Mapes antroponímics de la Gòtia.

Aquest apunt és un fill imprevist de la Curiositat, com convé. Fa uns mesos es va tenir la pensada de tornar a mirar el ‘cens’ conegut de la gent que visqué en la Gòtia a cavall entre el segle IX i el X des del prisma dels grafs. El tema s’havia tractat en aquest bloc feia anys quan el Fons Cathalaunia tenia menys dades, i es volgué fer-li una altra ullada. El resultat, més o menys previst, era que si es feia un graf bàsic, amb un node per cada document i cada persona i s’enllaçaven els primers amb els segons segons les aparicions documentals de cada individu, el graf resultant representava força bé la disposició geogràfica dels texts, tot i que la informació de natura geogràfica emprada directament era nul·la. Això era possible, perquè usualment, a grosso modo, la gent apareix en uns contexts determinats i no en uns altres. De manera que l’altra dia, es pensà si no seria possible fer quelcom semblant amb els noms de les persones, és a dir amb l’antroponímia.

Aquí cal començar per deixar clar que qui escriu això ni és filòleg, ni li és un camp especialment proper, més enllà d’un interès genèric però sincer per les paraules i el coneixement; o sigui, que més que mai, les correccions seran ben vingudes!

Anem per feina. El resultat del ‘mapa’ de documents i persones havia estat:

Els Documents i Persones en el Fons Cathalaunia a 2019-XI.
La versió SVG permet fer zoom i clicar els nodes per consultar el seu dossier.

Un amàs central de documents interconnectats format per les identitats que figuren en més d’un document, i una ‘orla’ de grups de documents i figurants dispersos, altrament indocumentats. Lògicament, la part central era la que reflectia l’estructuració geogràfica dels continguts.

Les agrupacions geogràfiques derivades de Documents i Persones.

Si ara es vol afegir la informació antroponímica, podem afegir els nodes de cada ‘Nom‘ conegut del Fons i connectar-los amb cada identitat homònima. Dit així sembla fàcil, fer-ho és força més complicat.

Documents-Persones-Noms

D’entrada el tema de l’Antroponímia altmedieval és molt complex, i precisament per manca de domini de la disciplina l’aproximació emprada en el Fons Cathalaunia és estrictament programàtica. Bé, la manca de domini, i la necessitat d’automatitzar la informació (el volum de les dades no permet fer-ho de manera manual – com seria de desitjar-). El procediment emprat en el Fons es va comentar en aquest bloc fa anys i fins i tot generà un petit article per donar-ne la formalitat. De manera sintètica: es requeria i es construí un sistema que donat un ‘nom’ (crec que la denominació formal és un grup de formes nominals) en pogués calcular la llista d’individus definits en el Fons que n’empraren al menys una, i per altra banda, donat el conjunt de formes que cada individu presenta en els documents, detectés els ‘noms’ associats (el plural ve que hi ha individus amb més d’un nom, sumat a que la fidelitat a les fonts multiplica les formes de manera salvatge, més el fet que els propis grups antroponímics en la pràctica no estan lliures d’indefinició). Tal sistema es feu a base de recopilar i processar les formes conegudes llavors, fa uns anys, i no s’ha modificat (tot i que ja tocaria, l’escreix documental ha aportat formes antroponímiques noves que no encaixen en cap dels ‘noms’ actualment registrats). Cal entendre doncs que els lligams entre ‘persones’ i ‘noms’ és fruit d’un càlcul, d’una aproximació computacional, no d’un veredicte d’un expert humà, com seria desitjable[1].

Fetes les advertències metodològiques necessàries, mirem que passa si fem el que dèiem i afegim els nodes dels noms documentats i els connectem a cada individu que li correspongui. D’entrada, cal entendre que ara els nodes de persones estaran sotmesos a una doble influència: la dels documents i la dels noms, que tot fa pensar que no seran precisament idèntiques. Els documents tendien a agrupar-se geogràficament, els noms, en ser emprats en contexts més amplis probablement tindran la seva pròpia disposició. És precisament això el que volem examinar, i per afavorir-ho farem que les connexions entre persones i noms siguin el doble de ‘fortes’ que les que tenen amb els documents. I per mirar de visualitzar l’informació geogràfica farem servir uns codis de colors per el nodes de documents i els de les seves connexions; concretament:

Codis de colors geogràfics (Gòtia en marró, línia costa Roine-Llobregat)

De manera que agafem tots els noms documentats com a mínim un cop, i creem el graf de totes les persones implicades i els documents on es testimonien (excloem però nodes de reis, sants i gentilicis per tenir una distribució particular que si es sumés dificultaria encara més la interpretació de les dades). El resultat és un graf amb 10.693 nodes i 18.796 connexions que aplicant el mateix mètode de disposició espacial de nodes emprat en apunts previs (ForceAtlas2 del programari gephi), dóna:

Tots els documents, persones i noms documentats en el Fons Cathalaunia l’abril del 2020.
1.036 Documents, 6.939 Persones i 2.718 Noms.
La versió SVG permet fer zoom i clicar cada node per veure el seu dossier documental.

Un graf d’allò més interessant i ben diferent del de documents i persones (es recomana fer servir les versions SVG que es proporcionen per seguir els comentaris i/o analitzar els resultats, permeten fer zoom ‘infinit’ i consultar els dossiers implicats). D’entrada, la orla de documents desconnectats que teníem allí ha desaparegut i gràcies a les connexions dels noms s’ha format un únic grup. Ara, si ens hi fixem, veurem que l’estructuració geogràfica tot i haver-se alterat respecte al graf sense noms, sí mostra una mateixa disposició general: podem veure el comtats protocatalans en la part superior en vermell, i els grups documentals de Borgonya (blau) i Alvèrnia (verd) i Llemosí (rosa) de costat en la part inferior, i en la franja central, el grup septimà (groc) i provençal (verd clar). Unes quantes consideracions globals:

 • El grup de documents relatius a al-Andalus pràcticament desapareix degut al fet que l’antroponímia que es considera en el Fons és llatina i per tant no s’intenten recollir ni processar les formes nominals aràbigues.
 • El petit grup de documents gallecs (verd fosc) es situen ben significativament en la part superior, connectats amb l’evidència protocatalana.

Si mirem el detall, veurem que hi ha una pluralitat de ‘petits’ grups d’identitats contigües a grups de noms. Es tracta de casos on el nom nomes té una única identitat associada, i un simple cop d’ull permet veure que són molts (un testimoni de fins a quin punt era gran la variabilitat antroponímica tot i estar basada en una única paraula -usualment bipartita-). És el resultat d’haver registrat per començar tots els noms documentats; ara, queda clar que no aporten informació per el que fa a la interrelació o estructura de les dades.

Si però mirem quines agrupacions es poden derivar d’aquest graf (des del punt de vista matemàtic, grups de nodes amb un grau d’interconnexió superior al dels seus veïns) podem emprar el càlcul de Modularitat (en modalitat de l’algoritme de Leiden del programari de gephi), que ens detecta 62 grups (en donem en nota els noms de cada grup[2]) però en gràfic, tenim:

62 agrupacions segons càlcul de Modularitat.
La versió SVG permet fer zoom i consultar la informació detallada.

Un graf on es pot veure que els 7 grups mes nombrosos es mouen entre 182 i 89 noms, seguits de 42 grups entre 75 i 25 noms i 13 entre 24 i 1 nom. No intentarem entrar en el detall, hi ha massa per mirar i poc a comentar sense ser expert en Filologia. Qui ho desitgi, aquí té el graf i per tant les dades a la seva disposició (en la versió SVG).

El que sí podem provar aquí, és mirar quines agrupacions més grans es detecten; pensem que tota agrupació de N nodes, té dos extrems lògics per el que fa a la detecció de grups: que cada node sigui un grup, o el grup format per tots els nodes del graf; per això usualment els algoritmes de detecció de grups contemplen un paràmetre per especificar la ‘granularitat’ desitjada. De manera que mirem que passa si amb el mateix algoritme que abans cerquem els grans grups:

Els grans grups antroponímics de la Gòtia entre els segles IX i X.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Dos grups clarament diferenciats, tot i que en realitat hi ha 25 grups (en nota donem el seu detall[3]). En el graf s’ha donat color als tres més grans (el tercer, en verd inclou 36 noms) i els 22 grups restants s’han deixat en gris (amb poc més d’un centenar de noms en total), que com es pot comprovar a penes resulten visibles en el graf global.

De nou, no mirarem de qualificar aquests grups, si algun expert en filologia altmedieval germànica s’ho vol mirar seria fantàstic. Des del punt de vista històric, aquí només sembla prudent suposar que igual estem visualitzant l’antroponímia visigoda versus la franca, o potser la separació és més geogràfica que filològica…?

Mirem de simplificar més les coses, hem vist que els noms que només es documenten en una única identitat no aporten (no poden aportar) estructura. Podem fer el graf considerant només els noms -i de retruc les seves identitats i documents relacionats- que és documentin en més d’una única identitat. Podríem fer-ho a partir de 2, i de fet, s’ha fet, però la reducció en la quantitat de dades era molt limitada, de manera que fem un salt, i refem el graf només amb informació dels noms amb 10 o més identitats documentades[4]. El resultat és un graf força més petit (3.165 nodes = 951 documents + 2.078 persones + 136 noms):

Noms documentats en 10 o més identitats amb coloració segons localització geogràfica (nodes antroponímics en blanc per millorar el contrast).
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Com es pot veure, l’estructura territorial es manté tot i considerar només 136 noms, probablement per l’alt nombre de documents on es troben. Aquí farem una excepció i sí afegirem una informació de caire filològic; consultarem: Kremer, Dieter : 1972 : “Die Germanischen Personennamen in Katalonien. Namensammlung und Etymologisches” : Estudis romànics : 14,15 per registrar el possible origen de cada nom, tot i que aquesta es limita a l’àmbit documental del territori protocatalà altmedieval a diferència del del Fons Cathalaunia que és força més ampli (lògicament, a més, mancaran els noms llatins, grecs, bíblics i llombards). El resultat, aplicant codis de colors (got=verm, germ=verd, franc=blau) i on els números indiquen la pàgina de l’obra, és:

 • Abbas(got-41) Abbo(got-41) Ada(germ-65) Adalardus(germ-66) Adalbertus(germ-66) Adalelmus(germ-67) Adalgarius(germ-66) Adrald(germ-71) Adroarius(germ-71) Agila(germ-42,47) Aio(45) Alaricus(got-52) Albaricus(94) Albarus(got-52) Altemirus(got-53) Amalricus(got-55) Amelius(got-55) Anastasius() Andreas(grec-franc-57) Argemirus(got-144) Arnaldus(got-59) Arnulfus(got-60) Asenarius() Asterius(got-63) Ataulfus(got-68) Ato(got-65) Attila(got-65) Audegarius(germ-73) Auriolus() Autberto() Baldericus(germ-78) Bellus(germ-86) Benedictus() Berart(germ-82) Berengarius(germ-82) Bernardus(franc-24) Bernus(germ-82) Berterandus(germ-84) Bertus(germ-84) Boso(germ-89) Bradila(germ-89) Centullus() Chintila(got-164) Chixilo(got-165) Daco(germ-92) Daniel() Dato(germ-91) David() Deodatus() Desiderius() Dodo(germ-94) Dominicus() Donadeus() Durabilis() Durandus() Egila(germ-44,47,51) Eimericus(got-56,germ-142) Eldebertus(germ-149) Eldefredus(got-132,germ-147) Eldemares(germ-147,156) Eldericus(germ-147,156) Eldesindus(germ-147) Eles() Elias() Eliseus() Ella(germ-42) Emmo(germ-100) Ennego() Ermemirus(got-105) Ermenaldus(got-106) Ermenegildus(got-105) Erovigius(germ-103) Eudo(germ-72) Felix() Ferreolus() Franco(germ-112) Froila(germ-113) Galindus(got-120) Gauzbertus(germ-124) Gauzfredus(germ-123) Genesius() Gerardus(franc-129) Geribertus(franc-128) Gondebertus(got-140) Gondefredus(got-139) Gotus(got-136) Ingilbertus(germ-158) Iohannes() Landeberto(germ-168) Landericus(germ-168) Leutardus() Mancio(germ-176) Martinus() Mira(got-180) Miro(got-180) Odo(germ-72) Oliba() Petrus() Radulfus(got-152) Raganfredus(got-185) Raimundus(got-186) Rainaldus(got-185) Rainulfus(got-186) Ramius(germ-188) Ratefredus() Recosindus(germ-190) Ricardus(germ-191) Riculfus() Rodeberto(got-152) Rodulfus(got-152) Rotrudes(got-153) Salomon() Servusdei() Sesenandus(got-204) Sindila(got-202) Speraindeo() Stephanus() Suniarius(got-207) Suniefredus(got-207) Teudebaldus(got-211) Teudebertus(got-211) Teudefredus(got-209) Teudericus(got-210) Teudo(got-212) Teudosius() Ugo(germ-154) Umbertus(got-157) Waltarius(got-219) Wibertus(germ-224) Wilielmus(got-225) Wimara(germ-222) Winfredus(germ-223) Wisandus(got-232) Wiscafredus() Wistrimirus(got-235) Witiza(got-236).

