Epicorismes ibèrics.

Aquest apunt torna a ser un d’aquells ‘experiments’ que de tant en tant treuen el nas en aquest bloc. En aquest cas, per explicar – en directe – un primer intent de detectar els signaris epicòrics ibèrics de forma estrictament quantitativa. El tema ja es va encetar fa un temps de forma manual, aquí hi tornem, però amb els deures fets i amb l’ajut de l’algorítmica.

Teoria

Quan es va fer aquella primera aproximació manual faltava un pas imprescindible, que era definir quins dels gairebé 300 signes ibèrics coneguts es poden considerar equivalents entre ells, és a dir, definir les variacions ‘estilístiques’ o ‘menors’. Això es va fer a començaments d’any, amb el resultat d’un màxim de 170 formes diferents (es va comentar l’abril passat), i el mes passat, es va definir formalment la llista de veïnatges comarcals. De manera que ara ja podem començar a comparar rigorosament els conjunts sígnics registrats en cada comarca amb els de les seves veïnes i veure les semblances i/o dissimilituds que hi hagin.

La idea és que els signaris locals, si és que hi foren, abastarien una àrea superior a la comarca, i que per tant, per poder identificar-los cal ‘sumar’ comarques veïnes, Una mirada en detall, hauria de contemplar l’evolució diacrònica, i per exemple, potser tenir en compte coses com la transmissió per via marítima,  però en aquest primer intent ens limitarem a la mirada global i només analitzarem els grups sígnics acumulats en cada comarca. Una mirada, que perdent el detall evolutiu permet obviar el problema de l’escassa precisió i fiabilitat de les datacions actuals. Però que també perd forçosament totes les evidències orfes de localització comarcal, i són no menys de 537 (la gran majoria d’epigrafia numismàtica provinent de seques no localitzades)[1].

Ara bé, con ho fem això?  Doncs com dèiem, algorítmicament.

Formulació

La comparació entre dos conjunts sígnics es pot entendre com la intersecció entre dos conjunts, anomenem-los A i B, i on B, per convenció, té com a molt tants signes com A, mai més. La intersecció ens pot definir fins a tres subconjunts diferents: els que només estan en A (a), els que només estan en B (b), i els compartits (c).

A partir de les mides de a,b i c, podem definir un factor d’intersecció (o grau d’inclusió de B en Ai=|c|/|B|: o sigui, el ‘percentatge’ de signes comuns amb A que té B.

La idea és que començant per una distribució inicial on cada comarca va per separat, fixem un nivell de semblança I, entre 0. i 1., i si la comparació entre dues comarques veïnes estan per damunt d’aquest nivell, les unifiquem. El procediment és doncs: buscar les dues comarques veïnes que més s’assemblin i fusionar-les, i repetir el procediment fins que no hi hagin més comarques a fusionar. Com que B és sempre més petit que A, la idea és que el peix gran es menja al petit, tota vegada que les comarques amb més signes tenen més probabilitats d’incorporar veïnes que no pas les que en tenen menys.

És un procediment certament millorable (per exemple, el resultat pot dependre de  l’ordre de fusió intercomarcal, i no defineix què fer en cas d’empat), però simple i relativament fàcil d’entendre i llegir (tot i les subtilitats que trobarem).

Dos refinaments:

 1. El topall I, s’aplica sobre la i intercomarcal, però per triar la parella de comarques més semblants, es fa servir un valor is=i*(|B|/numero màxim de formes existents). Amb la intenció que entre dos i iguals es trii la que més signes tingui.
 2. Les formules de i i is, inicialment es computen per nombre de signes, o el que és el mateix, cada signe val 1. Però en realitat, es pot fer dependre de la distribució de cada signe. Pensem en un cas extrem: un signe existent en totes les comarques, apareixerà en tot A i B que definim, i per tant, es podria obviar sense alterar el resultat de la comparació en absolut; a efectes pràctics, val 0, no 1 (cas extrem però ben real, la E de doble travesser ascendent es coneix en totes les comarques). De manera que el que s’ha fet, és computar cada signe no amb valor 1, sinó segons l’invers de la proporció del nombre de comarques on apareix respecte el total de comarques amb evidència epigràfica.

Pràctica

Tenim doncs per començar un conjunt de comarques cada una amb els seus signes i amb les seves veïnes, i un factor de tall I que podem situar entre 0 i 1. El que farem serà anar variant aquest I i comentant els resultats (per fer-ho s’han precomputat tots els valors de I que generen agrupacions comarcals diferents).

En tots els mapes que mostrarem s’apliquen les següents convencions:

 1. Una comarca en color gris indica comarca no agrupada.
 2. Una comarca en blanc indica comarca sense evidència.
 3. I una comarca en color indica agrupació entre totes les del mateix color (tot i que els colors poden variar entre mapes ja que són purament enumeratius).
 4. El fitxer SVG enllaçat en la descripció de la imatge permet fer zoom per poder llegir bé els noms de les comarques.

I comencen per els casos extrems, que tenen el seu propi interès.

Si posem I=1, l’algoritme no podrà unificar cap comarca, i el resultat és:

I=1. Mapa de comarques amb evidència epigràfica ibèrica.
La versió SVG permet fer zoom.

O sigui el mapa de les comarques amb evidència epigràfica ibèrica.

I si posem I=0, l’algoritme fusionarà qualsevol parell de comarques veïnes que tinguin un o més signes compartits, i el resultat és:

I=0. Mapa de comarques amb evidència epigràfica ibèrica interconnectades.
La versió SVG permet fer zoom.

