089 D01088
  G007471 = 1 G007297 3 D01096 D01089 D01088
  G007477 = 1 G003791 2 D01027 D00571
  G000070 = 2 G000082 G000071 2 D00845 D00835
  G000080 = 2 G003578 G003590 2 D00392 D00394
  G000186 = 2 G001877 G006319 2 D00842 D00159
  G000392 = 2 G000071 G000210 2 D00952 D00725
  G000423 = 2 G000071 G000412 2 D00790 D00736
  G000450 = 2 G000451 G000459 2 D00867 D00034
  G000618 = 2 G000617 G000639 2 D00067 D00259
  G000734 = 2 G004598 G001720 2 D00752 D00078
  G000829 = 2 G002445 G002746 2 D00959 D00810
  G000830 = 2 G000071 G000392 2 D00724 D00099
  G001008 = 2 G000184 G001010 2 D00779 D00260
  G001437 = 2 G001645 G001442 2 D00277 D00291
  G001458 = 2 G000069 G001440 2 D00993 D00599
  G001459 = 2 G000392 G001873 2 D00773 D00283
  G001579 = 2 G000380 G000388 2 D00301 D00360
  G001629 = 2 G001917 G000388 2 D00756 D00183
  G001662 = 2 G000598 G000686 2 D00193 D00192
  G001984 = 2 G001917 G001985 2 D00756 D00214
  G001985 = 2 G001984 G001917 2 D00233 D00367
  G002167 = 2 G003784 G003424 2 D00955 D00531
  G002168 = 2 G002167 G004026 2 D00473 D00463
  G002180 = 2 G002185 G002194 2 D00766 D00767
  G002200 = 2 G004104 G002167 4 D00960 D00705 D00706 D00707
  G002227 = 2 G002226 G004540 2 D00266 D00522
  G002315 = 2 G000392 G001513 2 D00885 D00724
  G003423 = 2 G001065 G000483 2 D00368 D00369
  G003580 = 2 G003571 G003574 2 D00392 D00394
  G003611 = 2 G003613 G003596 4 D00446 D00447 D00401 D00415
  G003613 = 2 G003611 G003596 2 D00417 D00421
  G003640 = 2 G004079 G004081 2 D00409 D00464
  G003649 = 2 G004104 G004074 3 D00409 D00444 D00464
  G003724 = 2 G002194 G005787 2 D00895 D00768
  G003729 = 2 G001645 G002230 2 D00616 D00562
  G003733 = 2 G003729 G004296 2 D00783 D00782
  G003954 = 2 G005539 G003962 2 D00879 D00787
  G004104 = 2 G004190 G002167 2 D00709 D00646
  G004105 = 2 G004104 G002167 2 D00507 D00561
  G004162 = 2 G004104 G004183 2 D00897 D00647
  G004239 = 2 G004283 G005608 2 D01009 D00509
  G004347 = 2 G004342 G004337 2 D00564 D00565
  G004349 = 2 G002167 G004104 2 D00905 D00737
  G004468 = 2 G004469 G004477 2 D00482 D00547
  G004504 = 2 G005886 G004681 3 D00968 D00902 D00903
  G004547 = 2 G003693 G004553 2 D00784 D00576
  G004847 = 2 G004845 G004477 2 D00563 D00577
  G004879 = 2 G004214 G004687 2 D00715 D00481
  G005216 = 2 G005199 G004076 3 D00979 D00907 D00509
  G005403 = 2 G005464 G002194 2 D00623 D00667
  G005517 = 2 G004104 G003574 2 D00864 D00484
  G005540 = 2 G004235 G004283 2 D00509 D00483
  G005543 = 2 G005199 G004253 2 D01080 D00904
  G005606 = 2 G004467 G004687 2 D00973 D00974
  G005886 = 2 G005199 G004253 2 D00968 D00722
  G006180 = 2 G007055 G007056 2 D00955 D00956
 • [6] Només recordar que l’alou de Matamala s’organitza a partir d’un Puio Trasovadoni.
Aquesta entrada s'ha publicat en Adla, cohomònims, escandalls, Fons Cathalaunia, Madaix, Millor Partició, Nantigis, Poio Trasobadoni, prosopografia, Trasova i etiquetada amb , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.