Deixarem al lector la tasca d’esbrinar en quines zones geogràfiques es situen cada un d’ells preferentment…

El que sí podem aportar, és el mateix càlcul de Modularitat fet abans, començant per els valors per defecte; el resultat és:

Els agrupacions per defecte de Modularitat dels 136 noms més ben documentats.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Un graf amb 34 grups; n’enumerem els noms:

 • 0 Adalardus Adalgarius Adrald Donadeus Landericus Radulfus Raganfredus Rainulfus Rodulfus Umbertus
 • 1 Abbas Abbo Eldebertus Gauzbertus Gerardus
 • 2 Eldefredus Elias Ennego Erovigius Recosindus Servusdei Suniarius
 • 3 Bradila Eldesindus Mira Miro Suniefredus Winfredus
 • 4 Argemirus Chintila Durabilis Egila Ella Ermenaldus Ermenegildus Ferreolus Froila Ramius Sesenandus
 • 5 Adalbertus Autberto Gauzfredus Gotus Leutardus Rodeberto Rotrudes
 • 6 Bellus Bertus Wimara Wisandus
 • 7 Deodatus Dodo Eimericus Rainaldus Teudo
 • 8 Altemirus Asenarius Asterius Galindus Salomon
 • 9 Albarus Daco Oliba Wiscafredus Wistrimirus
 • 10 Berart Berengarius Bernardus Raimundus
 • 11 Anastasius Geribertus Wibertus
 • 12 Auriolus Baldericus Centullus Mancio Witiza
 • 13 Audegarius Iohannes Landeberto
 • 14 Attila Dato Eudo Felix
 • 15 Adalelmus Teudebertus
 • 16 Ataulfus Eldericus Ingilbertus Teudosius
 • 17 Ermemirus Riculfus Teudericus
 • 18 Alaricus Amelius Andreas Boso
 • 19 Aio Amalricus Ato Emmo
 • 20 Albaricus Bernus Ratefredus Waltarius
 • 21 Chixilo Daniel Speraindeo
 • 22 Arnaldus Genesius Ugo
 • 23 Ada David Desiderius
 • 24 Dominicus Odo
 • 25 Agila Durandus Teudefredus
 • 26 Adroarius Eldemares Eles Eliseus
 • 27 Berterandus Franco Sindila
 • 28 Arnulfus Gondebertus Teudebaldus
 • 29 Stephanus
 • 30 Benedictus Ricardus
 • 31 Gondefredus Martinus
 • 32 Petrus
 • 33 Wilielmus

De nou, tenim que deixar al lector l’anàlisi d’aquestes dades, però per tancar, podem encara tornar a calcular la partició menor de grups segons Modularitat com hem fet també abans:

Els tres grups majors dels 136 noms més documentats.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Una partició que ens deixa amb només tres grups:

 • 0 Adroarius Agila Alaricus Albarus Altemirus Anastasius Argemirus Asenarius Ataulfus Attila Audegarius Auriolus Baldericus Bellus Bertus Bradila Centullus Chintila Chixilo Daco Daniel Dato Deodatus Desiderius Dominicus Durabilis Durandus Egila Eldefredus Eldemares Eldericus Eldesindus Eles Elias Eliseus Ella Ennego Ermemirus Ermenaldus Ermenegildus Erovigius Eudo Felix Ferreolus Franco Froila Galindus Gondefredus Mancio Mira Miro Oliba Petrus Ramius Recosindus Riculfus Salomon Servusdei Sesenandus Sindila Speraindeo Suniarius Suniefredus Teudefredus Teudericus Teudosius Wimara Winfredus Wisandus Wiscafredus Wistrimirus Witiza
 • 1 Abbas Abbo Ada Adalardus Adalbertus Adalelmus Adalgarius Adrald Aio Albaricus Amalricus Amelius Andreas Arnaldus Arnulfus Asterius Ato Autberto Benedictus Berart Berengarius Bernardus Bernus Berterandus Boso David Dodo Donadeus Eimericus Eldebertus Emmo Gauzbertus Gauzfredus Genesius Gerardus Geribertus Gondebertus Gotus Ingilbertus Landeberto Landericus Leutardus Martinus Odo Radulfus Raganfredus Raimundus Rainaldus Rainulfus Ratefredus Ricardus Rodeberto Rodulfus Rotrudes Stephanus Teudebaldus Teudebertus Teudo Ugo Umbertus Waltarius Wibertus Wilielmus
 • 2 Iohannes

 

En aquest punt es volia acabar aquest apunt, però la Curiositat no estava contenta…

 

La pregunta original implícita en començar aquestes proves era: l’antroponímia altmedieval de la Gòtia entre els segles IX-X seguia una distribució geogràfica? El sentit comú així ho faria creure, però si es mira en detall l’evidència, no sembla pas tan clar, de manera que potser el punt estaria en: fins a quin punt l’antroponímia era diferent segons els territoris?

I el que hem vist fins aquí aporta les dades conegudes, però no dibuixa una resposta evident…

Fins ara s’ha fet servir un esquema triàdic, a partir de Documents, Persones i Noms (basat en la realitat, unes persones que tenien uns noms van realitzar els documents), però els perfils individuals que emprem com a ‘Persones’, en realitat és un conjunt inherentment especulatiu, tota vegada que la pèrdua d’informació fa que qualsevol agrupació d’esments documentals en ‘individus’ (o sigui, en dossiers individuals) tingui un marge d’error inevitable (la metodologia aplicada en el Fons Cathalaunia mira que sigui el mínim possible, però aquest mínim hi és i no es petit – pensis per exemple, en els casos de signatures amb noms molt habituals -). De manera que perquè no mirem d’eliminar-los?

Documents-Noms

Podem considerar que per el que ens interessa aquí, cada document és un ‘sac de noms’ (un concepte molt emprat es classificació estadística de texts), un conjunt d’antropònims, res més. Com que per cada individu tenim el seu nom (o noms), podem convertir la llista d’individus de cada document en una llista de noms diferents (eliminem de moment les repeticions si n’hi han). Fet així, té un petit problema en els casos de gent amb més d’un nom, ja que els aplicarà tots ells a cada document on consti l’individu, i és possible que en algun d’ells només hi figurés amb un dels seus noms; amb tot, en ser un percentatge molt petit, es considera que el nivell de soroll afegit serà molt petit (a unes dades de per se molt sorolloses).

Aplicat el mètode, i seguint les mateixes convencions que fins ara, el resultat és un graf amb 3.754 nodes i 13.872 connexions:

1.036 Documents i 2718 Noms
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Una joia! D’entrada, es pot apreciar que l’estructuració territorial es manté gairebé intacte (només -ben significativament- es difumina el grup del regne franc) tot i no haver emprat cap mena de dada geogràfica. Abans, era resultat dels perfils documentals dels individus, ara és evident que es desprèn també dels seus noms. De manera que ja tenim una resposta a la pregunta inicial:

 

Sí es possible evidenciar quantitativament diferències geogràfiques en les distribucions antroponímiques altmedievals.

 

I si volem, podem aplicar com abans el càlcul de Modularitat per veure quins grups es detecten (amb els paràmetres per defecte, i recordant que en aquest càlcul el color indica grup, no localització geogràfica), el resultat és:

20 grups de Documents i Antropònims segons Modularitat.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Deixarem al lector l’entreteniment de mirar quins noms i documents formen cada grup. Ara, si ens hi fixem, veurem que una mica per tot arreu apareixen grups de noms aïllats. Es tracta de noms que només es registren en un únic document, i a semblança dels casos anteriors, no aporten -no poden aportar- informació sobre l’estructura. Podríem eliminar-los i mirar com queda, però posats a fer, podem anar més enllà, i d’igual manera que abans hem calculat el conjunt derivat de noms documentats en un mínim de 10 individus, ara podem fer el mateix i calcular el conjunt derivat dels noms que per exemple apareixen en 5 o més documents; el resultat, és un graf amb 748 noms i 1.025 documents:

Noms en 5 o més documents.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

Com es pot veure, es manté l’estructuració geogràfica del graf global, i per millorar la visualització s’ha fet que la mida dels nodes representi en seu grau de Centralitat, que indica indirectament la seva interconnexió.

També podem calcular els grups segons Modularitat (igualment amb paràmetres per defecte, com abans), que ens dóna una partició en només 10 grups:

Els grups d’antropònims en 10 o més documents segons Modularitat.
La versió SVG permet fer zoom i consultar les dades.

En llistem els noms i les localitzacions dels documents de cada grup:

 • 0=140 Noms: Adalamirus, Adolina, Agapius, Agualdus, Aigo, Alaricus, Albarus, Andegario, Anna, Anno, Ansemirus, Antigisus, Antonius, Arane, Asenarius, Astaldius, Asteldes, Astovaldus, Audegarius, Audelinus, Auriolus, Autarius, Babricus, Baio, Balasco, Balascuti, Baldericus, Baldus, Beiro, Belarcho, Bellus, Bertus, Blandericus, Bonefilius, Bonus, Centullus, Chintila, Codericus, Dignus, Dominicus, Donatus, Dulcidius, Durabilis, Durandus, Elda, Eldegotus, Eldemares, Eles, Elmon, Emilius, Emmo, Enno, Ermenaldus, Ermengodo, Ermenisclus, Eudo, Fachilo, Fedantius, Felus, Feriza, Ferrutius, Floresindus, Fredarius, Frodila, Froila, Froja, Frugellus, Fruisindus, Garsia, Geiroardus, Gentiles, Godemirus, Goldericus, Goltredus, Gomesindus, Gondefredus, Gundisalvus, Honoratus, Ibellus, Igilga, Itori, Langobardus, Leudegarda, Malanaicus, Margaritus, Matrona, Mirabilius, Nantigisus, Nantulfus, Orilio, Oriulfus, Petrasius, Petronius, Petrus, Placianus, Placidio, Pontius, Rachel, Rainardus, Rainovardo, Ramius, Ranesindus, Ranilo, Recosindus, Richila, Salama, Salomon, Samuel, Sanila, Sara, Sarracinus, Senta, Senterus, Sesenandus, Sesuldus, Sindila, Sovatus, Suniegildus, Sunieredus, Sunila, Suniulfus, Teudemirus, Teudericus, Teudesindus, Teudisclus, Trasemirus, Trasibadonis, Trasovadus, Trasovarius, Tulecas, Usila, Verona, Wadamirus, Walafonsus, Wilies, Wilimirus, Wimara, Wisandus, Witiza, Wulfinus.
  Amb 166 documents:  137(~83%) protocatalans, 12(~7%) septimans, 5(~3%) borgonyons, 4(2~%) gallegs, 4(2~%) gots, 2+1+1(~3%) indefinits, provençalstolosans.
 • 1=112 Noms: Abbas, Abbo, Acmaro, Adalaricus, Adalbertus, Adalfredus, Adalinus, Adebertus, Ademare, Adrald, Adreverto, Aetoni, Aimari, Airado, Airaldus, Airoardus, Aito, Aldebertus, Alfredus, Amalricus, Arebertus, Argefredus, Arlabaldus, Arlaldi, Arlando, Arlulfum, Arnaldus, Asteraldo, Asterius, Astorgii, Astro, Ato, Audericus, Ayroardum, Benedictus, Bernardus, Berterandus, Betone, Bigo, Blade, Bladingo, Blandus, Castelles, Christianus, Claudius, Constantinus, Cunaberti, Deusdedit, Eigofredus, Eldebertus, Eldefredus, Eldegarda, Eralius, Eribaldus, Eribertus, Erleno, Erlolfo, Ermenardus, Ermengardis, Ermengaudus, Frotarius, Fructuarius, Garibaldus, Gauscelino, Gauzbertus, Genesius, Gerardus, Gerbardus, Gerbern, Gerboldi, Godefredus, Goderandus, Guardardus, Gudalfredus, Guidburgis, Hictor, Ingilberga, Ingilfredus, Isimbardus, Leutarius, Magnus, Natalem, Nectardi, Nitardus, Odalricus, Odo, Oldricus, Ostraldi, Rado, Ragamberto, Raganardus, Rainfardi, Rainodus, Rainus, Remigio, Rigoaldo, Rolan, Segovinus, Sigirado, Siguino, Suficio, Udelradus, Ugubertus, Umbertus, Vitalda, Walfridus, Wandalmare, Wibertus, Wilabertus, Wilielmus, Witardus, Witaredus.
  Amb 174 documents: 102(~59%) alvernesos, 15/(~9%) provençals, 15(~9%) septimans, 11(~6%) llemosins, 10(~5%) protocatalans,  8(~4%) borgonyons, 6(~3%) francesos, 2+2+2+1(~5%) entre tolosans, italians, indefinits i gots.
 • 2=114 Noms: Adala, Adalgane, Adaluf, Adanagildus, Addane, Adela, Adelius, Adrianus, Adroarius, Almandar, Altemirus, Althemius, Andericus, Andilu, Ango, Animius, Archibaldo, Arcibadus, Argovadus, Ariulfus, Ascaricus, Ascarius, Ataulfus, Attila, Audinus, Autatus, Baldovigus, Borrellus, Bradila, Bulgara, Cesarius, Daco, Daniel, Deginus, Desideratus, Eldalecus, Eldemirus, Eldesindus, Elias, Ella, Ennego, Ermenegildus, Ermesindus, Erovigius, Fafila, Ferrocinctus, Freilo, Fricco, Gairimundus, Gamiro, Gardila, Garsindis, Geresendo, Godario, Godemarus, Gogo, Gomarius, Gondemarus, Guago, Guizono, Heofredius, Hoina, Honestus, Idelcherus, Iscarius, Leopardus, Letus, Leuvila, Libanus, Manla, Manuel, Mauregatus, Mira, Miro, Odila, Oliba, Opila, Paternus, Quierica, Quiricus, Raculfi, Radulfus, Recaredus, Rodulfus, Rovocandus, Samson, Savaricus, Senior, Senteldes, Speraindeo, Suniarius, Suniefredus, Susanna, Teudarius, Teudefredus, Tructarius, Udovigo, Vivifredus, Vulfredus, Wadamarus, Walamiro, Widinildis, Wifredus, Wigila, Wigio, Wigo, Winedeo, Winfredus, Winidildes, Wiscafredus, Wisimiro, Wisindus, Wistrimirus, Witimirus.
  Amb 160 documents: 141(~88%) protocatalans, 10(~6%) tolosans, 3(~2%) alvernesos, 2+2+2(~4%) andalusins, francesos i llemosins.
 • 3=89 Noms: Acberti, Adalardus, Adalgarda, Adalgarius, Adalgaudo, Adalrado, Adericus, Adonis, Adravaldo, Afinardus, Agano, Agembert, Aguanus, Aikardus, Aio, Alam, Alienardus, Allo, Amalbertus, Amardus, Amblardus, Anderaldus, Andrado, Ansegarius, Anselmus, Ardemannus, Ardradi, Auritius, Ava, Bavo, Bernois, Bertaldo, Berteramnus, Bodonem, Calla, Cononi, Donadeus, Dotimius, Eberaldus, Eldebaldus, Eldegario, Eldegissus, Eldevisus, Eldoardus, Eldulf, Emenus, Ermembertus, Ermenricus, Eudricus, Everardus, Folcerandus, Franco, Fulqualdus, Garnaldi, Garulfus, Gauzfredus, Geriberga, Ginaberto, Godinus, Gualone, Ingelarii, Isnardus, Ivo, Landeberto, Landericus, Letoldus, Leudbald, Leutardus, Leutefredo, Lido, Madalbertus, Matefredo, Ragambaldo, Ragemberga, Rainulfus, Randulfus, Ratbodi, Rodeberto, Rodegarius, Sievert, Stabiles, Stephanus, Teotgrimi, Unaldo, Ursio, Vualdoni, Vulo, Waldus, Wicardus.
  Amb 113 documents: 48(~43%) borgonyons, 28(~25%) llemosins, 15(~13%) francesos, 7 (~6%) provençals, 5(~4%) alvernesos, 5(~4%) gots i 2+2+1(~5%) septimans, italians i tolosans.
 • 4=95 Noms: Adaldo, Adoirus, Adovarius, Agilardo, Aiglaus, Albaricus, Albo, Andreas, Anidus, Ansebertus, Ansemundus, Anserius, Ansoaldo, Ardo, Aria, Arigus, Autberto, Bardina, Barnaldus, Basinus, Beraldus, Berart, Berengarius, Bernal, Bernarius, Bernuiso, Blidekarius, Bonushomo, Christoforus, Costabiles, Dagobertus, David, Deidonus, Deodatus, Dodo, Eimericus, Einardus, Eldebrandus, Elderedus, Eldinonis, Ermengarius, Euraldo, Fredulus, Gelus, Gondebertus, Gontardus, Gontarius, Gotalio, Gotestiva, Gotus, Gregorius, Grimaldus, Helenus, Ingilbertus, Ingobertus, Isimbertus, Itarius, Josue, Landefredo, Leotgerio, Leudegarius, Leutericus, Lilia, Mainbodo, Maindo, Martinus, Milo, Morenus, Obtatus, Otber, Oter, Otranni, Radebertus, Raimboldi, Rainaldus, Ramnalt, Ranal, Ratefredus, Ricardus, Ricarius, Rodebaldo, Rotarius, Rotmarus, Rotrudes, Sigofredus, Teobodo, Teotbolt, Teudebaldus, Teuderedus, Teudo, Teutelmo, Tota, Warnardo, Warnerus, Wilafredus.
  Amb 75 documents: 27(~36%)borgonyons, 12(~16%) septimans, 10(~14%) protocatalans, 10(~14%) francesos, 9(~12%)provençals, 4(~5%) alvernesos, i 1+1(~3%) tolosans i italians.
 • 5=49 Noms: Adalaldo, Adardo, Adelmaro, Agelbertus, Agila, Agnes, Aguius, Aiberto, Aimer, Alchario, Amelius, Arnustus, Askerici, Audesindus, Ausindus, Autardo, Dida, Ebo, Ebulus, Ellega, Endalecus, Erifonsus, Ermemirus, Falco, Folconem, Formosa, Frodo, Georgius, Geribertus, Guilierandus, Julia, Mancio, Marinus, Paulus, Raimundus, Riculfus, Sanctius, Sanctus, Sapurellus, Scluva, Sela, Servusdei, Sigebodus, Silvio, Teudardus, Teudulfus, Truanni, Waltarius, Warinus.
  Amb 97 documents: 25(~26%) protocatalans, 21(~22%) gots, 20(~21%) septimans, 15(~15%) francesos, 4(~4%) borgonyons, 3(~3%) alvernesos, 3(~3%) italians, 2(~2%) provençals i 1+1+1+1(~3%) indefinits, andalusins, llemosins, gallegs.
 • 6=78 Noms: Absalon, Actus, Ada, Aderofredo, Agimiro, Ansila, Ansulfus, Argemirus, Argemundus, Artemirus, Atovino, Atsoni, Audevagrus, Avido, Baldefredus, Baldemares, Bera, Chixilo, Comparatus, Dala, Deila, Desiderius, Elarius, Eldevinus, Ermenfredus, Eurio, Felix, Ferreolus, Floridius, Floterio, Galindus, Geldericus, Iohannes, Jorio, Leo, Leutbertus, Leuva, Levantus, Levo, Lupus, Madarus, Madaxus, Marellus, Maria, Mascarellus, Mascaro, Maurellus, Maurezellus, Nifridius, Perlexus, Pipinus, Primus, Prolexio, Reparatus, Revellus, Romanus, Romeus, Sarulfo, Seder, Segarius, Senderedus, Signulfus, Suniuldus, Taurellus, Teudalecus, Tortorellus, Trasericus, Tructelde, Tructulfus, Undila, Undisclus, Valado, Venerellus, Viaricus, Waldemarus, Wiliemundus, Wilio, Willisclus.
  Amb 59 documents: 39(~66%) protocatalans, 5(~8%) francesos, 5(~8%) septimans, 4(~ 7%) italians, 3(~6%) indefinits i 2+1(~5%) alvernesos i gots.
 • 7=30 Noms: Adalbaldus, Adalelmus, Adalgisa, Alexander, Almoinus, Amic, Arnulfus, Baro, Belaro, Bernainum, Bernoinus, Bernus, Elia, Gauzlenus, Goslini, Isaac, Jeronimus, Manasses, Odolardus, Raganfredus, Rodestagnus, Teudebertus, Teudosius, Ugo, Unifredus, Vitoni, Voigo, Vuirnerius, Wido, Zacharias.
  Amb 87 documents: 41(~48%) provençals, 11(~13%) francesos, 9(~10%) borgonyons, 9(~10%) italians, 6(~8%) protocatalans, 4(~4%) gots, 4(~4%) septimans i 2+1(~3%) andalusins i alvernesos.
 • 8=22 Noms: Abila, Adefonsus, Anastasius, Ansalon, Auresindus, Bonifacius, Cardellus, Dadilde, Dato, Deodonatus, Dutila, Egila, Eletus, Eliseus, Emboladus, Laurentius, Levegildus, Protasius, Redemptus, Sesegotus, Tatila, Teudila.
  Amb 44 documents: 38(~86%) protocatalans, 3(~7%) borgonyons i 1+1+1(~7%) gots, provençals i gallegs.
 • 9=19 Noms: Ademirus, Agerandus, Algerandus, Argila, Bancius, Boso, Eldericus, Elesia, Elsia, Ermoario, Faraldo, Florencius, Fredelaicus, Fredericus, Fulcherium, Gaudius, Maurenco, Speciosum, Wisila.
  Amb 23 documents: 16(~70%) protocatalans i 2+2+1+1(~30%) provençals, septimans, borgonyons i francesos.

El predomini de la documentació protocatalana en el conjunt estudiat és evident; dels 10 grups detectats, forma la part majoritària de 6 d’ells (grups 0, 2, 5, 6, 8 i 9). Segueixen de lluny els documents de Borgonya (grups 3, 4), d’Alvenia (grup 1) i de Provença (grup 7). Cap agrupació és geogràficament unitària, però dels grups protocatalans 5 superen els dos terços del total (grups 0, 2, 6, 8, 9).

Resulta més que interessant esbrinar què expliquen aquestes agrupacions de Noms i Documents, com també altres detalls del graf resultant (un exemple: es pot observar en la periferia del graf uns grups aïllats de documents que resulten ben cridaners, un d’ells al nordest-est format per els escuets regests de compres de l’abadessa Emma: D00110, D00127, D00190, D00248, D00249, D00270, D00294, D00295, D00296, D00297,  D00318, D00319, D00320, D00322, D00352, D00353). Amb tot, aquest apunt ja és prou llarg, la informacio està servida i qui ho vulgui pot mirar de treure’n l’entrellat més enllà d’aquesta primera presentació.

 

Coda

I fins aquí aquesta mirada encuriosida sobre l’evidència antroponímica de la Gòtia a cavall dels segles IX-X. Cal recordar que això només és una foto puntual, si ampliessim el registre segur que la imatge canviaria, el mateix, si varièssim la finestra temporal. De fet, sembla perfectament factible pensar en analitzar l’evolució al llarg del temps dels modismes antroponímics. Els exemples i la metodologia aquí explicada mostren que es possible fer-ho a partir de mètodes estrictament quantitatius, fet que fa encara més evident la necesitat d’interpertar-los des del prisma de la Filologia, per poder captar-ne les seves implicacions reals.

Com es deia al començar: els comentaris dels experts en filologia altmedieval, seran més que ben vinguts…!

 