En principi, totes les comarques continentals tenen connexió geogràfica, i en aquest càlcul haurien d’aparèixer en un únic grup, però la dispersió de les dades fa que algun dels territoris que fan de pont no tinguin evidència coneguda i per tant l’algoritme s’atura, creant, a més de dues zones insulars, fins a tres zones peninsulars: la principal en vermell, la ‘murciana’ en groc, i la ‘turdetana’ en verd. De fet, en definir els veïnatges, veient la fragmentació dels testimonis meridionals (probablement deguda a una transmissió circumstancial de les evidències), es preferí ‘connectar’ entre sí les comarques del grup turdetà i fer el mateix per les del murcià. Es podrien interconnectar entre ells i amb el grup principal, i així tindríem un únic grup continental, però de moment no s’ha fet.

A partir d’aquí tenim dos camins: o anem variant I de 1 a 0, i per tant, cada cop anem fusionant més comarques, o anem de 0 a 1, i anem del més global al més particular. Triem aquesta segona opció amb la idea que usualment la particularitat és millor entendre-la dintre del marc de la globalitat. A partir doncs del mapa previ, incrementem I fins que l’algoritme ens doni una distribució diferent.

A partir de I=0.103 tenim un primer canvi, però és menor.

I=0.103.
La versió SVG permet fer zoom.

Algunes comarques s’han separat del grup i resten aïllades (pensem que el conjunt sígnic d’alguns territoris és mínim, i per tant la probabilitat de compartir signes amb les seves veïnes també ho és), però l’estructura de grups es manté. La mateixa dinàmica d’aïllament comarcal puntual l’anirem trobant a mida que anem incrementant I, així que per simplificar, en aquests casos ens estalviarem la imatge corresponent (tot i que sí s’enllaçaran amb els coeficients, per si algú té curiositat).

A I=0.177 s’aïllen un parell més de comarques. a I=0.257 unes quantes més. A I=0.354 el grup balear desapareix. A I=0.471 és l’agrupació murciana (en verd en el darrer mapa) la que es desfà, A I=0.613 el grup andalusí (en vermell en el darrer mapa) es comença a desintegrar, i continua a I=0.648, i I=0.700. A I=o.711 ja només tenim l’agrupació més pròpiament ‘ibèrica’.

I=0.711.
La versió SVG permet fer zoom.

Disposició que amb petites variacions es va mantenint amb I=0.719I=0.738, I=0.742, I=0.743, I=0.748, I=0.719, I=0.858 i I=0.859.

A I=0.867 tenim un primer canvi global.

I=0.867.
La versió SVG permet fer zoom.

Les ‘comarques’ al nord del Pirineu oriental formen un grup propi.

Disposició que, de nou,  amb petites variacions s’anirà mantenint amb I=0.868I=0.871, I=0.873, I=0.876, I=0.882, I=0.884, I=0.887 i I=0.889, però en arribar a I=0.894 tenim un canvi inesperat i aparentment contradictori…

I=0.894.
La versió SVG permet fer zoom.

En aquest topall, sembla que l’aïllament d’algunes de les comarques de la zona al sud dels Pirineus, permet que la diferenciació del grup nord-pirinenc (que tot i perdre algunes comarques es mantenia en el valors previs) s’esborri i es torni a formar un únic grup similar al del nivell I=0.711, tot i que més esponjat.

A partir d’aquí el valor de tall ja és molt elevat i els efectes es faran notar força més, Pensem que un valor de 0.9, aproximadament equival a només permetre fusions entre conjunts sígnics on el 90% de B estigui en A.

A I=0.900 es manté la disposició de I=0.894, però a I=0.901 ja tenim un nou canvi.

I=0.901.
La versió SVG permet fer zoom.

En la zona valenciana es diferencien dos grups de la resta de territoris, un amb: Camp de Túria + Serrans + Alt Palància + Plana Baixa + Plana Alta  Baix Maestrat + Montsià + Gúdar-Javalambre + Alt Maestrat + Ports. I l’altra amb: Foia de Bunyol + Horta Oest.

Per damunt d’aquest valor de tall, els efectes són cada cop més evidents.

A.I=0.908 tenim:

I=0.908.
La versió SVG permet fer zoom.

El que fins ara era més o menys un grup compacte, es descompon en 9 grups diferents. El major, en vermell, correspon a les ‘restes’ del que en el mapa anterior era el grup ‘valencià’, i els altres són quasi tots parelles de comarques.

A I=0.926 es disgrega el grup Erau + Aude, a I=0.944 i I=0.946, els canvis són puntuals fins arribar al valor màxim (per sota de 1) de I=0.999, que ja només permet fusionar si B està quasi tot ell en A, i que ens dóna:

I=0.999.
La versió SVG permet fer zoom.

Amb 7 grups:

 1. Saragossa + Valdejalón + Ribera Alta de l’Ebre +Monegres.
 2. Alt Empordà + Garrotxa.
 3. Foia de Bunyol + Horta Oest.
 4. Vallès Occidental + Bages.
 5. Camp de Túria + Serrans + Alt Palància + Gúdar-Javalambre + Alt Maestrat + Baix Maestrat + Montsià + Baix Ebre + Baix Camp + Terra Alta.
 6. Ribera d’Ebre+ Priorat.
 7. Baix Martín + Baix Aragó + Baix Aragó-Casp + Baix Cinca + Maestrat aragonès + Matarranya + Ports.

I fins aquí l’evolució de les agrupacions obtingudes incrementant el topall I. Donem en nota els grups comarcals i els seu signaris corresponents detectats en cada nivell de I, per tal que qui vulgui pugui comparar-los lliurement[2].

 

Comentari

Ara, un cop presentats sumàriament els mapes i les dades obtingudes cal entrar a considerar en més detall tant el mètode emprat, com els resultats obtinguts.

Mètode

Per el que fa al mètode, com a mínim hi ha dues observacions generals a fer.

En primer lloc, l’algoritme, a base d’anar fusionant comarques una a una, dèiem que té l’inconvenient de tot i ser un procediment determinista (excepte en el cas d’empat a l’hora de triar la parella de comarques/grups a fusionar), és depenent del ordre de processament i pot donar lloc a resultats poc intuïtius com per exemple el grup unitari detectat en l’interval U=0.894-0.900; mirem d’explicar-ho.

Imaginem que tenim dues comarques veïnes X i Y amb signaris diferents i amb una i superior al topall I que estiguem aplicant en un moment donat. L’algoritme, evidentment no les fusionarà, però si per exemple X es fusiona amb alguna altra comarca veïna, llavors tindrem un X1, i si aquest es ho fa amb un altre, un X2, i així successivament. I com que en cada fusió és probable que el signari del grup augmenti, de retruc, també ho és que la diferència respecte Y es vagi reduint, i si arriba a estar per sota I, el grup Y que no es podia fusionar amb X, acaba fusionat amb Xn. Com es deia al començament, l’algoritme afavoreix la metàfora que el peix gran es menja al petit. Literalment.

Es poden fer servir altres estratègies, possiblement millors, però cal entendre que usualment cada mètode comporta les seves pròpies servituds, i per encetar el tema ha semblat millor limitar-se a procediments simples.

En segon lloc, per el que fa al càlcul de i i del seu derivat is, és extremadament simple i ignora completament el subconjunt a. Només mesura un gran d’inclusió i de retruc afavoreix la fusió del petit dins el gran. Es podria modificar a base de crear un factor nou a l’hora de triar la parella de comarques a fusionar: us=is*(|c|/|A|). O sigui escalar is per el grau de cobertura dels signes compartits amb el total de signes de A. Aquest factor us a priori podria ser més semblant a un grau de semblança que no pas is, però de moment no és mes que una possibilitat més a (com)provar…

 

Resultats

Aquí sí que hi ha molta teca a comentar. D’entrada es volien detectar signaris epicòrics i fins ara no s’ha mostrat ni sol un signari, així que mirem de fer-hi un cop d’ull (i de passada fe servir les noves eines incorporades en el Corpus Ibèrika).

En principi, els grups detectats amb una I menor (i per tant, amb un topall d’incorporació més baix) són els candidats més idonis per localitzar les grans agrupacions sígniques (exceptuant evidentment les degudes a la geografia).

I la partició amb una I més baixa la teníem a I=0.867, on les comarques del nord-est del Pirineu (amb Erau com a comarca més ben servida sígnicament) es separaven de la resta (amb Camp de Túria al capdavant).

I=0.867

Mostrem la comparació entre els seus respectius signaris (els signes en vermell corresponen exclusius de les comarques del grup del sud dels Pirineus [152 formes], els verd-blaus a les del grup del nord [130 formes], i en negre els compartits).

Comparació grups majors I=0.867.

Com es pot veure comparteixen 117 formes (d’un màxim de 170), o sigui que són molt similars, però alhora amb unes diferències fàcilment observables. El grup ‘septimà’ fa servir quasi en exclusivitat formes amb punts afegits, mentre que el grup del sud també fa servir quasi en exclusivitat formes amb major nombre de complexificacions. No és una diferenciació estricta, ja que com es pot veure cada banda tenen contraexemples puntuals, però sí sembla prou evident en conjunt.

I el que és més important, aquesta partició no és fruit d’una opinió o avaluació personal sinó d’un càlcul (i força planer, tot sigui dit).

La  següent partició clara apareix amb I=0.901 que com dèiem diferenciava entre la part ‘valenciana’ (entre l’Ebre i València) i la resta. En aquest cas, la divisió és ternària ja que la zona meridional de la part valenciana formava un grup propi i no connectat amb la resta de comarques del nord.

I=0.901

Comparem primer la zona nord [154 formes] amb la part més pròpiament ‘valenciana’ [111 formes].

Comparació grups majors I=0.901.

I el resultat és que a més d’una majoria de signes compartits, i per tant, un grau de semblança no pas menor, el grup més estrictament valencià (en groc en el mapa) només té 8 signes desconeguts en el grup del nord, mentre que aquest en té 51 de no documentats al sud de l’Ebre, i aquesta no és una quantitat petita de formes (~un terç del total existent), de manera que potser sí que l’Ebre va fer de barrera en la disseminació de les formes dels signes ibèrics…?

Comparem ara aquesta part entre l’Ebre i València [111 formes] amb el grup petit meridional format per les comarques de Foia de Bunyol i Horta Oest [75 formes].

Comparació grups menors I=0.901.

El grup més meridional, tot i compartir la majoria de signes amb el grup ‘valencià’,  es diferencia en 6 formes exclusives seves. Sembla destacable el fet que dues d’elles siguin metrològics, que a priori es diria una mena de signes més aviat funcionals. Tret de pensar que pugui ser un miratge degut a l’escassetat de les dades, costa imaginar un motiu per el qual utilitzant-se a Foia de Bunyol no es fessin servir entre València i l’Ebre…?

 

Fins aquí, les particions que s’han detectat essencialment són una extensió i objectivació de les primeres observacions fetes a mà en apreciar que les dues comarques amb els signaris més extens, ja des dels primers testimonis, eren Erau al nord i Camp de Túria al sud.

Les particions amb una I encara més alta, mostren una fragmentació grupal força més elevada i permeten detectar, no tant grans grups sígnics, com subgrups coherents.