Notes

 • [1] Es pot consultar en línia, cada un dels centenars de noms que es mostren en aquest apunt afegint-lo a l’adreça: https://cathalaunia.org/Noms/ com per exemple: https://cathalaunia.org/Noms/Adalborno .
 • [2] Els grups d’Antropònims segons Modularitat, de més a menys nombrosos.
  0 Adalborno Adalmandus Adreberga Aegin Agaricus Agricole Alafredus Alam Alicus Amberti Ansegnerius Aquitini Ardemannus Arhenal Aria Arlabaldus Arlulfum Astorgii Astrilde Audericus Avitvaldi Belegri Belegrinus Belinardus Belingrimo Berart Berigardi Bernardus Bernois Bernuiso Bernus Bodonem Caseum Christoforus Claudius Claugius Cononi Cunctus Doclano Doctrada Dodolannus Donnoleno Ductridi Edrale Ehardi Eimericus Eldigerii Elengerio Elviga Enar Engalmodis Eodoberto Ermengardis Ernerii Estimoni Euraldo Euvalt Fedoni Ferrini Feudrigi Folcerandus Franna Fraxinodo Fredenando Fulqualdus Fusradae Garibaldus Gauscelino Gerbardus Gerboldi Gerburgis Gerliconis Giburge Gladillo Gladiri Glatil Gocerandus Gontardus Grimmonis Gronia Guadone Guardardus Guardus Guergano Guichardi Guidburgis Guineman Gulfaldi Gunam Harimbol Heylberti Hidelberti Igerrico Ildira Ingalardi Ingalbi Ingilberga Ingilfredus Iordanus Isemberga Isimbardus Isingarda Ismidonis Isnardus Ivo Jobieno Jofredi Josper Juvianae Karadena Landa Leideradus Leinardo Leoteno Leotgerio Leotterio Letoldus Lido Lilia Lucretia Maius Maluinus Mazerago Nectardi Nizezus Ocbertum Odalricus Odulfi Quelto Racecco Ragasendani Raimberti Raimboldi Ramco Ramnalt Ranal Rigoaldo Rinesteo Rodoardus Romulfi Rorguo Seibert Senderadus Serdi Siemaro Sievert Sievoldi Teabrandus Teobodo Teotbolt Teudeberga Trihildis Tullonis Ugubertus Umgrimi Ungrimaldi Usogilo Vinianus Vitalda Vivianus Volusiana Waburgis Wicardus Wilielmus Wirnardus Wiso
  1 Adanagildus Adegilde Aderando Adolina Adresinda Adroarius Agadia Agalani Alodia Amantius Anderaldus Anderga Andorosa Anseleva Arane Arcedonia Archinaldo Argeleva Argesindo Ariontes Artrudes Arvidio Astaldius Asteldes Astovaldus Atronerus Audelinus Auria Bagi Bagilo Baldegoncia Balderedus Baldia Baselissa Belesario Bellullus Benefacta Berga Bertesinda Bonaldus Boneldes Bonentio Bonesindus Bonidi Cardosus Centurius Ceria Choniemirus Clarildes Codericus Colomirus Cosla Cristina Dacofredo Dacteldes Decorosa Dodardo Domnellus Egibertus Egila Egovara Eichelmo Einofredo Eldeberga Elderando Eldesindus Elegantia Elidia Emetera Eminilde Emiterius Engoligo Engomiro Engontes Engovara Erifonsus Ermilo Ermovigia Eschenildes Exibius Ferminus Filimera Flamola Francholinus Fredoino Frodila Froila Gamo Geldefredus Gemula Gerontius Gisclamundus Gisclaricus Glavilo Godefortes Godevir Goma Gomesindus Gometrudes Gontelevo Gontemirus Graciosus Grima Grimoveno Grossa Gudalberga Gudrigildus Guilguimare Gutrildes Igilga Ingilmare Isiderus Iuvenales Levegodo Libas Licia Lunesindus Lusanno Malogaster Margaritus Matildes Mellida Minuara Nantario Nantulfus Narbona Nevolendus Noveno Olefria Palomba Peternella Petitus Pinobs Placianus Placidio Plancarius Radegondes Razel Richerana Richinildi Rodegontes Romildis Sabbatello Safira Salamera Sarulfo Saxio Scluunius Sedame Sendovadus Sendroinda Sentulinde Sereno Sesevira Signulfus Singiberga Sivischer Spanila Stegontia Stregoto Suniulfus Teudisclus Tortora Trasericus Tructa Trusca Turtuino Ugnane Ulina Unandus Vedalina Venerando Vetelina Viario Virgilius Virucia Vitalis Wigila Wilies Wilimirus Wisaleigus Wisiberga
  2 Acmaro Adalardus Adalaricus Adalberga Adalgarius Adalgud Adebertus Adravaldo Adreverto Afinardus Agano Agembert Aguanus Aguiramnus Aikardus Aimari Aimemnonis Aiuda Albrandus Aldario Aldebertus Alderamnus Aledrannus Alienardus Alimburgis Alpais Alrado Amardus Amblardus Archamaro Archibaldo Arlanni Atgofredus Augarni Augbertus Auritius Austenno Avido Avierio Berlondi Berniconi Bertaidis Bertelaicus Berteramnus Calstoni Celsus Clauberno Cunaberti Decaradi Detharadus Domefredus Donadeus Dotimius Dragonis Drogterigus Eberaldus Egesius Eldebaldus Eldegario Eldoardus Emenus Engelramus Eribaldus Ermembertus Ermengaudus Ermenricus Esau Ettor Everardus Floraldus Foletrudis Foltrut Fraudini Frotarius Galmandi Garbenus Garnaldi Garulfus Garvino Gauzbertus Ginaberto Godefredus Golofredus Guisulo Hectone Hersandus Hicmaro Ingelarii Ingilsinda Jonas Jonatan Lafini Langobertus Mainaldi Maingaudi Matefredo Momulino Munifredus Odofredo Osberto Paradisi Qualtadi Radberga Radulfus Raganfredus Ragemberga Rainarii Rangberga Ratbodi Ratefredus Remedius Remfredus Remgrunus Rodtainno Rodulfus Roricus Sagfredo Satraldo Semiarius Severedo Sicardus Silinus Tarsila Trotrandi Vonis Zaucebert
  3 Abetori Abrona Addubi Adelfius Aderofredo Adovacus Ala Aladeredus Albegontes Altemirus Althemius Amatus Andericus Angela Anianus Animisus Animius Ansebado Ansulfus Arabi Arannisdus Arbalfo Arcibadus Argovadus Armentarius Armeteo Ascaricus Autatus Autinello Aviannus Axione Badagarius Baldefredus Baldovigus Baro Bassulino Bera Bertamunco Bisio Blademundus Bonisius Bonsulfus Castus Celestio Crexencius Crispio Dala Danimirus Deila Delherus Dignus Disclus Domarico Dotario Edeldricus Einolio Eldemirus Eldenardo Eldevinus Eldugo Elias Emboladus Eneas Estermenio Eugnemiro Eurio Exirius Fafila Fesilane Flavius Floterio Flunidius Fredarius Fructuosus Germanus Gontevado Grifo Guiscardo Handoldus Hoina Ibirus Icarius Ilduiro Inibertus Inila Itazio Jorio Justinianus Leopardus Letitilde Leutbertus Levantus Levo Lubercanus Lugelane Lupus Madarus Madaxus Madobla Malanaicus Managiso Marabuncia Marginala Mascarellus Moderata Molestus Nitardus Nordaldo Onoricus Orila Osmidone Pacificus Paguasdo Perlexus Prolexio Provecto Quadrato Quirino Quisinio Quitirandus Raumiro Reparatus Rodericus Romeus Sabbatus Salgiso Savegildus Scluva Seder Segemundo Senderedus Sfreericus Sineco Solacius Sovatus Spanonna Suacino Suniardus Tassius Teudalecus Teudarius Teulardus Teulrandus Tinello Tobias Todegillus Todori Tortorellus Trasibadonis Trasildi Trasovadus Trasovarius Tructimari Tructulfus Undila Unias Untinello Urbanus Valado Viaricus Vixildo Volveradus Walardo Wantildes Wiliemundus Wilsedus Witesindus Wiuldus
  4 Abellonius Adalecosso Adaluf Aigarnus Alamannus Aliarius Almandar Amunna Ardegarius Artemius Arvendus Auzilo Aygmodus Baldus Beckari Bellellus Bellus Blorago Borrellus Breutarius Clarencius Cosculina Dareldes Donumdei Eamium Edifredus Eldalecus Eldasecus Emilius Engoricus Ermesindus Fastila Flodeberga Fortunio Freilo Fricco Frodlaigus Gamiro Geldericus Godario Godemarus Godemirus Gomarius Gondemarus Gunricus Heofredius Iaurs Ibellus Idelchecus Levangus Maurelinus Mira Miro Mollidus Nectar Nina Notherio Notus Pergarifredus Plantadus Pulcresindus Quierica Quiricus Raculfi Randemirus Richila Rovocandus Ruvigus Salonio Sarracinus Scribonius Sentefredus Sentulfo Sesemundus Suniefredus Sunieredus Susanna Trasegoncia Vivifredus Vulfredus Wadamarus Wadamirus Walamiro Walaricus Widinildis Wifredus Winedeo Winfredus Winidildes Wisindus Yrasigus
  5 Adalanco Adalordum Adalulsum Adardo Agelbertus Agilardo Agiulpho Agnes Aguius Aiberto Ailionum Aiquinus Alardo Alignano Allenare Amelius Ansuleto Antenerus Antigisus Arnustus Artaldo Asahel Askerici Autardo Autarius Baldulfus Bulgara Daciano Dacolina Durandus Ebulus Eleloyn Ena Endalecus Eudricus Falco Formosa Frederunae Frodo Gerbern Geribertus Gicahoto Golgisclus Guinado Guizono Hindguliva Hories Idelcherus Igmari Isamberdum Iscarius Joncatas Leuttoldi Maclarius Majolo Maldomari Muza Nantigisus Oriateus Pantaleo Paulus Prunetus Rainardus Rainovardo Reutiagus Riculfus Rodestagnus Salustius Sanna Sasila Secundi Sela Sendovinus Seraldus Sergius Servusdei Sigebodus Silvio Sisisclus Sulinus Teudardus Tivurcius Tolgaredus Torquato Truanni Udovigo Vindemius Vivas Viverandus Wafarius Wibertus Wigio Willisclus Wulfinus
  6 Acar Adaldran Agendano Amendo Anidus Ansedeo Anselar Anselardus Ansericus Anserius Ansoaldo Arigus Autberto Aymun Basinus Bernenalis Besnodis Blismodo Doiane Drotberto Durit Elmaro Elmon Emmeldis Endaldus Engelgerio Engelteo Epleno Ermandrao Ermengarius Ermenus Eurear Fareriorum Folcaricus Folkarius Gairolus Genore Gisbaldus Gotalio Gotestiva Gutiselo Helenus Landefredo Leudbald Luciae Mainbodo Maindo Maiolus Manibertus Maymbodus Molotdo Morenus Nilo Obtatus Octarius Osenono Otber Otbergia Otelano Otelia Otelrane Oter Otoldric Proado Pura Rachenoldo Radebertus Raemman Raemmondo Ragenario Ragnoar Rairan Randene Rannufi Regotsal Riefredo Rodeberto Rotel Rotsindane Sendeleni Seudolde Teoldus Teotgunteldis Teutbran Teutelmo Trudegardis Utulberto Utulgar Warnebertus
  7 Adalelmus Aganifredo Airoardus Alarando Alexander Altasia Amina Ansigis Arestagnus Ario Armodus Ateo Auna Ayroardum Belaro Benevento Beremundus Bernainum Bernarius Bernoinus Bertarius Bertasia Blitbodus Brando Brantilo Costanco Dardus Drogo Einardus Fredeberto Garleu Geiroinus Gipperio Gislamare Gotolinde Huboldo Ingelbodus Ingelboto Isaac Madalgaudas Magnus Margano Miati Natam Odolardus Otgrimmo Otranni Radvico Randincus Remegarius Remestagno Ricmodus Samson Seiroardus Teudebertus Teulennis Teuvinno Udelradus Udulgiso Viarino Voigo Vuanengus Vucasis Vuirnerius Warimaldus Warnardo Warnerus
  8 Adam Alaricus Amnulfo Anastasius Andedato Anesteo Apollonio Arnefredus Audinus Ayloara Berengarius Cotilo Dagobertus Ebraum Elarius Eldetrude Eldiernus Fulcherium Gantelmo Gaudiosus Gausaldo Gauzberga Gebricus Gomaricus Gonterando Gosuel Gregorius Guaiodo Guntalex Ingiramnus Josue Leutericus Marthoaldus Mater Milo Moapalius Moronta Munio Nistaldo Odila Patrulini Pontius Rachel Ragambaldo Raimbaldus Raimundus Rainulfus Richelmus Roderadi Romellus Rosteduno Rotius Rotrudes Sesbado Teotmanno Teudemandus Troctaldus Udalardus Victor Vineolascum Volballo Waldranno