Amb una I=0.908 tenim una partició en 9 grups, distribuïda en 4 zones separades. De nord a sud: Erau + Aude, Alt Empordà + Garrotxa, Baixa Cerdanya + Berguedà, connexa al grup Bages + Vallès Occidental i finalment, cinc grups organitzats al llarg de l’Ebre: dos de marítims (aproximadament al nord i al sud del riu)  i tres interiors (una franja que va del Maestrat al Baix Cinca passant per el Baix Aragó, un grup ‘saragossà’ i un de ‘tudelenc’).

I=0.908

No entrarem a comentar en detall totes les possibles comparacions, seria massa llarg. Ens limitarem a fer una ullada a la connexió entre el grup ‘cerdà’ [57 formes]  i el ‘vallesà’ [60 formes](que semblen organitzar-se al llarg de l’eix del Llobregat).

Comparació eix Llobregat I=0.908.

En vermell els signes ‘cerdans’ i en verd-blau els ‘vallesans’. Ambdós grups tenen un repertori sígnic limitat (al voltant de 60 formes) i potser sigui per això que tot i que els signes exclusius de cada grups són gairebé una quarta part del total, costa veure algun patró clar en les diferències. La presència de formes compartides anul·laria l’especificitat d’algunes exclusivitats i l’absència d’algunes bases (indici de la pobresa de les dades disponibles) explicar-ne unes altres. Tot plegat de difícil categorització, i és que la sensació, és la d’estar observant un nivell de detall excessiu per la fragmentarietat de les dades actualment disponibles. Encara també és cert, que tanta diferència en grups veïns fa pensar en alguna raó de fons…

Fem només una ullada final a la partició amb el valor màxim I=0.999,.

I=0999

En concret, a la curiosa separació entre el l’extens grup ‘valencià’ [105 formes] (blau clar en el mapa) i el petit grup veí de Priorat + Ribera d’Ebre [67 formes] (en blau fosc en el mapa).

Comparació entre el grup ‘valencià’ i el del Priorat de I=0.999.

De nou, el grup petit comparteix el gruix de les formes amb el gran, o sigui, que empraren signaris molt propers. De fet, el grup del Priorat, es diferencia només en 8 formes, però tot i així sí sembla rellevant que una sigui una forma de Bu, una categoria, ben curiosament,  absent en l’agrupació derivada del Camp de Túria (que no inclou aquí La Plana Baixa on sí es coneix un cas de signe Bu (I01925).

 

Finalment, podem fer una ullada a com s’han comportat cada una de les comarques al llarg de la variació de I, i per exemple, comptar quantes vegades una comarca ha estat inclosa en un grup. Si associem un gradient lineal de color (fosc=recurrent – clar=infreqüent), tindrem el següent mapa:

Agrupacions acumulades.
La versió SVG permet fer zoom.

On es pot veure que el grup més homogeni (i fosc, o sigui, recurrent) es forma en la part ‘valenciana’ més al llarg del Ebre, seguit d’una segona agrupació en la part septentrional, tot i que més desestructurada (o menys uniforme). També es poden veure clarament els efectes de la fragmentació de les dades, amb ‘illes’ de color clar (o sigui, amb comarques de mal agrupar) rodejades de territoris on els conjunts sígnics sí són mes semblants als dels seus veïns. Hom podria pensar que aquestes ‘illes’ indiquen idiosincràsies sígniques, però això només podria ser així si realment el seu repertori sígnic fos ampli, i no és el cas. Per exemple, de la Ribera Baixa d’Ebre (al bell mig de la imatge) només tenim exemples de 4 ‘lletres/bases’ ibèriques, les de les emissions monetàries de la seca de Kelse (això sí, amb no menys de tres formes de Ke).

 

 

Mes enllà

Deixem aquí el comentari de les comparacions d’agrupacions detectades (si més no de moment). Qui vulgui, només ha d’anar a l’eina de Cronologia del Corpus Ibèrica i marcar les comarques de cada grup per poder veure i comparar els conjunts sígnics corresponents.

Ara bé, a més de cercar agrupacions sígniques, la metodologia descrita aquí es pot mirar de fer servir, per exemple, a l’hora de localitzar geogràficament els testimonis orfes de localització. Si més no, els que presentin un nombre de formes prou alt o un conjunt de formes prou idiosincràtiques com per fer la seva comparació amb els signaris comarcals, significativa. El fet de poder objectivar i mecanitzar aquesta mena de procediments hauria de permetre anar més enllà de les opinions personals que actualment es fan servir en la literatura.

Però això encara està al forn i aquest apunt ja sembla massa llarg…

 

 