  9 Agimiro Amor Argemundus Artemirus Astrasius Aucebertus Basillius Borracio Castelles Chagiano Chomitales Comparatus Donatus Egihud Eldefredus Endrovendus Erovigius Ervedeus Eulalia Evarus Exchirio Fachilo Genarus Gentiles Geragus Godescalcus Gondio Gontarius Gontivigius Gutisclus Hammor Iaquintus Incudom Ireni Ismael Iuda Jovesindus Kaiam Leomiro Leuva Lucridia Manesindus Mascardinus Mascaro Milanus Miranda Motion Nantelmus Nantilde Olurio Presido Pressius Primus Quiria Recesvindus Recosindus Rofilo Rofredus Rova Sacxela Sandovaldus Savilde Savinus Segarius Senebredo Sesebertus Sisiricus Spandarius Veniari Vincemalus Vivolone Waldramirus Widerllo Wintila Witisclus
  10 Adalgrimo Adrald Airaldus Akapito Aldo Allingardis Archiberto Ardingus Aregaudus Arlaldi Arrandi Asteraldo Astro Avierna Bartardo Belmontes Benedictus Bertelmus Betone Bigo Deusdedit Didimo Elravus Eralius Eramnone Gairao Geiroardus Gerardus Gibbo Goderandus Gontredus Grimaldus Herloardus Hictor Ingilradus Isalgaro Itori Lantelmo Magnefredus Niguario Niwarius Novario Ostraldi Rabboldum Ragamberto Rainodus Rainus Ramnus Segovinus Seguinus Sigerio Siginus Siguino Widbalds
  11 Abicellus Adaleu Adericus Aiulfo Ali Alovetti Altoveris Altroverii Ambaxari Ameton Arnebertus Arreco Artovadoni Auriolus Babricus Baldericus Betericus Blandericus Campins Canissius Centullus Egiaeri Enaredus Ermengodo Fatebonus Fihitropii Froja Galimiro Garsandus Geldemirus Gondeberga Gornestridia Indroindo Kabdeli Leudegarda Leutefredo Ludinia Machoni Merengo Milicas Mirabilius Miravallo Morenho Nallane Novacano Olirbius Orilio Oriulfus Quintus Sarzon Sesegotus Sidonio Similane Terirenciani Tulecas Usila Wasconius Wisamundus Witiza
  12 Adalrado Adlactancius Agudello Alramus Argemirus Arias Ascatius Basso Brandario Didacus Doebertus Dulcidius Ellega Enricus Ermenegildus Ermovila Erus Ferrutius Franco Frauberto Fredulfus Garsia Gumaedus Gundisalvus Iohamirus Ittilla Jacob Lucidus Maurus Menkuti Naustus Ordonii Ornatus Orosius Pelagius Possedonius Proculus Prologus Recaredus Rodesindus Rupianus Sanbardus Senaldo Sendinae Sesenandus Silane Sindila Suarli Teudemirus Teudesindus Trasemundus Wiliolfus Wisadus Wisaldus
  13 Adrolt Amalfredus Amalrada Aminianae Arlando Arnaldus Arnero Arrichoatus Arvio Betle Darvardus Datan Dida Didamus Eldemondo Eldulf Erimandus Erimar Ermenradus Esnaudus Fataldi Folcoadi Fredelaus Fredulus Froelt Galamon Gauzlenus Gibuini Giru Giserio Godinus Goslini Guitboldo Heriveus Lungarus Madalbertus Manio Quafribundus Rodegarius Rotaiz Sicbrano Siguallus Sulpitius Tomasio Tugiranni Ugo Vicarni Vidramno Vultfardum Wibal Wilabertus Wilio Witbolt
  14 Abraham Abundantius Adadalramno Altobega Amatore Amic Archivisa Arembaldus Beiro Berilde Bertelandi Bertus Celedonius Diolo Doddeldes Ermenaldus Ermenando Exuperius Gontericus Gradile Guisbert Gulfrocci Istisburgis Karpila Laganus Nicholao Norduini Otfridus Palsinna Raginelde Rahingi Randoeno Recemirus Rodencus Sesepaldo Sisebutus Stephanus Trasemirus Verona Vincio Vitoni Vuanambert Vuilengi Walperti Wido
  15 Adefonsus Afla Albarus Aldricti Amabile Amilova Ariuardus Aspericus Asperius Astidius Auderandus Bettkar Biado Bonafemina Constabi Egibrando Eigobertus Eldregodo Ervisia Eusebio Fandilani Fredesendus Gisuara Goldericus Gotus Gustus Hyl Ingilrico Iustus Leniofredus Leudemundus Leuvila Mansuendus Offila Oliba Oreta Orraco Orunduninos Perfectus Reario Redemptus Rodeildus Sabieldus Salundina Separancus Sicomares Subtus Tolosano Trasabundum Uuisuara Wiliara Wisimiro Wistantino Wistrimirus Witimirus
  16 Absalon Acepto Adunias Agapius Ansalon Ansila Auropino Avalatrudia Brunichardus Cardellus Colopesii Dadilde Donimerium Donucella Dulcissima Dutila Egipa Eldericus Emerane Ermenoncio Exemo Frunimio Gundisclo Ibiila Ingemiro Leodalani Levegildus Levorius Mamulini Manculina Manile Momenan Perpetuus Pulimio Ratarius Rotarius Senta Senterus Sesovigia Simproniano Sirga Sivisledis Solarius Spanilde Suniegildus Tatila Tebila Teudemares Teudila Ubimaga Undisclus Uuasalfredus Vuallaldus Wadaldus Wisalfredo Wisifredus Wittericus
  17 Adalgaus Adoirus Adovardus Adovarius Adovira Aeltrut Aiglaus Aigo Aio Almoinus Altimannus Amovino Anastes Ardo Arembal Arhimbol Arierius Arriso Audevagrus Ava Ayglado Bardilus Bardina Baslon Beraldus Berfreda Blidekarius David Dummecia Dutin Emmo Enno Evae Evardo Giperio Gotobaldus Heriasendi Issengar Leosbranno Leutbranno Marcal Metlano Morlan Rodber Teotbor Vanavoldo Vinavoldus Winigisus
  18 Abbas Abbo Aduis Aliemarus Alsone Archinrado Ardevis Aroas Aspasius Blargitii Constantinus Deotardi Domeneba Dominicus Eltrudis Erleno Erlolfo Ermenardus Eylulfe Gonteldes Gudalfredus Idoneus Julia Leosbergia Plettifiane Ragelvus Regordono Reumaro Secgerada Selardo Selgantis Selraut Setierio Siero Sigirado Silefredi Solefredo Tegonis Tresber Varsedo Wandalgarius Wandalmare Wandaltrut Warfredii Warnafredo
  19 Abila Adalbertus Adaltrude Agerandus Agila Albovara Algerandus Aliedulfo Aquilinus Arfredus Argila Benio Chindibertu Ebroino Eldebertus Elesia Elisagar Elsia Engratia Enolae Ermenio Euticii Exalo Folconem Fredaldus Freduldo Golo Heine Ioseph Isimbertus Limirus Marciolo Olido Rainaldus Senior Sesolfus Tauvinus Teuderandus Theotgere Ubidandus Unaldo Unifredus Vislebertus
  20 Amalricus Andefredus Berthardus Boso Deidonus Dodo Enguntia Eufalsi Eusulfi Evone Fructuarius Gairico Gigalfredi Golosaldo Guiliardus Insolfredo Itarius Iter Landericus Lubraldanum Manasses Nato Pasquale Raganardus Rainfardi Rarborgis Rautasio Ricardus Ricarius Ricinius Sevalerdus Sigofredus Tediusaus Teotdoino Tetutius Teudo Tota Tructarius Ultrannus Vaidrani Valkaironis Vualcharo Vuarimbertus Waldegario Wiglibaldo
  21 Adalbaldus Adalmars Ademirus Ansefredus Balderando Bonaricus Bonitus Chrysostomus Columba Cudoberto Daurado Davi Edo Egica Elnias Enoc Ermiro Ermoario Faraldo Fredelaicus Fredericus Gaudius Geruvinus Gildus Guldemare Iohannes Lachida Leo Maurenco Ogelino Osanna Raganteo Romanus Ugubaldus Wadalbertus Wisila
  22 Adelevo Aigloni Allo Amarello Ananias Anestegsa Arielde Baldemares Damiano Desideratus Desiderius Edila Eldegissus Eldevisus Ella Ermenfredus Felemirus Ferso Gabasta Gudri Guistirla Honestus Honoratus Idilio Lidila Menfridia Moruculo Principale Principius Prisdeseri Ranesindus Sadribertus Sanciolus Saurus Savicellus Sesedebotus Sinnelo Sion Spana Sunila Trasila Walberts Waldemarus
  23 Adalamirus Alamirus Ango Arumgiseli Belet Bonefilius Cesarius Cheno Daco Dalmacio Deginus Eassio Ecco Egamius Elmirus Ennego Ermentrude Eulosa Exemosa Flondis Gloriosus Gondebaldus Idacco Livatone Macedoni Naiario Provancia Quadara Ralindes Relindes Richica Rossus Rotlindi Somario Spanofreda Suniarius Sunna Teudefredus Teudegarius Ubirana
  24 Adesindus Adica Albicus Ambrosius Andegario Astoius Audegarius Auriosum Ausona Barchinonus Bellutio Bertraus Camerina Combarro Cristulfo Dalia Deudenius Elchelo Erardum Erino Ermonso Fedantius Fortissimus Gaucelinus Gauzfredus Gavilus Goltredus Graius Guilierandus Homero Ingilchardo Inveria Itala Latialia Maro Matarius Matrona Modegarius Olaricum Pecetinus Sigibaldus Silgebaldo Silvester Sinbaldus Todega Vuisimundo
  25 Adamundi Albornus Aldena Alieberta Amalberga Anna Anno Calepodius Caudigosa Erale Erovo Fauva Feriza Ferreolus Frinolo Gondefredus Gonteiocus Gyansolo Hanberta Igundi Kanega Labone Langobardus Lucanus Nazarius Protasius Senteldes Singori Sungerico Unifortes Vivendus Walafonsus Wiscafredus Wismodo Witefredo
  26 Adalandus Adalgarda Adalgaudo Alwalo Andacii Andrado Archenulfus Ardradi Arvicus Audacii Augarius Bartolomeus Bonefredus Calla Cathalani Erbertilente Erulfi Gastone Gauzarius Gelfredus Gimamar Girfredum Gualone Haluvala Hutarius Ingilbaldus Leosen Magnetrudis Odo Remigio Rigo Rodac Savila Sego Senegundes Stabulus Vitboldus Vualdoni Vuaraco Vulo Waldus
  27 Ansemirus Audesindus Ausindus Beato Bellidus Bonellus Bonessimo Clara Cleda Constantius Cursio Danila Dredarius Dutia Elaredu Execato Fromesindus Georgius Gratus Inglualdus Iuventarius Letus Lunar Manla Manlaculus Manuel Marteses Maurelde Navio Nifridius Odelgerio Petrasius Rado Romesindus Salvator Sifinnium Sirandus Stegisus Umbertus Venduto
  28 Adalaldo Adaldo Adelmaro Ademare Aienolfo Alchario Altonis Amalbertus Amalgerio Amedeus Ardemarus Arsemundo Bernodus Eldinonis Erioe Fredeiso Gilmari Goddelendus Gofundo Gonsenno Guandalberga Leotildes Leutardus Madelgerius Oldricus Raentrus Rettardo Rogatus Saloardo Waltarius
  29 Adalber Asemundo Barnaldus Bernal Candidus Domelmo Egelde Eghisane Elia Engeltrudis Fagentia Gardila Garsindis Geresendo Giscagerdus Ingeltrut Ingilbertus Ingobertus Locovenia Lupursello Mauregatus Rancimirus Rimilo Saborosa Sanila Secosindo Sentesemo Sentramiro Speciosum Teudevinus Teudosius Udalgarius
  30 Aaron Acberti Aguarnus Alpaldus Angelwinus Ansegarius Anusco Arenbodo Arhintrudane Aripandus Ascarius Bonushomo Ciprianus Elpericus Ermenolfus Esacii Estiberga Guadardi Isingerii Octaredus Ratbor Recafredus Sampraviano Scuderedus Sericio Siguinildes Suniuldus Teuderedus Teudericus Teudesie
  31 Andreas Balasco Balascuti Belarcho Bola Bonus Dudicane Ebo Eldemares Felix Felus Folius Leutarius Mosinda Opila Pila Recerada Rechenanda Salama Salomon Sulmius Wiliadus
  32 Adala Adalgane Adela Adelius Adrianus Andilu Angaricus Ariulfus Aspadius Atilius Atovino Attila Augustino Auravul Badia Bradila Cecilius Deodotani Eugenius Flaginus Fredegonte Froysclus Gera Gesericus Gethrafredus Godebona Ieremias Maria Mario Mulgarvi Raboron Saldhius Samuel Saturnino Segissimia Surientio Tacinto Urgila
  33 Ardaricus Argericus Arsindes Avegelde Baduira Bancius Bentius Berterandus Berterondi Christianus Donavella Dulgare Durabilis Eldevara Eldobia Ermenisclus Francbertus Gaudinus Godlanae Guanalganse Ierosolima Ixornus Leudevinus Leudo Livontia Nitetondus Oderius Sesecundus Terciolus Todevaro Trasulfus Tructelde Tudildes Varilgone Venantius
  34 Abderrahem Almansore Asenarius Asterius Aurundina Autboldus Dovaldus Egegarius Eldegotus Elna Farudde Gaucerannus Gemella Gislardus Gualaurasione Guitgerius Hampiesus Igilbertus Lobellus Malcolino Marinus Menusiano Minuildes Momentina Natalem Ouroni Pipinus Ranilo Sara Sigiramnus Spalesendus Suficio Witarius