Notes

 • [1] Només cal consultar l’eina de Cronologia del Corpus Ibèrika i triar les comarques (No-Lloc), Desc.Celtiber?, Desc. Zones-C,D?, Zona F, Zona F-V, Zona G, Zones C-D, per tenir el llistat corresponent
 • [2] Llistat de grups i conjunt de formes detectats.
  I=0.084
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  G=Pitiüses.Mallorca.Menorca
  codes=34, 38, 45, 46, 47, 54, 57, 60, 63, 66, 67, 72, 83, 87, 90, 93, 118, 125, 200, 209, 224, 236, 238, 254, 383,
  G=Horta de Múrcia.Camp de Cartagena.Vall de Ricote.Comarca del Noroeste
  codes=33, 34, 38, 42, 46, 56, 62, 63, 67, 69, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 118, 122, 125, 187, 205, 239, 380,
  G=Valle del Guadiato.Càceres.Jaén.El Condado de Jaén.Sierra de Cazorla
  codes=33, 34, 40, 45, 46, 49, 52, 56, 63, 66, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 87, 122, 200, 244, 246,
  I=0.103
  G=Jaén.El Condado de Jaén.Sierra de Cazorla
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87, 122,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  G=Pitiüses.Mallorca.Menorca
  codes=34, 38, 45, 46, 47, 54, 57, 60, 63, 66, 67, 72, 83, 87, 90, 93, 118, 125, 200, 209, 224, 236, 238, 254, 383,
  G=Horta de Múrcia.Camp de Cartagena.Vall de Ricote.Comarca del Noroeste
  codes=33, 34, 38, 42, 46, 56, 62, 63, 67, 69, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 118, 122, 125, 187, 205, 239, 380,
  I=0.177
  G=Horta de Múrcia.Camp de Cartagena
  codes=33, 34, 38, 42, 56, 62, 63, 69, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 118, 122, 125, 187, 205, 239, 380,
  G=Jaén.El Condado de Jaén.Sierra de Cazorla
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87, 122,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  G=Pitiüses.Mallorca.Menorca
  codes=34, 38, 45, 46, 47, 54, 57, 60, 63, 66, 67, 72, 83, 87, 90, 93, 118, 125, 200, 209, 224, 236, 238, 254, 383,
  I=0.257
  G=Horta de Múrcia.Camp de Cartagena
  codes=33, 34, 38, 42, 56, 62, 63, 69, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 118, 122, 125, 187, 205, 239, 380,
  G=Jaén.El Condado de Jaén.Sierra de Cazorla
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87, 122,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  G=Pitiüses.Mallorca
  codes=34, 38, 46, 47, 54, 57, 60, 66, 67, 72, 83, 87, 90, 93, 118, 125, 200, 209, 224, 236, 238, 254, 383,
  I=0.354
  G=Horta de Múrcia.Camp de Cartagena
  codes=33, 34, 38, 42, 56, 62, 63, 69, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 118, 122, 125, 187, 205, 239, 380,
  G=Jaén.El Condado de Jaén.Sierra de Cazorla
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87, 122,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.471
  G=Jaén.El Condado de Jaén.Sierra de Cazorla
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87, 122,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.613
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  G=Jaén.El Condado de Jaén
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87,
  I=0.648
  G=Jaén.El Condado de Jaén
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Barcelonès.Vallès Occidental.Vallès Oriental.Osona.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.700
  G=Jaén.El Condado de Jaén
  codes=34, 46, 52, 56, 69, 87,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Vallès Occidental.Osona.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.La Selva.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Gúdar-Javalambre.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.711
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Oriental.Vallès Occidental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Segrià.Ribera d’Ebre.Solsonès.Llitera.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.719
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Oriental.Vallès Occidental.Osona.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Solsonès.Llitera.Segrià.Ribera d’Ebre.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Gúdar-Javalambre.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.738
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Oriental.Osona.Vallès Occidental.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Solsonès.Llitera.Segrià.Ribera d’Ebre.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Ribera Baixa de l’Ebre.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 315, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.742
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Oriental.Osona.Vallès Occidental.Barcelonès.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Solsonès.Llitera.Segrià.Ribera d’Ebre.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.743
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Oriental.Osona.Barcelonès.Vallès Occidental.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Urgell.Solsonès.Llitera.Segrià.Ribera d’Ebre.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.748
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Osona.Barcelonès.Vallès Oriental.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Segrià.Ribera d’Ebre.Urgell.Llitera.Solsonès.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Aragó.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  veines=Camp de Carinyena, Vall de Cofrents-Aiora, Vall d’Aran, Plad’Urgell, Camp de Daroca, Racó d’Ademús, Conflent, Fenolleda, Alt Vinalopó, Sobrarbe, Horta Sud, Alt Urgell, Marina Alta, Vallespir, Andorra, Somontano de Barbastre, Conca de Barberà, Alt Millars, B.Casp, Pallars Sobirà, Vinalopó, Ribera Baixa, Cuencas Mineras, Alta Ribagorça, Baix Segura, Cinca Mitjà, Baixa Ribagorça, Garraf, Ribera Baixa de l’Ebre, Ripollès, Capcir, Serra d’Albarrací, Moianès, Alt Gàllego,
  I=0.858
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Alta Garona.La Selva.Maresme.Vallès Occidental.Osona.Barcelonès.Vallès Oriental.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Segrià.Ribera d’Ebre.Urgell.Llitera.Solsonès.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Berguedà.Baix Cinca.Baix Martín.Baix Aragó.Andorra-Serra d’Arcs.Baix Penedès.Baix Aragó-Casp.Pla de l’Estany.Pla d’Urgell.Maestrat aragonès.Terol.Jiloca.Gúdar-Javalambre.Camp de Túria.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Serrans.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.859
  G=Camp de Túria.Serrans.La Plana d’Utiel-Requena.Foia de Bunyol.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Ribera d’Ebre.Andorra-Serra d’Arcs.Segrià.Noguera.Urgell.Segarra.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Berguedà.Llitera.Solsonès.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Jiloca.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Alta Garona.Pla de l’Estany.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.867
  G=Camp de Túria.Serrans.La Plana d’Utiel-Requena.Foia de Bunyol.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Ribera d’Ebre.Andorra-Serra d’Arcs.Segrià.Noguera.Urgell.Segarra.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Berguedà.Llitera.Solsonès.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Jiloca.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Alta Garona.Pla de l’Estany