  35 Adovigius Agonardo Agovardus Anagildus Antonianus Antonius Astatrai Beneficio Didalius Eldevigius Fidelis Fortis Fredelongus Fulgentius Galindus Gallenius Gomaquo Hautuiro Irremundo Laudesindus Leudevicus Limefredo Lingifreldus Lontarius Malucio Matresinda Nemandus Ospedales Osteleso Ovigilanus Parapunias Plandemanus Ragesindo Recemundo Savaricus Seusesindo Sidrolfo Simplicius Trasovigia Unigeldes Vingildus Vininza
  36 Adeleovel Algerado Bellatre Carpio Dator Eiguvallo Elda Ellais Esecutus Exter Filiolo Ganiva Huzando Iberlu Ilulo Izila Landovarius Laredo Malodia Marta Martinus Nunnus Olterdo Primicia Quizlisilo Saberonus Sesuldus Tariconi Teodaldus Venatore Vicencius Wimgarius Wisandus Wistrildes
  37 Adalami Agualdus Aguardo Albaricus Alessa Anilo Aulo Belletrudes Clerionis Costabiles Daldericus Frugellus Galito Geirvolti Ginis Godereo Gondolti Iudit Josmaro Libanus Maimborgis Maximus Montanus Oesono Proficius Raguita Rangovardus Remesarius Rodebaldo Rotboldi Scubiliarius Segobertus Stradarius Truigius Vulferii Wirus
  38 Acbaldus Adalgualo Amirado Anglardi Ansebertus Breydiggo Dodei Erburga Gelus Gisberto Goccino Gondebertus Hecardo Ildigernus Ingetrudos Laurentius Leobaldi Leudolena Leutsinde Matebertus Praesagio Ricbodo Rorgonis Rotmarus Ruardi Sesario Sesebaldus Stasteri Superi Teogrimmus Teotgrimi Teudebaldus Trucmondo Ursio Valteldo Vinedario Wandilmodis Wulgerio
  39 Baio Boneno Brunildes Daniel Eldebonus Ermidio Falcovinus Ferrarius Ferrocinctus Gaudemires Hostaieso Levesindus Mogaria Remeradus Rispeta Salamirus Sapurellus Sesemirus Sorruera Speraindeo Suniemirus Teudemundus Venerellus Viatarius Volendo Wansarius
  40 Aimildis Aldriu Algerigo Amoratus Anseranno Ataldrico Baldomirus Crischonius Damas Danias Dano Dato Deodatus Deodonatus Domario Domnoer Ermemirus Folcardo Ingelelmus Liutfridus Noe Odiscalbei Rogenono Teutramnus Valerius Volbertus Windimarus Wirigildus
  41 Agonzius Ansa Arebertus Bertaldo Clementis Druda Eribertus Eroardo Gamar Gerolimus Gevert Godaldus Ilor Lunese Novellus Pater Perdero Petronius Petrus Preciosus Queltino Radaldo Rodaldus Samarellus Sanctius Sanctus Valentino Vincentius Vuarengaudi Zacharias
  42 Adalvira Agridio Barrario Condesindus Danengo Donnus Enarigo Enomas Frankesus Frolellus Fromarigu Glodesinda Godeardi Gondolfus Gumila Jofinus Livulo Magnarius Marcelo Minua Nunla Pulcridia Rando Ranemirus Romaricus Senatrudia Sendizi Sesefredo Stefredus Tafila Taurellus Traselinda Wiliefonsus Wimara
  43 Abrila Ainto Bulgarello Cacubal Chintila Chintula Ditrulfus Egainin Elegere Eles Eletus Eliseus Eudo Gamiza Homodei Levidius Lungefredo Nampio Podressus Quintinus Racilano Resindus Saboridus Savancia Senorii Spanesindus Teudulfus Vennati
  44 Adalaiz Adaledes Adalfredus Adalinus Alfredus Anselmus Ansemundus Argefredus Bonifacius Chevellinus Eigofredus Eldebrandus Florencius Golfaricus Jodolenus Macha Maga Melantus Merdoncia Orgeleva Prautaldus Rabancus Recheleva Rickars Rodolites Unessus Utulgerio Witardus Witaredus
  45 Adalasindus Adrolfus Anselegus Arembert Azo Bonemirus Eldegarda Framaldo Geriberga Gogo Guago Landeberto Matalgerio Meinardus Ragantrudes Randulfus Ricono Roco Salica Stabiles Starifredo Suave Ucandus Wangesio Warnus Wigo
  46 Abulinus Actus Ada Addalaguando Addane Adonis Aetoni Aito Albo Ato Atsoni Ausanio Daiweno Eizo Eleteyrus Eurard Geroncus Guarva Hildegrini Ilingarda Isarnus Leutrada Micarro Roniario Trutbaldi Widbertus
  47 Addanasinda Arnulfus Astremundus Blade Bladingo Blandus Chindiberga Chixilo Comendatus Concessus Dexter Embremodo Floridius Goteleba Gragilo Homar Maior Odevares Salfredo Salvarico Savegodo Unesenda Vuinedeo Vurilio
  48 Addalego Aimer Aladeus Amaluinum Amolungi Angelverga Calvila Elisabet Gelderedus Gilgebrune Hortaldus Mancio Mansilo Marcius Marcus Melanaro Othildis Ramiasus Ramius Runila Sabarina Sargius Segerandus Segoado Servandus Soria Vandala Vvisilo Warinus
  49 Abdiluvar Acleulfus Adanulfo Amaluvara Arohildis Ataulfus Babila Bavo Brictius Dedentio Eldonius Godohis Gooldri Ingalsardus Jeronimus Maniar Oolfride Ragina Ranovaldus Saulem Tedelgrimnis Teudelindes Teutbrega Teutgaudus Theothildis Usuardo Walber Walfridus Wilafredus
  50 Aldradis Ansilde Aredus Audelde Auderimus Auresindus Beresinda Camius Cerrola Elderedus Endisculus Esposita Filicane Fredisclus Gairimundus Gaudencio Leudegarius Mozorore Orgellus Pennellus Rautericle Singefredus Tropius Udemirus Walastrudia
  51 Airado Campius Ingeldrio Lenteo Maindran Marellus Maurellus Maurezellus Moratellus Orfeldis Paternus Revellus Rodant Rolan Septimber Sigibrandus Udelman Volseldene Wiliricus
  52 Amalsindo Busim Egaredum Feleasimus Floresindus Fruisindus Gerifredo Godila Magnulfus Maurego Stetulffus Tolosarius Turpio
  53 Adalgisa Asusi Breiens Freconis Gontaldus Ingelere Ingenulfi Modoeni Undran Williberto
  54 Genesius Ostanus Ostendus Rodelandus
  55 Garatoi Lantranti Ubrardi
  56 Amrus
  57 Maurino
  58 Nicetam
  59 Karlus
  60 Censorius
  61 Igacius
 • [3] Els grans grups d’Antropònims segons Modularitat, de més a menys nombrosos.
  0 Aaron Abderrahem Abellonius Abetori Abicellus Abila Abrila Abrona Absalon Abundantius Acepto Adala Adalamirus Adalanco Adalecosso Adalfredus Adalgane Adalmars Adaluf Adalvira Adamundi Adanagildus Adanulfo Addalego Addanasinda Addubi Adefonsus Adegilde Adela Adeleovel Adelevo Adelfius Adelius Ademirus Aderando Adericus Aderofredo Adesindus Adica Adlactancius Adoirus Adolina Adovacus Adovardus Adovarius Adovigius Adovira Adresinda Adrianus Adroarius Adunias Afla Agadia Agalani Agapius Agerandus Agila Agilardo Agimiro Agiulpho Agonardo Agualdus Aguardo Aguarnus Agudello Aigarnus Aimer Aimildis Ainto Aiquinus Aiulfo Ala Aladeredus Aladeus Alamannus Alamirus Alardo Alaricus Albarus Albegontes Albornus Aldena Aldradis Aldricti Alessa Alfredus Algerado Algerandus Ali Aliarius Alieberta Aliedulfo Alignano Allenare Almandar Alodia Alovetti Alpaldus Alramus Altemirus Althemius Altobega Altoveris Altroverii Amantius Amarello Amatore Amatus Ambaxari Amelius Ameton Amilova Amor Amoratus Amunna Anagildus Ananias Andegario Anderga Andericus Andilu Andorosa Anestegsa Angaricus Angela Angelverga Ango Anianus Anilo Animisus Animius Anna Anno Ansalon Ansebado Ansefredus Anselegus Anseleva Ansemirus Ansemundus Ansila Ansilde Ansuleto Ansulfus Antenerus Antigisus Antonianus Antonius Anusco Aquilinus Arabi Arane Arannisdus Arbalfo Archinaldo Arcibadus Ardaricus Ardegarius Aredus Argefredus Argeleva Argemirus Argemundus Argericus Argesindo Argila Argovadus Arias Arielde Ariontes Aripandus Ariuardus Ariulfus Armentarius Armeteo Arnebertus Arnustus Arreco Artaldo Artemirus Artemius Artovadoni Artrudes Arvendus Arvidio Asahel Ascaricus Ascatius Asemundo Asenarius Aspadius Aspericus Asperius Astaldius Astatrai Asteldes Astidius Astoius Astovaldus Astrasius Ataulfus Atilius Atovino Atronerus Attila Aucebertus Audegarius Audelde Audelinus Auderandus Auderimus Audesindus Audevagrus Augustino Aulo Auravul Auresindus Auria Auriolus Auriosum Auropino Ausindus Ausona Autarius Autatus Autinello Auzilo Avalatrudia Avegelde Aviannus Axione Aygmodus Babricus Badagarius Badia Bagi Bagilo Baio Balasco Balascuti Baldefredus Baldegoncia Baldemares Balderando Balderedus Baldericus Baldia Baldomirus Baldovigus Baldus Barchinonus Bardina Baro Barrario Baselissa Basillius Basso Bassulino Beato Beckari Beiro Belarcho Belesario Bellatre Bellellus Bellidus Bellullus Bellus Bellutio Benefacta Beneficio Benio Bera Beresinda Berga Bertamunco Bertesinda Bertus Betericus Bettkar Biado Bisio Blademundus Blandericus Blorago Bola Bonafemina Bonaldus Bonaricus Bonefilius Boneldes Bonellus Bonemirus Bonentio Bonesindus Bonessimo Bonidi Bonisius Bonitus Bonsulfus Bonus Bonushomo Borracio Borrellus Bradila Breutarius Brunichardus Brunildes Bulgara Bulgarello Busim Cacubal Calepodius Calvila Camius Campins Campius Candidus Canissius Cardellus Cardosus Carpio Castelles Castus Cathalani Caudigosa Cecilius Celedonius Centullus Centurius Ceria Cerrola Chagiano Chevellinus Chindiberga Chindibertu Chintila Chintula Chixilo Chomitales Choniemirus Chrysostomus Ciprianus Clara Clarencius Clarildes Cleda Clementis Codericus Colomirus Colopesii Columba Combarro Comendatus Comparatus Concessus Condesindus Cosculina Cosla Crexencius Crischonius Crispio Cristina Cudoberto Cursio Daciano Daco Dacofredo Dacolina Dacteldes Dadilde Dala Daldericus Damiano Danengo Danias Daniel Danila Danimirus Dano Dareldes Dato Daurado Davi Decorosa Deginus Deila Delherus Deodotani Desideratus Desiderius Deudenius Dexter Didacus Didalius Dignus Disclus Dodardo Doddeldes Domarico Domario Domeneba Dominicus Domnellus Donatus Donimerium Donnus Donucella Donumdei Dotario Dredarius Druda Dudicane Dulcidius Dulcissima Dulgare Durabilis Durandus Dutia Dutila Eamium Eassio Ecco Edeldricus Edifredus Edila Edo Egainin Egaredum Egelde Eghisane Egiaeri Egibertus Egica Egihud Egila Egipa Egovara Eichelmo Eigofredus Eiguvallo Einofredo Einolio Eizo Elaredu Elarius Elchelo Elda Eldalecus Eldasecus Eldeberga Eldebonus Eldefredus Eldegissus Eldegotus Eldemares Eldemirus Eldenardo Elderando Elderedus Eldericus Eldesindus Eldevara Eldevigius Eldevinus Eldobia Eldregodo Eldugo Elegantia Elegere Eleloyn Eles Elesia Eletus Elias Elidia Elisabet Eliseus Ella Ellais Ellega Elmirus Elnias Elsia Emboladus Emerane Emetera Emilius Eminilde Emiterius Enaredus Enarigo Endalecus Endisculus Endrovendus Eneas Engoligo Engomiro Engontes Engoricus Engovara Engratia Ennego Enoc Enomas Enricus Erale Erifonsus Erino Ermemirus Ermenaldus Ermenegildus Ermenfredus Ermengodo Ermenisclus Ermenoncio Ermesindus Ermidio Ermilo Ermiro Ermoario Ermonso Ermovila Erovigius Erovo Erus Ervedeus Ervisia Esacii Eschenildes Esposita Estermenio Estiberga Eudo Eugenius Eugnemiro Eulalia Eulosa Eurio Eusebio Evarus Exalo Exchirio Execato Exemosa Exibius Exirius Exter Exuperius Fachilo Fafila Fagentia Falco Falcovinus Fandilani Faraldo Farudde Fastila Fatebonus Fauva Fedantius Feleasimus Felemirus Felix Felus Feriza Ferminus Ferrarius Ferreolus Ferrocinctus Ferrutius Ferso Fesilane