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 253, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  I=0.868
  G=Camp de Túria.Serrans.La Plana d’Utiel-Requena.Foia de Bunyol.Camp de Morvedre.Plana Baixa.Plana Alta.Ribera Alta.Baix Maestrat.Canal de Navarrés.Horta Nord.Alt Palància.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Ribera d’Ebre.Andorra-Serra d’Arcs.Segrià.Noguera.Urgell.Segarra.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Berguedà.Llitera.Solsonès.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Jiloca.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  I=0.871
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera Alta.Baix Maestrat.Canal de Navarrés.Horta Nord.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Ribera d’Ebre.Andorra-Serra d’Arcs.Segrià.Noguera.Urgell.Segarra.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Berguedà.Llitera.Solsonès.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Jiloca.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Alt Maestrat.Baix Ebre.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  I=0.873
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera Alta.Baix Maestrat.Canal de Navarrés.Horta Nord.Costera.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Horta de València.Alt Maestrat.Marina Baixa.Baix Ebre.Ribera d’Ebre.Segrià.Noguera.Urgell.Segarra.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Andorra-Serra d’Arcs.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Berguedà.Llitera.Solsonès.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Jiloca.Baix Camp.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  I=0.876
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera Alta.Baix Maestrat.Canal de Navarrés.Horta Nord.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Montsià.Safor.Gúdar-Javalambre.Horta de València.Marina Baixa.Baix Ebre.Ribera d’Ebre.Segrià.Noguera.Urgell.Segarra.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Alt Maestrat.Andorra-Serra d’Arcs.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Berguedà.Llitera.Solsonès.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Jiloca.Baix Camp.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  I=0.882
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Horta Nord.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Ebre.Baix Camp.Tarragonès.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera d’Ebre.Segrià.Noguera.Ribera Alta.Urgell.Segarra.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Andorra-Serra d’Arcs.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Alta Cerdanya.Baixa Cerdanya.Berguedà.Llitera.Solsonès.Canal de Navarrés.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Safor.Jiloca.Horta de València.Marina Baixa.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  I=0.884
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Horta Nord.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Ebre.Baix Camp.Tarragonès.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera d’Ebre.Segrià.Noguera.Ribera Alta.Urgell.Segarra.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Andorra-Serra d’Arcs.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Baixa Cerdanya.Berguedà.Alta Cerdanya.Llitera.Solsonès.Canal de Navarrés.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Safor.Jiloca.Horta de València.Marina Baixa.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  I=0.887
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Horta Nord.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Ebre.Baix Camp.Tarragonès.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera d’Ebre.Segrià.Noguera.Ribera Alta.Urgell.Segarra.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Andorra-Serra d’Arcs.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.Maresme.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Baixa Cerdanya.Berguedà.Alta Cerdanya.Llitera.Solsonès.Canal de Navarrés.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Camp.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Safor.Jiloca.Horta de València.Marina Baixa.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Aranda.Garrotxa.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Cuenca de Pamplona.Landes.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  I=0.889
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Horta Nord.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Ebre.Baix Camp.Tarragonès.Foia de Bunyol.Ribera Alta.Canal de Navarrés.Alt Camp.Anoia.Baix Llobregat.Vallès Occidental.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera d’Ebre.Maresme.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Andorra-Serra d’Arcs.Barcelonès.Vallès Oriental.Osona.Baixa Cerdanya.Berguedà.Alta Cerdanya.Segrià.Noguera.Urgell.Segarra.Llitera.Solsonès.La Selva.Baix Empordà.Gironès.Terol.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Safor.Jiloca.Horta de València.Marina Baixa.Camp de Belchite.Saragossa.Comtat.Matarranya.Bages.Foia d’Osca.Jacetània.Priorat.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Pallars Jussà.Ports.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Terra Alta.Sòria.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 334, 341, 343, 344, 347, 348, 352, 354, 365, 367, 368, 370, 374, 379, 380, 382, 383, 384,
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 187, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 353, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  I=0.894
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa.Osona.Vallès Occidental.Bages.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Maresme.Baixa Cerdanya.Berguedà.Barcelonès.Vallès Oriental.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Segrià.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Terra Alta.Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Ports.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera d’Ebre.Baix Ebre.Matarranya.Priorat.Andorra-Serra d’Arcs.Ribera Alta.Urgell.Alta Garona.Llitera.Horta Nord.Solsonès.Canal de Navarrés.Terol.Gironès.La Selva.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Pla d’Urgell.Safor.Jiloca.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Camp de Belchite.Saragossa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Comtat.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Foia d’Osca.Jacetània.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Pallars Jussà.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Cuenca de Pamplona.Landes.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.897
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa.Osona.Vallès Occidental.Bages.Baix Empordà.Alta Cerdanya.Maresme.Baixa Cerdanya.Berguedà.Barcelonès.Vallès Oriental.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Segrià.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Terra Alta.Ribera d’Ebre.Baix Ebre.Matarranya.Priorat.Andorra-Serra d’Arcs.Urgell.Llitera.Alta Garona.Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Ports.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera Alta.Horta Nord.Solsonès.Canal de Navarrés.Terol.Gironès.La Selva.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Pla d’Urgell.Safor.Jiloca.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Camp de Belchite.Saragossa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Comtat.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Foia d’Osca.Jacetània.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Pallars Jussà.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Cuenca de Pamplona.Landes.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.900