Fidelis Fihitropii Filimera Filiolo Flaginus Flamola Flavius Flodeberga Floresindus Floridius Floterio Flunidius Folconem Folius Formosa Fortis Fortissimus Fortunio Francholinus Franco Frauberto Fredaldus Fredarius Fredegonte Fredelaicus Fredelongus Fredesendus Fredisclus Fredoino Freduldo Fredulfus Freilo Fricco Frinolo Frodila Frodlaigus Frodo Froila Froja Frolellus Fromarigu Fromesindus Froysclus Fructuosus Frugellus Fruisindus Frunimio Fulgentius Gabasta Gairimundus Galimiro Galindus Galito Gallenius Gamiro Gamiza Gamo Ganiva Gardila Garsandus Gaudemires Gaudencio Gaudius Gavilus Geldefredus Geldemirus Gelderedus Geldericus Gemella Gemula Genarus Gentiles Georgius Gera Geragus Geresendo Germanus Gerontius Geruvinus Gesericus Gethrafredus Gicahoto Gildus Gilgebrune Giscagerdus Gisclamundus Gisclaricus Gisuara Glavilo Glodesinda Godaldus Godario Godeardi Godebona Godefortes Godemarus Godemirus Godereo Godescalcus Godevir Godila Goldericus Golgisclus Golo Goltredus Goma Gomaquo Gomarius Gomesindus Gometrudes Gondeberga Gondefredus Gondemarus Gondio Gontarius Gonteiocus Gonteldes Gontelevo Gontemirus Gontevado Gontivigius Gornestridia Goteleba Graciosus Gradile Gragilo Gratus Grifo Grossa Guadardi Gudalberga Gudri Gudrigildus Guilguimare Guilierandus Guinado Guiscardo Guistirla Guizono Guldemare Gumaedus Gumila Gundisalvus Gundisclo Gunricus Guntalex Gustus Gutisclus Gutrildes Gyansolo Hammor Handoldus Hautuiro Heine Heofredius Hindguliva Hoina Homar Homodei Honestus Hortaldus Hostaieso Huzando Hyl Iaquintus Iaurs Ibellus Iberlu Ibiila Ibirus Icarius Idacco Idelchecus Idelcherus Idilio Ieremias Ierosolima Igilga Igmari Igundi Ilduiro Ilor Ilulo Incudom Indroindo Ingemiro Ingilchardo Ingilmare Ingilradus Ingilrico Inibertus Inila Inveria Iohamirus Iohannes Ireni Irremundo Isarnus Iscarius Isiderus Ismael Itazio Itori Ittilla Iuda Iudit Iustus Iuvenales Iuventarius Ixornus Izila Jacob Jodolenus Jofinus Jovesindus Julia Justinianus Kabdeli Kaiam Kanega Karpila Labone Lachida Landovarius Langobardus Laredo Laudesindus Laurentius Leniofredus Leo Leodalani Leomiro Leopardus Letitilde Letus Leudemundus Leudevicus Leudevinus Leutbertus Leutefredo Leutericus Leuva Leuvila Levangus Levantus Levegildus Levegodo Levesindus Levidius Levo Levorius Libanus Libas Licia Lidila Limefredo Lingifreldus Livatone Livulo Lobellus Locovenia Lontarius Lubercanus Lucanus Lucidus Lucridia Ludinia Lugelane Lunar Lunesindus Lupus Lusanno Macedoni Machoni Maclarius Madarus Madaxus Madobla Magnulfus Maior Malanaicus Maldomari Malodia Malogaster Malucio Mamulini Managiso Mancio Manculina Manesindus Manile Manla Manlaculus Mansilo Mansuendus Manuel Marabuncia Marcelo Marciolo Marcius Marcus Marellus Margaritus Marginala Maria Marinus Mario Mascardinus Mascarellus Mascaro Matarius Matildes Matresinda Matrona Mauregatus Maurego Maurelde Maurelinus Maurellus Maurezellus Maurus Maximus Melanaro Mellida Menfridia Menkuti Merengo Micarro Milanus Milicas Minua Minuara Minuildes Mira Mirabilius Miranda Miravallo Miro Modegarius Moderata Mogaria Molestus Mollidus Momenan Momentina Moratellus Morenho Morenus Moruculo Mosinda Motion Mulgarvi Munio Nallane Nampio Nantario Nantelmus Nantigisus Nantilde Nantulfus Narbona Naustus Navio Nazarius Nectar Nemandus Nevolendus Nicholao Nifridius Nina Nitetondus Nordaldo Notherio Notus Novacano Novellus Noveno Nunnus Octaredus Oderius Odevares Odiscalbei Offila Ogelino Olefria Oliba Olido Olirbius Olterdo Olurio Onoricus Opila Ordonii Oreta Orgellus Oriateus Orila Orilio Oriulfus Orosius Orraco Orunduninos Osanna Osmidone Ospedales Osteleso Othildis Ovigilanus Pacificus Paguasdo Palomba Pantaleo Parapunias Pater Paternus Patrulini Paulus Pecetinus Pelagius Pennellus Perdero Perfectus Pergarifredus Perlexus Perpetuus Peternella Petitus Petrasius Petronius Petrus Pila Pinobs Pipinus Placianus Placidio Plancarius Plandemanus Plantadus Podressus Possedonius Prautaldus Preciosus Presido Pressius Primicia Primus Principale Principius Prisdeseri Proculus Proficius Prolexio Prologus Protasius Provancia Provecto Prunetus Pulcresindus Pulcridia Pulimio Quadrato Quierica Quintinus Quintus Quiria Quiricus Quirino Quisinio Quitirandus Quizlisilo Rabancus Raboron Rachel Radegondes Raganteo Ragesindo Raguita Rainardus Rainovardo Ramiasus Ramius Rancimirus Randemirus Rando Ranesindus Rangovardus Ranilo Ratarius Raumiro Rautasio Rautericle Razel Recafredus Recaredus Recemundo Recerada Recesvindus Rechenanda Recosindus Redemptus Relindes Remeradus Reparatus Resindus Reutiagus Revellus Richerana Richica Richila Richinildi Ricinius Riculfus Rimilo Rispeta Rodegontes Rodericus Rodesindus Rodolites Rofilo Rofredus Romanus Romaricus Romellus Romesindus Romeus Romildis Rossus Rova Rovocandus Runila Rupianus Ruvigus Sabarina Sabbatello Sabbatus Saberonus Sabieldus Saboridus Saborosa Sacxela Salama Salamera Salamirus Saldhius Salfredo Salgiso Salomon Salonio Salundina Salustius Salvarico Salvator Samarellus Sampraviano Samson Sanbardus Sanciolus Sandovaldus Sanila Sanna Sapurellus Sara Sargius Sarracinus Sarulfo Sarzon Sasila Saturnino Saurus Savancia Savaricus Savegildus Savegodo Savicellus Savilde Savinus Saxio Scluunius Scluva Scribonius Scubiliarius Scuderedus Secosindo Secundi Sedame Seder Segarius Segemundo Segerandus Segissimia Segoado Sela Senaldo Senatrudia Senderedus Sendinae Sendizi Sendovadus Sendovinus Sendroinda Senebredo Senior Senorii Senta Sentefredus Senteldes Senterus Sentesemo Sentramiro Sentulfo Sentulinde Separancus Seraldus Sereno Sergius Sericio Servandus Servusdei Sesebertus Sesedebotus Sesefredo Sesegotus Sesemirus Sesemundus Sesenandus Sesepaldo Sesevira Sesolfus Sesovigia Sesuldus Seusesindo Sfreericus Sicomares Sidonio Sidrolfo Sigebodus Sigibrandus Signulfus Siguinildes Siguino Silane Silvio Similane Simproniano Sindila Sineco Singefredus Singiberga Singori Sinnelo Sion Sirandus Sirga Sisebutus Sisiricus Sisisclus Sivischer Sivisledis Solacius Solarius Somario Soria Sorruera Sovatus Spalesendus Spana Spandarius Spanila Spanilde Spanofreda Spanonna Speciosum Speraindeo Stegisus Stegontia Stetulffus Stregoto Suacino Suarli Subtus Sulmius Sungerico Suniardus Suniarius Suniefredus Suniegildus Suniemirus Sunieredus Sunila Suniuldus Suniulfus Sunna Surientio Susanna Tacinto Tafila Tariconi Tassius Tatila Taurellus Tauvinus Tebila Tediusaus Terirenciani Teudalecus Teudarius Teudefredus Teudemares Teudemirus Teudemundus Teuderandus Teuderedus Teudericus Teudesie Teudesindus Teudila Teudisclus Teulardus Teulrandus Tinello Tivurcius Tobias Todega Todegillus Todevaro Todori Tolgaredus Tolosarius Torquato Tortora Tortorellus Trasabundum Trasegoncia Trasemirus Trasemundus Trasericus Trasibadonis Trasila Trasildi Trasovadus Trasovarius Trasovigia Tropius Tructa Tructarius Tructelde Tructimari Tructulfus Truigius Trusca Tulecas Turtuino Ubimaga Ucandus Udalardus Udalgarius Udovigo Ugnane Ugubaldus Ulina Unandus Undila Undisclus Unessus Unias Unifortes Unifredus Unigeldes Untinello Urbanus Urgila Usila Uuasalfredus Uuisuara Valado Valentino Valerius Vandala Vedalina Venantius Venatore Venduto Venerando Venerellus Veniari Verona Vetelina Viaricus Viario Viatarius Vicencius Vincemalus Vincentius Vindemius Vingildus Vininza Virgilius Virucia Vitalis Vivas Vivendus Vivifredus Vivolone Vixildo Volendo Volveradus Vuallaldus Vuarimbertus Vuinedeo Vuisimundo Vulfredus Vurilio Vvisilo Wadalbertus Wadaldus Wadamarus Wadamirus Wafarius Walafonsus Walamiro Walardo Walaricus Walastrudia Waldemarus Waldramirus Wansarius Wantildes Warinus Wasconius Widerllo Widinildis Wifredus Wigila Wigio Wiliadus Wiliara Wiliefonsus Wiliemundus Wilies Wilimirus Wiliolfus Wiliricus Willisclus Wilsedus Wimara Wimgarius Winedeo Winfredus Winidildes Wintila Wirigildus Wirus Wisadus Wisaldus Wisaleigus Wisamundus Wisandus Wiscafredus Wisiberga Wisila Wisimiro Wisindus Wismodo Wistantino Wistrildes Wistrimirus Witarius Witefredo Witesindus Witimirus Witisclus Witiza Wittericus Wiuldus Wulfinus Yrasigus
  1 Abbas Abbo Abulinus Acar Acbaldus Acberti Acmaro Actus Ada Adadalramno Adalaiz Adalaldo Adalandus Adalardus Adalaricus Adalasindus Adalbaldus Adalber Adalberga Adalbertus Adalborno Adaldo Adaldran Adaledes Adalelmus Adaleu Adalgarda Adalgarius Adalgaudo Adalgaus Adalgrimo Adalgualo Adalgud Adalinus Adalmandus Adalordum Adalrado Adaltrude Adalulsum Adam Adardo Addane Adebertus Adelmaro Ademare Adonis Adrald Adravaldo Adreberga Adreverto Adrolfus Adrolt Aduis Aegin Aeltrut Aetoni Afinardus Aganifredo Agano Agaricus Agelbertus Agembert Agendano Agnes Agonzius Agricole Agridio Aguanus Aguiramnus Aguius Aiberto Aienolfo Aiglaus Aigloni Aigo Aikardus Ailionum Aimari Aimemnonis Aio Airado Airaldus Airoardus Aito Aiuda Akapito Alafredus Alam Alarando Albaricus Albicus Albo Albovara Albrandus Alchario Aldario Aldebertus Alderamnus Aldo Aldriu Aledrannus Alexander Algerigo Alicus Aliemarus Alienardus Alimburgis Allingardis Allo Almoinus Alpais Alrado Alsone Altasia Altimannus Altonis Alwalo Amabile Amalberga Amalbertus Amalfredus Amalgerio Amalrada Amalricus Amalsindo Amaluinum Amardus Amberti Amblardus Amedeus Amendo Amic Amina Amirado Amnulfo Amolungi Amovino Anastasius Anastes Andacii Andedato Andefredus Anderaldus Andrado Andreas Anesteo Angelwinus Anglardi Anidus Ansebertus Ansedeo Ansegarius Ansegnerius Anselar Anselardus Anselmus Anseranno Ansericus Anserius Ansigis Ansoaldo Apollonio Aquitini Archamaro Archenulfus Archibaldo Archiberto Archinrado Archivisa Ardemannus Ardemarus Ardevis Ardingus Ardo Ardradi Arebertus Aregaudus Arembal Arembaldus Arembert Arenbodo Arestagnus Arfredus Arhenal Arhimbol Arhintrudane Aria Arierius Arigus Ario Arlabaldus Arlaldi Arlando Arlanni Arlulfum Armodus Arnaldus Arnefredus Arnero Arnulfus Aroas Arrandi Arriso Arsemundo Arsindes Arvicus Arvio Ascarius Askerici Aspasius Asteraldo Asterius Astorgii Astremundus Astrilde Astro Ataldrico Ateo Atgofredus Ato Atsoni Audacii Audericus Audinus Augarius Augarni Augbertus Auna Auritius Austenno Autardo Autberto Ava Avido