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa.Osona.Vallès Occidental.Bages.Maresme.Baixa Cerdanya.Berguedà.Alta Cerdanya.Baix Empordà.Barcelonès.Vallès Oriental.Baix Llobregat.Anoia.Segarra.Noguera.Segrià.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Terra Alta.Ribera d’Ebre.Baix Ebre.Matarranya.Priorat.Andorra-Serra d’Arcs.Urgell.Llitera.Alta Garona.Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Ports.Foia de Bunyol.La Plana d’Utiel-Requena.Camp de Morvedre.Ribera Alta.Horta Nord.Solsonès.Canal de Navarrés.Terol.Gironès.La Selva.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Vall d’Albaida.Alcoià.Alacantí.Baix Vinalopó.Pla d’Urgell.Safor.Jiloca.Baix Camp.Horta de València.Marina Baixa.Camp de Belchite.Saragossa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Comtat.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Foia d’Osca.Jacetània.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Pallars Jussà.Monte Ibérico-Corredor de Almansa.Sòria.Tierras del Burgo.Aranda.Alcalatén.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Cuenca de Pamplona.Landes.Les Garrigues.Vinalopó Mitjà.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
  I=0.901
  G=Erau.Aude.Rosselló.Alt Empordà.Pla de l’Estany.Garrotxa.Osona.Vallès Occidental.Bages.Maresme.Baixa Cerdanya.Berguedà.Alta Cerdanya.Baix Empordà.Barcelonès.Vallès Oriental.Anoia.Segarra.Noguera.Segrià.Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Terra Alta.Ribera d’Ebre.Baix Ebre.Matarranya.Priorat.Andorra-Serra d’Arcs.Urgell.Llitera.Alta Garona.Solsonès.Terol.La Selva.Gironès.Alt Camp.Tarragonès.Alt Penedès.Baix Penedès.Pla d’Urgell.Jiloca.Baix Camp.Camp de Belchite.Saragossa.Valdejalón.Comunitat de Calataiud.Camp de Borja.Tarassona i el Moncayo.Rioja Baixa.Foia d’Osca.Jacetània.Cinco Villas.Comarca de Tafalla.Pallars Jussà.Aranda.Sòria.Tierras del Burgo.Tudela.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres.Les Garrigues.Cuenca de Pamplona.Landes
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 253, 254, 290, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 317, 320, 323, 327, 331, 333, 334, 337, 341, 343, 344, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  G=Foia de Bunyol.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 168, 177, 182, 194, 200, 203, 205, 206, 207, 209, 220, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 304, 323, 343, 379, 383,
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Plana Alta.Baix Maestrat.Montsià.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Ports
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 185, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 220, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 294, 303, 304, 323, 343, 344, 348, 365, 367, 379, 380, 382, 383,
  I=0.908
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Maestrat.Montsià.Ports.Terra Alta.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 118, 122, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 185, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 220, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 294, 303, 304, 323, 343, 344, 348, 365, 367, 379, 382, 383,
  G=Ribera d’Ebre.Baix Ebre.Matarranya.Priorat
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 179, 182, 187, 196, 200, 201, 203, 206, 209, 220, 224, 234, 236, 244, 245, 246, 249, 295, 301, 304, 334, 383,
  G=Rioja Baixa.Tudela
  codes=33, 38, 45, 46, 54, 56, 57, 72, 81, 87, 88, 90, 91, 220,
  G=Erau.Aude
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 168, 175, 181, 182, 187, 193, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 209, 217, 219, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 244, 246, 249, 250, 252, 254, 296, 298, 300, 303, 304, 306, 320, 323, 333, 334, 337, 343, 344, 348, 350, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 380, 381, 382, 383,
  G=Saragossa.Valdejalón.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres
  codes=33, 34, 38, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 74, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 91, 93, 104, 105, 106, 110, 113, 118, 122, 125, 187, 200, 205, 209, 220, 222, 228, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 341,
  G=Baixa Cerdanya.Berguedà
  codes=33, 34, 38, 40, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 101, 102, 106, 110, 113, 118, 122, 124, 125, 162, 196, 200, 203, 205, 207, 209, 217, 220, 224, 228, 233, 234, 236, 238, 243, 244, 246, 305,
  G=Alt Empordà.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 187, 190, 200, 201, 203, 206, 207, 209, 217, 220, 228, 232, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 301, 304, 343, 383,
  G=Vallès Occidental.Bages
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 101, 104, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 177, 193, 200, 201, 203, 207, 234, 236, 238, 239, 244, 246, 249, 250, 290, 304, 367, 383,
  G=Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 118, 122, 125, 161, 179, 182, 187, 188, 198, 200, 201, 203, 205, 209, 219, 220, 224, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 244, 245, 246, 254, 293, 298, 306, 323, 344, 354, 380, 382, 383,
  I=0.926
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Plana Baixa.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Maestrat.Montsià.Ports.Terra Alta.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 118, 122, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 185, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 220, 224, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 294, 303, 304, 323, 343, 344, 348, 365, 367, 379, 382, 383,
  G=Ribera d’Ebre.Baix Ebre.Matarranya.Priorat
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 179, 182, 187, 196, 200, 201, 203, 206, 209, 220, 224, 234, 236, 244, 245, 246, 249, 295, 301, 304, 334, 383,
  G=Rioja Baixa.Tudela
  codes=33, 38, 45, 46, 54, 56, 57, 72, 81, 87, 88, 90, 91, 220,
  G=Saragossa.Valdejalón.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres
  codes=33, 34, 38, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 74, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 91, 93, 104, 105, 106, 110, 113, 118, 122, 125, 187, 200, 205, 209, 220, 222, 228, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 341,
  G=Baixa Cerdanya.Berguedà
  codes=33, 34, 38, 40, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 101, 102, 106, 110, 113, 118, 122, 124, 125, 162, 196, 200, 203, 205, 207, 209, 217, 220, 224, 228, 233, 234, 236, 238, 243, 244, 246, 305,
  G=Alt Empordà.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 187, 190, 200, 201, 203, 206, 207, 209, 217, 220, 228, 232, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 301, 304, 343, 383,
  G=Vallès Occidental.Bages