Avierio Avierna Avitvaldi Ayglado Ayloara Aymun Ayroardum Azo Baldulfus Bardilus Barnaldus Bartardo Bartolomeus Basinus Baslon Belaro Belegri Belegrinus Belinardus Belingrimo Belmontes Benedictus Benevento Beraldus Berart Beremundus Berengarius Berfreda Berigardi Berlondi Bernainum Bernal Bernardus Bernarius Berniconi Bernodus Bernoinus Bernois Bernuiso Bernus Bertaidis Bertaldo Bertarius Bertasia Bertelaicus Bertelandi Bertelmus Berteramnus Berterandus Berterondi Berthardus Betle Betone Bigo Blade Bladingo Blandus Blargitii Blidekarius Blismodo Blitbodus Bodonem Bonefredus Boneno Bonifacius Boso Brandario Brando Brantilo Breydiggo Calla Calstoni Camerina Caseum Celestio Celsus Christianus Christoforus Clauberno Claudius Claugius Cononi Constabi Constantinus Constantius Costabiles Costanco Cotilo Cunaberti Cunctus Dagobertus Daiweno Dalia Dalmacio Damas Dardus Darvardus Datan David Decaradi Deidonus Deodatus Deodonatus Deotardi Detharadus Deusdedit Dida Didamus Didimo Diolo Doclano Doctrada Dodei Dodo Dodolannus Doebertus Domefredus Domelmo Domnoer Donadeus Donnoleno Dotimius Dovaldus Dragonis Drogo Drogterigus Ductridi Dummecia Durit Dutin Eberaldus Ebo Ebraum Ebroino Ebulus Edrale Egesius Egibrando Ehardi Eigobertus Eimericus Einardus Eldebaldus Eldebertus Eldebrandus Eldegarda Eldegario Eldemondo Eldetrude Eldevisus Eldiernus Eldigerii Eldinonis Eldoardus Eldulf Elengerio Elia Elisagar Elmaro Elmon Elna Elravus Eltrudis Elviga Embremodo Emenus Emmeldis Emmo Ena Enar Endaldus Engalmodis Engelgerio Engelramus Engelteo Engeltrudis Enguntia Enno Enolae Eodoberto Epleno Eralius Eramnone Erardum Erbertilente Erburga Eribaldus Eribertus Erioe Erleno Erlolfo Ermandrao Ermembertus Ermenando Ermenardus Ermengardis Ermengarius Ermengaudus Ermenio Ermenolfus Ermenradus Ermenricus Ermenus Ernerii Eroardo Erulfi Esau Estimoni Ettor Eudricus Eufalsi Euraldo Eurard Eurear Eusulfi Euticii Euvalt Evae Evardo Everardus Evone Exemo Eylulfe Fataldi Fedoni Ferrini Feudrigi Filicane Floraldus Folcardo Folcaricus Folcoadi Foletrudis Folkarius Foltrut Framaldo Francbertus Franna Fraudini Fraxinodo Fredeberto Fredeiso Fredelaus Fredenando Fredericus Frederunae Fredulus Froelt Frotarius Fructuarius Fulcherium Fulqualdus Fusradae Gairao Gairico Gairolus Galamon Galmandi Gamar Gantelmo Garatoi Garbenus Garibaldus Garleu Garnaldi Garsindis Garulfus Garvino Gastone Gaucelinus Gaucerannus Gaudiosus Gausaldo Gauscelino Gauzarius Gauzberga Gauzbertus Gauzfredus Gauzlenus Gebricus Geiroardus Geiroinus Gelfredus Gelus Genesius Genore Gerardus Gerbardus Gerbern Gerboldi Gerburgis Geriberga Geribertus Gerifredo Gerliconis Geroncus Gevert Gibbo Gibuini Giburge Gigalfredi Gilmari Gimamar Ginaberto Ginis Giperio Gipperio Girfredum Giru Gisbaldus Gisberto Giserio Gislamare Gladillo Gladiri Glatil Goccino Gocerandus Goddelendus Godefredus Goderandus Godinus Gofundo Gogo Golofredus Golosaldo Gomaricus Gondebaldus Gondebertus Gonsenno Gontardus Gonterando Gontredus Goslini Gosuel Gotalio Gotestiva Gotobaldus Gotolinde Gotus Graius Gregorius Grimaldus Grimmonis Gronia Guadone Guago Guaiodo Gualone Guandalberga Guardardus Guardus Guarva Gudalfredus Guergano Guichardi Guidburgis Guiliardus Guineman Guisbert Guisulo Guitboldo Gulfaldi Gulfrocci Gunam Gutiselo Haluvala Hampiesus Hanberta Harimbol Hecardo Hectone Helenus Heriasendi Heriveus Herloardus Hersandus Heylberti Hicmaro Hictor Hidelberti Hildegrini Homero Honoratus Hories Huboldo Hutarius Idoneus Igerrico Igilbertus Ildigernus Ildira Ingalardi Ingalbi Ingelarii Ingelbodus Ingelboto Ingelelmus Ingeltrut Ingetrudos Ingilbaldus Ingilberga Ingilbertus Ingilfredus Ingilsinda Ingiramnus Inglualdus Ingobertus Insolfredo Iordanus Ioseph Isaac Isalgaro Isamberdum Isemberga Isimbardus Isimbertus Isingarda Isingerii Ismidonis Isnardus Issengar Istisburgis Itala Itarius Iter Ivo Jobieno Jofredi Jonas Jonatan Joncatas Jorio Josmaro Josper Josue Juvianae Karadena Lafini Landa Landeberto Landefredo Landericus Langobertus Lantelmo Lantranti Latialia Leideradus Leinardo Leobaldi Leosbergia Leosbranno Leosen Leoteno Leotgerio Leotildes Leotterio Letoldus Leudbald Leudegarius Leudo Leudolena Leutardus Leutarius Leutbranno Leutsinde Leuttoldi Lido Lilia Limirus Liutfridus Livontia Lubraldanum Luciae Lucretia Lunese Madalbertus Madalgaudas Madelgerius Maga Magnarius Magnefredus Magnetrudis Magnus Mainaldi Mainbodo Maindo Maingaudi Maiolus Maius Majolo Maluinus Manasses Manibertus Manio Marcal Margano Maro Marteses Marthoaldus Martinus Matalgerio Matebertus Matefredo Mater Maurenco Maymbodus Mazerago Meinardus Merdoncia Metlano Miati Milo Moapalius Molotdo Momulino Montanus Morlan Moronta Mozorore Munifredus Muza Natam Nato Nectardi Niguario Nistaldo Nitardus Niwarius Nizezus Noe Norduini Novario Obtatus Ocbertum Octarius Odalricus Odelgerio Odila Odo Odofredo Odulfi Oesono Olaricum Oldricus Ornatus Osberto Ostanus Ostendus Ostraldi Otber Otbergia Otelano Otelia Otelrane Oter Otfridus Otgrimmo Otoldric Otranni Palsinna Paradisi Pasquale Plettifiane Pontius Praesagio Proado Pura Qualtadi Queltino Quelto Rabboldum Racecco Rachenoldo Raculfi Radberga Radebertus Rado Radulfus Radvico Raemman Raemmondo Raentrus Ragambaldo Ragamberto Raganardus Raganfredus Ragantrudes Ragasendani Ragelvus Ragemberga Ragenario Raginelde Ragnoar Rahingi Raimbaldus Raimberti Raimboldi Raimundus Rainaldus Rainarii Rainfardi Rainodus Rainulfus Rainus Rairan Ralindes Ramco Ramnalt Ramnus Ranal Randene Randincus Randoeno Randulfus Rangberga Rannufi Rarborgis Ratbodi Ratbor Ratefredus Reario Regordono Regotsal Remedius Remegarius Remesarius Remestagno Remfredus Remgrunus Remigio Rettardo Reumaro Ricardus Ricarius Ricbodo Richelmus Rickars Ricmodus Ricono Riefredo Rigo Rigoaldo Rinesteo Roco Rodac Rodant Rodber Rodebaldo Rodeberto Rodegarius Rodeildus Rodelandus Rodencus Roderadi Rodestagnus Rodoardus Rodtainno Rodulfus Rogatus Rogenono Rolan Romulfi Rorgonis Rorguo Roricus Rosteduno Rotaiz Rotarius Rotboldi Rotel Rotius Rotlindi Rotmarus Rotrudes Rotsindane Ruardi Sadribertus Safira Sagfredo Salica Saloardo Samuel Satraldo Secgerada Sego Segobertus Segovinus Seguinus Seibert Seiroardus Selardo Selgantis Selraut Semiarius Sendeleni Senderadus Senegundes Serdi Sesario Sesbado Sesebaldus Setierio Sevalerdus Severedo Sicardus Sicbrano Siemaro Siero Sievert Sievoldi Sifinnium Sigerio Sigibaldus Siginus Sigirado Sigiramnus Sigofredus Siguallus Silefredi Silgebaldo Silinus Silvester Sinbaldus Solefredo Stabiles Starifredo Stasteri Stephanus Stradarius Suave Suficio Sulinus Sulpitius Superi Tarsila Teabrandus Tegonis Teobodo Teodaldus Teogrimmus Teoldus Teotbolt Teotbor Teotdoino Teotgrimi Teotgunteldis Teotmanno Terciolus Tetutius Teudardus Teudebaldus Teudeberga Teudebertus Teudemandus Teudevinus Teudo Teulennis Teutbran Teutelmo Teutramnus Teuvinno Theotgere Tolosano Tomasio Tota Tresber Trihildis Troctaldus Trotrandi Truanni Trucmondo Trudegardis Trutbaldi Tugiranni Tullonis Turpio Ubidandus Ubrardi Udelradus Udemirus Udulgiso Ugo Ugubertus Ultrannus Umbertus Umgrimi Unaldo Unesenda Ungrimaldi Ursio Usogilo Utulgar Utulgerio Vaidrani Valkaironis Valteldo Vanavoldo Varsedo Viarino Vicarni Victor Vidramno Vinavoldus Vincio Vinedario Vineolascum Vinianus Vislebertus Vitalda Vitboldus Vitoni Viverandus Vivianus Voigo Volballo Volbertus Volusiana Vonis Vualcharo Vualdoni Vuanambert Vuanengus Vuaraco Vuarengaudi Vucasis Vuilengi Vuirnerius Vulo Vultfardum Waburgis Walberts Waldegario Waldranno Waldus Walfridus Walperti Waltarius Wandalgarius Wandalmare Wandaltrut Wandilmodis Wangesio Warfredii Warimaldus Warnafredo Warnardo Warnebertus Warnerus Warnus Wibal Wibertus Wicardus Widbalds Widbertus Wido Wiglibaldo Wigo Wilabertus Wilafredus Wilielmus Wilio Windimarus Winigisus Wirnardus Wiso Witardus Witaredus Witbolt Wulgerio Zacharias Zaucebert
  2 Abdiluvar Acleulfus Addalaguando Agovardus Amaluvara Arohildis Ausanio Babila Bavo Brictius Dedentio Eldonius Eleteyrus Godohis Gooldri Ilingarda Ingalsardus Jeronimus Leudegarda Leutrada Lupursello Maniar Odolardus Oolfride Ragina Ranovaldus Roniario Saulem Tedelgrimnis Teudelindes Teudosius Teutbrega Teutgaudus Theothildis Usuardo Walber
  3 Arumgiseli Baduira Bancius Belet Bentius Cesarius Cheno Egamius Elpericus Ermentrude Flondis Gaudinus Gloriosus Godlanae Guanalganse Naiario Quadara Sesecundus Teudegarius Trasulfus Tudildes Ubirana Varilgone
  4 Ansa Ditrulfus Ermovigia Frankesus Gerolimus Gondolfus Lungefredo Nunla Racilano Radaldo Ranemirus Rodaldus Sanctius Sanctus Spanesindus Stefredus Teudulfus Traselinda Vennati
  5 Aminianae Arcedonia Arrichoatus Dator Erimandus Erimar Esecutus Esnaudus Garsia Lungarus Marta Quafribundus Simplicius
  6 Autboldus Donavella Egegarius Gislardus Gualaurasione Guitgerius Malcolino Menusiano Natalem Ouroni
  7 Adalgisa Asusi Breiens Freconis Gontaldus Ingelere Ingenulfi Modoeni Undran Williberto
  8 Bernenalis Besnodis Doiane Drotberto Fareriorum Nilo Osenono Seudolde Utulberto
  9 Florencius Golfaricus Macha Melantus Orgeleva Recheleva
  10 Adalami Belletrudes Clerionis Folcerandus Geirvolti Gondolti Maimborgis Vulferii
  11 Ingeldrio Lenteo Maindran Orfeldis Septimber Udelman Volseldene
  12 Abraham Laganus Recemirus
  13 Berilde Gontericus
  14 Ambrosius Bertraus Cristulfo
  15 Grima Grimoveno
  16 Savila Stabulus
  17 Almansore Aurundina
  18 Wisalfredo Wisifredus
  19 Amrus
  20 Maurino
  21 Nicetam
  22 Karlus
  23 Censorius
  24 Igacius
 • [4] Cal entendre que hi ha un grau d’indefinició inevitable en parlar de nombre d’identitats, la relació entre els esments i les persones que els documents presenten es va perdre fa més de mil anys, de manera qe la seva reconstrucció és forçosament un exercici en l’ambigüitat.
Advertisement
Aquesta entrada s'ha publicat en al-Àndalus, Alvèrnia, antroponímia, Borgonya, centralitat, Filologia, Fons Cathalaunia, Francia, Gephi, grafs, Itàlia, modularitat, protocatalà, Provença, Septimània, SVG, Tolosa i etiquetada amb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.