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 101, 104, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 177, 193, 200, 201, 203, 207, 234, 236, 238, 239, 244, 246, 249, 250, 290, 304, 367, 383,
  G=Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 118, 122, 125, 161, 179, 182, 187, 188, 198, 200, 201, 203, 205, 209, 219, 220, 224, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 244, 245, 246, 254, 293, 298, 306, 323, 344, 354, 380, 382, 383,
  I=0.944
  G=Rioja Baixa.Tudela
  codes=33, 38, 45, 46, 54, 56, 57, 72, 81, 87, 88, 90, 91, 220,
  G=Saragossa.Valdejalón.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres
  codes=33, 34, 38, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 74, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 91, 93, 104, 105, 106, 110, 113, 118, 122, 125, 187, 200, 205, 209, 220, 222, 228, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 341,
  G=Baixa Cerdanya.Berguedà
  codes=33, 34, 38, 40, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 101, 102, 106, 110, 113, 118, 122, 124, 125, 162, 196, 200, 203, 205, 207, 209, 217, 220, 224, 228, 233, 234, 236, 238, 243, 244, 246, 305,
  G=Alt Empordà.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 187, 190, 200, 201, 203, 206, 207, 209, 217, 220, 228, 232, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 301, 304, 343, 383,
  G=Foia de Bunyol.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 168, 177, 182, 194, 200, 203, 205, 206, 207, 209, 220, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 304, 323, 343, 379, 383,
  G=Vallès Occidental.Bages
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 101, 104, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 177, 193, 200, 201, 203, 207, 234, 236, 238, 239, 244, 246, 249, 250, 290, 304, 367, 383,
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Maestrat.Montsià.Baix Ebre.Baix Camp.Terra Alta
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 118, 122, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 185, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 217, 220, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 294, 303, 304, 323, 343, 344, 348, 365, 367, 379, 382, 383,
  G=Ribera d’Ebre.Priorat
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 179, 182, 187, 196, 200, 201, 203, 206, 209, 220, 224, 234, 236, 244, 245, 246, 249, 295, 301, 304, 334, 383,
  G=Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Matarranya.Ports
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 118, 122, 125, 161, 179, 182, 187, 188, 198, 200, 201, 203, 205, 209, 219, 220, 224, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 244, 245, 246, 254, 293, 298, 306, 323, 344, 354, 380, 382, 383,
  I=0.946
  G=Saragossa.Valdejalón.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres
  codes=33, 34, 38, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 74, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 91, 93, 104, 105, 106, 110, 113, 118, 122, 125, 187, 200, 205, 209, 220, 222, 228, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 341,
  G=Baixa Cerdanya.Berguedà
  codes=33, 34, 38, 40, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 101, 102, 106, 110, 113, 118, 122, 124, 125, 162, 196, 200, 203, 205, 207, 209, 217, 220, 224, 228, 233, 234, 236, 238, 243, 244, 246, 305,
  G=Alt Empordà.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 187, 190, 200, 201, 203, 206, 207, 209, 217, 220, 228, 232, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 301, 304, 343, 383,
  G=Foia de Bunyol.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 168, 177, 182, 194, 200, 203, 205, 206, 207, 209, 220, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 304, 323, 343, 379, 383,
  G=Vallès Occidental.Bages
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 101, 104, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 177, 193, 200, 201, 203, 207, 234, 236, 238, 239, 244, 246, 249, 250, 290, 304, 367, 383,
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Maestrat.Montsià.Baix Ebre.Baix Camp.Terra Alta
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 118, 122, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 185, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 217, 220, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 294, 303, 304, 323, 343, 344, 348, 365, 367, 379, 382, 383,
  G=Ribera d’Ebre.Priorat
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 179, 182, 187, 196, 200, 201, 203, 206, 209, 220, 224, 234, 236, 244, 245, 246, 249, 295, 301, 304, 334, 383,
  G=Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Matarranya.Ports
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 118, 122, 125, 161, 179, 182, 187, 188, 198, 200, 201, 203, 205, 209, 219, 220, 224, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 244, 245, 246, 254, 293, 298, 306, 323, 344, 354, 380, 382, 383,
  I=0.999
  G=Saragossa.Valdejalón.Ribera Alta de l’Ebre.Monegres
  codes=33, 34, 38, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 74, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 91, 93, 104, 105, 106, 110, 113, 118, 122, 125, 187, 200, 205, 209, 220, 222, 228, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 341,
  G=Alt Empordà.Garrotxa
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 162, 187, 190, 200, 201, 203, 206, 207, 209, 217, 220, 228, 232, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 301, 304, 343, 383,
  G=Foia de Bunyol.Horta Oest
  codes=33, 34, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 168, 177, 182, 194, 200, 203, 205, 206, 207, 209, 220, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 304, 323, 343, 379, 383,
  G=Vallès Occidental.Bages
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 93, 101, 104, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 177, 193, 200, 201, 203, 207, 234, 236, 238, 239, 244, 246, 249, 250, 290, 304, 367, 383,
  G=Camp de Túria.Serrans.Alt Palància.Gúdar-Javalambre.Alt Maestrat.Baix Maestrat.Montsià.Baix Ebre.Baix Camp.Terra Alta
  codes=33, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 118, 122, 125, 161, 162, 168, 175, 181, 182, 185, 190, 193, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214, 217, 220, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 253, 294, 303, 304, 323, 343, 344, 348, 365, 367, 379, 382, 383,
  G=Ribera d’Ebre.Priorat
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 102, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 122, 124, 125, 161, 179, 182, 187, 196, 200, 201, 203, 206, 209, 220, 224, 234, 236, 244, 245, 246, 249, 295, 301, 304, 334, 383,
  G=Baix Martín.Baix Aragó.Baix Aragó-Casp.Baix Cinca.Maestrat aragonès.Matarranya.Ports
  codes=33, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 101, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 118, 122, 125, 161, 179, 182, 187, 188, 198, 200, 201, 203, 205, 209, 219, 220, 224, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 244, 245, 246, 254, 293, 298, 306, 323, 344, 354, 380, 382, 383,
Advertisement
Aquesta entrada s'ha publicat en agrupacion sígniques, Camp de Túria, Comarques, comparació de signaris, comparació de variants, Erau, formes, Kelse, Signari ibèric, signaris epicòrics i etiquetada amb , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.